APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 56341

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

Warom
20.09.2018 kl 10:21 21096

......

Nå er oljeprisen 25 USD høyere, Cote d’Ivory lisensen er nullifisert etter tørr brønn og de har en tvist med Senegal/Gambia om lisensene. Utviklingen i Senegal/Gambia har vært positiv med flere funn og majors har gått inn i området. Jeg antar at lisensene i Senegal og Gambia er betydelig mer verdifulle enn da man inngikk intensjonsavtalen. Det ville f.eks være vanskelig for Mirabauds og Paretos analytikere å hevde at verdiene skulle være redusert vs emisjonstidspunkt og kurs NOK 7,75 dersom selskapet får lisensene tilbakelevert.
Da jeg begynte å lese på siste årsrapport var min oppfatning at det var game over uten forlik/seier i Gambia/Senegal – med fremførbare underskudd er den oppfatningen ganske endret. Jeg mener det er en svært billig opsjon i betraktning oppsiden. Det er uten tvil en voldsom oppside, man trenger ikke særlig fantasi for å se for seg kursøkning på 5- og 10-gangeren, det er tross alt ikke høyere enn hva kursen var før selskapets lisensproblemer startet da oljeprisen var betraktelig lavere. Slik jeg har begynt å se på det så dekker kun 10% av laveste (gruppens) tekniske skatteverdi hele børskursen. Og da kan man snu på caset og tenke at man faktisk får gratis rettstvistsopsjon på 90-100% eierandel av fire attraktive lisenser, Sierra Leone lisensene – foruten mer skattemessig oppside.
Jeg har kjøpt den senere tid og synes den passer bra i en porteføljetenkning. Hvor stor andel er igjen subjektivt. Merk generelt – der gevinsten kan være stor er også risikoen høy – so don’t shoot the messenger….
Redigert 20.09.2018 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
20.09.2018 kl 10:28 21033

Veldig bra oppsummert...ingen tvil om at vi snakker kroner og ikke ører her!!
Eder
20.09.2018 kl 10:30 20949

Godt jobbet. Nå forstår jeg oppgangen i dag. Har nok gått folk hus fordi dette her
Warom
20.09.2018 kl 10:31 20924

Her noen ytterligere kommentarer rundt reglene.

Fra årsrapporten til APCL:
Deferred tax assets have not been brought to account in respect of tax losses and unrecognised capital allowances because as at 31 December 2017 it is uncertain «when» future taxable amounts «will be available» to utilise those temporary differences and losses. As at 31 December 2017, the carried forward gross tax loss is US$601 million (2016: US$566 million).

Her skal vi selvfølgelig merke oss ordet «when», som altså brukes, og ikke «if».
Videre kan vi lese følgende fra APCL sitt prospekt ved emisjonen i 2015:

18.1 TAXATION OF THE COMPANY
As the Company is an «Australian resident for income tax purposes, it will be taxed on its worldwide income at the Australian corporate tax rate» which is currently 30 per cent. The payment of Australian corporate tax by the Company will generate franking credits which may be passed onto shareholders upon payment of dividends (see below).

«Losses which the Company makes whether on revenue or capital account may be used by the Company to offset its taxable income provided it satisfies certain company loss rules». Such losses cannot be distributed to shareholders for their benefit.
Som igjen kan lede oss over til Australsk lovgivning som sier følgende:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-australiaguide-2018.pdf

3.3 Taxable income and rates
In principle, a «resident company» is liable for company income tax «on its worldwide income», although some types of foreign-source income are exempt. A nonresident company generally pays taxes only on income derived from Australian sources.

Og:

Losses
Tax losses arise where allowable deductions exceed assessable income and exempt income (see above). «Tax losses may be utilized and carried forward indefinitely to offset future assessable income»,provided a “continuity of ownership” test (more than 50% of voting, dividend and capital rights) or a «same business» test is satisfied.

Som vi ser av prospektet er altså APCL resident i Australia. Det i seg selv kan vi jo spørre oss om i sin helhet skyldes nettopp fremførbar skatt, da selskapet er notert i Oslo og har hovedkontor i London.

Vi leser altså at «a resident company» is liable for company income tax «on its worldwide income» ergo er APCL skattepliktig til Australia. Videre leser vi at «Tax losses may be utilized and carried forward indefinitely to offset future assessable income»,provided a «continuity of ownership» test (more than 50% of voting, dividend and capital rights) or a «same business» test is satisfied." Med andre ord vil APCL være skattepliktig på inntekt og tap, forutsatt a «continuity of ownership» eller «same business test» is satisfied.

«Continuity of ownership» er ikke ideelt ved et oppkjøp av skattemessige årsaker. Derimot er «same business test» svært aktuelt og helt gjennomførbart og vi trenger vel ikke se lenger bort enn til våre naboer i Australia (Woodside og FAR) for å finne noen som er på vei mot skattbar inntekt for virksomhet i feks Senegal (og som også skattes i Australia) og kan dra godt nytte av et fremførbart underskudd på disse størrelsesordener. Ikke minst når selskapet pt er verdsatt til rundt 20 millioner dollar.

Vi er flere som har lurt på hvorfor de fortsatt er resident i Australia, da det fremstår både tungvint og kostbart i en periode hvor de er svært kostnadsbevisste. Nå har vi nok funnet svaret på både dette og ledelsens valg om å ta aksjer fremfor cash ved nyttår, da alt så som verst ut i både Senegal og Gambia.
Yess
20.09.2018 kl 10:34 20860

Meget bra. Det er akkurat det samme som jeg har nevnt et par ganger tidligere, dog uten en slik god faglig begrunnelse. Kan være at flere får opp øynene for alle de straffesparkene APCL har (Senegal, Gambia, Sierra Leone, Fremførbart underskudd/"norecocaset"). Det er gode muligheter for flere scoringer her denne høsten.
Solux
20.09.2018 kl 10:37 20764

Warom,

APCL har brutt lisensene..... De har ikke bare blitt fratatt dem. Viktig å informere om fakta.
Warom
20.09.2018 kl 10:42 20689

Solux;
Tror du får "tørke tårene dine" etter at du solgte og lese hva som står der og hva som er tema.
Yess
20.09.2018 kl 10:42 20616

Solux, fortsatt muligheter til å få kjøpt APCL til en lav inngang, men mulig at dette vinduet nå ikke er åpent så veldig mange dagene fremover.
Dette gjør også APCL til en meget attraktiv oppkjøpskandidat for de selskaper som kan gjøre nytte av det fremførbare underskuddet.
Les denne kvalitetstråden med informasjon som er gjort. En meget bra analyse av de nevnte personer.
Redigert 20.09.2018 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
Solux
20.09.2018 kl 10:46 20489

Kommer ikke langt med en analyse. Lever noe - så kan vi snakke. Har jo ikke endt i noe av NOEN artikler som noen gang er hausset med her på trådene. Utfordrer deg til å vise en Artikkel som har vist seg å stemme??
Kvasi
20.09.2018 kl 10:47 20431

Takk til Warum (og Brandeggen)
Her var mye nytt for meg. Flott begrunnet, av flinke folk - uten irriterende haussing.
Var med fra 3 til 9 i fjor, men blir gjerne med på en ny slik runde.
Risikoen er også innnlysende med så mye usikkert. Men det er nok at selskapet lykkes med noe av dette, så er skuta på rett kurs.
Redigert 20.09.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

Interessant info, takk for det!
Q10ps
20.09.2018 kl 11:00 20264

Dette kan ikke vektlegges nok! Det er jo nettopp risikoen(som blir nevnt over her) som forandres totalt! Når fremførbart underskudd alene gjør at selskapet bør prises høyere enn de er per i dag, så vil det jo si man kan investere her, med mulighet for mange mange dobling ved riktig utfall i rettssaker og eventuelle boringer, men dersom det ikke går så har man fremførbart underskudd som en buffer/sikkerhet som alene bør gjøre så selskapet prises høyere enn per dags dato- det er en risk/reward jeg ikke kan skjønne mye annet kan konkurrere med??

Takk til Lars og deg, Warom! Dette var solide saker!
Redern
20.09.2018 kl 11:09 20167

Folk elsker "Jalla" aksjer, derfor går sikkert APCL opp. Men noen sitter selvfølgelig igjen med skjegget i postkassa til slutt. Takk til dere som kjøpte aksjene mine! Skyhøy risiko.
RGTBJØRN
20.09.2018 kl 11:21 20063

Veldig bra TS Gikk som jeg tenkte, toget har startet,blir helt sikkert ruglete, men foretrekker å sitte på mine 500k en god stund til. Salg under kr.2 er ingen vits uansett
Warom
20.09.2018 kl 11:22 20007

Jepp Q;
Det gjør jo at risikovurderingen man evnt måtte ha tatt posisjon på kan settes langt bedre. Hvis verdiene på "ett slaktet selskap" uten innehav av lisenser skulle vise seg å være mangegangern fra nåverende kurs, så endrer det jo caset totalt.

Skulle man få lisensen(e) på plass så ligger denne verdien enda klarere i dagen i forhold til skattemessig fradrag på resultat den gang man måtte komme i en slik posisjon.

Synes dette er veldig betryggende for egen del. Det gjør i alle fall for meg at man slipper å tenke på hva som måtte skje med den lengre investeringen min om lisensene skulle bortfalle og at noen andre så verdiene i det fremførbare underskuddet(noe noen alltid vil gjøre om de kan)

For bare en uke siden leste vi at TGS skulle utføre ny multiklient 3D i store deler i Vestafrika.

Nå viser det seg at de også skal utføre Sea Seep undersøkelser i Nordvest Afrika. Ble meldt for to dager siden så her går det unna.

https://www.petroleumafrica.com/tgs-msgbc-sea-seep-project-on-books/

Og ja. Områdene til APCL synes å være berørt.

http://www.tgs.com/News/2018/TGS_announces_new_Multibeam_and_Seep_Study_Project_in_the_MSGBC_Basin/

Redigert 20.09.2018 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
20.09.2018 kl 11:44 19751

Ingen får mine apcl under 3 kr
Andyo
20.09.2018 kl 11:44 19664

Dette var jo interessant. Gir meg en litt bedre forståelse for at ledelsen og øvrige tok valget om lønnsgodtgjørelse i form av utstedelse av ordinære aksjer (opsjoner har de jo endel av) i selskapet. I ettertid så kunne jo ledelsen ha realisert det samme antall aksjer med betydelig gevinst noe de da ikke har sett behov for (selv om de på et tidspunkt hadde røflig 100%). Så om det er deres vurdering av egne evner til å skape verdier på sikt utifra de pågående juridiske prosesser og da med visshet om at det ligger en sikkerhet der gjør at jeg er meget komfortabel med min posisjon.
Warom
20.09.2018 kl 12:13 19505

Ja FF, der ser det ut som samtlige av våre utenfor S G er med. Interessant nok i seg selv, og det er nok flere aktører som vil være interessert å lese de "bibliotekene" når de er ferdige ;)
Yess
20.09.2018 kl 12:57 19271

Les dette nok engang folkens, et utdrag fra den glitrende analysen til Lars Brandeggen (og litt Warom).

............. "Jeg mener det er en svært billig opsjon i betraktning oppsiden. Det er uten tvil en voldsom oppside, man trenger ikke særlig fantasi for å se for seg kursøkning på 5- og 10-gangeren, det er tross alt ikke høyere enn hva kursen var før selskapets lisensproblemer startet da oljeprisen var betraktelig lavere. Slik jeg har begynt å se på det så dekker kun 10% av laveste (gruppens) tekniske skatteverdi hele børskursen. Og da kan man snu på caset og tenke at man faktisk får gratis rettstvistsopsjon på 90-100% eierandel av fire attraktive lisenser, Sierra Leone lisensene – foruten mer skattemessig oppside.........

Hvis ikke en ser potensialet nå, så vil en aldri gjøre det. En bedre mangedoblingskandidat på OSE skal en lete lenge etter.
Redigert 20.09.2018 kl 13:21 Du må logge inn for å svare
Warom
20.09.2018 kl 13:12 19133

Nå tror jeg at man som riktig er skal kreditere Lars B for det han har lagt ut. Jeg har vært "sparringspartner" for han i saken en stund og har således kommet med litt "ekstrainformasjon" i dag i tillegg til hans glitrende innlegg.

Jeg er jo uansett ikke i nærheten av å være uenig i hva som står, da dette ikke er noe som ble plukket opp i går og dermed skrevet noe om. Lars B er ikke den som kaster ut spekulasjoner i hytt og gevær i en såpass komplisert sak. Det ligger mange timer bak, det kan jeg garantere :)
Warom
20.09.2018 kl 14:53 18827

Det er fryktelig mange gode punkter og refleksjoner i innlegget og som vi jo vet fra Norge så er det ikke bare bare å få medhold i slike skattesaker. Imidlertid så er det ett par ganske så mye større australske selskaper enn APCL og som dessuten er svært godt kjente for oss som har fulgt "dramaet i S/G" over noen år nå. Disse burde helt klart være selskaper som burde se disse sakene som interessante om det ikke skulle gå veien for lisensene våre.

"Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker."

Uansett og som sagt tidligere. Jeg anser nå risikoen i min investering i APCL som mer eller mindre helt "ufarlig". Med dette som støtte og med god kunnskap om caset i seg selv så ser det for meg bra ut. Hva som vil skje om lisensene kommer på plass, det forstår vel de fleste. Det blir hundrevis av prosenter fortere enn svint, men nå finner jeg også litt trygghet i nedsiden i tillegg.

Eder
20.09.2018 kl 15:01 18736

Helt enig. Tror kursen kommer til å etablere seg på et høyere nivå nå. Tipper det blir videre opp i morgen

Det er en grei analyse av Lars B, men den er vel kanskje litt optimistisk. Det er (dessverre) mange olje-selskaper med veldig store fremførbare underskudd nå, uten at det er den store omsetningen av disse selskapene. Hadde man enkelt kunne realisere den latente gevinsten som ligger rundt i utbombede selskaper, ville det nok vært en del transaksjoner som viste det.

Bortsett fra det generelle utsagnet, er vel også mye av problemet at den alt vesentligste delen av APCL sitt fremførbare underskudd ligger i Liberia og til dels i Elfenbenskysten, der de nå har gitt fra seg lisensene de hadde. Uten at jeg kjenner Australske skatte-regler (ser det står beskrevet i store trekk over), er det vel da et spørsmål om alle skattefordeler derfra kan benyttes andre steder, når lisensene og datterselskapene de har i de landene ikke lengre er aktive eller har noen verdi. Det er kanskje mulig, men det ville sikkert være behov for at en skarpskodd skattejurist ville bruke noe tid på det for å finne ut av det.

Når det gjelder kjøpere, er det vel i praksis kun Australske selskaper dette vil være så veldig relevant for, selv om det jo ER mulig at andre, utenlandske selskaper med produksjon i Australia kunne få noe igjen for det. Av produserende, Australske selskaper er jo Woodside, BHP Billiton og Santos store nok til at de kunne trenge en skattefordel, men hverken Santos eller BHP har noe aktivitet i Afrika. Av produserende selskaper er Woodside det eneste Astralske selskapet (i hvertfall av noen størrelse) som har en Afrika portefølje. FAR er neppe så interessant i denne henseende, de er flere år fra å komme i en inntektsgivende situasjon utover sine egne fremførbare underskudd, så det er lite sannsynlig om de skulle bruke noe særlig med ressurser på å kjøpe opp APCL, i hvertfall nå.

Da gjenstår vel i praksis en mulig kjøper som kanskje kunne ha nytte og interesse av APCL sitt fremførbare underskudd, og det er Woodside. Har ikke så mye tro på at de ville bruke så mye penger på å kjøpe seg til fremførbare underskudd, særlig når det kanskje ville stilles spørsmål om de kunne få noe ut av CI og Liberia, der størstedelen av det nok ligger. Alltids mulig, men neppe så sannsynlig.

Tror det ville være større sjanse for å se noe praktisk igjen for disse underskuddene om APCL selv kjøpte seg opp i produksjon i Afrika, eller fusjonerte med et produserende selskap som ville ha en listing. Da ville de kanskje få noe igjen for underskuddene, samt at APCL har en interessant aksjonærmasse som sikkert ville gitt et betydelig boost i aksjekursen om de ville fått produksjon.

Vi ser jo hva som kan skje med aksjekursen på "ingen ting eller løse rykter" - nå senest i dag - spørsmålet er vel kanskje om kursen går opp fordi noen vet noe, eller om den går opp fordi dette innlegget ble lagt ut på XI? Uten å spekulere for mye i det, er det vel ikke tvil om at kursen ville gått milevis om det kom gode nyheter. Jeg synes stadig det som ble diskutert ved årsoppgjøret om nye prosjekter hørtes interessant ut, men det ble det jo ikke sagt noe om ved halvårsrapporten. Personlig tror jeg nok at det er vanskeligere å få noe ut av skattefordelen enn det man kanskje tror, i hvertfall uten at det har vært noen skattejurist som har sett på det. Det spørs vel om APCL bruker noe særlig med penger på å finne ut av det nå?

Men kursen går jo opp, og det bør vi vel være fornøyde med.
Redigert 20.09.2018 kl 15:19 Du må logge inn for å svare
Turbon
20.09.2018 kl 15:13 18655

Jaja, idag er det göy...
20.09.2018 kl 16:03 18479

RT 1.34 og opp 22%!!
LarsBrnd
20.09.2018 kl 16:03 18420

Bra påpekninger. Skatt er vanskelig og enda verre når selskapet selv ikke svarer.. Vanskelig å si hvor underskuddene ligger, men normalt så finner de veien fra operative datterselskap (lisenseierne) til morselskapet som har finansiert dem - for sistnevnte da i form av tap av fordringer/lån/aksjeinvesteringer. Og det ser vi her hvor det oppgis at mor har acccumulated losses på over en milliard USD. Som nevnt fant jeg bl.a. et UK datterselskap med 334 MUSD i "losses" per utgang 2016. Mht bruken så gjelder similar business prinsippet i Australia - ikke gitt at det kun gjelder olje/energi da selskapets formål kan bestemme. Har sett i saker i Norge at man kan bruke slike underskudd i investeringer generelt - men igjen - det avhenger av hvordan tapet er oppstått for det enkelte selskap og dets formål. Du kan se for deg at et underskudd enten a) brukes i selskapet hvor det er oppstått eller b) i selskap som har tapt penger på fordringer/lån/investeringer i selskapet.
RGTBJØRN
20.09.2018 kl 16:49 18223

Volum 15 564 308 slutt 1,32 meget bra. Her er mere å hente i rykk og napp.
trend1
20.09.2018 kl 16:57 18156

de 3 u er,,,underanalysert,upopulær,underpriset kan vell stemme her. bra med slike innlegg, ble med fra bånn i nor pga av godt reflekterte innlegg . mulig jeg tar ett lite bet får moro skyld her også :).likevel vil si det er mer risiko her .Forskjellen mellom Nor og APCL jfr. de fremførbare underskuddene er jo området de opererer i. Jeg ville heller hatt en slik asset i nordsjøen enn i afrika og prisingen kan derfor være høyere..;) hvis det kun er en aktør som er aktuell å, så er det jo mindre lukerativt enn om det har vært flere om beinet..som det sies så er det jo flere wild cards på arma her. så tvi tvi!;)
20.09.2018 kl 17:46 17957

Herlig dag! + 1.5 i morgen

LarsB,

jeg hører hva du sier, og kan de få solgt selskapet på grunn av fremførbart underskudd, eller få inn eksisterende eller nye investorer for å løfte selskapet videre med et nytt prosjekt, kan det muligens være noe verdi i de fremførbare underskuddene. Dessverre finnes det massevis av oljeselskaper nå med fremførbare underskudd, og APCL har vel egentlig ikke annet av mulig verdi enn de fremførbare underskuddene, litt cash, en børsnotering (med en VELDIG likvid og positiv aksjonærmasse i Norge) og flere "opsjoner" på lisensene i Senegal, Gambia og SL.

Skal man gjøre en deal for det fremførbare underskuddet, må det vel antageligvis være med et større selskap om kjøperen skal få noe igjen for det. Tror ikke det er så lett å finne og å gjennomføre en slik deal med assets i Vest Afrika (om de da ikke kan offsettes samme hvor underskuddene er opparbeidet), men det kan jo være mulig. Da bør APCL bruke noe tid og ressurser på det. Jeg har selv vært i den situasjonen en gang for en tidligere arbeidsgiver, men vi kom til at det nok var litt for vanskelig å få til i praksis, og vi fikk ihvertfall ingen kjøpere på det. Det kan jo ha hatt noe med juridiksjonene vi opererte i, som var ganske sammenlignbare med APCL sine. Jeg TROR det er enklere å få benyttet underskudd som er opparbeidet i Nordsjøen, og det er nok flere som er aktuelle kjøpere eller vil investere i selskap for å bruke dem som instrument for å kjøpe produksjon.

Jeg ville i hvertfall ikke tillegge dette så mye verdi om selskapet ikke selv gjorde noe aktivt for å markedsføre det. Men det er jo helt riktig, det er i hvertfall en papirverdi der.
Warom
20.09.2018 kl 18:20 17754

FoT og Lars;
Skatterett er ikke lett i det hele tatt, men jeg synes jo denne er grei å ta med seg:

18.1 TAXATION OF THE COMPANY
As the Company is an «Australian resident for income tax purposes, it will be taxed on its worldwide income at the Australian corporate tax rate» which is currently 30 per cent. The payment of Australian corporate tax by the Company will generate franking credits which may be passed onto shareholders upon payment of dividents.

Jeg er (igjen som tidligere sagt) veldig godt fornøyd med å finne noe jeg anser er av fundamental verdi helt uavhengig av hva som måtte skje med lisensene.

Ingen tvil om at det beste(som jeg jo fortsatt tror på) er at vi får kontroll på disse. Dette både mtp lisensene i seg selv og dermed egen benyttelse av fradraget. Dernest det «sikkerhetsnettet» jeg føler «denne saken» gir meg(siden jeg jo kun prater på egne vegne;))

FAR100
20.09.2018 kl 18:27 17687

Når det dreier seg om så stor fremførbar undersudd, vil plutselig Spetalen komme i bannen. Han tjener enorm på slike selskaper
Redigert 20.09.2018 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
Warom
20.09.2018 kl 18:28 17657

FoT;
En annen liten digresjon uten at den i seg selv er så viktig(annet enn for meg)

Fant du først denne tråden rundt kl 15 i dag? ;)

Warom,

det hender jo at man har andre ting å gjøre også, før man kan bruke masse tid på å skrive (altfor lange) innlegg på HO. Skulle gjerne hatt det som fulltidsbeskjeftelse, men det ville neppe blitt til mye salt i maten (nå er det visst sunt å bruke mindre salt, så ikke sikkert akkurat det ville gjort så mye)
Warom
20.09.2018 kl 18:50 17536

FoT;
Det var bare en «nyskjerrig digresjon»
KentaH
20.09.2018 kl 19:42 17351

Det høres jo helt utrolig ut, at et selskap med små inntekter, ikke har produsert noe som helst, har et gigantisk fremførbart underskudd ut av ingenting, samtidig som de hevder å sitte på milliardverdier i lisenser. Dette er nok mat for skattejurister.
Redigert 20.09.2018 kl 19:46 Du må logge inn for å svare
brumlemann
20.09.2018 kl 20:08 17227

når noen hausser APCL, så tenker jeg svindlere som driver med juks og bedrag. Virker som man gang på gang med jevne mellomrom koker de spiker på suppe av ingenting- dvs rykter uten substans og oppkonstruerte ideer om hvordan kursen skal gå til himmels - i morgen eller i hvert fall i løpet av en uke. Og hver gang koordineres disse ryktene / fake news med massiv robothandler - eller kompis handler mellom noen kjeltringer i den hensikt å kjøre kursen opp. APVL har jo en hengiven menighet, som er like hjernevasket som Trumps tilhengere og de synes å gå på limpinnen og tror på løgnene gang på gang.
Ellers som alltid har Fremogtilbake vettuge innlegg.
Nå vil jeg si at jeg håper jo at aksjonæren får gevinst, men jeg tar ingenting for god fisk når det gjelder APCL. Ser at det er 1400 handler i dag, - de fleste handler synes å være robothandteraktige men det er litt vanskelig å se, fordi av en eller annen grunn er hverken APCL eller African Petroleum Corporation å finne på listen i dag over potensielle aksjer man kan handle på DNBs hjemmeside.

KentaH,

det er jo ikke noe problem for et leteselskap uten produksjon å sitte på store fremførbare underskudd. APCL har boret tre "tørre" (i hvertfall ukommersielle) brønner i Liberia, vært med på en brønn i CI, og skutt seismikk i flere av de landene de har vært involvert i.

Slikt koster penger og det er ikke unormalt. Ikke heller at de sitter på lisenser som KAN HA milliardverdier - det er jo hele poenget med et leteselskap. Beholder de lisensene og gjør funn der, er det raskt store verdier vi snakker om. Å få noe igjen for det fremførbare underskuddet på egenhånd tror jeg derimot mindre på, særlig om de ikke gjør noen andre grep i tillegg.
KentaH
20.09.2018 kl 20:21 17141

Hvis du borer tre tørre brønner, så har du brukt penger på tre tørre brønner. Har du skutt seismikk, så har du brukt penger på å skyte seismikk, du har fått seismikk.
Uderskudd på hva, i forhold til hva?
Jeg har enda ikke funnet noen kommentar i rapportene til "accumulated loss", annet enn at tallet øker for hver rapport. Mulig du har funnet noe?
Redigert 20.09.2018 kl 20:24 Du må logge inn for å svare