APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 57638

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

Yess
21.09.2018 kl 15:34 4551

LarsBrnd
.....Verdien på selskapet er økt med 3 MUSD etter at jeg fortalte om pot tekniske skatteverdier på 180 til 300 MUSD. Litt greit å sette ting i sammenheng ....

Helt korrekt Lars B. Kan ikke si annet enn at jeg virkelig ser frem til fortsettelsen denne høsten i APCL. Var selv med over den første rettsaken i Noreco og fikk en pen gevinst (solgte litt tidlig) og i APCL er risk/reward rett og slett for god til å ignorere etter min mening.
Warom
21.09.2018 kl 15:35 4548

Lars;
Det var ett svært godt svar som setter "tingene" litt mer i sammenheng. Heldigvis er jo de fleste selv i stand til å ta stilling, noe de jo gjør. Plutselig kan jo noen finne ut å gjøre noe helt annet og poenget er jo hvilken verdi den enkelte legger og sannsynligheten for at det skjer.

Warom,

jeg vet ikke hvorfor akkurat APCL skal være bedre til å finne ut av dette enn alle de andre oljeselskapene som sitter i nøyaktig samme situasjon. Hvis det var enkelt, ville det vært omsetning av selskaper i nøyaktig samme situasjon. Kan ikke se at det har skjedd, ene og alene på grunn av skatteposisjonen, i hvertfall ikke i det området.

Jeg er ingen skattejurist, men en tidligere arbeidsgiver har benyttet dem i nogenlunde tilsvarende situasjoner, og vi fikk til svar at det var "lite sannsynlig" å få noe igjen for det. Kan jo godt være at det var vi eller vår skattejurist som ikke var gode nok.

Ingen ting er "umulig", men personlig tror jeg sjansen for å få skape verdi av skatteposisjonen (dersom de ikke kommer i produksjon selv) er utrolig mye mindre enn sjansen for å vinne en av voldgiftssakene, å komme til enighet, å finne olje, eller å få en farmout i SL. APCL i dag er vel egentlig en samling av opsjoner av større eller mindre verdi.

Selvfølgelig har også skatteposisjonen en opsjonsverdi, jeg TROR bare ikke sjansen er så veldig stor. Har jeg benyttet en skattejurist for å se på akkurat denne situasjonen siden i går? Selvfølgelig ikke, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Spørsmålet er vel om APCL kommer til å gjøre det, og om det er noe poeng for dem å bruke for mye tid, krefter og penger på dette før de eventuelt er i den situasjonen at alt annet går i vasken.

En ting er at en skattejurist ser på det og konkluderer at det KAN gjøres, en annen sak er om det finnes kjøpere av APCL sin skatteposisjon (på en eller annen måte). Og jeg har vondt for å se at det står folk i kø for det, om det ikke da er kjøpere av APCL av andre grunner som tar skattefordelen med seg på kjøpet.

Og det bør være helt klart at dette er ikke noe jeg sier spesifikt om APCL og jeg mener heller ikke de er spesielt inkompetente, jeg mener det samme gjelder for alle andre selskaper i samme situasjon med tilsvarende assets og juridiksjoner. Om dette er en enkel og praktisk gjennomførbar prosess, burde det kunne la seg gjøre å finne andre selskaper som har fått noe ut av det.

Jeg er åpen på at jeg kan ta feil, kan du eller andre sannsynliggjøre at de kan utnytte dette på en fornuftig måte vil jeg sikkert se på APCL på en helt annen måte. Jeg har sett på det fremførbare underskuddet tidligere, og så ikke den store verdien i det da - men overbevis meg gjerne. Da kan det også hende jeg blir en kjøper igjen.
LarsBrnd
21.09.2018 kl 16:12 4467

Hvilke andre oljeselskap sitter i nøyaktig samme posisjon og som resultatløst har forsøkt å utnytte en voldsom skatteposisjon? Det blir veldig veldig fort epler og pærer. Jeg skjønner godt skepsisen som man skal ha, jeg skjønner lite av skråsikkerhet på svært begrenset informasjon og liten kunnskap om de ulike jurisdiksjoner.
Warom
21.09.2018 kl 16:13 4464

FoT;
Så med andre ord, du tror ikke lenger det er bort i mot 0 % sjanse for at de noen gang(om det skulle være eneste løsning) skal kunne benytte seg av en slik opsjon?

LarsB,

jeg er jo langtfra skråsikker, og det prøver jeg da heller ikke å være. Du får ha meg unnskyldt om det virker slik.

Men jeg tror fortsatt ikke dette er enkelt, NETTOPP fordi det ikke er en storomsetning av selskaper i tilsvarende situasjoner. Det finnes massevis av selskaper med stor skatteposisjon, uten at andre oljeselskaper kjøper dem av den grunnen. Hvis det var enkelt, burde disse selskapene kjøpes opp fordi det er massevis av penger å spare.

Helt enig i at vi har lite informasjon om dette i APCL sitt tilfelle og deres jurisdiksjoner. Kanskje APCL har gjort noe arbeid rundt dette, kanskje ikke. Det vet jeg jo overhode ikke noe om. Det er jo derfor jeg påpeker at det generelt er veldig vanskelig å få noe igjen for salg av fremførbare underskudd i oljebransjen, og at jeg ikke tror det er så sannsynlig (for APCL eller tilsvarende scenarier). Men jeg tar jo full høyde for at jeg kan ta feil - og om jeg blir overbevist om at jeg gjør det, vil jeg sikkert vurdere selskapet annerledes. Foreløbig er jeg ikke overbevist, uten at det vel egentlig har noen betydning for andre enn meg.

Warom,

jeg TROR det er bortimot 0 sjanse for at de får solgt en slik fremførbar skatteposisjon.

Men jeg innrømmer at det godt kan være feil, så jeg vil ikke selv mene jeg er skråsikker på det. Men det er vel kanskje semantikk.

Trøsten må vel være at jeg tror det er en MYE større sjanse for at de vinner voldgifter, kommer til enighet i diverse land, finner olje og får farmet ut SL.
Redigert 21.09.2018 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
21.09.2018 kl 16:39 4373

Grei vurdering det og det er strengt tatt slik markedet også vurdert det. Må bare presisere at vi ikke snakker om en skatteposisjon men mange ulike i mange land som kan strømme ned mot mor hvis ikke benyttet der de oppstod.
KentaH
21.09.2018 kl 16:52 4342

Nå var det mange på forumet som snittet ned og sitter enda dypere i gjørma. Bra jobbet.

LarsB,

jeg hører det du sier om å oppstrømme skattefordeler fra døtre opp til mor (i Australia). For at det skal ha verdi for mor, må man da også se på dobbeltbeskatning, skatteavtaler mellom forskjellige land og Australia, og kildeskatt. Dette ligger langt utenfor mitt kompetanseområdre, men det er ikke enkelt. Kanskje selskaper i skatteposisjon i Australia kan benytte APCL sine fremførbare underskudd opparbeidet i Vest-Afrika, men for at det skal være en fordel, må vel da kjøperen ha skatt som er opparbeidet i Australia eller land som Australia ikke har skatteavtale med for å unngå dobbeltbeskatning.

Jeg tror som sagt dette blir vanskelig, men det er ikke sikkert det er umulig. Det jeg tror er helt sikkert, er at det ikke selger seg selv. Skal APCL få noe ut av det, må de nok selv gjøre en jobb for å bekrefte at det kan benyttes, og å finne en kjøper. Slik sett er det sikkert bra at du har kontaktet APCL om dette - enten tror de det er en mulighet og da må de gjøre noe med det, ellers så tror de ikke det, og da blir det neppe noe av det. Men det blir ikke noe av det om de ikke bruker litt tid og penger på det.
Redigert 21.09.2018 kl 19:33 Du må logge inn for å svare

Ned mot 1,20 som forventet dog stiger på høyt volum,ned med lavere volum, forvarslet for et større løft har vi fått. Faller den tilbake mot 1,10-1,15 er mye gjort på nedsiden før retningen videre avgjøres
Turbon
22.09.2018 kl 10:02 3534

Den er nok unner 1,10 neste uke hvis ikke meldning kommer.

Er så meningsløst å kaste ut kurser på den måten. For det første så kom ikke oppgangen uten nye aspekt på caset, så oppgangen er nyhetsbasert. For det andre så ligger teknisk støtte på 1,20.
22.09.2018 kl 12:46 3326

dristig å kalle det nyhetsbasert...men man kan vel ikke vente annet. ned til 1 kr til uka
Q10ps
22.09.2018 kl 13:42 3246

En liten refleksjon på det jeg ser på som en fundamental misforståelse, bevisst eller ubevisst fra din side fremogtilbake. Du snakker som om at det er Pace og West, i form av å være CEO og CFO som skulle ville ønske å jobbe frem en potensiell salgbar skattemessig verdi i selskapet. Det er fullstendig feil, grunnen til det forklarer jo også Lars i sitt innlegg. Derimot kan det være en spennende tanke for de samme to, men da i form av å være aksjonærer i selskapet, ikke ansatte. De vil jo ikke "jobbe med å jobbe bort sin egen jobb" på det stadiet vi er i nå.

Nettopp med det i bakhodet er det enda større tyngde bak valget Pace og West tok rundt jul. De fikk valget mellom å ta lønn, som ansatte, eller ta aksjer, som da blir som investor. De valgte bort det trygge, cash up front, og valgte heller å ta pengene som investor.

Og da er det jo logisk at de i første omgang jobber mot å realisere verdier i selskapet slik det nå fremstår, som vil gi de payback både i form av lønn og økte verdier som investorer. Mens de på plan B da vil måtte ofre/utsette sine roller i selskapet, men da med mål om å realisere større verdier som investor.
Turbon
22.09.2018 kl 14:37 3162

Q10ps - du likte fiskedamm best på kalasene - right? Din reflektion er extrem dybhavsfiske :D
thief
22.09.2018 kl 15:04 3134

He..he,turbon,du er bare en vits:)Solgte deg ut på 1-1.10ish etter å ha vært veldig positiv.Men da ble du plutselig veldig negativ,og vi skulle ned til 0.8 bare fordi du hadde solgt deg ut.Gikk ikke akkurat slik:)!Nyheter rundt SL(drill/drop) og Gambia(rule41(5)) er like rundt hjørnet!Og i Senegal kan det oxo komme ting når som helst!Og ganske sikker på positive nyheter i en av landene og da er apcl noen kroner opp:)Vi har altså mange sjanser til en eksplosiv kursøkning!
Turbon
22.09.2018 kl 15:10 3116

Der er og den anden side af pengen ;)

Kall det hva du vil. Det var iallefall (for mange) ny informasjon som førte til oppgangen. Hadde det vært ren pump&dump, så hadde jeg vært helt enig i at vi fort hadde gått tilbake til start.

Jeg var med på Noreco-ferden fra 19-20kr og det tok lutt tid der også før caset ble absorbert av markedet. Tipper de som solgte på 23-27 etter første oppgang da innsidene begynte å laste på på 40-tallet.
Solux
22.09.2018 kl 15:16 3103

APCL har nettopp tatt en NORECO. 12.4-1kr. Folk skjønner jo hvorfor den falt så mye? Alt er jo bare tull og tøys.

Ok. Da er det vel lite poeng for deg å være her inne.
Warom
22.09.2018 kl 15:44 6310

Solux;
Igjen er du en parodi på deg selv. Du kan jo starte med å lese dine egne innlegg fra før du høylytt fortalte at du hadde solgt.

Q10ps,

forstår ikke helt hva det er du mener jeg misforstår, og ser ikke helt sammenhengen med at de tok lønn i form av aksjer i stedet for kontanter. Vil vel tro det er andre grunner enn fremførbar skattefordel som er grunnen til at de gjorde det. Om det er Pace og West eller styret som ser på eller bør se på skattesituasjonen og "salgsprosessen" er vel heller ikke det viktigste, men noen må bruke tid og penger på det. Dette er komplisert, og selger neppe seg selv. Hvis det var så enkelt som det blir hevdet, ville dette vært gjort til stadighet av andre selskaper.
Yess
22.09.2018 kl 20:44 6037

Solux og fremogtilbake virker nå lettere paniske på at APCL virkelig skal ta av. Potensialet er skyhøyt, flere store triggere som kan slå inn og et fremførbar underskudd med en verdi sannsynligvis mangegangen dagens kurs.
Slik er det når en står utenfor like før take off.
LarsBrnd
22.09.2018 kl 21:29 5960

Hvor hevdes det at det er så enkelt å utnytte et fremførbart underskudd?
Redigert 22.09.2018 kl 22:24 Du må logge inn for å svare

LarsB,

det er ikke deg jeg tenker på, du er jo veldig klar på risikoen her. Men jeg synes det virker på mange som om de mener dette er en sikker verdi i bunn, som en garanti for at selskapet ikke vil bli verdiløst om alt annet går galt.

Yess,

synes du jeg virker panisk? I så fall kan jeg ikke forstå hvorfor. Vi kan være enige eller uenige, men jeg synes jo argumentasjonen min er ganske enkel å følge. Og jeg ser heller ingen grunn til å være panisk. Om kursen ligger på 1.20 eller 80 øre, er det nok av oppside. Går kursen til 10 kroner, har det ikke store betydning om man går inn på 80 øre eller en krone. Jeg er ikke det minste redd for at jeg ikke kan kjøpe meg inn senere enn nå til en betydelig mindre risiko, om de får noe til. Om det er på 2 eller 3 kroner er det greit for meg om den skal til 10. Men jeg håper jo at selskapet får ting til, jeg sier bare klart fra når jeg er uenig med argumentasjonen.
22.09.2018 kl 23:56 5752

at du hausser apcl pga megaunderskudd viser jo bare hvor lite troverdig du er både her og på eletrådene..

Det er ikke hausing å påpeke at caset har en annen vinking og mulig stor verdi, enn det stort sett alle har fokusert på. Spetalen kjøpte Clavis og Diagenic da ingen andre så verdi. Noreco ble en gullgruve for de som så verdien da den lå på 20 kr. Den ble også gull for de som kjøpte etter rettsavgjørelsen i våres....fordi det så en annen verdi før alle andre. Spørsmålet er om du nå ser en annen verdi enn det alle andre har fokusert på. Er man enig i "det nye caset", så ligger det da potensielt en stor verdi i tillegg til de mulighetene som ligger i det opprinnelige caset. Det gjør, i mine øyne, caset langt mindre binært.
dato
23.09.2018 kl 13:51 5291

Nerfherder, enig i ditt syn/dine vurderinger!

FoT, så langt ser det jo ut til at markedet er enig med deg i at usikkerheten er relativt stor rundt dette med verdi av fremførbart tap. Nå er det vel heller ingen (seriøse) som har sagt at dette er "bankers". Når man satser penger i aksjer gjør (eller i alle fall bør man gjøre...) en risikovurdering. Muligheten som har "dukket opp" øker i mine øyne reward muligheten i aksjen.

Jeg tror det er svært sannsynlig at dette også har vært med i ledelsens risk/reward vurdering, når de skulle bestemme om de ville få ut etterbetalt lønn i kontanter eller aksjer. Vi vet jo med sikkerhet at det var penger i kassa på det tidspunktet, så det er svært lite sannsynlig at de ikke hadde et valg. Pace og West er jo så vidt jeg vet ikke rike, så når de velger aksjer fremfor en ganske god sum penger, tror jeg derfor de har sett på alle aspekter i sin r/r vurdering. Dermed tror jeg ledelsen har sett og (et stykke på vei) beregnet en mulighet, for at det fremførbare tapet kan gi gevinst for de som aksjonærer, og jeg tror også det bidro til valget de tok.
Warom
23.09.2018 kl 14:11 5252

Dato;
En god og reflektert vurdering jeg støtter:)
LarsBrnd
23.09.2018 kl 14:21 5230

Ja, det gjelder å vurdere risiko opp mot reward og det er veldig subjektivt.
Jeg har forståelse for framogtilbake som kanskje heller vil vente på evt gode nyheter selv om han da kanskje må betale en betydelig høyere kurs. Det er fordi at han mener caset da vil ha både lavere risiko og lavere reward, men at han tror hans vekting da kan gjøre det vel så fornuftig å kjøpe.
Så mener andre at deres egen risk/reward tilsier at muligheten er best nå. Man fokuserer gjerne i ettertid altfor mye hvem som fikk rett mht reward og uten å diskutere risiko. Mitt innspill var å komme med et moment - en opsjonsverdi - jeg mener var ukjent for de aller aller fleste, påpeke at det bør med i risiko-reward betraktning og legge opp et enkelt skjema for de som kjenner lite til selskapet der de kan legge inn egne antatte verdier. Og så skal folk heldigvis ta egne beslutninger.
23.09.2018 kl 19:44 4922

hvor langt ned skal apcl i morgen...? de har jo bare gambia og senegal og der er det bare disputter med staten så her lukter det opphør lang vei...men de har jo ett heftig underskudd som kanskje redder dem ett par år til. men det må inntekter til...det er begrenset hvor lenge de får holde på for kreditors regning.
Redigert 23.09.2018 kl 19:44 Du må logge inn for å svare

Ja, med de gode og nye argumentene der, så bærer det nok langt ned.
klaesp
23.09.2018 kl 20:10 4833

Aksjen steg opp til 1.30 på tung omsetning, for så å falle tilbake til støtte ca1.20. Forventer stigning til uka, med mulig AVTALE I SL som bakteppe innen kort tid.

Og denne bør absolutt høres, i hvert fall fra ca 9:30 til ca 13:00, da nevnes vi.

Kan vel si at sitatet som «Very soon they are about to do something in our basin... er super bra.

https://snradio.net/timothy-kabba-talks-on-oil-and-gas.../
thief
23.09.2018 kl 20:29 4788

Bare tragisk å lese innleggene til verbatim.Sier jo litt når denne figuren anbefaler ELE!Les innleggene hans,bare rør der oxo!Finn deg noe annet å finne på da:)!!Du skjønner jo ikke caset i det hele tatt!Apcl-caset handler ikke om de har produksjon eller ikke nå,og om de går i minus,men hvor godt de står juridisk mot Senegal/Gambia!Så får man lese seg opp og se hva som er det mest sannsynlige utfallet.Så om apcl har null produksjon og går i minus har ingenting å si, hvis de kommer godt ut av Senegal,gambia eller SL:)Da vil kursen eksplodere!
Taylor
23.09.2018 kl 20:45 4751

Enig Thief. Forventer faktisk at de som velger å legge inn innlegg,i det minste har en marginal kunnskap om aksjen.
23.09.2018 kl 21:03 4698

det handler om hvor de står juridisk mot senegal og gambia
at apcl har null produksjon, null inntekter og mildt sagt usikre lisenser i korrupte land har ingenting å si

ja, du har jo virkelig skjønt hva som gjelder for ett børsnotert selskap, eller alle andre selskapers grunn for å overleve.

jeg skjønner caset, man trenger jo ikke være rakettforsker for å skjønne apcl-caset...mens så er jeg jo ingen gambler heller. tipper litt lotto i ny og ne da..der vinner man i det minste.

nei, jeg investerer i ELE fordi de tjener penger straks og er hestehoder fremfor de andre som driver med blokkjedeteknologi. finansieringsselskapet legger 1millard på bordet til ele, de har tydeligvis skjønt elecaset..jeg baserer ikke mine investeringer basert på ett håp om apcl skal få tilbake lisenser de har brutt. det er vel en grunn til at man skriver under på kontrakter og det følger jo med endel forpliktelser i en kontrakt, forpliktelser apcl tydeligvis har misligholdt.

"Apcl-caset handler ikke om de har produksjon eller ikke nå, og om de går i minus, men hvor godt de står juridisk mot Senegal/Gambia!"
haha...og du kaller meg tragisk...Nydelig!!

thief
23.09.2018 kl 21:34 4630

He..he,når man leser siste innlegget ditt,så ser man jo at du ABSOLUTT ikke skjønner caset:)!!Ser ikke ut som du kommer til å gjøre heller,noen har tungt for det!Selvfølgelig er det risiko,og i det korte bildet har null produksjon/minus i regnskapet ingenting å si.Det handler om hva de vil sitte igjen med i Senegal/Gambia!Og der tror jeg ikke du har lest deg særlig opp:)Du har plutselig begynt å skrive vås på apcl-trådene,så lite trolig du har satt deg inn i en del aspekter rundt lisensene i Senegal/Gambia og hvordan ting har blitt gjort!Og når du sier du ikke er en gambler,for så å investere i ELE,da trenger men vel ikke si noe mer!