IOX - Q3/17


Kommer fredag 10.11.2017

Samme dag kommer prod.update for oktober.
Redigert 05.11.2017 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
_IOX50_
08.11.2017 kl 22:53 8313

Innlegg av: bæærnt (31.10.17 22:56 )

"Siden jeg sitter med en posisjon i IOX så har jeg med interesse forsøkt å se litt nærmere på hva vi kan forvente som resultat for Q3. Jeg legger hodet på blokka til tross for mange (usikre) variabler, og deler mitt estimat med resten av allmuen. Til spott og spe:

EBITDA (kontantstrøm) fra drift i perioden +/- 1.800 (USD 1.000)

Produksjon og salgstall er basert på oppgitte tall av IOX i perioden. Anslag for de ulike kostnadselementene er basert på historiske tall i 2016/2017 (forhåpentligvis eksklusiv alle engangseffekter), produksjonsendring og endring i valutakurser (NOK/USD/COP) i Q3.

Produksjon:

+ Working interest barrels oil 59024
+ Working interest barrels gas 55247
- Royalty oil 4721
- Royalty gas 3536
= Total production in barrels (net) 106014
(forutsetter ingen produksjon til lager)

Resultatestimat:

+ Sale of oil 2926
- Royalty 234
+ Sale of gas 1024
+ Sale of services 676
= Sales 4392
- Field production cost 699
- Tariffs and transportation 338
- Insurance 33
- Production cost external consultants 18
- Well services and work overs 144
- Repair and maintenance of installations 77
- Change in inventory 0
= Cost of goods sold ex depreciation -1309
- Depreciation 1640
= Gross profit 1443
- Exploration cost expensed 118
- Administrative expense 1117
- Other (expense)/income 30
= Result from operating activities 178
+ Interest income 0
+ Realized/unrealized FX-rate 150
+ Other financial income 0
- Interest expenses 686
- Amortization of debt issue cost 79
- Realized/unrealized FX-rate 0
- Other financial expenses -47
= Finance (expense) -662
= (Loss) before income tax -484

Det er mulig at jeg har skivebom på produksjon av gass, og dermed salg av gass. Her kan nok andre med kompetanse om denne type virksomhet lett avsløre feil og mangler. Eventuelle gevinster og tap på valuta knyttet til balanseposter er det også vanskelig å si noe fornuftig om uten at man har detaljerte opplysninger som selskapet ikke deler i sin rapportering. Det samme gjelder beregning av skatt som jeg ikke har tatt meg bryet med å se nærmere på. Investeringen i "gas treatment plant" som ble meldt i september medfører sikkert økte avskrivninger og rentekost i perioden. Det har jeg heller ikke tatt hensyn til siden det ikke finnes detaljerte opplysninger om anskaffelsen."
------

Blir spennende å se fasit på fredag ☺bokaj70
09.11.2017 kl 19:06 8125

Hvad med boring af Vikingo? Kommer det ikke under exploration costs? IOX betalte 40 % af ... 3.000k USD?

Test:)
Redigert 09.11.2017 kl 20:15 Du må logge inn for å svare
_IOX50_
09.11.2017 kl 20:57 8117


Below please find average gross operated production in October 2017 and
corresponding numbers for September 2017.

Please note that from third quarter 2017 the company will be reporting gross
operated production on a monthly basis. This is a more relevant indicator of the
production capacity of the fields and operational performance of the company.

Interoil's working interest of production will continue to be reported as part
of the company's interim financial reports.

+--------------+-----------------+-------------------+
| IOX operated | October 2017 | September 2017*** |
+--------------+--------+--------+--------+----------+
| | Boe/d* | Bopd** | Boe/d* | Bopd** |
+--------------+--------+--------+--------+----------+
| Colombia | 2 195 | 1 718 | 2 143 | 1 662 |
+--------------+--------+--------+--------+----------+

* Barrels of oil equivalents per day
** Barrels of oil per day
*** For comparison, Interoil previously reported daily production in September
adjusted for working interest and before royalty at 1 080 Boe/d and 744 Bopd for
the licences where IOX has participation and 483 Bopd for the operated service
contract licences.
Redigert 10.11.2017 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
_IOX50_
10.11.2017 kl 08:03 7827


Interoil recorded an adjusted EBITDAx (EBITDA adjusted for exploration cost) of
USD 1.6 million in Q3 2017 (Q2 2017: USD 1.2 million) on operating revenues of
USD 4.1 million (Q2 2017: USD 3.5 million). Increased revenues and EBITDAx is a
result of increased oil price and production, despite slightly reduced gas
production, in addition to reduced administrative expenses. Net comprehensive
loss came in at USD 1.8 million (Q2 2017: USD 2.3 million loss).

Detailed information on the operational and financial activities of Interoil is
presented in Interoil's Q3 2017 Report enclosed.
_IOX50_
10.11.2017 kl 08:10 7828

Outlook
The Company is pleased with the results and the production from the Vikingo well in LLA-47. However, the drilling of the well
brought new geological hard data when integrated with the existing 3D seismic interpretation showed inconsistencies. After a
hard analysis work done by the technical team the conclusion is that the said 3D seismic acquisition field data needs to be
reprocessed to validate the encouraging data obtained after the discovery in the Vikingo well. Hence, the Company has decided
to reprocess the whole LLA47 3D seismic acquisition field data before continuing with the drilling campaign aimed at optimizing
the geological regional model and improving the coming target exploration locations in Jaca, Frison and Aramus. Meanwhile, the
Company will continue building road access and preparing the well location for the next exploration wells while taking advantage
of the dry season, expecting drilling to reassume towards the end of next year.
The Company has decided to install a new gas treatment plant to take all the rich components (mixture of propane, butane and
natural gasoline) leaving dry gas under Comercial specification according with the Colombian gas market. This new stream of
products will bring the opportunities to sell both dry gas and liquid gas and provide treatment services to third parties in the
surrounding area. The plant is currently in Houston (Texas US) and being prepared to be shipped first weeks of December to Mana
Field. The Company is convinced this gas-plant will enhance synergies, reduce operational cost and improve cash flow.
The Company has also come to an agreement with Schlumberger to validate current Mana’s Geological Static Model and then to
start building a dynamic reservoir model aiming at improving recovery factor and the feasibility of water flooding for restoring
reservoir pressure.
After the agreement made between Norwegian oil company Statoil and its Argentinian counterpart YPF, whereby Statoil opened
offices and is investing in Argentina, Interoil has decided to expand its business opportunities into Argentina. The country has huge
hydrocarbon resource potential, under-developed fields, available infrastructure capacity to export, open-access gas and oil
pipelines, improved political conditions, access to capital markets and there are major E&P companies either operating and/or
investing already in Argentina. Current Company’s management has a successful track record in operating and doing business in
Argentina thus the company is already evaluating low-risk-near-production opportunities in Argentina aimed at opening a self-
financed operation.


Kort oppsummert:

Produksjon:

- Produksjonsøkningen fortsetter som tidligere estimert (30% for hele året 2017) - opp rundt 2,5% siden forrige måned...;)

Inntjening:

- Likeså er man i rute med inntjeningen - estimert 20% økning for hele året 2017.

Underskuddet ble redusert fra 2,3m til 1,8m - mao, en forbedring på 22%.

Argentina:

- Argentina satsningen står fortsatt på agendaen.
Redigert 10.11.2017 kl 08:55 Du må logge inn for å svare
_IOX50_
10.11.2017 kl 08:56 7646

Cor6:
An arbitration process has started, to obtain a favourable resolution
to the matter. Arbitrators have been appointed; based on the fact that a previous agreement had been reached the Company is
confident on a successful outcome will be reached.
Redigert 10.11.2017 kl 08:56 Du må logge inn for å svare
Helten
10.11.2017 kl 09:00 7635

Er denne fra idag?


I dag var det og ikke helt overraskende mange kortsiktige som har tatt en exit på tross for at bedringen er kommet både for produksjon og inntjenning og det helt i tråd med hva selskapet meldte under Pareto konferansen. Kursen har fått seg en smekk, men jeg vil tro at nedgangen er midlertidig og at mye snart vil være tatt inn igjen - den relativt lave omsetningen underbygger det.

I følge oljeanalytikerne så er oljeprisen forventet å stige i fremover noe som igjen betyr ytterligere økt inntjening i tiden fremover og utover det som først var estimert (20%).

Det kan virke som at kosten for gassplanten har vært utslagsgivende for kvartalet, men det vil tas igjen og med renter så snart den er installert.
Det ble meldt om en forsinkelse på rundt 1 måned for innstalleringen av gassbosterne da den ikke ankommer Mana i november som først planlagt, men er på veg til å sendes i fra Houston i disse dager så øknngen i gassproduksjonen vil ikke komme i des som først planlagt, men i løpet av januar.
Videre melder selskapet at de er overbevist om at dette gassanlegget vil øke synergiene, redusere driftskostnadene og forbedre kontantstrømmen.

Mao, Q3 visste tydelige tegn på bedring både når det gjelder prod og inntjening, men sorte tall vil som tidligere estimert først kunne komme i Q4 et kvartal vi nå er halvvegs inne i (okt-des) hvor q-presentasjon vil komme om knappe 3 måneder.

I mellomtiden er det å forvente at en en avklaring om COR-6 vil komme i tillegg til en avklaring om og rundt en løsning for å imøtekomme kravet om den utvidede bankgarantien hvor selskapet tidligere har meldt at de er i tette forhandlinger med NHS o å finne en løsning.
Når det er sagt så er det jo ikke noen bråhast med den økte bankgarantien som er et krav for å gå inn i neste fase så lenge selskapet melder at de nå skal revalidere de oppmuntrende 3D seismikk datene for LLA-47 og boreprogrammet som er rettet mot optimalisering er forventet å starte rundt disse tider neste år.

Selskapet har også inngått en avtale med Schlumberger om å validere dagens Manas geologiske statiske modell og deretter til
begynne å bygge en dynamisk reservoarmodell med sikte på å forbedre utvinningsfaktoren og muligheten for vannflom for å gjenopprette reservoartrykk.

Om den planlagte Argentinasatsningen melder selskapet følgende - Etter avtalen mellom det norske oljeselskapet Statoil og dets argentinske motpart YPF, hvor Statoil har åpnet kontorer og investerer i Argentina, har Interoil besluttet å utvide forretningsmulighetene i Argentina.
Landet har stort hydrokarbon ressurspotensial, underutviklede felt, tilgjengelig infrastrukturkapasitet til eksport, åpen tilgang gass og olje rørledninger, forbedrede politiske forhold, tilgang til kapitalmarkeder og det er store E & P-selskaper som allerede enten driver og / eller investerer i Argentina.
Nåværende selskaps ledelse har en vellykket track record i drift og virksomhet i Argentina vurderer derfor allerede lavrisiko-nær-produksjonsmuligheter i Argentina som skal åpne for en "selv finansiert drift".

Mao, selskapet går en meget spennende tid i møte med økt produksjon, økt intjening og med seriøs fokus på både optimalisering av eksisterende felt i Colombia samt utvidelse til å gjelde satsning i Argentina.
Redigert 10.11.2017 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
bokaj70
10.11.2017 kl 11:29 7285

Der er jo stadigt den enorme usikkerhed mht. økonomien og udeståender med myndighederne.

IOX er bare optimistiske omkring at alt løser sig i skønneste orden.

Og oven i hatten er Argentina nu en strategi fordi nogle i ledelsen har erfaringer der.

Hurra. Så er alt jo godt.


bokaj,

vi er vel alle inneforstått med at det er noen utfordringer som skal overkommes, MEN det jeg ser som ensidig positivt er at det selskapet meldte under Paretokonferansen når det kommer til produksjon og inntjening er blitt innfridd til det fulle.

Så får tiden vise hvordan det går med COR-6, bankgarantien og satsningen i Argentina med mulig partnerskap som igjen vil kunne være en trigger på begge lokasjoner og en eventuell emi i en slik setting vil være å anse som positiv (innvannende).

Likeså er det å forvente om en snarlig avklaring når det kommer til Canacol. Nedsalget har nå vært helt fraværende en måneds tid og Canacol sitter fortsatt i styret...

bokaj70
10.11.2017 kl 11:54 7258

Der har stort set ikke været noget volumen at komme ud på den sidste måneds tid.

Det korte og det lange er, at der ikke kom nogle opdateringer på de åbenlyse udfordringer der er.
Vel af den simple sag at der ikke er nogen - og det er fair nok.

Men det betyder også at usikkerheden fortsætter og at IOX er relativt uinteressant for nye investorer ud over dem der vil gamble lidt.


bokaj,

det finnes vel ingen investor uten et gambler GEN - mao, all investering på børs innkluderer usikkerhet som igjen er å anse som gambling...;)

Det styrker ikke kjøpersiden at de to siste overskriftene er "Blodrødt ... " og "Mest overprisede selskap ..."
in2deep
10.11.2017 kl 15:54 7029

Skal vi slutte på 2,50 i dag da? Noen som evt ser noe teknisk som er i utfoldelse?


Nå er vi halvvegs inne i q4 (okt-des) hvor vi vet at oljeprisen har vært høy i perioden og sterke indikasjoner på at akkurat det vil fortsette.

Vi vet at det har vært og fortsatt er en betydelig produksjonsøkning (olje) måned for måned.

Vi vet at det i desember vil bli innstallert gassbostere som vil øke gassproduksjonen umiddelbart i det de innstalleres.

Mao, vi vet at selskapet med største sannsynlighet vil presentere sorte tall (overskudd) allerede ved neste q presentasjon og alikevel er vi under 3nok - det må vel være for penger på gata å regne...;)
Redigert 13.11.2017 kl 12:27 Du må logge inn for å svare

IOX er for de tålmodige og langsiktige. Håper vi får noen positive oppdateringer om økt produksjon olje og gass ,viktige avklaringer vedr.garantier,partner i boreprogram del 2, om ikke lenge Å at ledelsens strategiske valg (jfr.pareto/konferanse) fremover vil bidra til positiv vekst for selskapet.Ledelsen har nå holdt sine lovnader til nå, men kunne med fordel ha informert markedet bedre, ved noen skilleveger siste år/2017. Det er bare å kjøpe fler aksjer å senke snittet,for de med høyt snitt i aksjen.
_IOX50_
13.11.2017 kl 14:23 6595

Hei og velkommen i Iox og denne tråd, bergsmofs ☺

Føler det kommer en god Cor-6 melding snart.
Kursen kan fly i taket når Cor6 endelig blir avklart.
trulsps
13.11.2017 kl 14:32 6557

håper alle som vil har fått hamstret aksjer på 2,50 nå. Ikke lenge til før det blir en god del dyrere for aksjene
in2deep
13.11.2017 kl 14:41 6575

Vel, sålenge Canacol sitter urørlig skjelver markedet av frykt for hva de vil foreta seg videre, og kursen holdes sjakk matt. Kunne vi bare ha fått en endelig bekreftelse feks at salget var stoppet/at de var fornøyd og ferdige, eller at hele resterende beholdning var solgt av børs, hadde sannsynligvis kursen dobla seg samme dag. Men inntil videre så er vi her vi er.
_IOX50_
13.11.2017 kl 14:50 6567

Bør prises rundt 5,- pt.

Tenker vi lukker godt over 3,- innen onsdag;)
Mdg1
13.11.2017 kl 15:45 6454

Hvor ble det av alle pengene IOX skulle tjene i q3. Ser bare røde tall jeg. Og, minus har de masser av fra før med et lån på 350 mill kroner. Her må det flere hull i bakken før dette kan bli bra.

Takk for det,ja har holdt ut lenge nå, siden 2013 å berg å dalbane. Da også. Men IOX er underveis, håper også på godmodige om at ting løser seg(for 6 og partner videre, konkrete Peru ting .m.m

Det var ikke forventet sorte tal for Q3, men betydelige forbedringer og det ble det jo.

Så får vi avvente q4 hvor man med største sannsynlighet vil presentere et etterlengtet overskudd.

I mellomtiden er det flere tiggere som kan komme:

(1) Avklaring COR-6
(2) Avklaring bankgaranti
(3) Avklaring Canacol
(4) Gassboster installasjonsbekreftelse

for å nevne noe...;)