Best og worst case scenario mtp AMR og mineralrettigheter

Pipegakk
NOM 11.01.2021 kl 09:28 11203

AMR har som kjent i snart tre år forsøkt å snappe opp rettigheter til mineraler på Vevringsiden av Engebøfjellet.
Saken er nå i sin siste fase hos ankeinstansen Nærings- og Fiskeridirektoratet etter Direktoratet for Mineralforvaltning mente at NOM har alle rettigheter og AMR påklaget vedtaket.

Under skal vi diskutere best og worst case scenario:

Best:
AMR mister alle rettigheter til kompensasjon for granat og sitter igjen kun med lovpålagte royalty fra Minerallovens §57 som gir alle grunneiere rett på 0,5% av årlig omsetning. For grunneierne på Vevring er dette ganske trist ettersom de har gitt bort rettighetene sine til AMR og må dele denne kompensasjonen med mange flere aksjonærer.

Worst:
AMR blir tilkjent rettigheter for granat på Vevringsiden og kan kreve denne utlevert eller bli kompensert for "in-situ" verdien (verdien den har i fjellet før utvinning og prosessering).
Verdien i fjellet er en brøkdel av verdien av salgbart produkt: AMR har via grunneierne i Firda signalisert at prisen på mineral i fjellet er ca 28% av ferdig produsert vare. Siden AMR har gått ut med dette, må vi anta at dette blir et ytterpunkt i en eventuell forhandling av kompensasjon.

NOMs forhandlingsovertak i en slik forhandling vil være (blant annet):
- De kan vente med å kompensere AMR til de faktisk bryter stein på Vevringsiden - altså om ca 15 år i følge driftsplan.
- De kan forlange å utlevere granaten direkte til AMR slik at de må håndtere den, lagre den, selge den osv.

Førstnevnte tror jeg ikke er i AMRs interesse ettersom involverte vil ha penger i hånden raskest mulig. Flere av grunneierene er sikkert klar for sykehjem om 15 år, og Tore Viana-Rønningen er ikke typen som liker å vente på pengene.

Sistnevnte kan bli et mareritt for AMR ettersom NOM kan overflomme de med granat som AMR selv må finne kjøpere til. Kanskje AMR kan tjene mer per tonn, men du verden for en risiko og ubelelighet det blir for de å måtte opprette anlegg, systemer og apparat for salg, logistikk og lagring. Jeg tror ingen i AMR er interessert i dette alternativet.

Hvis AMR og NOM i så fall skal forhandle om en kompensasjon i form av prosenter av pris på salgbart produkt, vil man kunne anta at øvre ytterpunkt må være betydelig lavere enn ønskeprisen AMR indirekte har annonsert i media på 28%

Kanskje vil forhandlingsytterpunktene ligge mellom 5% og 20 % av salgsprisen på granat (som per tid er rundt $ 250).
Med andre ord snakker vi i så tilfelle om en cash-kompensering på mellom $12 og $50 per tonn granat.

Fra DFS oppgir NOM at driftsutgifter de første 15 årene er 73 dollar per salgbart tonn. Denne prisen inkluderer både granat og rutil.

Worst case scenario er derfor en økt kostnad for per tonn på opptil 50 dollar for de massene som ligger på Vevring-siden.
Selve arealet av Vevringsiden utgjør 33% av det totale omfanget av gruven, men jeg vet ikke hvor mange prosent av mineralene som ligger der - og hvordan dette blir inkludert i en eventuell avtale.

Med andre ord så er det ikke fullstendig krise om AMR skulle vunnet fullstendig i rettighetsspørsmålet. Det blir et noe lavere overskudd på deler av granaten. NOM vil fremdeles være en kick-ass gruve med et latterlig høyt overskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
Carbo
14.01.2021 kl 19:28 2740

Jeg tror ikke AMR kan kreve granaten som er hentet ut.
En aksept for dette vi i så tilfelle åpne for en gråsone. Det vil kunne etablere en praksis hvor grunneiere oppretter og organiserer seg i et felles foretak for å oppnå mer enn de i utgangspunktet har rett til i flg minerallovens § 57.
Slik jeg forstår det, må retten til mineralene og utvinning av disse, vurderes i sterk sammenheng med historikken til aktøren som over tid har utviklet prosjektet og kommet fram til at det er et drivverdig case. Det er da ikke slik at en nyetablert aktør skal kunne "henge seg på" prosjektets siste fase og profittere på dette, uansett om en er grunneier eller ikke.
Dette vil sikkert flere være uenige med meg i, men jeg tror Direktoratet for Mineralforvaltning i stor grad vektlegger dette i sine vurderinger.
AMR vil nok få samme rettigheter som grunneierene hadde før de overførte disse til foretaket, hverken mer eller mindre.
Og det er sikkert ikke noe dårlig investering for aksjonærene i AMR - unntatt grunneierene selv!
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2021 kl 21:20 2621

Lova legg opp til at det skal vektleggjast om ein aktør har brukt ressurser på å utvikle førekomsten, men dette vil bli vurdert opp mot andre omsyn.

Om grunneigerane organiserer seg eller ikkje spelar ikkje så stor rolle, dei må kunne sannsynleggjere at førekomsten åpenbart kan drivast sjølvstendig.

Dersom ein skulle kome i den situasjonen at DMF gjev amr medhald i at dei åpenbart kan drive førekomsten og dei krev å få granaten utlevert, skal nom haein kompensasjon for dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2021 kl 22:31 2588

På facegruppa til NOM-aksjonærane har det blitt lagt ut mail fra ein aksjonær til Miljødirektoratet, vedrørande status på SIBX :

"Hei

Vi har vurdert denne saken internt hos oss. Et utkast til vedtak vil oversendes bedriften i løpet av kort tid, før vi fatter endelig vedtak etter at bedriften har fått mulighet til å kommentere på eventuelle feil eller mangler i utkastet"

For meg ser det ut til at dette vert godkjent sidan MD brukar same framgangsmåte no, som dei gjorde da utsleppsløyvet vart godkjent. Dei sender vedtaket på høyring for å få retta dei mest graverande feila, før dei formelt vedtek avgjerda. Dersom det vert avslag så gjev det ikkje meining å la selskapet få kommentere det fyrst, da er det eigne reglar for klage som gjeld. Med bakgrunn i dette så ser eg på dette som lovande.


Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Enim-20
14.01.2021 kl 22:57 2627

Litt fakta, 60% av NOM sin inntekt er fra granat (iht. DFS). Paragraf 32 andre avsnitt, bør leses nøye, så får dere tenke dere om uten å ha på NOM brillene. Men alt det spiller ingen rolle. Pdd. har ikke NOM noen salgsavtale og uten den,ingen utvikling. Videre så eksploderte investeringene i prosjektet fra PFS til DFS. Så worst case er, ikke noen salgsavtale på granat og at AMR bekrefter rettigheter på granat for den vestlige delen av forekomsten. Men det er ikke umulig for NOM, en justert DFS med lavere inngangspris er en god start.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Opak
14.01.2021 kl 23:12 2603

AMR kan ikke få bekreftet granat rettigheter, disse er allerede bekreftet NOM sine i driftskonsesjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Carbo
14.01.2021 kl 23:44 2572

Utnyttelsen av rutil inngår vel også som en del av vurderingen om mineralforekomstene til grunneier åpenbart kan utnyttes selvstendig?

NOM har bekreftet at det ikke er mulig å tilføre ny masse i den planlagte produksjonsprosessen uten at det innebærer store endringer og betydelige økte kostnader og investeringer, så dette må være en vanskelig vurdering for Direktoratet for mineralforvaltning.

Konsulentselskapet Hatch har tidligere gjennomført vurderingen av et selvstendig granatprosjekt på Vevrings-siden, men konkluderte med at dette ville ha en negativ nåverdi, til tross for at det ble lagt til grunn en virksomhet basert på enklest mulig tilkomst til ressursen, prosessanlegg på land og sjødeponi.

Problemet er at AMR faktisk kan stå på sitt fremover og skape usikkerhet for prosjektet hele veien fram til driftsstart.
Det kan gjøre finansinstitusjoner usikre og vanskeliggjøre finansieringen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
15.01.2021 kl 00:02 2549

No har også Ivar stadfesta god progresjon på offtakesamtalane.

Nom har inngått samarbeid med entreprenører som hjelper dei med infrastrukturen og alt tyder på at det blir tydelege kutt i capex.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
15.01.2021 kl 00:09 2541

Rutilen vil ikkje kunne utvinnast optimalt dersom prosessen med knusing og oppredning IKKJE vert tilpassa til rutilen. Dette er den tekniske argumentasjonen for at det er NOM som kjem til å drive gruve på Vevring. Dette er eit relevant argument, men taler berre for at NoM skal drive gruva, det er ikkje eit argument mot at granaten kan drivast sjølvstendig i ein tenkt situasjon der du ser vekk fra rutilen. Det er i praksis det DMF skal gjere i samsvar med 32 andre ledd.

Edit: mangla eit ord som endra poenget i teksten
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Hvis AMR får medhold i at de kan overta mineralforekomsten etter § 32 må de betale et vederlag til NOM. Tvist om vederlagets størrelse avgjøres ved skjønn. Siden grunneierne ventet til etter NOM hadde tatt kostnaden til utviklingen av prosjektet, må nødvendigvis erstatningen til NOM dekke utgifter som eks. kostnader for prøveboringen på Vevring siden, kostnader til PFS som er brukt som underlaget for AMR sitt prosjekt, planarbeidet siden AMR ønsker å bruke samme reguleringsplan og oppdateringen av DFSen. Dette vil bli dekke noe av kapital behovet til byggingen av Engebø prosjektet.

Ser i klagen på driftskonsesjonen har AMR følgende kommentar til prisen NOM har opplyst DFS på rutil og granat:

"NRU har i DFSen opplyst at rutil er priset til 1142 USD per tonn og granat til 248 USD per tonn.
7.DFS punkt 2.15.1 og 2.15.2. Det kan stilles spørsmål ved de oppgitte prisene. Ifølge tall tilgjengelige hos US Geological Survey (USGS) lå markedsprisene i 2019 på 990 USD per tonn for rutil og 304 USD per tonn for granat"

På sidene til USGS Commodity Statistics and Information (usgs.gov) er det oppgitt følgende priser:
2019 Rutil 1100 USD per tonn og granat 250 USD per tonn
2018 Rutil 1025 USD per tonn og granat 200 USD per tonn

Finner du garnet pris på 304 USD på siden til USGS? Basert på klagen ser det ikke ut til at AMR har sjekket prisen på produktet de skal selge. Det er bra for NOM når de skal forhandle fram salgsavtalen om 2019 prisene på granat var 304 USD. Prisen på rutil er er vel ca. 1200 USD.
Siden AMR skal bevise at de ÅPENBART kan utnytte granat selvstendig bør de vel bruke en mer konservativ pris på granat.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 09:53 2201

Nå skal AMR bruke investorenes penger på å redde den lokale skolen på Vevring:
https://www.firda.no/gruveselskapet-vil-redde-grendeskulen-utelukkar-ikkje-a-ga-inn-med-pengar-dersom-dei-far-loyve/s/5-15-1153258

Må være dårlig stemning blant grunneierne når AMR må bruke tid og ressurser på slikt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Er Sunnfjord kommune så desperat at AMR kan kjøpe seg til fordeler ved å tilby noe slikt?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

De gutta går over lik og ganske patetisk. Tror de virkelig at DMF lar seg påvirke av dette våset fra Amr.. Kanskje Nom skal slenge seg med med store lovnader,pamp og fjas.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 11:04 2134

Svaret på det er nei.
For det første så er de ikke desperate overhodet, det har ikke vært noen stor sak for de å legge ned grendaskolen
For det andre så har de allerede avvist AMRs planforslag to ganger og virker liten lysten på å legge noe til rette for de. (kan være de ikke har glemt de aggressive milliardsøksmåltruslene AMR fremmet i Firda under behandlingen av detaljreguleringsplanen for NOM)
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Takk for svar.

Hva blir status for AMR hvis Direktoratet for Mineralforvaltning gir dem medhold i sin rett til granat, men at de da likevel står uten godkjent planforslag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 11:19 2105

Ingen forskjell.

AMR vil aldri kunne bygge gruve så lenge NOM har rettighetene og gruve på østsiden. Det gir ingen mening forvaltningsmessig sett å ha to gruver på samme mineralforekomst. Se §1 i mineralloven.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Jeg har forstått at det utstedes kun en utvinningsrett i et område, men denne retten kan vel gis til både AMR og NOM i flg §29..stemmer ikke det?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 11:37 2075

Det er Nordic Rutile som har utvinningsrett til statens mineral (rutil). Denne kan ikke gis til andre.
For grunneiers mineral (granat), trengs kun avtale med grunneierne, noe AMR har. Så de har altså utvinningsrett etter §28.

I kraft av §32 har likevel NOM rett til å ta ut grunneiers mineral ettersom den forekommer i samme malm om statens mineral og derfor *må* tas ut samtidig.
Dette betyr at det kun er NOM som har rett til å ta ut statens og grunneiers mineral på hele Engebøfjellet.

Følgelig vil AMR aldri kunne etablere gruve. Dersom AMR får fullt gjennomslag og vinner rettighetene til granaten, vil det fremdeles være NOM som henter den ut av fjellet og produserer granatkonsentratet AMR eier. Da vil NOM enten betale AMR for granaten (minus utvinnings- og produksjonsutgifter), eller NOM kan utlevere granaten til AMR slik at de må selge den (og betale for utvinning- og produksjonskostnad).

Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Foreligger det noe juridisk betenkning om rettighetene til granaten på vevringsiden eller er det ganske åpenbart at AMR har disse rettighetene?
Hvis det er åpenbart at granat kan utnyttes selvstendig så er vel dette en ganske opplagt sak?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 12:10 2022

AMR har laget et brev de kaller «juridisk betenkning» om denne saken.
Den er full av henvisning til et lovforslag som ble avvist (NOU:1996), og forøvrig forholdsvis enkelt å plukke fra hverandre og motargumentere.

NOM har forøvrig engasjert Hatch for å vurdere om Vevring-granaten kunne driftes selvstendig, noe de kom til at den ikke var. Langt mindre «åpenbart» som er kravet i lovverket.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
glaudius
16.01.2021 kl 13:53 1963

Höpö höpö! AMR:llä ei ole mitään oikeuksia Engobossa! Miksi tämä on joillekin liian vaikeata ymmärtää?!
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Er vurderingen fra Hatch tilgjengelig noen steder for nedlasting?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 14:11 1943

Nei, men jeg regner med DMF har fått den sammen med resten av materialet fra Kvale som «debunker» hele AMRs konsept og kravrekke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Hölmö!
Jos tämä on yhtä ilmeistä kuin ehdotat, niin voit ehkä selittää sen helposti täällä? Ehkä sinun on ensin opittava norja?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 14:12 1949

Glaudius: svipp innom Google Translate før du poster, så slipper alle som leser innleggene dine å gjøre det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
16.01.2021 kl 17:07 1807

Det er sjeldan rett fram med juss, og spesielt når nokon skal inn å synse om kva som er rett...derfor er det viktig å ta amr saken på alvor og følgje den opp slik at ein kan påverke utfallet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
CHA
16.01.2021 kl 17:45 1780

Det er ikke sikkert saken er så opplagt...

Hvis grunneiers mineral "åpenbart kan utnyttes selvstendig" må denne konklusjonen være gitt ut fra en vurdering av grunneiers mineral.
Før AMR kan kreve dette må de dokumentere forekomsten fra en selvstendig vurdering. Dette blir også litt vanskelig da det er NOM som har undersøkelsesrett i samme område for statens mineraler og dermed hindrer andre aktørers tilgang.
Her ser det derfor ut til å være et dilemma som mineralloven ikke helt klar på. AMR mener dette strider mot grunnloven og har derfor trosset både myndigheter og NOM med å igangsette egne undersøkelser.

DMF har i flg mineralloven ingen plikt til å foreta en selvstendig vurdering av forholdet mellom grunneiers og statens mineral før drift settes i gang på statens mineraler. Når først driften er igangsatt er fristen for å kreve sin rett til mineralene utløpt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

For meg virker det du sier helt usannsynlig!
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 18:24 1735

AMR har heller ikke bedt DMF foreta en vurdering av §32 andre ledd. De har heller prøvd å bygge en sak på at den opprinnelige utvinningstillatelsen fra 1997 er ugyldig og at AMR kan overta rettighetene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
CHA
16.01.2021 kl 18:31 1718

Jeg har ikke påstått at AMR har gjort det!
Men, det er innlysende at det kommer som neste steg...
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 18:37 1703

Jeg la absolutt merke til at du ikke påstod det, og innlegget mitt var derfor ment til de andre som leste ditt.

Har du lest forarbeidene så hadde du funnet mer spennende som ytterligere umuliggjør AMRs initiativ.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 18:38 1702

Regjeringen: hva er det du sikter til som er usannsynlig i dine øyner? Det var ingenting feil eller usannsynlig i CHAs innlegg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

At DMF ikke har plikt til å foreta en vurdering av grunneiers og statens mineral før drift settes i gang, virker ikke sannsynlig.
Går ut fra at DMF plikter å gjøre det som må til for å ivareta alles rettigheter, inkludert grunneiere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
16.01.2021 kl 18:54 1676

Plikten står (indirekte) i mineralloven.
Kan du ta en titt der, eller i forarbeidene, og finne noe som bygger opp antakelsen din?

Edit:
DMF tok forøvrig stilling til AMRs påstander i driftskonsesjonen. De skrev kort og godt «DMF er ikke enig i dette».

Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
16.01.2021 kl 19:31 1630

Ein aktør med rettar til staten sine mineral kan ikkje nekte ein part med rettar til grunneigar sine mineral å undersøke grunneigar sine mineral.

AMR lanserte seg med store ord i 2018 der dei sa dei hadde rett til å drive gruven med bakgrunn i granaten og til å kjøpe ut rutilen til NOM. Etter at dei forstod at dei hadde gått på ein kjempesmell har dei på ny lansert planar om å selje og utvinne rutil ved ulike høve. Alt dette gjer at ein kan stille spørsmål ved om dei kan stolast på når dei påstår at dei ikkje skal undersøke rutilen. Etter mitt syn har dei ingen truverd på dette området.

Så er det slik at DMF i dette tilfellet har definert at granaten per definisjon er staten sine mineral i denne saka, ref konsesjonen. Da følgjer det direkte av dette at AMR ikkje kan undersøke granaten, utan løyve av NOM.

Du skriver:
"DMF har i flg mineralloven ingen plikt til å foreta en selvstendig vurdering av forholdet mellom grunneiers og statens mineral før drift settes i gang på statens mineraler. Når først driften er igangsatt er fristen for å kreve sin rett til mineralene utløpt"

Det verkar som du blander saman det at DMF ikkje har noko sjølvstendig plikt til å skaffe til vegs opplysningar om grunneigar sine mineral i førekomsten , for å sikre grunnlag til å foreta ei vurdering om denne "åpnebart kan utnyttes selvstendig". Dersom grunneigar skaffar til vegs informasjon som er relevant og krever ei vurdering av dette, ser eg ikkje at DMF kan nekte. Men som sagt har DMF sagt at granaten tilhøyrer staten i denne saka.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
CHA
16.01.2021 kl 20:09 1570

Takker alle for innspill. Meget interessant diskusjon.

Ja, DMF har sagt at granaten tilhører statens mineraler. Det var naturlig å la granaten inngå som statens mineral fordi det ikke forelå noen krav om at det var grunneiers mineraler. Men, nå er det tid for å legge inn krav om dette helt fram til anlegget er oppsatt og klar til produksjon og jeg er sikker på at den kommer på bordet før eller siden.
Troverdigheten til AMR er egentlig irrelevant i denne sammenheng, fordi retten til grunneier for å få dette vurdert er nedfelt i mineraloven uansett.
...og da er vi tilbake på samme dilemma..andre har ikke tilgang til undersøkelse grunnet retten som tilhører NOM.

Jeg blander ikke sammen..
DMF kan selvfølgelig ikke nekte å vurdere om granaten åpenbart kan utvinnes selvstendig, men problemet er at AMR ikke kommer dithen uten nevnte undersøkelsesrett.
Videre har DMF heller ikke noen plikt til å skaffe til veie denne informasjonen...og da står saken der den er i dag!
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
16.01.2021 kl 20:47 1516

"Ja, DMF har sagt at granaten tilhører statens mineraler. Det var naturlig å la granaten inngå som statens mineral fordi det ikke forelå noen krav om at det var grunneiers mineraler"

Det er ikkje slik at DMF kan gjere dette alt etter om det passa dei eller ikkje, dei må syne til lov eller praksis. Staten sine mineral er definert ut frå vekt og rettspraksis, og DMF må følgje dette. AMR presenterte kravet om å ha rettane til granaten i høyringa i samband med konsesjonshandsaminga til NOM og det var før DMF definerte granat som staten sitt mineral.

Vert DMF sin påstad om at granaten er staten sitt mineral tilbakevist eller opphevd av NFD så vil dette opne opp for at AMR kan undersøke granaten og AMR har vel uttalt at dei gjer undersøkingane uansett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Carbo
17.01.2021 kl 00:27 1369

Det som også understreker fravær av AMR`s troverdighet, er at de har levert høringsuttalelse til høringsnotat om forslag til endringer i mineralloven...der de kommer med innspill og foreslår endringer som de nå selv har brutt med viten og vilje.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
_HH_
17.01.2021 kl 10:57 1186

Det har eg ikkje fått med meg, har registrert at dei har levert skriv, men ikkje sett så nøye på innhaldet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
17.01.2021 kl 15:53 1042

I like øyner er det å ha frekkhetens nådegave når man sender inn et høringssvar til et lovforslag hvor en argumenterer for lover som styrker egne rettigheter når de samtidig bryter loven og krenker andres rettigheter ved å drive ulovlig prøveboring.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
John9
17.01.2021 kl 17:21 957

Om ein ser på kvartalspresentasjonar, postlister, nyhetssaker i media, set seg inn i minerallova, driftsløyvet og meldingar frå NOM så er det etter mitt syn ein Nobrainer at AMR er avskrevet som reel trussel for lenge sidan. Dei opererer på sida av det Nom skal og treng å forhalde seg til, og kan difor ignorerast.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare