Gull og gruvedrift

 

"NOM – Utslipp fra oppdrett vs. rutilproduksjon Engebø"

Pling!
NOM 26.11.2014 kl 21:16 8947

Jeg har summert utslippene fra 50 års rutilproduksjon og 50 års fiskeoppdrett.

Først vil jeg nevne at jeg har full forståelse for protester mot gruvedrift blant lokalbefolkningen og for så vidt blant de med lokale næringsinteresser, selv om jeg oppfatter dette som en entydig egostisk handling. Jeg har også forståelse for medlemmene i diverse protestorganisasjoner som synes det er gøy å dra på sommerleir og som fniser litt ekstra når de kan flokke seg og demonstrere mot noe.
Det jeg ikke har forståelse for blant lokalbefolkningen og de med lokale næringsinteresser er argumentasjonen de bruker miljøkatastrofe. Jeg har blitt såpass provosert at jeg tatt for meg utslippene til marint miljø fra oppdrettsnæringen og sammenlignet den med de planlagte utslippene fra rutilutvinningen i Engebø i en 50 års periode.

Grunnlag for beregningen:
Solgt laks + regnbueørret i 2012: 1306678 tonn
Dødelighet: 20%
Fiskeoppdrett 2012: 27440238 tonn

Vekst i oppdrettsnæringen siste 25 år: 1136%
Legger til grunn moderat vekst på 500% de neste 50 år.

Fiskeoppdrett 2062: 137201190 tonn
Gj.sn. årlig produksjon de neste 50 år: 82320714 tonn fisk

Fiskefor
Fiskefor pr. kg. produsert fisk: 1,54 kg fiskefor pr. kg fisk
Fortap: 8,5% (7-10% er estimert av bransjen)
Gj.sn. årlig fiskefor-forbruk de neste 50 år: 1204352046 tonn fiskefor

Med ovenfor nevnte middelverdier lagt til grunn og dagens aksepterte utslipp til marint miljø fra laks- og regnbueoppdrett, blir utslippene for de neste 50 årene som vist nedenfor. Disse utslippene er ikke geografisk avgrenset men blir spredt langs hele norskekysten.
Det kan også være verdt å få med seg hva riksrevisjonen skriver om bærekraft innenfor havbruksforvaltningen etter revisjonsgjennomgangen i 2012: (https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2011-2012/Dokumentbase_3_9_2011_2012.pdf). Miljøregnskapet for oppdrettsnæringen er ikke akkurat positiv lesning.
Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
Arkivert Til toppen