– den rettede emisjonen 25.6.2020 fremstår litt "grisete"…


Den siste rettede emisjonen i INSR på 14,8 millioner aksjer til NOK 3,75,- er etter mitt syn ikke et eksempel på god og transparent behandling av aksjonærene i tråd med likebehandlingsprinsippet i NUES. Jeg lar det ligge om dette er i tråd med verdipapirhandellovens regler mot misbruk av innsideinformasjon (kapittel 3).

Vi så en rekke primærinnsidere tegne seg for en betydelig del, for eksempel styreleder Engebretsen (60 000 aksjer), styremedlem Querner (53 333 aksjer), CEO: Husstad (133 333 aksjer), EVP Sales: Christiansen (53 333 aksjer) og EVP Customers: Gråberg (53 333 aksjer).

Ingen av disse er primærinnsidere har lov til å handle på innsideinformasjon, dvs presis informasjon om aksjene eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Videre er jo Öresund Investment AB i primærinnsidefunksjon, via å være arbeidsgiver for styreleder Engebretsen og for Andreas Hofmann i valgkomitéen i INSR. (Wiborg sitter i styret både i Kistefos AS samtidig som hun sitter i INSR, uten at det direkte gjør Kistefos AS til primærinnsider, som også deltok i emisjonen.) Hvem som har rolle som primærinnsidere fremgår av OSEs primærinnsiderregister (tast inn INSR på følgende side og sjekk selv):

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Handel/Markedsovervaaking/Primaerinnsiderregister

Markedet fikk sist kommunisert tall fra INSR den 14.5.2020, da 1Q 2020-tallene ble publisert. Dette var tall pr 31.3.2020.

INSR styrebehandler, og leverer regnskapet til Finanstilsynet månedlig, innen en frist på den 15. i hver måned. På tidspunktet denne emisjonen ble satt (25.6.2020), hadde altså INSR levert både regnskapstallene for april måned (levert 15.5.2020) og mai måned (levert 16.5.2020). Det er offentlig tilgjengelig at de har levert informasjon, men ikke tallene som er levert. Forut for dette hadde de levert årsrapporten for sent i forhold til lovsatt frist (publisert søndag kveld 3.5.2020 kl 22:23), og da med forbehold i revisors beretning.

De fleste av primærinnsiderne må etter mitt syn ha kjent til disse tallene, som altså utgjør 2/3 av den finansielle informasjonen om 2Q 2020-perioden. I tillegg hadde nesten 4/5 av siste måned i kvartalet utløpt da emisjonen ble satt. Det er derfor liten tvil om at de fleste av disse primærinnsiderne også må ha kjent til større deler av den vesentligste del av inputen i det resultatet INSR med høy sannsynlighet vil vise for 2Q 2020, selv om tallene ikke var revidert ennå.

Ved forrige rettede emisjon den 10.10.2019 publiserte INSR informasjon om kjente resultater for juli og august 2019, selv om tallene ennå ikke var publisert i markedet. (https://newsweb.oslobors.no/message/486879). Dette var heller ikke reviderte tall, med ga en presis indikasjon på hvordan selve forretningen har utviklet seg i nevnte periode.

Det kan derfor stilles spørsmål ved hvordan disse primærinnsiderne lovlig kunne ta del i denne siste rettede emisjonen uten at markedet samtidig ble gitt hovedtrekkene i den regnskapsinformasjonen primærinnsiderne satt på, dvs resultatet for april og mai måned, og evt hovedinnholdet i hva de visste for juni måned. De investorene de inviterte inn til å vurdere å delta, måtte altså foreta vurderingen basert på vesentlig dårligere kursrelevant informasjon enn primærinnsiderne. Dette synes heller ikke å være i tråd med den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelses (NUES - www.nues.no) krav til likebehandling av aksjeeiere.

Det var bare 5,32 % av aksjene i denne emisjonen som ble tilbudt eksterne å ta del i, dvs 787 591 aksjer, mens 94,68 % allerede var forhåndskommitert. Dette kan jo tyde på at primærinnsiderne var svært interessert i å delta på emisjonen, uten at det etter mitt syn gjør saken for de øvrige aksjonærene noe bedre...
Play123
28.08.2020 kl 15:06 4608

Takk igjen for dine synspungter Garderobemannen kan ikke si at noe av det du nødvendigvis sier ikke kan spilles ut ( går litt kaldt nedover ryggen når jeg leser dette :-) .satser på at det ikke står fult så ikke til ovenfor FT osv her har det prøvd å komme i møte å lage en ordning med STB for å overføre risiko og slutte som forsikringsseslskap. Eierne i INSR har allerede tapt 1,8 mrd vel til nå da bør ikke FT gå inn og leke GUD og heller finne en løsning både FT , INSR og STB kan leve med vi snakker om en avikling her og ikke lenge til ting begynnner å komme over på STB sine bøker. Selvfølgelig må ledelsen bare fronte INSR prosjektet med ett smil og henvise til planen de har. Her er det gjort mye feil til nå og hvorfor skal de da gjøre alt rett fra her ? For meg tenker jeg dette er litt slik når P4 mistet konsesjonen jeg kjøpte også aksjer der og det ble bra. Her har INSR blitt vist pisken fra FT og nå jobbes det med å finne en løsning alle kan leve med også FT.
Play123
28.08.2020 kl 15:14 4591

Hvis det står på ett lite beløp og FT vil ha mer sikkerhet er det umulig at STB kan gå inn med en liten pref aksje eller noe i INSR som betales når bøkene er osverført
Er vel i alles interesse at denne dealen går gjennom i forhold til det du skriver GM. Hadde STB kjøpt en preferanse aksje i INSR på 50-100 mill eller noe som bare fikk inn i kapitalen til INSR frem til gjennomføring som igjen ble betalt ned med penger de betaler insr siden så vil de kunne sikret dette med kapitalen vel. Grunnen til jeg skriver preferanse aksjer er fordi det er ett lån som regnes som egenkapital. Rasler FT med sablene her så er nok STB nøkkelen til å finne en løsning alle kan leve med her.

Skal man se for seg en bedre løsning på dette enn den jeg har beskrevet i forrige e-post, tror jeg nettopp det at Finanstilsynet ikke vil ønske å få ansvaret for et nytt kriserammet forsikringsselskap. Det blir så mye ekstraarbeid med dette, samtidig som det kan bidra til å svekke tilliten til finansinstitusjonene. Hvis man legger til grunn at Finanstilsynet opptrer litt mer rimelig enn det de tidligere har gjort, kan de se at den løsningen styret nå har lagt opp til sammen med Storebrand, faktisk er den beste løsningen for INSR. På den måten får man kanskje en ordnet avvikling av INSR, uten så mye bråk etc. Hvis det ledelsen i INSR forteller er sannheten, skulle man tro at Finanstilsynet ville være enig i dette.

Når jeg stiller et stort spørsmål ved hva resultatet fra Finanstilsynet blir, er det fordi ledelsen i INSR ikke akkurat har noen god track record for å fortelle den hele og fulle sannheten. Hvordan kan for eksempel et behov for en ekstraavsetning på mer enn MNOK 50 dukke opp "fra intet" fra 1Q 2020-rapporteringen. Ledelsen i INSR fikk spørsmål om det kunne forventes ytterligere tap på den danske forretningen, men sa at de ikke kjente til noe slikt behov. Og dette var i slutten av mai måned.

Og når man hører både CEO og CFO idag virker det som om et slikt tilleggstap nærmest var noe man måtte regne med, når Finanstilsynet besluttet å pålegge selskapet å avvikle den danske forretningen i fjor høst. For de som lurer - hør på 1Q 2020-presentasjonen, Q&A-seksjonen, på hvordan de der svarer.

Oppsummeringsvis - enig med deg Play123 at en mer smidig løsning godt kunne tenkes. Men jeg har liten tillit til dagens ledelse, basert på dårlig track record...

Två nya storägare seglade upp på topp 20 nu. Är de kända i Norge eller är det traders?
pengex
01.09.2020 kl 14:49 4085

Har kjøp i noen runder nå og akkurat samme antall aksjer kommer opp igjen til salg. Aksjen holdes nede av en grunn.
HP17
01.09.2020 kl 14:54 4080

Tenk at det kun er litt over 2 mnd siden ledelsen i INSR satte en emisjon til hele kr 3.75. Hvordan i alle dager er det mulig og ble emisjons deltakerne ført bak lyset av ledelsen i INSR i denne emisjonen?

The subscription price in the private placement has been set to NOK 3.75, resulting in gross proceeds of approximately NOK 55.6 million subject to all shares being issued.
https://newsweb.oslobors.no/message/508754
pengex
02.09.2020 kl 11:31 3909

Akkurat derfor tror jeg situasjonen blir hard å svelge for aksjonærene. At dette kom som posten på snømann er litt rart. Her må jo ledelsen visst hva som var i gjære.

Hva venter vi på nå?

Først og fremst må INSR få vilkår og tillatelser fra Finanstilsynet, som gir dem tilstrekkelige frihetsgrader til å gjennomføre en ordnet avvikling, slik de ønsker. Her venter vi i spenning på hva Finanstilsynet måtte komme til, og dette kan komme når som helst.

Deretter må INSR innkalle til ekstraordinær generalforsamling. I presentasjonen av 2Q 2020 den 28.8.2020 satte de preliminær ex.ord GF til 29.9.2020. Den nærmere datoen er avhengig av at Finanstilsynet først kommer med sin tilbakemelidng på at de gir vilkår som innebærer at avviklingen kan gjennomføres som planlagt.

I innkallingen til ekstraordinær GF vil INSR gjøre rede for i mer detalj, avtalen som er inngått med Storebrand om porteføljeoverdragelsen. Her kan vi forvente mer opplysninger om avtalevilkårene mellom partene. Jeg vil også forvente at ledelsen gir en antydning om hvor stor samlet betaling INSR ser for seg at avtalen kan gi.

Innkallingen må sendes ut senest to uker før møtet skal holdes i medhold av allmennaksjeloven § 5-10, og skal den avholdes 29.9.2020 må innkallingen sendes ut (publiseres) senest 15.9.2020.

I innkallingen vil det fremgå at vedtak om porteføljeoverdragelsen krever kvalifisert flertall (2/3 flertall).

Senest i presentasjonen på den ekstraordinær generalforsamling vil antakelig ledelsen redegjøre for:

* forventet kapitalbehov under avviklingen,
* hva rest-INSR utgjør,
* om og i tilfelle hvordan de anser at det skattemessig fremførbare underskuddet kan utnyttes,
* status på arbeidet med å overdra og/eller reassurere restansvaret i selskapet

Det er mye som er negativt i nyhetsbildet rundt INSR om dagen, med rette.

Men gårsdagens og dagens meldinger om renteregulering, er i seg selv faktisk IKKE dårlige nyheter. Første rentejusteringsmelding meldte om justering av rentesatsen fra 4,04 % forrige kvartal, til 4,00 % påfølgende kvartal. Neste rentejusteringsmelding meldte om en rentesats på 0,0 %, som følge av at INSR hadde erklært at de ikke ville betale.

Meldingen er knyttet til perpetualen som ble inngått 5.12.2018. Som nevnt tidligere på tråden er dette en låneavtale hvor største aksjonær - Investment AB ôresund - er eneste långiver. Låneavtalen hadde en behagelig rentesats på 4,00 %, med 4 rentereguleringer i året. Totalt betalte INSR årlig 3 millioner kroner for dette lånet, fordelt på 4 kvartalsvise betalinger på kr 750.000 pr gang.

Meldingen innebærer at INSR varsler at de for de neste to kvartalene stanser betalingen av rentene på dette lånet. Og siden lånet er evigvarende, er det ikke noe avdrag/nedbetalinger å stanse. De vil nok også stanse dette for ytterligere kvartaler.

I motsetning til ethvert annet lån er dette uten direkte konsekvenser for INSR. Beslutningen er begrunnet i låneavtalens pkt 3.6 som lyder:

3.6.
3.6.1
Cancellation of Payments
Payment of interest may be cancelled, at any time and for an unlimited period, in whole or
in part, at the option of the Issuer in its sole discretion.Mer dere "in its sole discretion". Denne adgangen har altså INSRs styre besluttet å benytte seg av, et styre med styreformannen fra långiver (IABÖ).

Men det INSR ikke har sagt i meldingen, og som faktisk er positivt, er at INSR aldri må tilbakebetale noe av denne kanselleringen. Selve kanselleringen innebærer heller ikke noe mislighold av avtalen, og det gir ikke långiver noen rett til å senere kreve dette utelatte beløpet innbetalt igjen, verken direkte eller indirekte, eller godtgjort på noen annen måte. Det følger av avtalens punkt 3.6.5 og 3.6.6 som lyder:


3.6.5. Any cancellation of interest (whether pursuant to Clauses 3.6.1, 3.6.2 or 3.6.3) will not
constitute an event of default nor entitle Bondholders to accelerate the Bonds or petition
for insolvency or liquidation of the Issuer. Any cancellation of interest will not have any
restrictions on the Issuer's activities, or on its ability to make distributions in favour of
other capital instruments in its capital structure. The Issuer may use the cancelled
payments without restliction to meet its obligations as they fall due.

3.6.6, The Issuer has no obligation to replace cancelled interest payments with other forms of
distribution, and the Issuer has no obligation to pay interest on the Bonds even if
distributions have been made in favour of other Own-fund Items.Tenk om vi alle kunne hatt slike låneavtaler!
Redigert 04.09.2020 kl 17:50 Du må logge inn for å svare

Garderobemannen,
Meget bra informasjon du graver opp fortsatt. Selv om Finanstilsynet skulle godkjenne avtalen med Storebrand ( som fortsatt er en risiko at de ikke gjør) er fortsatt mange ukjente faktorer som vil påvirke eventeull restverdi i insr etter avvikling.
- klarer selskapet å bli kvitt forsikringsforpliktelser i Danmark?Hva koster det?
- på q2 ble det opplyst at man har sartt av midler i forbindelse med tvist med samarbeidspartnerere i Danmark. Hva blir utfalleti kroner og øre og hvor lang tid tar det å få en avklaring hvis det blir rettssaker?
- så lenge insr har konsesjon som forsikirngsselskap vil vil et eventuelt oppkjøp kun kunne foretas av et annet forsikringsselskap med tillatelse fra Finanstilsynet I et slikt scenario vil vel tidligere underskudd kunne nyttigjøres?
- hvis derimot insr etter avvikling leverer tilbake konsesjonen, men består som aksje selskap uten forsikring som formål,med en cashbeholdning er det vel fritt frem for oppkjøp. Spørsmålet er vel om man i et slikt tilfelle om skattemyndightene vil godta at man benytter seg av underskudd fra tidligere år?

Har du synspunkter på ovenstående?Der kom det en melding fra INSR, med styrets redegjørelse for situasjonen.

https://newsweb.oslobors.no/message/513472

Kort oppsummert var vel dette en bekreftelse av det meste som allerede er redegjort om på denne tråden. Situasjonen er meget dyster for selskapet ifølge styrets vurderinger, og jeg synes spesielt man skal merke seg styrets redegjørelse for risikoen for at man blir satt under styrt avvikling, og hva dette vil ha å si for verdiene. Jeg merker meg også at kommunikasjonen med Finanstilsynet gjennom sommeren synes å ha vært meget dyster og negativ.

Dessuten redegjøres det for en rekke punkter som innebærer en risiko for at ikke avviklingen går som normalt. Det er vel lite som tyder på at avviklingen ikke også skulle by på negative overraskelser.

Vi venter fortsatt på Finanstilsynets vedtak, hvor vilkårene blir interessante. Mitt tips er at INSR får en form for aksept for å gjennomføre denne avviklingen, men at det kan være knyttet strenge vilkår til den. Vilkår som ved et mindre avvik kan medføre at selskapet settes under offentlig administrasjon.
Börtil
14.09.2020 kl 16:46 2468

Herrejösses! Pressmeddelandet visar att det är frågan om ett fullständigt haveri. Helt obegripligt att de inte tidigare har kommunicerat ut problemen till marknaden. Noterar att en aktieägare har lämnat förslag om särskild granskning.
pengex
14.09.2020 kl 16:49 2464

Vikna eiendom ønsker en granskning. Og vil stemme for det på egf. Kanskje ikke så dumt.
Er nok flere som vil følge på her.
pengex
15.09.2020 kl 09:50 2350

Men de skriver også at finanstilsynsets krav om avvikling kun bør gjelde den konsesjonspliktige virksomheten.
Hva annet har insr på tapetet som går utenom dette ?

Tillhör de som torskat rejält på Insr. I portföljen skulle de utgöra den stabila tillväxtaktören inom finans :-). Att jaga ledningen ger inget annat än mer kostnader och kommer aldrig att leda till något. Som aktieägare har vi inget att vinna på det. Det som är intressant är att blicka framåt, det nuvarande caset är över och det är bara att gå vidare.

De största aktieägaren har mer eller mindre allihop kvar sin aktier, med undantag för Nordnet-gänget. Det har också dykt upp två nya storägare.
Insr kan ändra affärsidé och utnyttja sin notering, sina förlustavdrag och kanske delar av organisationen för att göra något annat. Det kan man göra redan 2021 och då är krisvärderingen historia. Men som ni säger allt handlar om Finansmyndighetens beslut och hur mycket politik som ligger i det.

En aksjonær (Vikna Eiendom AS) har fremsatt krav om granskning for generalforsamlingen. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Hovedpoenget er at kravet om granskning åpner døra for enhver aksjonær om å kreve dette, også aksjonærer som har en minimal post. Faren for at konkurrenter kan komme til å kreve dette (stråmanns-virksomhet) for å påføre INSR en slagside i kundeoverføringsprosessen, er tilstede, selv om dette er noe tingretten bør se hen til før den eventuelt beslutter granskning.

I tillegg til dette kommer at kravet om granskning også kan være utfordrende i forhold til Finanstilsynets vurderinger om offentlig administrasjon eller ei. Den dagen Finanstilsynet beslutter offentlig administrasjon, er det nok dessverre umiddelbart kroken på døra for aksjonærer som hadde forventet noen for for rest-/tilleggsutdeling på sine aksjer.

Forslaget om granskning krever IKKE tilslutning fra noe flertall på GF'en - det holder at minst 10 % av den fremmøtte kapitalen stemmer for granskning. I så fall kan en hvilken som helst aksjonær, innen 1 måned etter den ex.ord. GF den 5.10.2020 kreve at tingretten ved kjennelse beslutter granskning. Dette følger av allmennaksjeloven § 5-25. Og man trenger kun å ha 1 aksje for å kreve det - det er ikke noe vilkår at samme aksjonær som fremmet krav for GF'en også krever at retten beslutter granskning. Den som krever granskning risikerer å bli ilagt sakskostnader om kravet ikke når frem, så litt "lommer" bør man nok ha for å kreve dette. De som ifølge Finansavisen står bak kravet har imidlertid ganske dype lommer, med grunnlag i flere års suksess innen blant annet lakseoppdrettsnæringen.

Tingretten må finne "saklig grunn" til granskning for at et slikt krav fra minoriteten skal følges. Saklig grunnn foreligger hvis de som krever granskning kan påvise et beskyttelsesverdi behov for innsyn i selskapets forhold, eventuelt i kombinasjon med en uavhengig vurdering av dette. De forholdene som har ledet til problemene i INSR er nok av en slik art at utenforstående kan nå frem med et slikt krav. Spesielt vil det forhold at den alminnelige aksjonæren ikke har fått innsyn i selskapets svært anstrengte forhold til Finanstilsynet, og store mangler ved kontroll og rapportering, telle tungt. Det at INSR har nektet å fremlegge brevet fra Finanstilsynet taler mot dem. De har skjult seg bak at Finanstilsynet ikke har fremlagt det ennå, og at de endelige bemerkningen blir offentlige. Men de kunne naturligvis selv når som helt fremlagt dette. Mothensyn er blant annet INSRs forpliktelse til å bære disse kostnadene. Det vil telle positivt for aksjonærgrupperingen som krever granskning jo større denne gruppen er.

Før tingretten beslutter slik granskning skal den gi INSR og i tilfelle den som granskingen for øvrig vil omfatte, anledning til å uttale seg, se § 5-26 (2). Hvis retten beslutter granskning er det også retten som oppnevner én eller flere granskere. Det er ingen formelle kvalifikasjonskrav til granskerne, og de som krever granskning kan fremme forslag om konkrete personer for retten. Siden det er tale om å granske et forsikringsselskap vil kandidatene for oppnevning antakelig være advokater med forsikrings- og offentligrettslig erfaring, aktuarer, statsautoriserte revisorer og økonomer med erfaring fra forsikring. de har tilgang til samtlige opplysninger i selskapet, herunder taushetsbelagte opplysninger fra banker, styremedlemmer, konsernledelse etc.

Granskning er en tvangsmessig undersøkelse av selskapets forhold, som selskapet selv må betale. Kostnadene må dekkes selv om granskingen ikke avdekker noen kritikkverdige forhold. En slik granskning vil medføre en betydelig tilleggsbelastning, og etter mitt syn bør man anta at en granskning kan komme til å koste fra MNOK 10-40. Dette reduserer naturlig nok restverdiene som noen aksjonærer måtte ha forventninger om. Siden INSR er undre avvikling, vil retten antakelig kreve at selskapet på forhånd deponerer et passende beløp til granskningen. Dette kan komme til å by på problemer i forhold til kravet til solvenskapital, og kan vippe selskapet over i offentlig administrasjon.

Kravet om granskning kommer imidlertid fra aksjonærer som har sett sine verdier i praksis fordufte, etter at de kan ha en kostpris på NOK 7,00 til NOK 9,00 for sine aksjer. Noen aksjonærer som har vært med lenge, har nok en kostpris langt over dette pga aksjespleiser og utvanninger underveis. Om de kan ha mulighet til å få igjen kr 0,00 ved en granskning eller kr 1,00 uten en granskning, er antakelig ikke avgjørende. De vil nok heller se om det er mulig å kunne holde noen i ledelsen ansvarlig for vesentlig større beløp.

Granskning vil også medføre en betydelig økt arbeidsbelastning for de ansatte i selskapet gjennom intervjuer med granskerne, i en periode hvor de nok er på utkikk etter andre jobber. Det er jo ikke spesielt sexy å arbeide med å nedlegge sin egen arbeidsplass.

Noen eksempler på krav om granskning de siste årene er:

*Opticom ASA (2006)- krav om granskning gitt medhold
*Tropegruppen AS (2011) - krav om granskning gitt medhold
*Stangeskovene AS (2012) - krav om granskning gitt medhold (Christen Sveaas hadde krevd granskning)
*Troms Kraft AS (2012) - krav om granskning gitt medhold
*Rederiaktieselskapet Bjørhaug (2015) - krav om granskning ikke gitt medhold
*Polygon (PE) Holdings Ltd (2017) - krav om granskning ikke gitt medhold
*Oceanteam ASA (2018) - krav om granskning gitt medhold

Så er det bare å google for de som vil ha mer detaljer om disse sakene...
pengex
16.09.2020 kl 09:09 2107

Storebrand overdragelsen er godkjent av ft og konsesjonen for drift beholdes. Nå må man tenke framover og legge nye planer. Kanskje begynne med å bytte ut noen surrehuer på kontoret.
Play123
19.09.2020 kl 21:30 1602

Kjøp deg Helgens FA Garderobemannen , Sveaas er villig til å skyte inn mer penger her og mener salget til STB er et RAN !

Tror fort han kan komme med et alternativ alternativt forslag fra Sveaas med at dagens ledelse foreslår byttet ut etter FT sitt ønske og at Sveaas med andre er villig til til å oppkapitalisere selskapet etter hva FT skulle mene var nødvendig for å fortsette.
I FA sto også at ikke FT hadde brukt særlig tid på andre løsninger siden det var denne løsningen INSR foreslo. Tror det blir en kamp fremover for å finne en måte
FT kan gå med på at de får drive , ÅGE K og endel andre må sikkert bort , men Skulle Sveaas klare dette kan de kanskje klare å selge ett lønnsomt INSR heller om 3-5 år til 5-20 X dagens cap for INSR , man selger ikke høns i Regnvær og Sveaas kaller salgsprisen ett RAN.
Jeg tror at dette er planen fremover ha STB dealen i bunnen som FT allerede er positiv til som en nødbrems men å jobbe som dyr med å finne en løsning hvor de får drive videre med portføljen på INSR bøker. Tror også Sveaas er helt rette mann til å ta dette fremover litt som han prøvde i Norske skog rett før obligasjon eierne tok over , men her er FT motparten som de må finne en løsning med. Kjøp helgens FA så gir disse tingen jeg skriver litt mer mening Garderobemannene spent på å høre fra deg , etter dagens FA skriverier og den veldig positive meldingen INSR aksjonærene fikk fra FT sist onsdag ( Alternative var under administrasjon og nulling ) Derfor er FT og Sveaas 2 X super positiv news for INSR som case siste uken.

Ny större ägare bakom en post på 1,5 miljoner aktier via Morgan Stanley. Intressant läsning. Kanske finns anledning att tro att det inte är game over ännu då.
pengex
21.09.2020 kl 16:26 1309

Venter med å laste mer før vi har sett Q3 rapporten. Tipper kursen får en dupp ned den 05.10

Qviberg med familj har tagit sig över 31 procent om jag räknar rätt. I Sverige innebär det väl budplikt? Vad gäller i Norge?

INVESTMENT AB ÖRESUND, 36882371
ANNA QVIBERG ENGEBRETSEN, 3750000
JACOB QVIBERG, 2900000
EVA QVIBERG, 2813551
Totalt 46,3 miljoner aktier av 148.
pengex
06.10.2020 kl 09:24 727

Hvis man eier over 1/3 av stemmene må man legge inn bud på resterende. Og tilbudet skal samsvare med høyeste pris på aksjen som ble betalt 6mnd tilbake.
Men 31% er ikke 1/3 så det spørs om ett oppkjøp er på gang. Her skal det nok draes ut i det lengste til minste pris.
Bullen
06.10.2020 kl 10:23 661

Ikke lett å vite verdien på selskapet. Kursen er nå ca. 0,80.
Å grave seg ned i dette gjørmehullet for å finne en tilnærmet riktig verdi på selskapet kan ikke være lett

Astrid Ohlin, 3 000 000 aktier, dök upp i veckan också. Hon är storägare i Öresund och mkt välbekant med Qvibergs, tillsammans får de ganska precis 33 procent. Se en gammal artikel här, https://www.realtid.se/jarnlady-rycker-ut-till-finansmannens-forsvar. Var går gränsen för närstående i Norge?

Sen vet jag inte om orförandens aktier ägs av hans fru eller han själv. Han är svärson till Qviberg.pengex
06.10.2020 kl 11:45 583

Da må du inn i lovdata for å finne svar. Redd det blir komplisert å rede ut. Mange lover er ganske tynnslitt allerede. Som f.eks rettede emier bør unngås , 3 år med inntekt før børsnotering osv....

Alle ser jo de får ikke noe kjøp under 0.80 - denne skal rett opp på 1-1.10 kr snart
Redigert 06.10.2020 kl 12:35 Du må logge inn for å svare
Play123
17.10.2020 kl 16:45 227

Lenge siden du har sagt noe om INSR Garderobemannen hva tenker du nå fremover ? Mitt tips er at STB kommer tilbake med ett bud på Aksjen for å også få det gigantiske fremførbare underskuddet til INSR før noe penger betales fra STB til INSR. Lagde en egen topic på dette med litt mer info.