Offshore

Kantarell
EMAS 31.05.2019 kl 08:36 1322

file:///Users/siri1205/Downloads/2015-12-09%20-%20L%C3%B8pende%20forpliktelser%20for%20b%C3%B8rsnoterte%20selskaper.pdf
12.3 Andre endringer i selskapet
Dersom selskapet på andre måter enn nevnt i pkt. 12.1 og 12.2 endrer karakter, avvikler vesentlige deler av
virksomheten eller inngår avtale om transaksjon som innebærer en endring på mer enn 50 prosent målt mot
kriteriene nevnt i pkt. 3.5.1, gjelder pkt. 12.1 og 12.2 tilsvarende. Fristen nevnt i pkt. 12.1. første ledd, første
punktum regnes fra tidspunkt for inngåelse av avtale.

15.1 Strykning
(1) Oslo Børs kan stryke finansielle instrumenter utstedt av selskapet hvis de ikke lenger tilfredsstiller
børsens vilkår eller regler eller særlige grunner for øvrig tilsier det. Børsen kan likevel ikke stryke et finansielt
instrument hvis dette kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller markedets
oppgaver og funksjon.122
(2) Har selskapet grovt eller vedvarende brutt bestemmelser i verdipapirlovgivningen eller børsreglene skal
dette i alminnelighet anses for å være en særlig grunn som kan tilsi strykning av selskapets aksjer.
(3) Finanstilsynet kan beslutte at børsen skal stryke et selskaps finansielle instrumenter hvis de ikke lenger
tilfredsstiller vilkårene for opptak til handel eller særlige grunner for øvrig tilsier det.123
(4) Selskapet kan søke børsen om at dets aksjer blir strøket fra kursnoteringen hvis generalforsamlingen har
besluttet dette med flertall som for vedtektsendringer. Børsen treffer vedtak om eventuell strykning. Oslo
Børs kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første punktum.
(5) Før det treffes vedtak om strykning skal spørsmålet om strykning og hvilke tiltak som eventuelt kan
iverksettes for å unngå strykning, drøftes med selskapet. Kan det forhold som begrunner strykning rettes,
kan børsen gi selskapet en frist til å rette forholdet eller pålegge selskapet å utarbeide en plan for at
121 Børsforskriften § 29. 122 Jf. børsloven § 25 første ledd. 123 Jf. børsloven § 25 tredje ledd.
46/51
foretaket igjen kan oppfylle opptaksvilkårene. Samtidig skal selskapet gjøres kjent med at hvis forholdet ikke
blir rettet eller det ikke legges fram en tilfredsstillende plan innen fristens utløp, vil de finansielle
instrumentene bli vurdert strøket.
(6) Børsen skal umiddelbart offentliggjøre strykning og gi Finanstilsynet opplysninger om dette.124
(7) Strykningsvedtaket skal angi tidspunktet strykningen vil bli iverksatt. Ved fastsettelse av
iverksettelsestidspunktet skal det bl.a. legges vekt på at selskapet får rimelig tid til å innrette seg på at
aksjene ikke lenger vil være børsnotert.
(8) Blir selskapets aksjer strøket fra kursnotering etter søknad fra foretaket, kan det i vedtaket om strykning
fastsettes nærmere vilkår som må være oppfylt før vedtaket iverksettes.

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.