Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Våre porteføljetips for det nye året

Nå som 2020 er i gang ser nok mange investorer tilbake på valgene de tok i 2019 og grubler over mulige justeringer for det nye året. I tilfelle du er en av dem, her er noen faktorer vi mener er verdt å vurdere.

1. Gå gjennom din aktivaallokering, det vil si forholdet mellom aksjer, obligasjoner, kontanter og/eller andre verdipapirer i din portefølje.

Hvis du har flere investeringskontoer, foreslår vi at du gjør dette for hver av dem for å komme frem til den samlede aktivaallokeringen din. De som eier aksjefond eller rentefond med fast rente må være oppmerksomme på at innholdet kanskje ikke fremgår av navnet på fondet (f.eks. "Balansert vekst"). Det kan være lurt å undersøke hvilke individuelle verdipapirer de inneholder for å finne ut hvilken aktivakategori (eller kategorier) de tilhører. Hvis denne informasjonen ikke allerede er inkludert i oppgaven som fondsleverandøren regelmessig sender deg, bør du kunne kontakte dem og be om den.

2. Gjennomgå faktorene som ligger til grunn for din aktivaallokering.

Vi mener at disse faktorene bør omfatte investeringsmålene dine — hovedformålet med pengene dine — så vel som kontantstrømbehovet ditt (planlagte porteføljeuttak), risikotoleranse (som vi definerer som ditt komfortnivå med potensielle nedganger i aksjemarkedet) og tidshorisont (som vi definerer som hvor lang tid du må investere eiendelene dine for å maksimere sannsynligheten for at du når dine investeringsmål).

For å se hvordan disse faktorene kan påvirke aktivaallokeringen din, se for deg en eldre investor med begrenset levealder som lever beskjedent og ikke planlegger å etterlate en arv. Deres livsstil, tidshorisont og mål krever tilsynelatende ikke så mye porteføljevekst som en yngre, aktiv pensjonist som ønsker å reise verden rundt og finansiere barnebarnas utdanning. Fastrentepapirer kan spille en større rolle i den førstnevnte investorens portefølje, siden de har en tendens til å være mindre volatile enn aksjer over kortere tidsperioder1. Men de mangler også aksjenes evne til vekst, etter vårt syn. Derfor tror vi investorer hvis mål krever langsiktig vekst sannsynligvis bør ha noen aksjer.

Her kan du lese mer om Fisher Investments Norden

For å vurdere behovet for potensielle endringer, tror vi det kan være nyttig å stille og svare på følgende spørsmål. I løpet av det siste året (eller siden du sist gikk gjennom din økonomiske situasjon):

  • Har det vært noen større endringer i din helsesituasjon, positive eller negative?
  • Har du giftet deg, tatt ut skilsmisse eller mistet ektefellen din?
  • Oppdaget du at du bruker opp sparepengene dine raskere enn forventet?
  • Opplevde du en stor engangsutgift eller fikk du en gave fra oven?
  • Alternativt, har du grunn til å tro at neste års utgifter vil avvike fra 2019?
  • Har formålet med dine investeringer endret seg?

Denne listen er ikke uttømmende, men hvis du svarte «ja» på noen av disse spørsmålene tror vi det kan være verdt å revidere din aktivaallokering og se om den fremdeles samsvarer med din livssituasjon og investeringsmål.

3. Sammenlign din porteføljes sektor- og landeksponering med en referanseindeks for å se hvor (og hvor mye) den avviker. Dette kan indikere overkonsentrasjoner i visse områder, noe vi tror kan øke risikoen.

Vi definerer en referanseindeks som en bred aksje- eller fastrenteindeks som fungerer som en modell for å konstruere en portefølje, styre risiko og vurdere porteføljens resultater. For eksempel tror vi at MSCI World Index, en global indeks som dekker 23 utviklede lands aksjemarkeder, er en utmerket referanseindeks for aksjeandelen i mange globale investorers porteføljer. Du kan bruke en referanseindeks for å vurdere om porteføljen din er veldig konsentrert i en hvilken som helst kategori — det være seg et land / geografisk område, aksjemarkedssektor, enkeltselskap eller noe annet. Tung konsentrasjon kan, etter vårt syn, øke risikoen og begrense investeringsmulighetene dine. Så selv om vi synes det er greit å ha flere av kategoriene du forventer vil gjøre det bra (og motsatt), vil vi advare mot å holde langt mer eller mindre av hvilken som helst kategori som finnes i referansen din. Dette vil sannsynligvis øke risikoen for at en nedgang i den markedskategorien vil redusere porteføljens avkastning, etter vårt syn.

Dette er Fisher Investments Norden 

Nedenfor er et par måter å se om porteføljen din er for lite diversifisert på. Selv om de er rettet mot aksjer, tror vi diversifisering også er viktig for fastrenteinvesteringer. En stor posisjon i en enkelt utsteders gjeldspapirer, eller til og med i en enkelt utstedertype, medfører risiko som det er verdt å redusere, etter vårt syn.

  • Er du tungt investert i hjemlandet ditt?

Etter vår erfaring er det mange som føler seg mest komfortable (eller patriotiske) når de først og fremst investerer i innenlandske aktiva. Men vi tror dette kan føre til at porteføljen din blir vridd mot noen få sektorer eller enkeltselskaper. Dette er tilfelle selv i mange utviklede europeiske markeder. For eksempel består 44,1 % av MSCI Belgia, som dekker 85 % av Belgias aksjemarked, av dagligvarefirmaer, hovedsakelig takket være et enkelt bryggeriselskaps vekt på 42,1 %.2 Til sammenligning er sektoren 8,4 % av MSCI World Index.3

  • Står et enkelt selskap for en stor del av din verdipapirbeholdning?

Vi har sett mange investorer uforholdsmessig favorisere aksjer i selskapet de jobber for, kanskje fordi selskapet er kjent, eller fordi de er sikre på at selskapet vil lykkes. I tillegg til at en veldig stor posisjon bryter prinsippene om diversifisering, mener vi at å knytte både inntekter og investeringer til samme selskap betyr at selskapets fremgang alene kan ende opp med å diktere din økonomiske helsetilstand. Etter vårt syn er det trolig bedre for investorer å diversifisere.

Et viktig tillegg: Diversifisering er ikke noe du gjør én gang og så lar det ligge, etter vårt syn. Bare fordi din portefølje pleide å være modellert etter en viss referanseindeks, betyr ikke det at den fortsatt er det i dag. Over tid kan verdipapirer med høy avkastning bygge opp en større tilstedeværelse i porteføljen enn du hadde tenkt. Rebalansering, altså å selge noen av eiendelene med høy avkastning og kjøpe flere av de med lavere avkastning for å holde allokeringen på sporet, er etter vårt syn et nyttig verktøy. For å identifisere muligheter for rebalansering foreslår vi at du ser etter store forskjeller mellom prosentandelen som en aksje (eller aksjekategori) har i porteføljen din i forhold til prosentandelen i referansen.

Les mer om Fisher Investments Norden

4. Sjekk krisefondet ditt.

Dette er en beholdning med kontanter eller kontantlignende verdipapirer du kan ta fra hvis det er knapt med penger. Hvis du tok ut fra det i fjor, kan du vurdere å sette inn litt igjen snart. Krisesituasjoner er iboende uforutsigbare, etter vårt syn. Derfor tror vi det sannsynligvis er best å forberede seg nå på mulige fremtidige kriser.

5. Utover porteføljens komponenter, bør du tenke tilbake på forventningene dine for det siste året og om det faktisk ble slik.

Hvis du forventet at brexit eller USAs president Trumps nye tariffer ville føre til en global resesjon kan det være tøft å anerkjenne at det ikke ble slik, men vi tror likevel det er nyttig å reflektere på denne måten. Alle gjør feil, det er en del av det å være menneske. Etter vårt syn er det også menneskelig å ville ignorere, glemme eller rasjonalisere sine egne feil. Men vi tror dette gjør at man går glipp av en nyttig lærdom. Etter vår erfaring kan det å forstå tidligere feil hjelpe deg med å identifisere og unngå lignende fallgruver i fremtiden.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden outsourcer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljestyring og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeidelsen av rapporter om egnethet for investeringer delvis utføres av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet Fisher Investments UK («Fisher Investments UK»), og de daglige beslutningene om porteføljestrategi vil bli gjennomført av Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments («Fisher Investments»). Handelsfunksjoner kan utføres av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede selskaper.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

1. Kilde: Global Financial Data, per 9.10.2019. Uttalelse basert på Total Return Index for USAs 10-årige statsgjeldspapirer og S&P 500 Total Return Index, i USD 31.12.1925–30.9.2019. USAs avkastning brukt i stedet for global på grunn av deres lengre historiske datasett. Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og norske kroner kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.
2.Kilde: FactSet, per 9.12.2019. MSCI Belgium Index og konstituenters markedsverdier.
3. Ibid. MSCI World Index og konstituenters markedsverdier.

Annonsørinnhold