Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Diversifisering – dette må du vite

Diversifisering. I mange generasjoner har profesjonelle investorer fremhevet dette som en viktig måte å håndtere risiko på, samtidig som man oppnår den langsiktige veksten mange aksjeinvestorer er på jakt etter. Men hva betyr det egentlig?

Hvordan kan du vite om du er godt nok diversifisert? 

I denne begynnerveiledningen vil Fisher Investments Norden dele noen grunnleggende prinsipper for hvordan vi ser på diversifisering – og noen vanlige feil vi ofte ser i investorers porteføljer.

Vår erfaring er at mange investorer hører ordet «diversifisering» og tror det bare betyr å eie mer enn ett verdipapir eller noen få verdipapirer. Det stemmer til en viss grad. Men det er også en grov overforenkling. Det er en fordel å eie mer enn ett verdipapir, siden det reduserer risikoen for at investeringen din tar skade av selskapsspesifikke problemer. Det kan også bety at du vil ha større sjanse for å inkludere aksjer som presterer godt, i porteføljen din.

Men vi mener at diversifisering handler om mer enn dette. Fisher Investments Norden synes du også skal tenke diversifisering sett i lys av land og økonomisk sektor. 

Les mer fra Fisher Investments Norden 

Tenk deg: 

Hvis du eier tre energiselskaper, reduserer du risikoen for at en selskapsspesifikk faktor går stygt utover porteføljen din. Men hva om hele sektoren møter motvind? Undersøkelsene våre antyder at aksjer i samme bransje for det meste presterer tilsvarende godt fordi de reagerer på lignende faktorer. I energisektoren er det oljeprisene som er hovedfaktoren, ifølge undersøkelsene våre. Når oljeprisene er svake og ser ut til å ville fortsette å være svake, basert på trender for tilbud og etterspørsel, ser vi at energiaksjer gjør det dårlig – med svært få unntak.

Se for eksempel på 2020

 De økonomiske nedstengningene og reisebegrensningene har rammet etterspørselen etter bensin og andre energiprodukter kraftig. Samtidig har oljeforsyningen gått opp i forbindelse med store økninger i amerikansk produksjon de siste årene. Ved begynnelsen av 2020 var prisen på Brent-råolje – blandingen som brukes til å anslå globale priser – 67,77 amerikanske dollar per fat. Etter at nedstengningene la lokk på den globale økonomien, nådde prisen et bunnpunkt på 9,12 dollar den 21. april. Gjenåpningen har hjulpet, og Brent-prisene ved slutten av september endte på 40,30 dollar.

Men måten det har gått utover aksjene i sektoren på, har vært akutt. Til og med 30. september hadde energisektoren i MSCI World sunket med 42,4 prosent dette året. Det var den svakeste utviklingen av de elleve sentrale aksjesektorene. Dette rammet energiaksjene over hele fjøla. Av de 54 selskapene i sektoren hadde 49 falt hittil i år, per 30. september. Dessuten hadde 43 av dem falt med mer enn 20 prosent. Selv om det kunne hjulpet å blande ulike energiselskaper i porteføljen din for å finne noen som falt mindre enn sektoren totalt, ville du sannsynligvis ikke funnet noen som hadde oppgang.

Les mer fra Fisher Investments Norden 

I Fisher Investments Norden mener vi at dette viser hvor viktig det er å eie aksjer på tvers av ulike aksjesektorer. For eksempel har ikke teknologiaksjer noen vesentlig tilknytning til oljeprisene, og har steget betydelig sammenlignet med året før. Som en veiledning tror vi det kan være nyttig å dele inn en stor aksjeindeks som MSCI World etter sektor. (MSCI utarbeider faktaark som viser dette, og som oppdateres hvert kvartal og er tilgjengelige på nett.) Dermed har du et referansepunkt for å forstå hvor stor (eller liten) sektoren er. Da kan du lettere avgjøre om du har nok – eller for mye – eksponering. Vi mener ikke at du må etterligne indeksens sektorvekting fullstendig. Det er bare et utgangspunkt.

Dette referansepunktet kan hjelpe deg til å unngå den vanlige fallgruven det er å overse noen sektorer og konsentrere seg fullt om andre. Vår erfaring er at investorer ofte gjør dette uforvarende, fordi aksjer i én av kategoriene de eier, gjør det bra, mens andre ikke gjør det. Da selger de ofte etternølerne på jakt etter bedre avkastning. Det høres kanskje fornuftig ut, men vi tror at det faktisk øker risikoen. Ingen sektor kan bestandig slå markedet, og du kan havne i problemer hvis andre sektorer overtar ledelsen. Å diversifisere riktig er etter Fisher Investments Nordens syn å eie både ting som presterer godt, og ting som ikke gjør det.

En annen feil vi ser ofte, er investorer som eier altfor mange aksjer i ett selskap. Noen gjør dette fordi de pleide å jobbe der, fordi de liker produktene og tjenestene, eller fordi de på andre måter har en følelsesmessig tilknytning til selskapet. Men med mindre det er rettslige begrensninger som hindrer deg i å selge, mener vi dette er et problem som er verdt å rette opp i med en gang. Vi har dessverre sett altfor mange ganger at pensjonsinvestorer fikk porteføljen sin ødelagt av å eie for aksjer i ett enkelt selskap.

Derfor tror vi investorer drar nytte av å spre investeringene sine. Sørg for å eie aksjer i mer enn bare ett selskap. Men ikke overse sektorer og land. Dette er etter Fisher Investments Nordens syn nøkkelen til å bygge en solid pensjonsportefølje.

Les mer om Fisher Investments Nordens markedsutsikt her 

  1. Kilde: U.S. Energy Information Administration, per 15.10.2020.
  2. Kilde: FactSet, per 15.10.2020. Brent-råoljepris den 1.1.2020. Olje blir universelt priset i amerikanske dollar.
  3. Ibid
  4. Ibid
  5. Kilde: FactSet, per 15.10.2020. Energisektorens avkastning med netto utbytte i MSCI World, 31.12.2019–30.9.2020.
  6. Kilde: FactSet, per 15.10.2020. Totalavkastning i de bestående aksjene i energisektoren i MSCI World, 31.12.2019–30.9.2020.
  7. Kilde: FactSet, per 15.10.2020. Påstand basert på avkastning i informasjonsteknologisektoren i MSCI World, 31.12.2019–30.9.2020.

Annonsørinnhold