Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Måter å lese investorstemningen på

Selv om finansnyhetene ofte domineres av økonomiske og politiske hendelser, tror vi at investorstemningen, og hvordan denne kan sammenholdes med virkeligheten, er viktig for å forutse den sannsynlige markedsretningen. Da denne drivkraften er kvalitativ, kan den være vanskelig å måle. Analysene våre viser likevel at det finnes enkelte faktorer investorene kan se etter for å forstå stemningen bedre.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fremtidig kurs/fortjenesteforhold (P/E-verdi)

P/E-verdien beregnes ved å ta aksjekursen og dele på analytikernes generelle forventninger til selskapets resultater de neste 12 månedene. En høy P/E-verdi betyr at investorer er villige til å betale mye for fremtidig inntjening. Generelt blir investorene mer villige til å presse opp aksjekursene jo høyere forventningene til den fremtidige resultatveksten er, og derfor kan stigende P/E-verdier bety at stemningen er i ferd med å bli mer optimistisk. For å tolke dette målet må man imidlertid forstå hvorfor P/E-verdien stiger. Hvis det skyldes fallende inntjening, er målingen kanskje ikke et utslag for stigende optimisme.

Det er også avgjørende å forstå at P/E-verdi ikke er et verktøy for timing, slik vi ser det. P/E-verdiene har ifølge våre analyser heller ingen åpenbar sammenheng med aksjemarkedenes avkastning. P/E-verdiene kan stige gradvis i lang tid i takt med at et bullmarked modnes, og investorenes tillit gradvis øker. Vi tror imidlertid at når kursen klatrer til topps, kan det være en indikasjon på ekstreme stemningsskift.

Børsintroduksjoner (IPO-er)

I en IPO lanseres et privateid selskap for første gang på aksjemarkedet, slik at offentligheten kan kjøpe aksjer. Da selskapene generelt avstår fra børsintroduksjoner med mindre de har tro på den fremtidige avkastningen, kan en økning av antallet IPO-er være et tegn på at stemningen er på bedringens vei. Vi tror også at IPO-enes kvalitet kan fortelle hvor vi er i markedssyklusen. Hvis de fleste selskapene som børsnoteres har gode forretningsmodeller, gode balanser og jevn inntjening og omsetning, mener vi at dette signaliserer et rasjonelt optimistisk marked. Men hvis de fleste IPO-ene har lav kvalitet, og selskapene er mer som motefluer som skynder seg å gjennomføre en IPO uten hverken kontantstrøm eller en realistisk plan for å få det, og markedet likevel tar godt imot disse tilbudene, så kan det være et tegn på eufori, som igjen betyr at investorenes forventninger er ufornuftig høye.

Undersøkelser av investorstemningen

Disse undersøkelsene prøver å måle hvilken prosentandel av investorene som er optimistiske eller pessimistiske til aksjemarkedene. Idet bullmarkedet modnes, og gode nyheter blir vanligere, begynner flere og flere investorer å beskrive seg selv som optimistiske, hvilket styrker stemningsundersøkelsenes resultater. Selv om ingen enkeltundersøkelse kan avsløre noe særlig, tror vi at hvis flere undersøkelser viser ekstrem optimisme, særlig over en lengre periode, så kan dette signalisere at investorenes forventninger er skrudd for høyt, slik at de kanskje ikke vil legge merke til om de grunnleggende forutsetningene svekkes. Hvis undersøkelser i tillegg spør folk hvordan de ser på både fremtiden og nåtiden, vil forskjellen mellom de to kunne fortelle mye. Våre analyser viser at fremtidsforventningene pleier å være relativt stabile, mens vurderingene av nåtiden svinger i større grad. Hvis stemningen knyttet til nåtiden er høy sammenlignet med mer stabile fremtidsforventninger, tror vi det kan tyde på eufori i markedet.

Kapitalstrømmer til investeringsfond

Hver uke måler ICI (Investment Company Institute) hvor mye kapital som strømmer inn og ut av aksjefond, og fra midten av 2016 også børsomsatte fond (ETF). Selv om denne sammenhengen ikke er perfekt, tyder en netto tilstrømning på at appetitten etter aksjer øker, hvilket signaliserer en bred optimisme i markedet, mens en netto utgående strøm kan være et tegn på pessimisme. Selv om datasettet med ETF-er ikke er testet gjennom en hel markedssyklus, har fluktuasjonene i datasettet i de to årene det har eksistert stort sett fulgt andre mål vi følger med på.

Margingjeld

Margingjeld vil si penger som er lånt og brukt til å finansiere kjøp av aksjer og andre verdipapirer. Selv om det absolutte nivået ikke sier mye, da marginbalansene pleier å stige sammen med markedene, kan en rask akselerasjon signalisere at stemningen er strukket. Dette kan gjenspeiles i et vanvittig antall lånefinansierte investeringer. Dette begeistringsnivået kommer ofte når markedet er i ferd med å nå en topp, i henhold til våre analyser.

Stemningen i media

Måling av stemningen i media kan være vanskelig, og er etter vårt syn langt mer en kunst enn noen vitenskap, men vi mener likevel det er en kritisk del av stemningen. For å få en fornemmelse av den, kan du spørre: Er overskriftene skeptiske til gode økonomiske nyheter, samtidig som risikoen overdrives? Eller nedtones svake data mens positive data overdrives? Vurderes markedet som meget sårbart eller som skuddsikkert? Latterliggjør dekningen av aksjemarkedsprognoser de som er optimistiske, eller gjør den narr av de som er pessimistiske? Vi tror at det meste av finansmedienes dekning typisk flytter seg langsomt fra ett ytterpunkt til det andre i løpet av et bullmarked. Derfor vil dekningen mesteparten av tiden være et sted midt imellom. I henhold til vår analyse av markedets historie, kan rasjonell optimisme, hvor media korrekt bemerker de positive forutsetningene uten å blindt ekstrapolere dem inn i fremtiden, følge et stigende aksjemarked i en ganske lang periode. Erfaringen vår er at media i euforiske tider ignorerer dårlige nyheter, og setter enhver som våger å stille spørsmål ved aksepterte sannheter ved å forutse problemer i aksjemarkedene i gapestokk.

Våre daglige nyhetsgjennomganger tyder på at de fleste medier for tiden er rasjonelt optimistiske. De anerkjenner veksten, men engster seg fortsatt for det som oppfattes som trusler mot bullmarkedet. I eurosonen mener vi dekningen har vært noe mer skeptisk, kanskje fordi man fortsatt husker gjeldskrisen i 2011–2013 og det følgende regionale bearmarkedet. Vi tror at dette gir aksjemarkedene i eurosonen enda mer plass til å kunne overraske. Foreløpig ser vi ingen eufori utenfor eurosonen heller, bare en gradvis varmere stemning i tråd med at de globale økonomiske forutsetningene generelt er gode.

En viktig advarsel til slutt: Disse stemningsfaktorene er ingen uttømmende liste, og isolert sett sier de heller ikke så mye. De kan potensielt fortelle noe i kombinasjon med en bredere gransking av investorstemningen, og særlig når de holdes sammen med de underliggende økonomiske og politiske forutsetningene. Etter vårt syn kan det å forstå hvordan man leser stemningsindikatorer hjelpe investorer med å sammenligne de generelle forventningene med virkeligheten.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Annonsørinnhold