Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Arne Werner Eidshagen, Senior porteføljeforvalter FORTE Kreditt. Foto: Karoline Pettersen

«Risk is good»

Investeringer i kredittmarkedet, såkalte High Yield-fond er løsningen på et stort problem: Hvordan ha en høy forventet avkastning og samtidig bevare kapitalen? Les om hvordan Forte Fondsforvaltning balanserer risiko og avkastning i kredittinvesteringer.

«Høyrente», «High Yield», «Junk bonds» – kjært barn har mange navn, men vi snakker om obligasjoner utstedt av selskaper som har en slik operasjonell eller finansiell risiko at endringer i utsiktene for selskapet påvirker verdien av obligasjonene.

Kredittobligasjoner har potensialet til å gi en høy avkastning, men har også en risiko ved seg som er utfordrende. I lange perioder kan det virke som om volatiliteten er nær fraværende i kredittmarkedet inntil den plutselig gjør seg gjeldende i hendelser som gjerne får et navn som inneholder «krise».

Risiko

– Mange har brent seg på kredittmarkedet på grunn av disse risikoegenskapene. De henger sammen med kredittobligasjonens kontraktsegenskaper. Du kan tenke på dette som at obligasjonseierne og aksjonærene har gjort en avtale: obligasjonseierne har solgt oppsiden til aksjonærene og for dette har de fått en høy kupong. Denne kupongen gir høye løpende inntekter, men obligasjonseierne har fortsatt hele nedsiden. Hvis du investerer i et kredittfond får du disse høye, løpende inntektene, men det er viktig at forvalteren håndterer risikoen på en rimelig måte, starter Arne Eidshagen, senior porteføljeforvalter i Forte Fondsforvaltning.

Han er ansvarlig for FORTE Kreditt , et av de seks fondene i Forte Fondsforvaltning. Alle fondene er aktivt forvaltet. Målet er en høy risikojustert avkastning gjennom en unik og fleksibel investeringsstil.

«Risk is good»

– «Risk is good», fortsetter Eidshagen og parafraserer Gordon Gekkos berømte «greed is good» fra filmen Wallstreet, før han går nærmere inn på risikoprofilen til FORTE Kreditt.

– I FORVALTNINGEN STYRER VI RISIKOEN MOT AT PORTEFØLJEN GIR EN HØY ABSOLUTT AVKASTNING, SAMTIDIG SOM NEDSIDERISIKOEN KONTROLLERES.

FORTE Kreditt har en tilnærming til kredittrisiko som ivaretar de særegne egenskapene ved denne typen risiko. Den tar utgangspunkt i selskapets kapitalstruktur og kalles derfor gjerne «strukturell kredittmodellering». Tenk deg et selskap som eier noen aktiva og som er finansiert av aksjekapital og et obligasjonslån. Selskapets aktiva er verdt neddiskonterte fremtidige netto kontantstrømmer. Aksjene og obligasjonene er til sammen verdt det samme som aktiva.

Les mer om ForteFondene

 Metode fra Oljefondet

Han forteller at han plukket opp «strukturell kredittilnærming» da han arbeidet i Statens pensjonsfond utland. De tyve årene som er gått siden Eidshagen sluttet i Oljefondet, har gitt ham mer erfaring med metoden.

– Når vi har en modellspread, altså et estimat på hva kredittpåslaget bør være, så kan den sammenlignes med kredittpåslaget i markedet. Når vi sammenligner denne differansen med forventet tap fra mislighold, kan vi ordne investeringsuniverset fra lavest til høyest verdi. For å oppnå en godt diversifisert portefølje, kjører vi en optimering der vi søker mest mulig verdi, gitt at vi er fordelt på ulike kvaliteter, bransjer og utstedere, forteller Eidshagen og fortsetter:

– Siden obligasjonseierne har solgt oppsiden av investeringen sin til aksjonærene handler kredittforvaltning om å høste premier. Disse premiene er hva du får betalt i en kredittobligasjon utover det forventede tapet fra mislighold. Vi kaller denne forventede meravkastningen for premier, og finner premier knyttet til likviditet og volatilitet.

Eidshagen trekker frem en annen form for premie som en tålmodig investor i kredittmarkedet kan høste: Såkalte faktor-premier knyttet til risikofaktorer, eller stiler. Finanslitteraturen identifiserer ulike egenskaper ved obligasjoner som er knyttet til en risikojustert meravkastning. Disse egenskapene kalles stiler og risikofaktoren knyttet til disse stilene kalles stilfaktorer. Viktige stiler er størrelse, verdi, momentum og kvalitet.

Høye gevinster eller store tap

En konsekvens av kredittinvesteringenes særegne risikoegenskaper er at volatiliteten er svært varierende, både for positive og negative avkastninger. Dermed er det et betydelig potensial for å drive en makrobasert kredittforvaltning.

– Risikoegenskapene knyttet til kredittinvesteringene gjør det viktig å spre investeringene. Du trenger flere posisjoner i en kredittportefølje, sammenlignet med for eksempel en aksjeportefølje. Derfor anbefaler vi de fleste personlige investorer å gjøre kredittinvesteringer i fond heller enn i noen få enkeltposisjoner. I et fond vil enkelthendelser vaskes ut av avkastningen, avslutter Eidshagen.

Eidshagen har lykkes svært godt med sin tilnærming til avkastning og risiko. Thomson Reuters deler hvert år ut prestisjefylte Lipper Fund Awards Nordic til fondsforvaltere som har oppnådd sterk risikojustert avkastning, relativt til konkurrentene i samme kategori. Fondet FORTE Kreditt, som Eidshagen forvalter, vant nylig Lipper Fund Award 2019 for beste Globale High Yield Fond (tre års historikk)!

Her kan du kan lese mer om FORTE Kreditt.

Annonsørinnhold