NTS. Hvor går veien videre ?

milk
NTS 27.08.2020 kl 19:04 48338

NTS består nå av en rekke forskjellige selskap som gjør de totalitær i sektoren. De er størst på båt,service og fraktsektoren. Eierandelene tatt i betrakting! Fusjoneringen med Frøy gruppen,gjør at de har eierandeler i NRS. Et av de selskapene som leverte meget gode tall ved Q2. Ice F Farm stormer frem på Island... Jeg tror NTS går under radaren til de fleste hus og analytikere. En reprising av selskapet vil komme. Blir spennende å se Q2 resultatene og guidingen videre. Kommer 01.09.
Redigert 21.01.2021 kl 04:14 Du må logge inn for å svare
milk
25.03.2022 kl 22:48 3269

Nå ja , vi får se. Mulig jeg holder igjen av gammel vane. ;-) Hva med alle "dårene" som prøver å skvise siste dråpe av NRS.....
acyal
26.03.2022 kl 00:09 3258

"Den omdiskuterte transaksjonen gjelder 1,23 millioner aksjer som Halle Ragnar Sivertsen kjøpte fra Alfred Berg Kapitalforvaltning. Ved å kjøpe disse aksjene, sørget han for at Rørvik-grupperingen igjen fikk over 50 prosent av aksjene i NTS.

Øie og tidligere styremedlem Hans Martin Storø mener at Sivertsen, ved å kjøpe de aksjene, havnet i budplikt på hele NTS, noe grupperingen har avvist.

Oslo Børs har sagt at de vil komme med en avgjørelse i denne saken før akseptfristen i Salmar-budet utløper."

Hva skjer hvis Oslo Børs finner ut at opprørerne fra Rørvik er en gruppering? At de må by på hele NTS ?
Et annet spørsmål, hvis de finner ut at den avtalen som er gjort med NRS er bindende og at de skal kjøpe opp og fusjoneres med Salmonor, da vil vel budet fra Salmar forsvinne ?

Synes det er mange ubesvarte spørsmål her og mange faktorer man må ta hensyn til.... Spesielt hvilken hestehandel har Sivertsen gjort når han kjøpte 1,23mill aksjer for den nette sum av 125,-kr per aksje så for å gi ugjenkallelig aksept for Salmar sitt bud på 120,-kr ? De viste jo at de gikk med tap, lurer på om det er en sannhet bak dette som ikke tåler dagens lys som Øie og Co prøver å få fram...Er eller begynner oppdrettsbransjen og å bli meget skitten slik som offshore ?
Redigert 26.03.2022 kl 00:18 Du må logge inn for å svare
milk
26.03.2022 kl 14:35 3190

Mye av det du poengterer, er årsaken til at jeg ikke inngår noen salgs avtale med Salmar. Utfallet av neste EGF vil overraske mange! ;-) Jeg holder fremdeles på min spådom at NTS aksjen vil ende på 130....

Der tar du skammelig feil..
NTS-striden: Øie får ikke medhold fra Børsen
Maktkampen i NTS ruller videre, men Øie-familien får ikke hjelp fra Børsen i sin påstand om budplikt.

Det luktet vel litt mer korrupsjon da NRS ble kjøpt av NTS for 240 samtidig som salmar bød 270. Og den bindende avtale mellom NRS og Salmonor kan juridisk sett annuleres om det er gjensidig enighet om det.
Redigert 27.03.2022 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
milk
27.03.2022 kl 16:08 3111

Du påstår jo selv at "maktkampen i NTS ruller videre" Hvorfor vil den fortsette? ganske enkelt fordi det ikke vil oppnås enighet. Styret i NRS har ikke ferdigbehandlet sitt kjøpsforslag ovenfor sine aksjonærer. NTS sitt kjøp av Salmonor kan bli annullert. Det kan også budet fra Salmar bli. Hva sitter vi igjen med da? Jo et NTS som fortsatt er i spill........

Kampen er i realiteten avgjort. Grupperingen til Gåsa har tapt, det er bare noen som ikke klarer å innse realiteten.
milk
27.03.2022 kl 18:45 3056

Gåsø er ute av bildet! Til og med sittende styre i NRS overkjørte Gåsø. Men hva med strategien videre? NRS melder seg på som kjøper. Witzøe innrømte at han ble tatt på senga... Dette er langt fra over!!! Det er noen som nekter å innse realitetene ;-)

Det sittende styret i NRS kan omgjøre beslutninger styret med Gåsa gjorde. Witzøe ble vel tatt litt på senga fordi han trodde det gamle styret ikke ville gjøre så dumme utspill rett før de selv ble valgt ut av styret. Og det er realiteten i den saken. Tror du må realitetsorientere deg Milk..
Sparern
28.03.2022 kl 10:43 2915

Endelig et styre i NTS som er rederlige::


NTS foreslår gransking av NRS-emisjon etter aksjonæropprør og isfront


Nyheter

av Aslak Berge -
28 mars 2022Åpen konflikt mellom de to selskapenes aksjonærer.

NTS, som eier 68,14 prosent av aksjene i Norway Royal Salmon (NRS), har mandag sendt brev til styret i NRS om at NTS krever at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i NRS.

Samtidig som det ble valgt nytt styre i selskapet den 17. mars annonserte NRS at det uttredende styret hadde igangsatt en emisjonsprosess. Styret, med unntak av styreleder Roald Dolmen og styremedlem Lillian Margrete Bondø, har besluttet at styreleder og nevnte styremedlem blant annet er inhabile i styrets behandling av den planlagte emisjonen. Varamedlemmene til styret har ikke deltatt i styrets behandling etter at Dolmen og Bondø ble funnet inhabile. NTS er av den klare oppfatning at det ikke foreligger inhabilitet for Dolmen og Bondø etter allmennaksjeloven § 6-27, og NTS er forundret over både styrets saksbehandling og beslutning, heter det i en omfattende børsmelding mandag morgen.

For å sikre lovmessig og forsvarlig saksbehandling, og for å sikre at styret har en forsvarlig sammensetning i de saker det skal behandle og som reflekterer aksjonærsammensetningen, og som oppfyller gjeldende krav i kjønnsbalanse og kompetanse, har NTS derfor sett seg nødt til å foreslå at det velges et nytt styre i NRS.

Oppkjøpsbud
SalMar fremmet 17. mars et tilbud om kjøp av samtlige aksjer i NTS. Dette tilbudet er anbefalt av styret i NTS og er blitt forhåndsakseptert av aksjonærer som representerer mer enn 50 prosent av aksjene i NTS (og har dermed fått den tilslutning som er nødvendig for at tilbudet skal bli gjennomført).

Styret i NTS, som i forrige uke anbefalte aksjonærene å akseptere budet, er av den oppfatning at SalMars kjøp av NTS vil være en god industriell løsning for både NTS, Salmonor og NRS. Ett av vilkårene for gjennomføringen av dette kjøpet er at NRS Farmings kjøp av Salmonor ikke gjennomføres før SalMars tilbud er blitt gjennomført.

For NTS er situasjonen videre den at selskapets handlefrihet er blitt begrenset i henhold til verdipapirhandelloven § 6-17 med virkning fra det tidspunktet da NTS ble informert om at SalMar ville fremsette et tilbud om kjøp av aksjene i selskapet. I henhold til denne bestemmelsen kan ikke styret i NTS treffe vedtak om utstedelse av aksjer i et datterselskap (som NRS) før tilbudsperioden er utløpt og resultatet av tilbudet er klart, og et slikt styrevedtak i NTS må ligge til grunn for at NTS skal kunne stemme for en emisjon i NRS. NTS vil måtte forholde seg til denne bestemmelsen på generalforsamlingen i NRS 7. april.

Avtalen mellom NTS, NRS og NRS Farming vedrørende NRS Farmings kjøp av alle aksjene i Salmonor bortfaller dersom den ikke er gjennomført innen 30. april. Denne fristen ble satt av hensyn til NTS’ behov for likviditet til nedbetaling av kortsiktig gjeld, men NTS har nå fleksibilitet til å motta oppgjør senere. For at partene skal kunne gjennomføre Salmonor-transaksjonen på et tidspunkt der gjennomføring ikke vil forhindres av bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 6-17 – det vil si når SalMars kjøp av aksjene i NTS er gjennomført eller bortfalt – har NTS foreslått for NRS og NRS Farming at fristen for gjennomføring utsettes til 15. desember.

NRS og NRS Farming har ikke villet inngå avtale om denne fristutsettelsen, og NTS har derfor fremmet forslag om at styret instrueres om å inngå avtale om dette med NTS og NRS Farming.

Transaksjon
NTS har derfor krevet at generalforsamlingen i Norway Royal Salmon stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at det på vegne av NRS og NRS Farming inngås en tilleggsavtale til avtalen med NTS av 11. januar 2022 om kjøp av aksjene i Salmonor, der fristen for gjennomføring av transaksjonen settes til 15. desember 2022.»

NTS er enig i at NRS Farmings kjøp av aksjene i Salmonor nødvendiggjør en emisjon i NRS for utstedelse av vederlagsaksjene til NTS, og at en emisjon også kan være kilde til finansiering av hele eller deler av kontantvederlaget til NTS.

Slik transaksjonsavtalen for salget av Salmonor til NRS/NRS Farming er utformet, vil en emisjon for å finansiere hele kontantvederlaget ikke påvirke NTS’ relative eierskap i NRS – det vil være 68,14 prosent både før og etter dette, og hvilken kurs emisjonene skjer til er dermed mindre viktig for NTS.

Emisjonskursen er imidlertid ikke likegyldig for de minoritetsaksjonærene i NRS som ikke deltar, eller som deltar med mindre enn sin relative eierandel. Med en markedsverdi på NRS på rundt ni milliarder kroner, vil den tegningskursen som benyttes i den planlagte emisjonen på totalt seks milliarder kroner få stor betydning for de aksjonærene i NRS som av ulike grunner ikke opprettholder sin relative eierandel. NTS mener derfor at det er uhensiktsmessig å gjøre en rettet emisjon med usikkerhet knyttet til gjennomføringen av emisjonen og uten grundig å ha vurdert alternativene, herunder en fortrinnsrettsemisjon som vil gi minoritetsaksjonærene mulighet til å ivareta sine interesser ved enten å tegne aksjer eller ved å selge sine tegningsretter. Minoritetsaksjonærene i NRS bør være bekymret for om den emisjonsprosessen som styret i NRS legger opp til vil medføre at en stor emisjon gjennomføres til en kurs som ikke reflekterer selskapets verdi, mener NTS-styret.

Tid
Ved utsettelse av fristen for å gjennomføre kjøpet av Salmonor til 15. desember, vil NRS ha romslig med tid til å finne en transaksjonsstruktur som også ivaretar minoritetsaksjonærenes interesse på en forsvarlig måte.

NTS har foreslått at generalforsamlingen vedtar å instruere styret om på en forsvarlig måte å vurdere alternative strukturer for den emisjonen som skal finansiere kontantvederlaget i Salmonor-transaksjonen, og at denne ikke skal gjennomføres før SalMars tilbud om kjøp av aksjene i NTS er blitt gjennomført eller har bortfalt.

NTS har derfor krevet at generalforsamlingen stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal på en forsvarlig måte vurdere alternative strukturer for den emisjonen som skal finansiere hele eller deler av kontantvederlaget for NRS Farmings kjøp av aksjene i Salmonor, og styret skal besørge at denne ikke gjennomføres før SalMars tilbud om kjøp av aksjene i NTS er blitt gjennomført eller har bortfalt.»

Styret i NRS Farming, som er et heleiet datterselsakp av NRS, består i dag av representanter for ledelsen i NRS, slik det er vanlig i konserner. I forbindelse med NRS Farmings kjøp av Salmonor er det etter NTS’ oppfatning sentralt at NRS Farming fullt ut opptrer i forståelse med flertallet i styret i NRS, og NTS har derfor foreslått at styret i NRS instrueres om å besørge at styret i NRS Farming har samme aksjonærvalgte styremedlemmer som styret i NRS i perioden til og med 15. desember.

Gransket
NTS har derfor krevet at generalforsamlingen i NRS stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at styret i NRS Farming har samme aksjonærvalgte styremedlemmer som styret i NRS i perioden til og med 15. desember 2022.»

NTS har foreslått at generalforsamlingen i NRS vedtar at det skal gjennomføres en gransking av prosessen knyttet til den planlagte emisjonen i NRS for å finansiere kontantvederlaget ved NRS Farmings kjøp av Salmonor, med sikte på å klarlegge de faktiske forhold, eventuelle uregelmessigheter (rolleblandinger, utenforliggende hensyn, overholdelse av saksbehandlingsregler og informasjonsplikt etc) og forhold som for øvrig kan skade selskapet eller noen av aksjonærene, herunder avklare ansvarsforhold for medlemmer av selskapets ledelse og styre.

NTS har derfor krevet at generalforsamlingen stemmer over følgende forslag til vedtak:

«Styret skal besørge at prosessen knyttet til den planlagte emisjonen i NRS for å finansiere kontantvederlaget ved NRS Farmings kjøp av Salmonor blir gransket, med sikte på å klarlegge de faktiske forhold, eventuelle uregelmessigheter (rolleblandinger, utenforliggende hensyn, overholdelse av saksbehandlingsregler og informasjonsplikt etc) og forhold som for øvrig kan skade selskapet eller noen av aksjonærene, herunder avklare ansvarsforhold for medlemmer av selskapets ledelse og styre. Resultatet av granskningen skal fremlegges for generalforsamlingen på første generalforsamling som finner sted etter at granskingsarbeidet er avsluttet.»

For NTS er det skuffende å måtte gå til det skritt å be om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i NRS – særlig hensyntatt den eierinteressen NTS har i selskapet. Fraværet av en åpen dialog, i kombinasjon med at styremedlemmer på urettmessig grunnlag er blitt utelukket fra behandlingen av saker som er av stor viktighet for selskapet og dets aksjonærer, har gjort at NTS dessverre har måttet gå til dette skrittet, heter det i meldingen fra NTS.
mofs
28.03.2022 kl 21:23 2864

Sakte men sikkert legges ballen død.
Skogens
29.03.2022 kl 09:39 2819

Spørs om dere NTS aksjonærene evt. Salmar må komme med et bud på NRS på ca 270 kr for at denne situasjonen skal roe seg.
milk
29.03.2022 kl 17:14 2746

Vi får vel se hvem som tar mest feil!! Du har allerede feilet i dine påstander :-) SALM forlenger akseptperioden, ikke uten grunn.... Du skyter fra hofta alt for tidlig Hobbykailn" ;-)
milk
31.03.2022 kl 17:18 2540

Meget spesielt att et datterselskap ikke følger hovedeier. I den grad NRS kan kalles datterselskap av NTS" NTS er uansett hovedeier! Denne konsolideringen mellom NRS, NTS og Salmonor, er vel det mest komplekse vi har sett i denne sektoren i Norge. Blir Salmar spilt på sidelinjen av to styrer i hvert sitt respektive selskap, som igjen "forpurrer" en konstruktiv sammenslåing!! Skal man se objektivt på situasjonen, så er det fire selskap som er i spill. Gåsø er utspilt av to forskjellige styrer. Witzøe tror han troner på toppen, noe han tilsynelatende ikke gjør... Problemet er egoistiske styrer "medlemmer" som kjemper for sin idealisme. Den kalde skuldra må bort å en konstruktiv dialog må på bordet. Mange småaksjonærer vil/kan bli skadelidende, uansett rekordhøy lakspris. Viknaværingene kjører et tøfft regime uansett eierstrutur i de respektive selskapene :-)
Sparern
31.03.2022 kl 18:26 2506

Som aksjeeier i NRS så føler jeg nå at det endelig blir gjennomført handlinger som vil være rettmessig i forhold til NRS sine aksjonærer. Jeg henger meg på og tegner i reparasjonsemisjonen..
milk
31.03.2022 kl 21:12 2464

Vi kjøper for å tjene en skilling eller to... NRS vill ikke kollapse totalt, for å si det sånn..... Sektoren er en trygg havn i disse tider. Som NTS eier, så føler jeg at jeg er midt i et spill som er prisgitt vår herre. :-)
milk
01.04.2022 kl 07:56 2389

Ting skjer! Vill vi se NTS i 130 :-D

Når man ikke trodde det skulle komme mer rot om prosessen. Alt ifra første NRS runde til siste NTS har jo vært ett sirkus uten sidestykke. Jeg er sikker på at har dette vært håndtert profft ville småaksjonærene vært BETYDELIG rikere i dag.
milk
05.04.2022 kl 18:24 2223

Nå drar det seg til!! For både små og store aksjonærer.. :-D
milk
07.04.2022 kl 17:53 2038

sissener er sur :-D Det viser at NTS gjør det riktige.... ;-)
Sparern
07.04.2022 kl 19:42 2024

Riktig i forhold til hvem og hva?
milk
08.04.2022 kl 15:12 1879

Riktig i forhold til aksjonærene. Fult kaos i selskapet. Noen kjøper aksjer over en lav sko for å sikre seg majoritet og plass i styret. Bondø skal ut som leder. Etter det er NTS lovlig vilt for alle! MOWI er på hugget :-D
milk
11.04.2022 kl 12:45 1776

Bondø er nå ferdig som adm dir i Salmonor..... Et riktig og viktig grep!

Det er vel naturlig siden hun blir styreleder i NTS og er stor aksjonær der. På sikt vil vel det sikre hennes families eiendeler på best måte

Dolmen går inn som arbeidende styreleder, så det er nok bare snakk om tid før alt er samlet og har felles ledelse
Redigert 11.04.2022 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
milk
11.04.2022 kl 16:00 1717

Noen brikker har falt på plass.. Mye står og faller på SALM og NRS. NRS saksøker morselskapet!! SALM har stilt betingelser angående Salmonor!
milk
12.04.2022 kl 14:58 1628

NTS omsettes nå til en høyere kurs en budet fra SALM. Volumet er også høyt!! Hva kan vi tolke av det? :-D
Sparern
12.04.2022 kl 15:44 1614

11000 aksjer omsatt og verdi 1.3 mill er vel ikke akkurat en stor omsetning..
milk
12.04.2022 kl 16:38 1594

Til NTS å være så er det god omsetning! Uansett, det er noen som plukker jevnt :-) Skal jaggu se min "spådom" om 130 går i boks.... Hvis ikke så må jeg legge inn et bud på 130 :-D Jeg kunne faktisk fått finans institusjoner med på den.........
Sparern
12.04.2022 kl 19:56 1550

Nå får du jo mer enn 130 ved å godta budet fra Salmar… går nok helt fint å selge aksjene du får fra Salmar til en god sum mer enn du får dem for; ref dagens kurs..
milk
12.04.2022 kl 21:23 1546

Jeg er ikke så sikker på at SALM blir det beste selskapet å være medeier i for fremtiden .... Akkurat nå er det en pen slump å hente på en aksept til SALM . Men løpet er ikke kjørt. Ting skjer. ;-) Jeg satser på en fantastisk første Mai....
Sparern
12.04.2022 kl 22:09 1526

Vanskelig å se at det skal skje noe spesielt all tid Salmar har fått ugjenkallelig aksept for over 50% av aksjene og Salmar er villig til og akseptere fusjonen mellom NRS og Salmonor.. så det du ser virker litt umulig..milk
13.04.2022 kl 19:03 1455

Aksepten er underskrevet, men jeg vil vente noen dager før den blir avsendt! Jeg ser jo poenget ditt "Sparern" Konseptet virker bunnsolid. Man kan vanskelig tape penger hvis man aksepterer... :-) Det er fremdeles noen baller i lufta!!!!
milk
19.04.2022 kl 19:27 1233

Det koker ned til om NTS stiger til 134 og om SALM holder kursen på 770.... "breake even er på 134 for NTS med dagens SALM kurs. Vil SALM falle og NTS stige? Jeg har ikke sendt aksepten ennå.... ;-)
milk
19.04.2022 kl 21:13 1193

Det er helt tydelig at det er et "spill" som utvikler seg. NTS og SALM stiger proporsjonalt ... :-)
milk
20.04.2022 kl 18:55 1091

Merkelig at ingen reflekterer over at NTS handles over budpris på 120!!! Vi nærmer oss nå 130.. :-) Mulig "noen" er lei hele styret, men det kan være penger å tjene på å følge med... PS. tråden har blitt veldig lang, men hvis man trykker på antall innlegg, så kommer man direkte på siste aktivitet! ;-)
mofs
21.04.2022 kl 10:58 1015

Som jeg sa for en stund siden: "sakte men sikkert legges ballen død". Gåsø synes å ha resignert , så det er bare å sende inn aksepten til Arctic Milk.