APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 57137

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

LarsBrnd
06.10.2018 kl 12:24 5070

Det triste med nick er at folk som denne brumlemann kan sitte anonymt å slenge ut falske påstander. Takker for genial tufs karakteristikk men jeg har ikke anbefalt noen å kjøpe APCL, heller trukket opp noe som jeg mente var veldig oversett. Jeg ble vel også kalt idiot den gangen jeg skrev det samme om NOR på 30 - kursen falt jo til under 20. Mht WRL ser min anonyme venn ut til bevisst å komme med feil informasjon - jeg har aldri ment at WRL må betale NOK 7 - tvertimot skrev jeg at det anslaget på verdi fra ett felt fra selskapet selv måtte fratrekkes både gjeld og nåverdi av fremtidig adm.kostnader. Absolutt alle i WRL har hatt samme mulighet til å selge til fair value så her skal ingen presses eller få spesielle fordeler. Hva endelig pris blir avgjøres av forhandlinger eller bruk av dommere.
Matsern
06.10.2018 kl 19:02 4881

Skal du lage en liste over alle selskaper med fremførbare skattefordeler? For det er rimelig mange oljerelaterte selskaper som har hundrevis av millioner i fremtidig skattefordel. Eller plukket du kun APCL fordi den ruser lett på rykter og er enkel å tjene penger på slik sett?
Yess
06.10.2018 kl 19:13 4846

Kanskje dere som kritiserer LarsB skulle forsøke å imøtegå innlegget og beregningene fagligt?
Kan ikke se noen som har klart å imøtegå det med fakta. Spennende dager nå i oktober, kommer det en positiv melding/løsning?
LarsBrnd
06.10.2018 kl 19:27 4825

Fordi jeg ikke visste om noen børsnoterte i Norge (som er mitt interesseområde) som har høyere potensielll skatteverdi delt på børsverdi. Men du virker ha oversikten? Ei heller hadde jeg noensinne sett denne potensielle verdien nevnt.
Matsern
06.10.2018 kl 19:38 4798

Jeg har ikke oversikten, kjenner til noen få, men det er garantert mange, derfor spør jeg deg :) hadde vært fint med en liste
Redigert 06.10.2018 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
06.10.2018 kl 20:02 4756

Nå er det ikke min oppgave eller interesse å lage lister for deg. Men hadde vært interessant om du skrev navnene på de du skriver at du kjenner til - burde være interessant for alle her inne.
06.10.2018 kl 21:16 4670

løsningen blir vel å gå til skifteretten..å gå med underskudd år etter år er ikke bra.

ser vi 80 øre innen fredag, neste uke?

80 øre er saldoen på kontoen din
07.10.2018 kl 10:12 4288

det vil det nok ha vært det om jeg hadde investert i apcl ja.


Vet ikke hvilke påstander du mener er falske. Jeg synes det er søkt når du trekker frem et langt og gjennomarbeidet tenkt scenario om hvordan det enorme historiske og nåtidige underskuddet egentlig er kursdrivende. Jeg reagerer på at ditt innlegg brukes koordinert med robothandling på steroider, (1400 handler rett etter disse innleggene) Det er faktisk det som skjer gang på gang med APCL; fake oppkonstruerte nyheter og rykter, kombineres med intensive robothandler for å jekke opp kursen som hver gang fyker opp som en løve og faller tilbake et par dager etter.
Jeg mistet respekt for deg, da du skrev på xtrainvestor om dine tiltak for å kreve fair value i wrl og nevnte beløpet kr 7. Flere som leste ditt innlegg trodde åpenbart at fair value tilsvarte kr 7, og dermed er det du som har bidratt til å legge ut falsk info på aksje diskusjonssider.. Nok en gang.
Nå vil tiden vise om en rett vil anse en børskurs som "fair value" eller om fair value er et tenkt tall milevis unna dagens realitet. Det ville bli som dersom APCL hadde flyttet på seg, så hadde sikkert noen geniale som deg, ment at fair value ikke er i nærheten av børskursen, men slik det ofte nevnes at reell verdi er kr 4 5 eller 9.
Lykke til med rettsak sier jeg bare.
Redigert 07.10.2018 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
07.10.2018 kl 11:04 4206

thief, kanskje det er fornuftig å selge seg ut, hvem vet?

Har den siste optimist blitt pessimist, så det er tid for å gå inn ?

Bare noen vinglepettere. Som ikke har nærver av stål.

Noe kommer ut av de pågående sakene. Tålmodighet
Kvasi
07.10.2018 kl 13:11 3975

Brumlemann:
Du mener L Brandeggen har gitt «falsk info» som har ført til tap? Kjøper og selger folk aksjer basert på noe de leser på forum? Det er ikke lurt. Umulig å vite hvilke agendaer skribentene har.

En kan derimot få interessante synspunkt og motforestillinger på forum. Synes TS her bidrog med veldig interessante refleksjoner. Ting jeg ikke hadde tenkt så mye på. Og, synspunktene var godt begrunnet. Det blir for dumt å skylde på andre om en taper penger. Og å geniforklare andre når en «tilfeldigvis» går i pluss.

... Så nå har vi altså fått en «falsk-info»-diskusjon på HO. Pussig.

Jeg håper folk forholder seg kritisk også til det jeg skriver. Jeg anbefaler aldri kjøp eller salg. Synes det er en uting.

Redigert 07.10.2018 kl 13:17 Du må logge inn for å svare

kvasi jeg bare konstaterer at det er kommet innlegg og en teori om hvorfor kursen skulle gå til himmels - som ikke medførte nettopp det. Ikke uvanlig, men poenget er at disse fake news /falske ryktene, alltid synes å blir koordinert av robothandler på høygir i apcl. Jeg tror noen tjener masse penger på disse stuntene.

Helt enig at man ikke skal anbefale kjøp eller salg. Men det synes som mange mennesker driver med manipulative og overbevisende innlegg - og at disse innleggene blir samkjørte med massive robothandler i den hensikt at folk tror at "NÅ" skal kursen endelig gå.
Kvasi
07.10.2018 kl 15:26 3825

Ingen vet. Men her presenterer du mange udokumenterte - men interessante konspirasjons-påstander. Dette er neppe noe børsen griper fatt i.

Fordi, for meg virker dette ut som helt vanlig børs-aktivitet. Omsetningen er minimal intradag, og en får da ofte litt rare bevegelser i aksjer med dårlig likviditet. Store innside-bevegelser kombinert med stor omsetning derimot, kan være noe å følge med på. Småtraderne får nå bare styre på.
Disclaimer: Har aksjer
Redigert 07.10.2018 kl 15:27 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
07.10.2018 kl 23:22 3554

Har hatt en laaang biiltur i dag og har hørt flere episoder av konspirasjonspodden. Anbefales :) spesielt til de her som gjerne kaster ut de rareste påstander.
Nå har jeg av en både blitt utskjelt for hva jeg har påstått om WRL og at folk på xtrainvestor har hørt på meg. Dessverre uten at jeg noen gang har skrevet det som blir påstått og uten at andre enn tre stykker (herunder vedkommende som oppdaget og skrev om muligheten) gjorde bruk av sin aksjonærrettighet. Videre hevder samme at jeg både har anbefalt folk å investere i APCL og satt roboter i verk med å booste aksjekursen. Jøje meg....
Av en annen får jeg kjeft for ikke å ha nevnt de drøssevis av selskap på Oslo Børs som har like store potensielle skatteverdier i forhold til børsverdi som APCL - selv kjente han til flere. Og forlanger at jeg skal sette opp liste. Når jeg ber han om navn på et par av de han kjente til så ble det radio silence gitt. Pussig.
Det blir jo litt som å diskutere mot vindmøller når man ønsker å misrepresentere det andre skriver og hevde ting som ikke finnes. Det var bare dumt av meg å kommentere her nå selv om det ikke meg som postet startinnlegget. Jeg får holde kommentarene om APCL der hvor bevisst misrepresentering utsettes for medlemmenes selvjustis.

vel Lars nå bør du holde tunga rett i munnen, jeg har ikke skrevet at du står bak robothandler, det vet jeg ingenting om, men det er et faktum at hvis du ser på denne kurven, https://www.hegnar.no/Marked/?s=apcl fra den tiden jeg har fulgt aksjen, dvs jeg har vel bare mest sett etter hver gang det kommer raske oppturer i kursen. Du kan se at hver gang det har skjedd raske oppganger, har volumet og antall (robot) handler vært mangedobling av normal omsetning men oppgangen har bare vart få dager. Nå vet vi at noen skryter å ha tjent penger på aksjen, og det vel ganske umulig dersom de ikke styrer robotene og koordinerer disse med fake news.. Ser du på kursutviklingskurven de siste halvannet året, kan du se det har vært kraftig dagsoppgang ca 10 ganger og disse var basert på rykter uten substans og hver gang disse ryktene har blitt fremsatt (veldig troverdig), har robothandler-mafiaen jobbet på spreng. Det er liksom forskjell på 100 og 2000 handler daglig.
Når det gjelder WR, ble det skrevet på xtrainvestor som om du / dere forventet at dere skulle benytte dere av muligheten til å bli utløst til en fair value pris som ville ligge nesten 3 ganger over børskurs, - Et poeng er dersom det hadde blitt en realitet og flere hadde slengt seg på dette stuntet, kunne selskapet kanskje ha konket. Jeg latterliggjorde deres argumenter - nemlig om at selskapet var pliktig til å gi dere slik høy kurs- fordi det er blitt nevnt at de underliggende verdiene er i den størrelsesorden, og selskapet derfor var pliktig til å behandle alle aksjonærene likt, (underforstått dere skulle selvsagt på bekostning av selskapets andre aksjonærer få særbehandling som ville gitt dere megagevinster.) Der og da mistet jeg respekten for deg. Mer er det ikke å si om den saken
Solux
08.10.2018 kl 08:03 3321

I dag skal de ned MYE!...

CORPORATE UPDATE - SENEGAL

African Petroleum Corporation Limited ("African Petroleum" or the "Company"), an independent oil and gas exploration company with licence interests in offshore West Africa, notes the recent update issued by Petrosen which states that it is seeking tenders for two offshore blocks in Senegal, including the Senegal Offshore Sud Profond ("SOSP") block in which African Petroleum holds a 90% operated working interest.

The Company's legal counsel has today written to the Senegalese authorities reminding them of African Petroleum's rights under the SOSP production sharing contract ("SOSP PSC"). The SOSP PSC is currently the subject of an ongoing ICSID arbitration process which has been acknowledged by the Senegalese authorities.

Commenting on the update, African Petroleum's CEO Jens Pace said:
"We are surprised that Petrosen are seeking expressions of interest on our SOSP block at this time given it is the subject of ICSID arbitration, a process which the Senegalese government has acknowledged and interested industry players will be well aware of. The SOSP PSC has not been terminated and until such time as the dispute is resolved, either amicably or through the arbitration channels, African Petroleum remains on the licence, and we shall continue to defend our position rigorously through the ongoing arbitration process."

******

For further information, please contact:
Jens Pace, Chief Executive Officer
Stephen West, Chief Financial Officer
Tel: +44 20 3655 7810
Aldara
08.10.2018 kl 08:13 3285

Hvorfor så sint Solux..?
Tapt endel på denne før..?
Selvsagt!
Solux
08.10.2018 kl 08:21 3228

Jeg er ikke sur, glad jeg solgte meg ut for å si det sånn!

Blir trangt ut døra i dag, som Senegal endelig viser og overbeviser også hausere om at dette ikke er en god case for APCL i henhold til avtale om forlengelse.
FkL
08.10.2018 kl 08:24 3207

Å herregud Solux. Dette er jo ikke noe nytt. Denne infoen ble lagt ut for en god stund siden og nå har APCL sendt et offisielt svar til Senegal som følge av dette. Agendaen din er jo så utrolig tydelig.

Solux. Siden du har solgt deg ut...hvorfor er det så viktig for deg å legge ut APCL news da og kommentere DET??? Helt utrolig..

Detta var ju känt sedan tidigare och jag ser det som positivt att APCL står fast vid sin sak än idag. Troligtvis har de fått mer juridisk input i saken allt eftersom att tiden går, att man säger samma sak idag tycker jag tyder på att de är övertygade om att de har rätten på sin sida. Det kanske inte är rätten som alltid får sin väg i dessa länder men i ICSID är jag övertygad om att så blir fallet! jag är redo att plocka upp ett gäng billiga aktier idag! :)
User1
08.10.2018 kl 08:31 3160

Ingenting negativt i denne meldingen. Bare positivt at de gjør det de kan for å beskytte sine lisenser.
Solux
08.10.2018 kl 08:40 3102

Dere prøver jo bare å redde investringen for å selge dere ut nå kl 09.00.

Alt I denne medlingen er jo dårlig - Senegal har INGEN intensjon om å gjøre en avtale med APCL. Er ikke det negativt??
APCL møter Gambia og Senegal i retten. Senegal om 1,5år og Gambia 1 år - Husk å pust med magen.

Er jo som å se en replica av ved ROP - de fikk også partner her Total... Så redd alt ryker for APCL nå.
Yess
08.10.2018 kl 08:43 3091

Tydelig at Solux ønsker å "skremme" noen ut slik at Solux kan komme billig inn igjen. Ingenting nytt og rettsprosessen kan blokkere feltene fra utnyttelse i flere år. Det har ikke Senegal råd til.
FkL
08.10.2018 kl 08:51 3053

Solux
Ja, der kan man se. Visste ikke engang at jeg hadde planer om å selge ut. Nei, det har jeg ikke og jeg prøver heller ikke å få kursen ned eller påvirke andre med tull som dette.

Dine teorier derimot er helt OK å ha, men spar meg for å fremstille det som fakta. De er like dårlige eller gode som mine egne. Jeg tolker dette som helt naturlig i det spillet som nå pågår uten videre dramatikk.

At dette kommer til å ta tid er heller ikke noe nytt. Mange hevder både det ene og andre, men jeg forholder meg til fakta. Ikke dine teorier, for de har jeg nok av selv.
Solux
08.10.2018 kl 09:08 2977

Oisann... Var visst en 10% "no-news" ? ...

Altså de som ikke ser at APCL nå er lagt i stikken taper mer enn de siste 10%!
FAR100
08.10.2018 kl 09:17 2924

Gambia og Senegal er tapt, synd

maks 10 øre før emisjon
Redigert 08.10.2018 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
FAR100
08.10.2018 kl 09:40 2846

trangt EXIT senere i dag
08.10.2018 kl 09:51 2804

80 øre er innen rekkevidde. etter dagens melding ser vi vel 50 øre ganska kjapt siden det meste er tapt her nå.
FkL
08.10.2018 kl 10:05 2689

Her kommer det tydelig frem hvem som er hvem på forumet og hva de er ute etter. Husk å tenke selv og ikke la dere påvirke av andre, inkludert meg selv. Alle har til syvende og sist en agenda. Jeg er heller ikke imot at noen jobber for å få ut noen ører, selv er jeg langsiktig og venter på kronene. Men, det som fremlegges her er kun teorier. Fakta kommer selskapet med.

Hvis man skal tolke noe ut av dagens melding så viser den nok en gang at Senegal ikke følger avtaler og det juridiske. Nettopp derfor har jeg troen på at vi har en god juridisk sak mot både Senegal og Gambia. De har begge tatt for lett på dette og ikke fulgt avtale i form av oppsigelse.
Redigert 08.10.2018 kl 10:07 Du må logge inn for å svare
tuja
08.10.2018 kl 10:20 2630

Kjøpsanledning. Ingenting er forandret. APCL står på sitt, og vinner de, snakker vi om tidenes rekyl.

:)
Turbon
08.10.2018 kl 10:30 2585

Jo, 0,50 er bedre en 0,80 hvis der fortledes er ett case med aksjen - får begrunde detta...

Utgår
Redigert 08.10.2018 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
08.10.2018 kl 11:10 2474

begrunnelsen er grundig forklart. her blir det snørr og tårer i lang tid. selg heller apcl og kjøp noe med substans.ele burde alle ta en titt på. der er det fundamentale på stell.
FkL
08.10.2018 kl 13:56 2284

Det er ikke noen begrunnelse at man forsøker å dra ned aksjen med udokumenterte påstander og derav skremmer noen til å selge på lav kurs for at man så skal inn selv. Her blander dere ordet begrunnelse med ordet uredelig. Synd at noen lar seg snyte av denne type svindel.