APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 57101

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

Mrhifi
20.09.2018 kl 20:31 17057

Det med skat og underskud kan vil sidestilles med dele af medicinal industrien!!!!! Selvfølgelig er det en asset og kan bruges til udligning af skat senere hen ved et eventuelt salg eller fusion med et andet selskab som vil kunne ha en skattemæssig gevinst i sådan et forløb........ anyway det kommer ikke til at ske efter min mening!!!!! Jeg tror der er noget større under opsejling!!!! Just wait and see.....solux din timing var også denne gang fatal....patience!!!

Game on..... kæmpe omsætning idag!!!!!
Redigert 20.09.2018 kl 20:35 Du må logge inn for å svare

KentaH,

har du brukt penger på tre tørre brønner, må du skrive av verdien på lisensen (i hvertfall når lisensene er levert tilbake). Seismikk må (stort sett) skrives av med en gang, og i hvertfall om lisensene gies opp. Selv om det kanskje kan balanseføres en stund, må de skrive kostnadene ned når du gir opp lisensene. Hvert år må du også ta en "impairment test" for å se om aktiverte kostnader lengre har noen verdi. Dette er i korte trekk reglene etter IFRS sine regnskapsprinsipper. Warom kan sikkert også kommentere på dette.

Har de ikke andre inntekter, fører avskrivninger og andre kostnader til et (stadig økende) underskudd, og som regel er det fremførbart. Det gjelder for APCL som for alle andre oljeselskaper. Om det kan brukes til noe fornuftig eller har noen verdi, det er en helt annen sak.
Redigert 20.09.2018 kl 20:42 Du må logge inn for å svare
danviggo
20.09.2018 kl 20:37 17002

Rettsregel skal forhindre et marked for omsetning av skatteposisjoner
Retten til å fremføre underskudd til fradrag i senere inntektsår påvirkes i utgangspunktet ikke av at aksjer i selskapet skifter eier. Skattelovens § 14-90 oppstiller imidlertid et unntak fra denne retten når det skjer en endring i eierforholdene som følge av fusjon, fisjon eller annen transaksjon, og det er sannsynlig at det overveiende motiv ved transaksjonen var å utnytte den generelle skatteposisjonen. I slike tilfeller vil konsekvensen enten være at posisjonen faller bort dersom den representerer en skattefordel, eller at posisjonen inntektsføres uten rett til avregning mot underskudd dersom den representerer en skatteforpliktelse. Formålet bak bestemmelsen er å forhindre at det oppstår et marked for omsetning av skatteposisjoner.
Yess
20.09.2018 kl 20:44 16960

Har dere fortsatt ikke lest og skjønt analysen fra Xtrainvestor av Lars Brandeggen.
Antar også dette blir plukket opp av større investorer. I morgen skal nok APCL over 1.50 og til uka («very soon») er det Sierra Leone. Minner også om at kursen var mellom kr 3-4 i fjor sommer etter tør boring og «samme utfordring@ i Gambia og Senegal. Hvorfor skal ikke kursen rett tilbake til kr 3-4?
Bare verdien av det fremførbare underskuddet overstiger dagens børsverdi med glans. Hva et hausing?
Hva er feil i innlegg/analyse fra Xtrainvestor av Lars Brandeggen?

Danviggo,

du viser vel nå til norske skattelover, om jeg ikke tar feil? Akkurat det er vel ikke relevant for hverken et Australsk selskap, eller deres datterselskaper (om de ikke er norske). MEN, det er et fornuftig prinsipp, og det sees jo i praksis av at det sjelden skjer en transaksjon med et oljeselskap kun for å få en skattefordel.

Hadde det vært lov og praktisk å omsette disse (ellers verdiløse) selskapene og få beholde skatteposisisjonen, ville jo store selskaper kjøpt slike selskaper i øst og vest for å spare skatt. Det skjer jo ikke...

Med andre ord, selv om du kanskje refererte en norsk skatteregel, er jeg veldig enig med deg i prinsippet.
Redigert 20.09.2018 kl 21:01 Du må logge inn for å svare
thief
20.09.2018 kl 20:51 16898

Oppgang på stort volum i dag:)Kan det være noe er på gang??Mmm,flere ganger har aksjen gått fort opp,mens sunket tilbake i løpet av dagen.I dag gikk vi fort opp,litt ned,men så fortsatte oppgangen og avsluttet nesten på dagens høyeste!Er vel ikke bare ho-traderene som kjøpte i dag:)Vi har jo mange nyheter som kan dukke opp i disse tider,i alle land apcl har interesser i!Partner i SL,forlik i Senegal,avgjørelse på 41(5) i Gambia!Ofte aksjer går før markedet får nyheter.Får vi se om det er tilfellet nå.Da kan det bli både 2-3 og 4kr!Sånn var det i iox,den gangen de fikk partner på lla-47!Aksjen gikk kraftig i forkant,noen vet alltid mer!Får vi se hva som skjer i morgen:)!
20.09.2018 kl 20:52 16878

Mye bra her, tror det blir trangt inn apcl døren i morgen :)
20.09.2018 kl 21:05 16792

fantastisk mulighet for å selge seg ut..fortsatt mulig å komme sg ut over 1.20. regner med at tilbudet er over etter 1000.

sluttkurs 1.1 imorge? ja det er meget mulig.
Aldara
20.09.2018 kl 21:10 16746

Kan ikke du bare gå og kopiere et eller annet verbatim..?
thief
20.09.2018 kl 21:16 16705

Ja,vi får selge i morgen og kjøre alt inn i det største tullepapiret på ose,ELE:)!!
klaesp
20.09.2018 kl 21:18 6480

Med dagens omsetning så var det andre en HO klanen som kjøpte aksjer:) Får meg virker det som det er ulik info i markedet/aksjen. Spørsmålet er ikke om vi stiger de neste dagene/ukene ,men hvor mye. Hold på hatten:)
Rockall
20.09.2018 kl 21:29 6443

Kanskje det er en "boblingskandidat"..:)-

Har tenkt en del på APCL i dag (og faktisk kjøpt en del mer på 1,19 og 1,20). Er enig i at det er høy risiko, men mener like fullt at man kan argumentere for at selskapet går fra en binært case med 0 på den ene siden og ukjente x, y og z som kurs ved ulike utfall i Senegal og Gambia til et helt annet case. Har ment at oppsiden kan forsvare en eventuell kollaps og null kroner på kurser under 1,10 kroner. Men med skattemulighetene som i stor grad understøtter at caset ikke blir 0 på den ene siden, så blir det ganske så interessant å tenke hvor kursen skal ligge som et normalleie gitt de samme sannsynlighetene for suksess i Gambia og Senegal, men hvor vi sier at den kortsiktige fiaskokursen ikke lenger er 0.

Tror vi får flere dager med oppgang og at aksjen først begynner å korrigere når vi kommer opp i 1,70-1,80-nivået.

Hvorfor skal egentlig denne stige mere da når det ikke har kommet noe nyheter ?
20.09.2018 kl 23:04 6137

Åpner på 1.4 og slutter på 1.6-1.8 i morgen.
thief
20.09.2018 kl 23:13 6088

Veldig ofte en aksje går før meldinger foreligger:)Skal ikke si sikkert at det er tilfellet nå.Men som vi vet er muligheten til stede for flere meldinger i apcl nå!Kommer en positiv nyhet er kjøp under 2kr GULL!Var jo ikke bare nett-troll som kjøpte i dag,så hvem vet,kanskje noe på gang eller ikke:)Jeg sitter uansett til vi får avklaringer på ting,og tror det er størst sjans for at Senegal løser seg først.Eller en godmelding på SL-lisensene!Gambia må vi vente på rule 41(5),før det blir action.Men den avgjørelsen nærmer seg oxo fort!Kan bli skikkelig action i q4!!!!
21.09.2018 kl 08:19 5779

Pre-trade 1.4....åpner nok over 1.5
Yess
21.09.2018 kl 08:58 5605

Det er ingen som har klart å imøtegå denne glitrende analysen fra Lars Brandeggen.

+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi

Bare verdien på det fremførbare underskuddet er potensialet mangedoblet dagens børskurs. Hva er det dere lurer på? APCL fremstår som en no brainer.

Aldara
21.09.2018 kl 08:59 5602

Hei Warom.
Kan du se om MG har lettet noe på sin aksjebeholdning..?
Jeg tenker spes på gårsdagen..
KentaH
21.09.2018 kl 09:32 5466

Laber stemning etter negativ åpning sålangt
tuja
21.09.2018 kl 09:36 5443

Tror på fin stigning mot slutten av dagen.
Ingen røyk uten ild. Nyheter over helga?
21.09.2018 kl 09:36 5436

de som trader etter news og på ører fikk ikke melding idag , da er det rett ut :)

Tenker APCL styrker seg geit utover dagen og drar seg mot 1,5 ... Altfor spennende ett case til å la denne gå !
trasi
21.09.2018 kl 09:37 5423

Tja... Fortsatt ingen "vettige" motsvar til LB`s flotte analyse fra i går. Sier iallefall meg at han er inne på noe vesentlig. En person som han legger ikke hodet sitt til hugg uten å være rimelig sikker på det han kommer med. For mye å tape. Oppfatter han overhodet ikke som noe "bjellesau" eller hauser heller. Snarere som svært så objektiv.
Så ja, jeg har trua her....
21.09.2018 kl 09:49 5372

African Petroleum Corporation Limited (APCL) sluttet på 1.32 kroner etter å ha steget 20.11%. Vi må tilbake til 19. juni for å finne en like kraftig oppgang. Den gangen steg aksjen med 21.64%. Omsetningen var dessuten meget høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 21 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer 17 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.


Og denne er grei og ta med ! Støtte på 1,20 - Motstand på 1,36 i første omgang :)

https://www.marketscreener.com/AFRICAN-PETROLEUM-CORP-LT-16595846/charts/
tuja
21.09.2018 kl 09:51 5372

Sperrepostene forsvinner som dugg for solen når noen starter å plukke.

:)
Warom
21.09.2018 kl 09:52 5361

Aldara;
Man må vente til tirsdag med å ta ut liste for å se om noen av de største solgte i går.
her gjelder T+2(altså den dagen det handles + 2 dager) før dette er registrert.

Så ønsker man i går torsdag så utgår den(T). Det samme gjør fredag og mandag(+2) En uttatt liste på tirsdag(før close) vil dermed vise dette.

trasi
Fremogtilbake knuste vel egentlig teorien til denne lars.
Gambler
17 ganger normal omsetning i går, tyder i veldig sterk grad på at det handler om roboter som er satt i sving med å løfte kursen. Som så mange ganger før, skjer dette i sammenheng med ryktespredning og spekulasjoner basert på null og niks og svada spekulasjoner..

Nå skjer det ikke særlig mye på lang tid, tror jeg, og for den saks skyld - til tross for særdeles saklige og utspekulerte haussere og kjeltringer i aksjen, håper jeg at aksjonærene ikke taper alt . Den risikoen er absolutt til stede.
FkL
21.09.2018 kl 10:14 5265

Ser at alle fokuserer på hva man kan få ut av denne skattefordelen dersom APCL går ned. Slik jeg ser det så har den enorm verdi når vi engang kommer i en produksjonssituasjon og skal skatte.
Redigert 21.09.2018 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
21.09.2018 kl 10:16 5257

Eller enorm verdi for de som kjøper apcl som har inntekter,...,
LarsBrnd
21.09.2018 kl 10:27 5222

Det tror jeg ikke engang fremogtilbake ville hevde :) Men at han påpeker risiko - korrekt. Som jeg vel også poengterer i mitt regnestykke der jeg bruker 10% av verdien av teknisk verdi av skatteposisjon på konsernet / 7% av morselskapets.
trasi
21.09.2018 kl 10:46 5153

Brumle...

"Fremogtilbake" KNUSTE "teorien" til "denne lars" aka Lars Brandeggen? Vel, ikke i min bok.
Synes du går noe langt når du kaller han hausser og kjeltring. En person i hans stilling passer seg nok meget vel for å bringe svada til torgs. Vi snakker tross alt ikke om en anonym luring på HO.

Men du står jo fritt til å tro og mene hva du vil (upåvirket av din posisjon i/utenfor aksjen selvfølgelig :-) )


Yess
21.09.2018 kl 12:34 4924

Ingen har klart å knuse analysen til Lars Brandeggen.

Hvem er det egentlig som tør stå utenfor denne mangedoblingskandidaten?
En ny Noreco-case med stor skjult verdi + "very soon fra Siera Lione" + snarlig oppdatering vedr Gambia casen (?) + Senegal og alt dette kun priset til en brøkdel av potensiell verdi av kun et av delene?
Minner om at kursen var mellom kr 3-4 i fjor sommer, og det var etter tør brønn og utfordringene med Gambia/Senegal.

Tror APCL slutter opp mot 1.40, hvem tør nå å stå utenfor?
Her kan mye skjer.
21.09.2018 kl 13:14 4854

Jeg er all in, kjøpt litt til i dag på dippen :)
21.09.2018 kl 13:49 4761

investere i ett selskap som produserer underskudd fordi de da får igjen på skatten? ja det er jo en god investeringsstrategi i apcl..

ikke lenge før 1.15 nås..
Redigert 21.09.2018 kl 13:52 Du må logge inn for å svare

Lars B,

tallene dine er selvfølgelige riktige, og jeg er helt enig med deg i at dersom de kan få gjort det om til "rede penger" (på en eller annen måte) er det store verdier det er snakk om. Jeg påpeker kun vanskeligheten ved faktisk å få gjort det, og ser ikke helt logikken i at noen skal kjøpe APCL for det i stedet for noen av de veldig mange andre små oljeselskapene i en tilsvarende situasjon.

Faktum er at det ikke er et marked for at større oljeselskaper kjøper selskaper på grunn av deres skatteposisjoner. Kanskje det lykkes for Noreco, men de opererer i Nordsjøen og har vært i produksjon. Jeg tror også at den enkleste måten for Noreco til å få noe igjen for sin skatteposisjon er om de selv kjøper seg produksjon.

Det finnes dusinvis av selskaper som opererer i Vest Afrika (og mange flere andre steder) som har brukt massevis av penger uten å komme i produksjon, APCL er ikke i en særstilling her. Kan ikke se at APCL har noen som helst kompetanse eller andre fordeler som skal gjøre at nettopp de skal finne ut hvordan man skal tjene penger på skattesituasjonen sin.

Så den fremførbare verdien er nok der, men sjansen for å få noe igjen for det (ved å selge, ikke selv komme i produksjon) tror jeg er tilnærmet lik null.

Mye penger (selv milliardbeløp) multiplisert med null er ikke så veldig mye. Med andre ord, jeg tror det er mere ønsketenkning enn noe annet at nettopp APCL skal få benyttet verdien av de fremførbare underskuddene ved å selge selskapet. Alt er jo mulig, og det er jo det som er det fine med riskede verdier. Ganger vi 0.1% med 1 milliard, er det fortsatt 10 millioner igjen. Det er jo penger, selv om sjansen for at det inntreffer er omtrent lik null.

Det er vel heller ikke før alt annet er ferdig og selskapet står i ferd med å likvideres at man aktivt går ut for å selge selskapet på grunn av en skatteposisjon. Med andre ord vil nåverdien av den fremtidige skatteposisjonen bli ennå mindre fordi det ikke er i dag vi snakker om å gjøre dette.

Jeg har stor respekt for synspunktene dine Lars, og synes du ofte kommer med gode innspill og gjennomtentke analyser. Men jeg tror du overvurderer sjansen til APCL for å få noe igjen her (på dette grunnlaget), og at derfor premissene for innlegget ditt blir litt feil.

Hadde jeg trodd at det var så enkelt hadde jeg også kjøpt APCL aksjer for store penger. Kan man få del i den oppsiden som faktisk er der i selskapet uten å ta noen nedside risiko, er det jo penger på gata. Men det er jo opp til enhver å selv avgjøre, det var jo tydelig at "markedet" var enig med deg i går.
Redigert 21.09.2018 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
21.09.2018 kl 14:54 4563

Nå har jeg ikke noe sted hevdet at aktører vil kjøpe APCL, kun pekt på at det finnes selskap i samme land som har lisenser i samme land og som mer enkelt kunne utnytte. Jeg både nevner 7% av morsekskapets potensielle skatteverdi og bruker opsjonsbegrepet nettopp pga stor usikkerhet. Så at jeg har vært veldig sikker er helt feil hvis man leser notatet - jeg poengterer også at man trenger info fra selskapet. Et underskudd både i enkeltland og enkeltselskap (mor) kan tenkes bli utnyttet av industrielle men også av aktører som vil tilføre penger for å ri nullskatt i årevis. Derfor er det viktig å vite hvilke områder i de ulike land som underskuddet kan benyttes på. Det gir for meg like lite mening å være sikker på motsatsen som å være sikker på stor utnyttelse, altfor mange usikkerhetsmomenter og derfor anbefaler jeg at folk vekter opsjonen etter egen subjektiv vurdering.
Warom
21.09.2018 kl 15:13 4500

FoT;
Nå tror jeg vel de fleste ønsker at APCL skal få "kontroll" på sine lisenser igjen og at det er hovedårsaken til at de som har investert her har gjort nettopp det.

Jeg oppfatter deg dithen at du mener det bort i mot null % sjanse for at APCL noen gang skal kunne benytte seg av skatteposisjonen om resten "går til hel..."
Det synes jeg er en relativt spekulativ holdning å innta(da du selvfølgelig IKKE kan vite hva som skjer fremover og hvem som evnt kunne tenke seg å benytte seg av en slik posisjon). Du må jo gjerne med rette mene og tro akkurat det du vil(for det gjør du jo egentlig alltid;)) men å gå så kategorisk ut å si "men sjansen for å få noe igjen for det (ved å selge, ikke selv komme i produksjon) tror jeg er tilnærmet lik null." synes jeg i beste fall er litt over "grensen".

Du så selv i går:
"Personlig tror jeg nok at det er vanskeligere å få noe ut av skattefordelen enn det man kanskje tror, i hvertfall uten at det har vært noen skattejurist som har sett på det."

Mulig du har funnet ut av det siden i går men jeg synes også du forsøker å "se" mye du umulig kan vite noe om:
"Kan ikke se at APCL har noen som helst kompetanse eller andre fordeler som skal gjøre at nettopp de skal finne ut hvordan man skal tjene penger på skattesituasjonen sin."

Du hevder i innlegget rett og slett at det ikke finnes noen "støtte" i en skatteposisjon samt også at selskapet i seg selv ikke er i stand til å finne ut av dette, noe jeg i alle fall må kunne si jeg er dypt uenig i.
LarsBrnd
21.09.2018 kl 15:20 4477

Jeg tror ellers ikke at markedet syntes mitt skatteinnspill - hvis det var det man reagerte på - var særlig sensasjonelt . Verdien på selskapet er økt med 3 MUSD etter at jeg fortalte om pot tekniske skatteverdier på 180 til 300 MUSD. Litt greit å sette ting i sammenheng - det er kanskje p.t markedets sannsynlighetsberegning av skatteverdier.