Triggere NOM/Keliber


Tørt på nyhetsfronten, men mye bør være gryteklart. Ligger en del triggere som det forhåpentligvis skjer noe rundt i sommer/høst.

Driftskonsesjon og deponering godkjent, de høyeste dørstokkene. Sp1 Markets kursmål kr. 7 fra februar 2020

NOM:
-Konsesjon på vanntilførsel, kommunalt vedtak
-Offtakeavtale på produktene (granat og rutil)
-Finansiering for bygging av produksjonsanlegg
-Gruvestøv for binding av CO2, salgbart?

Keliber (NOM har 16,3% eierandel)
-Hvor står de ift. børsnotering
-Bygging av produksjonsanlegg og finansiering
-Mer presist rundt forekomst av lithium
-Offtakeavtale, men dette produktet vil vel mer eller mindre selge seg selv (ESG produkt både ift. barnearbeid i Kongo og miljøhensyn)

Sikkert andre som har mer inngående kunnskap som kan supplere 😊
Redigert 21.01.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

om kursen er 2,29 eller 3kr tror jeg spiller liten rolle når gruva er i gang for da er kursen 10 gangeren mener jeg etter alle regnestykker.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
30.11.2020 kl 16:54 5010

Jeg vil gjerne se det regnestykket, fryktløs :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare

haha jeg også men uansett så mener jeg det spiller liten rolle om den er i 2,29 eller 3kr for når gruva er i gang så er kursen gått flere 100%. Mener nå jeg etter å ha skravlet med gruvespesialistene mye.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare

Både titanium og lithium på listen over kritiske materialer for EU. EU oppfatter titanium som et fremtidig batteri-materiale ("anode and coating").
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
_HH_
30.11.2020 kl 19:31 4915

Kan også få ein rolle i produksjon av hydrogen...sollys, vatn og titandioksid kan danne hydrogen gjennom spesielle prosesser. Japanerane forskar ein del på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
30.11.2020 kl 19:44 4957

Nom kan oxo få et rolle i å øke penge bingen min.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare

Ja tror det ikke er lenge til det kommer inf o om samarbeid med Japsene som Fossum har nevnt for lenge siden at de var i samtaler med.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
30.11.2020 kl 20:42 4887

Ja håper på en skikkelige julepresang i år. det har jeg håpet på i mange jule det .
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
G-Aksje
02.12.2020 kl 10:45 4483

Bra at de melder, men akkurat nå tror jeg aksjonærene venter på bedre nyheter ang. Off-Take avtale. Tror kanskje at en melding/avklaring om rettigheter rundt seabed minerals hadde gjort seg.
https://newsweb.oslobors.no/message/519498
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare

Flertall i Formannskapet,bare å vente på Kommunestyre vedtaket til uken:::::Nyttårsrakett::::))))))))))))

https://www.firda.no/folg-sunnfjord.../s/5-15-1132244
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
Maalselv
03.12.2020 kl 13:16 4153

En plan som alle har tatt som en selvfølge at blir godkjent, blir det neppe noen raketter av.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare

vil bare skyte inn her at det ikke er godkjent men skal opp 10 des der det sannsynlig vil bli godkjent da det er stort flertall for godkjenning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
03.12.2020 kl 15:50 4094

Sv er da så klart i mot. Bærulf eller hva det nå var. Stakkers arme jævel. Kan ikke vere bra for syken å være så negativ og mot alt som kommer forbi..
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
glaudius
03.12.2020 kl 17:44 4075

Problemer i NOM är sådant att stora investorer kan inte lita Norge. Därför, att i Norge alla otroliga människor T ex kan göra vad de vill, och regeringen är stilla och säger ingenting, Hur de kan hjälpa bergindustrien.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
glaudius
03.12.2020 kl 17:58 4064

En enda melding från regeringen, at Norges staat vill hjälpa NOM och andra bergindustrie bolaget, kan hjälpa bergindustrien i Norge. Varför säger rejäringen ingenting?
Därför att de är skrädda!!
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
John9
03.12.2020 kl 22:43 3898

Regjeringa og statsapparatet er på NOM si side. At vi har ytringsfrihet og muligheter for å få sagt si meining er ikkje eit problem. Dette går rette vegen!
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
glaudius
04.12.2020 kl 19:05 3627

Regeringen måste säga att de under skriver projekter! Och det är viktig, att ha titan produktion i Engebo. Efter det går allting bra. Men de vågar inte säga det, när de är redda, vad säger naturbarnen!
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
04.12.2020 kl 19:12 3642

Kan du vennligst slutte med håpløse innlegg?
Myndighetene har vist gang på gang at de er for Engebøprosjektet. Det eneste de krever er at det løses på best mulig måte, og det blir det.
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
glaudius
04.12.2020 kl 19:31 3628

Det är sant vad du säger, Men du vet att ingen ministeri har inte sagt, att Engebo är en viktig projekt till Norge?!
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
glaudius
04.12.2020 kl 19:50 3642

In Finland har minister Lintilä sagt att Keliber är mycket viktig till Finland! Kan du förstor skilnaden3??
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
glaudius
04.12.2020 kl 20:51 3582

Har någon minister i Norge säga att NOM är viktig? Ingen vågar, därför att de är skrädda, vad naturbarnen säger!
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
John9
04.12.2020 kl 21:44 3613

Ja, les spesielt punkt 3. Dette er DMF sitt avslag til AMR ift klage på driftskonsesjonen.

Ladebekken 50 Postboks 3021 Lade N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 40 50 E-POST mail@dirmin.no WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883 SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883 ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92
Request for - 19/00248-138
Vi viser til din forespørsel om innsyn i dokumenter:
Innvilget:
Du har fått innvilget innsyn i dokumentet:
19/00248-138. Kopi av dokumentet er vedlagt. Dokumentet har 3 fil(er).
Informasjon om klagerett
Det er etter offentleglova § 32 jf. forvaltningslovens kapittel VI, 3 ukers klagerett på avgjørelsen/vedtaket fra mottakelsen av dette brevet. En eventuell klage stiles til Nærings- og fiskeridepartementet, men sendes Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
Jf. forvaltningslovens § 32 skal klagen være undertegnet, klagen skal nevne det vedtak som det klages over og nevne den eller de endringer av vedtaket som man ønsker når det gjelder det vedtaket det klages over. Klagen bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.
Vi gjør oppmerksom på den anledning de har til å kreve ytterligere begrunnelse innen tre uker fra mottagelsen av brevet jf. offentleglova § 31 2. ledd.
Vennlig hilsen
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Nordic Rutile AS
c/o Nordic Mining ASA Munkedamsveien 45 Oppgang A Vika Atrium 0250 OSLO
Dato:
Vår ref: Deres ref:
09.11.2020 19/00248-138
POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50 7066 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00 E-POST post@dirmin.no WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883 SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883 ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92
Informasjon om beslutning om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til vedtak om driftskonsesjon datert 17.06.2020. Vedtaket er påklaget og i den forbindelse har Arctic Mineral Resources AS og Natur og Ungdom bedt om at konsesjonsvedtaket ikke iverksettes før klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
Vedlagt følger DMFs beslutninger om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse.
DMF gjør oppmerksom på at eventuell oppstart i tråd med konsesjonsvedtaket før klagesaken er ferdigbehandlet, vil være på tiltakshavers egen regning og risiko.
Vennlig hilsen
Marte Kristoffersen seksjonssjef
Marit Ollestad rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marit Ollestad
Vedlegg:
19_00248-135 Beslutning om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak 19_00248-137 Beslutning om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak
Mottakere:
Nordic Rutile AS c/o Nordic Mining 0250 OSLO ASAMunkedamsveien
45Oppgang A Vika Atrium

2

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Dato: 09.11.2020
Se mottakerliste nedenfor.
Vår ref: 19/00248-135 Deres ref:
POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50 7066 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00 E-POST post@dirmin.no WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883 SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883 ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92
Beslutning om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak
1. Innledning
DMF fattet vedtak om driftskonsesjon for Engebøprosjektet til Nordic Rutile AS den 17.06.2020. Saken ble påklaget av Arctic Mineral Resources AS (AMR) i klage datert 08.07.2020. I klagen anmoder AMR om at vedtak om driftskonsesjon ikke iverksettes før klagen er avgjort, jf. fvl. § 42. DMF er kommet til at anmodning om utsatt iverksetting ikke tas til følge.
2. Rettsgrunnlag
Hovedregelen er at vedtak kan iverksettes straks de er truffet og meddelt parten. Forvaltningsloven § 42 gir underinstans, klageinstans eller annet overordnet organ adgang til å beslutte utsatt iverksettelse av et vedtak frem til klagefristen er utløpt eller klagen er avgjort. Formålet med utsatt iverksettelse er å forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade, tap eller forhindrer en reell behandling av klagen.
En vurdering og beslutning av utsatt iverksettelse er basert på fritt skjønn. Det sentrale for vurderingen vil være de fordeler og de ulemper en beslutning om utsatt iverksetting vil gi.
3. DMFs vurdering
DMF har foretatt en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor hensynet til klagers interesse i å forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade eller tap, samt reell klagebehandling, er vurdert og veid opp mot hensynet til tiltakshavers interesser.
Engebøprosjektet er et stort og viktig mineralprosjekt. Prosjektet er svært godt utredet i mange instanser over flere år, og tillatelse til tiltaket er gitt etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven. Det er tillatelse etter plan- og bygningsloven som er styrende for hvilken aktivitet som skal drives i området, og ikke en konsesjon etter mineralloven.

DMF har videre lagt avgjørende vekt på tiltakshavers behov for forutsigbarhet, samt at utsatt iverksettelse vil kunne få stor betydning for videre utvikling av prosjektet.
Det vil ta tid fra alle tillatelser foreligger, til hele anlegget med infrastruktur, oppredningsverk osv. er etablert, og det i praksis er klart for uttak av mineraler. DMF mener derfor at klagen vil få en reell behandling.
4. Konklusjon
DMF finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å gi utsatt iverksetting på vedtak om driftskonsesjon for Engebøprosjektet datert 17.06.2020, jf. fvl. § 42.
Beslutningen om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av driftskonsesjons- vedtaket er ikke et enkeltvedtak, men en prosessuell avgjørelse. Dette innebærer at beslutningen ikke kan påklages.
Vennlig hilsen
Randi Skirstad Grini Marte Kristoffersen direktør seksjonssjef
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marte Kristoffersen
Mottakere:
Arctic Mineral Resources AS
Kopi til:
Nærings- og fiskeridepartementet
Cort Adelers gate 17 Postboks 8090 Dep
0254 OSLO 0032 OSLO
2

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Dato: 09.11.2020
Se mottakerliste nedenfor.
Vår ref: 19/00248-137 Deres ref:
POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50 7066 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00 E-POST post@dirmin.no WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883 SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883 ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92
Beslutning om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak
1. Innledning
DMF fattet vedtak om driftskonsesjon for Engebøprosjektet til Nordic Rutile AS den 17.06.2020. Saken ble påklaget av Natur og Ungdom i klage datert 12.08.2020. I klagen anmoder Natur og Ungdom om at vedtak om driftskonsesjon ikke iverksettes før klagen er avgjort, jf. fvl. § 42. DMF er kommet til at anmodning om utsatt iverksetting ikke tas til følge.
2. Rettsgrunnlag
Hovedregelen er at vedtak kan iverksettes straks de er truffet og meddelt parten. Forvaltningsloven § 42 gir underinstans, klageinstans eller annet overordnet organ adgang til å beslutte utsatt iverksettelse av et vedtak frem til klagefristen er utløpt eller klagen er avgjort. Formålet med utsatt iverksettelse er å forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade, tap eller forhindrer en reell behandling av klagen.
En vurdering og beslutning av utsatt iverksettelse er basert på fritt skjønn. Det sentrale for vurderingen vil være de fordeler og de ulemper en beslutning om utsatt iverksetting vil gi.
3. DMFs vurdering
DMF har foretatt en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor hensynet til klagers interesse i å forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade eller tap, samt reell klagebehandling, er vurdert og veid opp mot hensynet til tiltakshavers interesser.
Engebøprosjektet er et stort og viktig mineralprosjekt. Prosjektet er svært godt utredet i mange instanser over flere år, og tillatelse til tiltaket er gitt etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven. Det er tillatelse etter plan- og bygningsloven som er styrende for hvilken aktivitet som skal drives i området, og ikke en konsesjon etter mineralloven.

DMF har videre lagt avgjørende vekt på tiltakshavers behov for forutsigbarhet, samt at utsatt iverksettelse vil kunne få stor betydning for videre utvikling av prosjektet.
Det vil ta tid fra alle tillatelser foreligger, til hele anlegget med infrastruktur, oppredningsverk osv. er etablert, og det i praksis er klart for uttak av mineraler. DMF mener derfor at klagen vil få en reell behandling.
4. Konklusjon
DMF finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å gi utsatt iverksetting på vedtak om driftskonsesjon for Engebøprosjektet datert 17.06.2020, jf. fvl. § 42.
Beslutningen om avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av driftskonsesjons- vedtaket er ikke et enkeltvedtak, men en prosessuell avgjørelse. Dette innebærer at beslutningen ikke kan påklages.
Vennlig hilsen
Randi Skirstad Grini Marte Kristoffersen direktør seksjonssjef
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marte Kristoffersen
Mottakere:
Natur og Ungdom
Kopi til:
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 4783 Sofienberg Postboks 8090 Dep
0506 OSLO 0032 OSLO
2
Redigert 21.01.2021 kl 06:26 Du må logge inn for å svare
John9
04.12.2020 kl 21:46 3637

Du har nevnt 120 per aksje i Keliber. Er det Euro, og har du dokumentasjon på dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
glaudius
04.12.2020 kl 22:13 3592

Jag har inte sagt, Hur många aksjer jag har! Det betyder ingenting. Märkvärdig är att projekterna går till målet. Och jag vet, att vi skall gå till nord!
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Boss 99
04.12.2020 kl 22:53 3541

Ser at du skriver på fjesboka at aksjene dine har vert på utlån det har mine oxo vert. Har prøvd å si at nom har vert shortet lenge. Tror desse aksjene blir brukte til å selge ned kursen ved nyheter. Banna beit. Vi som har vert med her lenge vet jo det. Hva annet kan de brukes til. De satser alt. Men antall aksjer er jo der, men de sper jo usikkerhet.
Hvem står bak jo verving gjengen. Banna beit.. god kveld
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
John9
05.12.2020 kl 13:04 3250

Du har skrevet at kursen på Keliber er 120. Spørsmålet er om det er i Euro? Og har du dokumentasjon på det?
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
glaudius
05.12.2020 kl 15:28 3143

Keliber har inte publiserad Hur mycket kostar en aksje. Jag tänker, att det är ca. 120,00 euros per aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
05.12.2020 kl 17:02 3071

Hva baserer du beløpet på ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
glaudius
05.12.2020 kl 17:10 3045

Jag har hört om några insiderköpningar mellan aksjonärer.

Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
05.12.2020 kl 18:01 3002

Mellom hvem da?
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
glaudius
05.12.2020 kl 18:53 2962

Det vet jag inte. Jag har bara en aning, men det kan jag inte säga.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
05.12.2020 kl 19:53 2898

Troverdighet=0%
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
glaudius
05.12.2020 kl 20:20 2862

Jag hoppas, du kan sova bra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
05.12.2020 kl 20:30 2847

Jo takk :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Boss 99
06.12.2020 kl 20:20 2491

Hvilken krumspring skal de gjør i morgen hos amr . Ska sei e er begynt å bli passe lei desse tullingene. Håper de få ett svar fra myndighetene som setter de i sjakk matt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Keliber søker om miljøtillatelse for et litium kjemisk anlegg i Kokkola
TIRSDAG 8. DESEMBER 2020 08:00 CET
Keliber har sendt inn en søknad om miljøtillatelse for et litiumkjemisk anlegg til det regionale statlige forvaltningsbyrået i det vestlige og indre Finland 4. desember 2020. Tillatelsessøknaden gjelder et litiumkjemianlegg som ligger i det store industrielle området Kokkola, hvor aktivitetene inkluderer varmebehandling av kraftfôret og en hydrometallurgisk prosess.
“Vi har gått inn i en viktig fase for søknad om tillatelse for det kjemiske anlegget for litium. Tett samarbeid mellom Keliber og myndighetene har bidratt til å utarbeide søknaden om tillatelse raskere enn tidligere forventet, sier Hannu Hautala, administrerende direktør.
For mer informasjon, kontakt:
Hannu Hautala, konsernsjef, tlf. +358 40 712 2432
Keliber Oy
Keliber Oy er et finsk gruve- og kjemisk selskap som har som mål å produsere litiumhydroksid av batterikvalitet for å imøtekomme det internasjonale markedet for litiumbatterier.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Keliber søker om miljøtillatelse for et litium kjemisk anlegg i Kokkola
TIRSDAG 8. DESEMBER 2020 08:00 CET
Keliber har sendt inn en søknad om miljøtillatelse for et litiumkjemisk anlegg til det regionale statlige forvaltningsbyrået i det vestlige og indre Finland 4. desember 2020. Tillatelsessøknaden gjelder et litiumkjemianlegg som ligger i det store industrielle området Kokkola, hvor aktivitetene inkluderer varmebehandling av kraftfôret og en hydrometallurgisk prosess.
“Vi har gått inn i en viktig fase for søknad om tillatelse for det kjemiske anlegget for litium. Tett samarbeid mellom Keliber og myndighetene har bidratt til å utarbeide søknaden om tillatelse raskere enn tidligere forventet, sier Hannu Hautala, administrerende direktør.
For mer informasjon, kontakt:
Hannu Hautala, konsernsjef, tlf. +358 40 712 2432
Keliber Oy
Keliber Oy er et finsk gruve- og kjemisk selskap som har som mål å produsere litiumhydroksid av batterikvalitet for å imøtekomme det internasjonale markedet for litiumbatterier.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Det tar tid, stadig nye søknader. Tror det er like treigt som her i landet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:18 Du må logge inn for å svare