Demokratiet må nyskapes - flopper under ideologien globalisme!


"For å gjenskape et levende demokrati trengs gjennomgripende endringer både på kort og lang sikt. Her er mine forslag:

1) På kort sikt må nominasjonsprosessen og valgloven endres i demokratisk retning.

2) Det er nødvendig å få i gang en debatt om partienes plass i vår konstitusjon. Uansett må partiorganisasjonenes makt innskrenkes.
Det gjøres lettest ved å fjerne partistøtten.

3) Dagens småpartier ville neppe eksistert uten dagens partistøtte. Ikke noe tap for demokratiet. Det er intet poeng at staten skal vedlikeholde partifloraen. De må ikke få lov til å holde på med politikk bare fordi de får penger fra staten til det. Det har intet med demokrati å gjøre.

4) Antall perioder på Stortinget begrenses, f.eks. til to, for å hindre at det blir «karrierestillinger».

5) Pressestøtten fjernes og medias rolle som «den 4. statsmakt og vaktbikkje» må tydeliggjøres.

6) Det er nødvendig med ny kartlegging av maktforholdene i samfunnet og vilkårene for folkestyret. Deretter ta nødvendige grep i demokratisk retning.

7) Nasjonsbegrepet må gjenopplives, for det nasjonale er «betraktet som utslett på hjernen til politisk betente mennesker», skriver Kaj Skagen i sin nye bok «Norge vårt Norge» (2018). Norsk idéfelleskap og identitet er uklart selv for kongen vår, iflg Skagen (s.19 og 20)

8) På lang sikt må det arbeides for at vi konstitusjonelt får et tilnærmet direkte demokrati med juridisk bindende folkeavstemninger i viktige samfunnsspørsmål – tilsvarende det politiske system Sveits har – «kjent som verdens mest veldrevne demokrati siden 1874, med folket som øverste myndighet».

9) Det må bli en plikt til å forelegge vanskelige og viktige spørsmål for folket direkte i folkeavstemninger. Det vil gi legitimitet for politikken og stagge pressgrupper. Politikerne vil kunne vise til hva folket mener.

10) Forslagene jeg her skisserer vil neppe få gehør hos dagens partielite, eller komme på den politiske dagsorden uten tvang – av innlysende grunner.

https://www.document.no/2018/10/05/demokrati-pa-avveier/

For egen del vil jeg tilføye at kongehuset må fjernes. Denne romantiserende idèen for å skape legitimitet og skinn av autoritet til en ung nasjon med mindreverdighetskompleks overfor unionsfellen Sverige og den tidligere vasallherren Danmark.

Kongehuset forsegler og inviterer til elitesirkulasjon og elitenes sammensverging og heving over eget folk, som ingen berettigelse har.

Kongehuset er en anakronisme og det er bare et tidsspørsmål før landet sitter med en farlig uegnet arvekonge som gjør skade hvor enn han kommer. Undertegnede mener vi er i den situasjonen allerede - med en konge som verken vet hva norsk kultur eller det norske er og som ikke forstår tilhørighet og røtters betydning for menneskelig ansvarsfølelse og eksistensiell mening.
Redigert 06.10.2018 kl 22:09 Du må logge inn for å svare

Allerede Fritjof Nansen kunne påpeke den norske parlamentarismens svakheter da han i 1911 talte til Studentersamfunnet, og sa:

"Vår parlamentarisme er i virkeligheten allerede en utlevd regjeringsform. Det var mening i den så lenge det var to partier. Men nu, da enhver mulighet for en så enkel situasjon er opphørt, kan man heller ikke se noen mulighet for å få en kraftig og ledende regjering. Et systemskifte må det til, om ikke vårt offentlige liv skal forsumpes."

Jan-Erik Ebbestad-Hansen: "Norsk tro og tanke 1800-1940" (Tano-Aschehoug), side 558.

(Edit av skrivefeil)
Redigert 07.10.2018 kl 12:19 Du må logge inn for å svare

TS er hentet fra: Demokrati på avveier Av: Magne Reigstad 5. oktober 2018.

"Demokratiets vilkår i dagens Norge gir grunn til uro. Jeg har gitt opp de politiske partiene og vårt representative demokrati. Velgerne blir lurt. Partisystemet, politikken og den reelle makten har ført vårt demokrati på avveier. Med demokrati mener jeg folkestyret som formell og reell beslutningsform."

Reigstad begrunner slik:

"Partiene driver sin egenaktivitet frakoplet grasrota og samfunnsproblemene folk virkelig er opptatt av. Det har staten i stor grad sørget for ved sin enorme, lite gjennomtenkte pengestøtte til partiorganisasjonene.
Partiorganisasjonene lager taktiske valgprogrammer i «lukkede rom». Vanskelige samfunnsspørsmål og kontroversielle saker som krever ansvarlighet i politikken, og som borgerne skulle tatt stilling til i et valg, skygges unna. Det kan ødelegge for stortingsplassene.
Hovedsaken er at partiet skal overleve.
Ingen av partiene i dag springer ut fra folkebevegelser med et bestemt verdisyn. De er der fordi de har vært der lenge – tilsynelatende uten evne til fornyelse. Partistøtten gjør dette mulig.

Vår parlamentarisme har fjernet seg langt fra det Johan Sverdrup slo fast i 1872, at «all makt skal samles i denne sal».

Den reelle makten har lenge sittet andre steder enn hos våre såkalte folkevalgte på Stortinget. I hele etterkrigstiden har vi hatt det altoverskyggende Ap-initierte korporative systemet med interessegrupper, der alle skal høres, ikke minst LO og NHO. Ap befestet posisjoner i systemet med «de rette folkene», for «fordelsfolket» (Spetalen-uttrykk) dukket opp så snart de så en mulighet til «egen fordel», og strømmet til partiet. Systemet har hatt stor innflytelse på politikkutforming og styring, uten å være forankret i folkemeningen.

Så har vi etter hvert fått stor vekst av lobbyister som presser politikerne, og «som på vegne av kundene sine har hendene i våre lommer», som Trump spissformulert har uttalt.

Og dertil kommer NGO-mastodontene med sitt favntak som godhetstyranner. «De har iscenesatt seg selv som de fattiges redningsmenn», og har utviklet sin egen «bistandsindustri», der «egeninteresse kamufleres som en eller annen form for allmeninteresse…», sier Terje Tvedt (Norske tenkemåter 2016).

I boken Det farlige demokratiet (2014) skriver historikeren Finn Olstad om det han kaller «det nye presteskapet og demonteringen av nasjonen» med referanse til sosialantropolog og professor Thomas Hylland Eriksen, leder for prosjektet Kulturell kompleksitet i det nye Norge.
Det er de «moteriktige intellektuelle» som er det nye presteskapet for «overnasjonalitet, nedriving av fysiske og mentale sperrer for globalisering og nedbygging av den folkelige demokratiske kapasiteten for motstand», skriver Olstad. Liten tvil om at forskningen blander vitenskap og politikk a la gamle Sovjet og er en politisk maktfaktor ved at disse folkene legger premissene for elitepolitikken som rådville politikere får seg presentert, samtidig som folkestyret skal nedkjempes.
Olstad mener at det folkelige demokratiet uthules fra flere kanter.

For 15 år siden konkluderte den siste Makt- og demokratiutredningen (2003) som foreligger med følgende: «Den mest sentrale endringen av maktforhold i Norge er at demokratiet som formelt beslutningssystem gjennom flertallsvalg og folkevalgte organer er i tilbakegang. (-) forvitringen av folkestyret (blir) tildekket og skillet mellom demokrati og ikke-demokrati utydelig». De demokratiske former består, men den reelle makten suges opp av ulike eliter». («Det farlige demokratiet» s.260)

Våre folkevalgte ser ikke ut til å bekymre seg for denne utviklingen. De ser seg selvsagt ikke tjent med at folkelige prosesser (folkemeningen) skal få komme direkte til uttrykk i styringen av landet. Derfor forsvarer de status quo. «Systemet» er jo i realiteten skapt av dem og for dem.

Som om ikke dette var nok, har vi fått en betydelig vekst i det byråkratiske maktapparatet og embetsverket, som er gitt store fullmakter. Formynderiet og kontrollen med borgerne er mer omseggripende enn noen gang. Alt dette skaper en følelse av avmakt hos folk.

Mediene er en maktfaktor i samfunnet. Som den fjerde statsmakt skal de være demokratiets voktere og passe på hvordan makt og innflytelse brukes. De er da viktig motmakt mot andre typer makt i samfunnet – om de er seg bevisst denne samfunnsrollen.
Men norske redaktører har gått inn i en rolle som portvoktere mot meningsmangfold og forsvarere av den politiske korrektheten. De prøver seg med virkelighetsfornektelse. Redaksjonene synes å bry seg lite om de demokratiske «dydene» det bør voktes over for å vedlikeholde demokratiet. I stedet har de inntatt en ny rolle ved selv å øve innflytelse på politikkområder."
Redigert 06.10.2018 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
.777.
06.10.2018 kl 22:27 931

Enig i det meste.

Det aller viktigste er tidsbegrensning i politikken. Da løses mange av dagens utfordringer.

Ukrenkelige medfødte menneskerettigheter som definert av den klassiske liberalisten Frederic Bastiat, må naturligvis, og logisk sett, stå over alle menneskelig skapte lover og reguleringer, og er heller ikke noe som skal kunne rokkes ved med folkeavstemninger.

Deretter direktedemokrati ala Sveits.

Vekk med partistøtte.

Vekk med pressestøtten som i dag bidrar til det stikk motsatte av den opprinnelige intensjonen.

Vekk med statseid media og NRK avgift.

Vekk med statsstøtte til ALLE typer organisasjoner og foreninger, inkludert religiøse trossamfunn.

Har du trua så får du til helvete satse litt av din egen tid, og dine egne midler på prosjektet. Det er IKKE skattebetalernes oppgave å forsørge deg og ditt prosjekt!

Hvilken idiot er det som har funnet på alt dette pisset?!

Enig med det meste du sier ? - men hvordan du vil få til ukrenkelige menneskerettigheter i muslimske og multikulturelle samfunn der store deler av befolkningen bruker religionsfriheten til å underkaste seg Islams gudegitte lovverk Sharia som ikke likestiller kvinner med menn, ikke-troende med troende, og som har dødsstraff for homoseksualitet og trosfrafall. Det går bare ikke! Menneskerettighetene er en vakker vestlig humanitetstanke som ikke bærer vann i andre kulturer enn homogent vestlige!

Har vi tillatt multikultur, så må vi enten fjerne menneskerettighetene, eller straffe islamsk underkastelse!
.777.
06.10.2018 kl 22:43 921

der «egeninteresse kamufleres som en eller annen form for allmeninteresse…»

Dette er det mye av i Norge. Utrolig mye. Bare legg merke til hver gang noen skriker opp om grupper det er synd på, eller som må hjelpes og beskyttes. Tenk da litt over hvorfor vedkommende tar opp dette.

Sosialismen må være den kvalmeste, falskeste, og mest ufyselige oppfinnelsen i menneskehetens historie.
Redigert 06.10.2018 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
.777.
06.10.2018 kl 23:03 913

Jeg tror at ekte frihet vil løse også den utfordringen Havfruen. Norske arbeidere/skattebetalere tvinges i dag til å betale for at andre skal kunne leve ut sine drømmer om å gjenskape Midtøsten i Norge, og å kunne kle seg ut i middelalderkostymer, bruke all tiden på å fordype seg i religion, eller å traske rundt gatelangs.

Legg ned velferdsstaten. Slipp folket fri. Slutt å belønne latskap, og straffe arbeid.

På den måten tvinges innvandrerne til å integrere seg selv i samfunnet. Med ekte frihet tvinges alle til å oppføre seg som siviliserte mennesker, da deres egen eksistens vil være helt avhengig av det.

Der sosialismen gir grobunn til menneskets verste egenskaper vil den klassiske liberalismen gjøre det motsatte. Er du en falsk og lat drittsekk så belønnes du ikke lenger for din destruktive adferd. Da får du som fortjent av markedet (dine medmennesker), og motsatt. Tyr du til kriminalitet så er det rett ut, eller rett inn.

Jeg begynner å bli litt trøtt, men du skjønner hva jeg mener hvis du tenker over det. Sammenlign med den store migrasjonen da halvparten av Norges befolkning søkte lykken i USA. Der fantes ikke noe nav eller noen gratis lunsj, og da gjaldt det å tilpasse seg raskest mulig.

Lave skatter og lite byråkrati vil tiltrekke seg stikk motsatt type innvandrere. Samme type som USA tiltrakk seg da de tømte Norge for de beste nordmennene.
.777.
06.10.2018 kl 23:13 908

«Sosialismen må være den kvalmeste, falskeste, og mest ufyselige oppfinnelsen i menneskehetens historie.»

Det er neppe uten grunn at ideologien sosialisme bryter to av de ti bud! Jeg mistenker at Sult er inne på noe når han kaller det satans ormeyngel. Det er sluhet og falskhet satt i system:

Det er et interessant tema, men blir litt overveldene å forholde seg til alle disse forslagene. Tror nesten hvert av forlagene kunne fortjent en egen topic. Nå tror jeg vel nesten at vi har hatt det på gamle fora, men verden utvikler seg :-)

Generelt sett er jeg enig. Demokratiet er i fare. De som kjenner historien vet at de fleste radikale omveltninger har startet med ekstrem sosialisme/islamisme/kommunisme. Det har som oftest gjerne blitt etterfulgt av nasjonalisme/fascisme/nazisme. Sosialisme i seg selv, har aldri ført til noe demokrati.

En ting jeg frykter mest nå er ytringsfrihet. Jeg skulle ønske meg at regjeringen tok dette litt mer seriøst og ville komme frem med et forslag om å innføre noa ala the 5. Amendment i Norge også. H/Frp er alt for pinglete og bruker ikke den muligheten de nå har. Vi vet jo hvilke partier som ville stemt imot at folk skal ha ytringsfrihet, men ved å løfte dette, vil partiene avsløres.

"Fra logiske 20% til under 2% - Et i utgangspunktet blått kristent parti, ville i disse tider hvor islam og andre ukulturer presser seg på og befolker vårt land hatt en betydningsfull oppslutning. De skulle jo stått i fremste rekke og bekjempet vår tids skrekkideologi. Hevet røsten og talt ondskapen midt imot. Gått i bresjen for et totalforbud av islam i vårt land. Av alle burde KrF vært det partiet som virkelig skulle talt om humanisme, om moral og etikk, men den gang ei og slik ble et potensial på de 20 % til en realitet på mindre enn 2 % når neste meningsmåling legges frem."

https://resett.no/2018/09/30/islam-sprengte-krf/

Artig eksempel Havfruen trekker frem her. Vi har vel diskutert og forundret oss over nøyaktig det samme.

Skrev et innlegg bare for noen minutter siden om DNK hvor biskoper og prester har hyllet islamsk invasjon i Norge. Vi vet jo at sosialistene for lengst har infiltrert Menighetsfakultetet og utdanner homoprester på løpende bånd, men at gamle biskoper skulle hylle Allah som en gud, var noe uventet .

Personlig er jeg ikke personlig kristen, men setter pris på den kristne kulturarven. Liker høytidene, leser jule evangelie, synger salmer og er av og til i kirken. At prestene, proster og biskoper hyller masseimport av muslimer, i stedet for å gjøre den jobben de er satt til, byr meg i mot. Det kunne innenfor den rammen de har forsvares at de stod opp for forfulgte trosbrødre i verden, men det har de valgt å ikke gjøre.

Hadde jeg vært sjef i den norske Kjerka, hadde jeg argumetert for at Norge kunne ta i mot 1000 kristne flyktninger per år. Kun på midlertidig basis, naturligvis, men at medlemmer av DNK skulle huse og brødfø dem alle. Om det hadde skjedd ville jeg nesten ha meldt meg inn i kjerka og selv ha huset en familie.

Det DNK, Krf og de andre imamsleikerne eller godhetstyrraner gjør lar seg ikke reversere. De introdusiserer vold, voldtekter, kriminalitet, død og foredervelse. De, av alle, burde vite bedre. Historien er proppfull av eksempler og fakta.
Peer G
07.10.2018 kl 06:15 853


5 % av den stemmeberettigede er medlemmer av politiske partier. Av partiene er det Et parti eller 2 som dominerer - i disse partiene bestemmer en par familier hva som angår oss alle. Slik som sør i Italia.

Peer G
07.10.2018 kl 06:30 845

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud, ønsker i følge Aftenposten i dag å fjerne det meste av offentlige tilbud som kommer folk flest til gode. Alt fra offentlige trygder til universitet og sykehus; alt skal i følge FpU-lederens filosofi bort for å få et fremtidig godt og ideelt samfunn..............
Han er utdannet advokat. Uttalelsen ligner egentlig på det en kan hører fra full russ natt til 17. mai. Det Svensrud i artikkelen skisserer som godt og ideelt for et samfunn, også strider mot både Grunnloven og en rekke konvensjoner som Norge er forpliktet til å følge både nå og for all fremtid. http://advokatsylte.no/artikkel/5/rett-og-urett/796/forsvinner-trygda-blir-det-mange-hundre-tusen-som-far-det-slik
Peer G
07.10.2018 kl 06:33 841

Disse "ismene" er ikke mye ulike hverandre. Kapitalismen har også kollapset. Det har den gjort i sykluser siden pengevesenet ble innført. USAs våpen/krigsindustri har øket med 60 % de siste 5 årene, selv etter stor arbeidsledighet som resulterte i boligprisfall og påfølgende kollaps i det økonomiske systemet. USA ble under Finansbankkrisen faktisk mer kommunistisk, enn Sovjetunionen på sitt verste. Tenk noe så forsmedelig og ta de konfiskerte avgift/skattemidler (og pensjonene) til sine egne landsmenn og medborgere, å gi dem til bankene og kjeltringene på Wall Street? Under Kåre og Gro "griseriet" i norsk politikk (bankkrisen i Norge) ble det akkurat det samme utført her i kongeriket. Hva hadde Norge vært uten funn av olje og gass?
.777.
07.10.2018 kl 09:11 824

«Kapitalismen har også kollapset. Det har den gjort i sykluser siden pengevesenet ble innført.«

Alt i hele universet er syklisk, inkludert økonomien på jordkloden vår. Sosialismen er troen på at universets sykliske natur kan bekjempes av planøkonomi, innført og regulert av en håndfull maktsyke psykopater. Å tro på teoriene til Marx, og Keynes er like latterlig som å tro at et enkelt sandkorn i Sahara kan fatte vedtak om at ørkenen skal omgjøres til hav, og så blir det sånn. Så ubetydelige er de faktisk disse herskerne våre, i det store perspektivet.

Det er forsket mye på boom and bust, og tenk litt over dette for det er ganske utrolig: selv i lukkede studier med utelukkende profesjonelle deltakere, hvor det utdeles «aksjer» til deltakerne med fastsatt utbytte, skapes det over tid bobler som sprekker. Forsøket er gjentatt flere ganger med forskjellige deltakere, og resultatet blir alltid det samme. Man skulle tro at profesjonelle aktører ville klart å finne riktig yield på aksjene, og at de kunne enes om en riktig pris, men neida, de kjører prisen opp i bobleterritorium, sprekker boblen, og når prisen stuper til langt under introduksjonspris skyldes det at markedet står helt uten bid. Det samme skjer hver eneste gang!

Det ligger i universets natur, og dermed også i vår natur, å skape bobler som sprekker, det er altså ikke noe som kan reguleres vekk, eller unngås med planøkonomi. Alle forsøk på det har i nyere tid ført til en undergrunnsøkonomi basert på dollar, mens den offisielle økonomien kanskje best forklares med at: «de later som de betaler oss, og vi later som vi jobber». Det er bare å se seg rundt i dag, alle ustabile land har en uoffisiell dollarøkonomi. Den offisielle planøkonomien strider altså mot menneskets natur. Mennesket er et kapitalistisk vesen. Vi er født kapitalister, og det er ikke noe som lar seg regulere vekk. De mest hardbarka sosialistene er i grunn gode eksempler på nettop det.
Redigert 07.10.2018 kl 09:29 Du må logge inn for å svare
.777.
07.10.2018 kl 09:23 817

Hva med å erkjenne realitetene, og akseptere at det finnes ting som enkeltmennesket ikke er herre over, uansett hvor mange medaljer og fancy titler de utsmykker seg med, så kan vi heller ha et system basert på fakta fremfor fantasi.

Nå dras temaet litt ut på viddene her, men nå har vi altså hatt ti år med kvantitative lettelser, og statlig manipulasjon av rentenivået. Det er ti år siden finanskrisen, og fremdeles har de ikke klart å nå inflasjonsmålet sitt, selv om verdens politikere og sentralbanker har samarbeidet tett alle disse årene. Ser du hvor maktesløse de egentlig er? De er som sandkornet i Sahara. Og nå skal de jaggu prøve å regulere klimaet også! Hvor indoktrinert og stormannsgal er det egentlig mulig å bli?

.777.
07.10.2018 kl 09:57 809

Det aller største problemet er den historiske kampen mellom staten og folket (om folkets penger), så det er egentlig den erkjennelsen et ønske om noe nytt og bedre bør starte med.

Staten er ikke oss. Staten og folket ER, og har ALLTID VÆRT motpoler.

For å få avsluttet denne kampen må statsgjeld forbys. Hva er egentlig poenget med statsgjeld i dag, bortsett fra at det beriker långiverne, og dermed utarmer statsfinansene, som igjen tar inn det tapte av skattebetalerne. Hva slags idioti er dette?

Ja statsgjeld var helt nødvendig da pengene var lagd av fysiske metaller, som var en begrenset ressurs. Da MÅTTE staten låne penger når statskassa var tom. Men pengesystemet er da reformert for lengst, og gullstandarden ble avsluttet for godt under Bretton Woods i 1971. Det står da ikke lenger på hverken dollar eller norske pengesedler at disse kan løses inn i gull eller sølv hos sentralbanken. Penger har utviklet seg fra en begrenset ressurs i form av edle metaller, til tall på en dataskjerm, altså en ubegrenset ressurs. Så hvorfor har vi fremdeles statsgjeld?

Rett og slett fordi systemet aldri er reformert. Det er kun lappet på med quick fix, og kick the can løsninger under de store krisene. Det er aldri noen som har satt seg ned for å se på systemet helhetlig. Statsgjeld er rett og slett en levning fra en svunnen tid som henger igjen av gammel vane. Statsgjeld er like overflødig og unødvendig i dag som det var helt nødvendig for 200 år siden. Staten kan jo i teorien bare taste inn de pengene som behøves i dag. Penger kan skapes med et tastetrykk i dag.

Hvis vi ønsker reform så er det nok her vi bør begynne. Uten statsgjeld, med streng regulering av offentlig forbruk, og tidsbegrensning i politikken, kan kampen mellom staten og folket avsluttes, og alle reguleringene som er innført for å sikre staten mot at folket lurer unna sin arbeidsfortjeneste kan fjernes igjen. Og alle de tusenvis som jobber med å regulere, overvåke, og kontrollere folket kan avindoktrineres (læres at folket ikke er fienden) og få seg en skikkelig jobb i verdiskapende sektor.

Kutt lenkene. Slipp folket fri.

Redigert 07.10.2018 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
.777.
07.10.2018 kl 10:50 796

Hele konseptet med statsmakten er nå så fordreid at det ikke lenger henger sammen med virkeligheten. Hvis vi prøver å legge vekk all indoktrineringen, zoome ut så vi ser det store bildet, og begynner med begynnelsen. Hva er egentlig staten, og hva er formålet med å etablere en stat? Her må vi bruke logikk, og tenke selv.

Vi er alle født på denne jord med noen grunnleggende menneskerettigheter som vi derfor har lov å forsvare. Våre grunnleggende menneskerettigheter er vår rett til vårt eget liv, vår rett til personlig frihet, og vår rett til privat eiendom (altså fruktene av vårt eget arbeid).

Med dette i bakhodet er den eneste logiske grunnen til å etablere en stat, at staten på våre vegne skal beskytte våre grunnleggende menneskerettigheter. Dette fremfor hver mann sin hagle prinsippet.

Hva innebærer det i praksis? Et sterkt forsvar, et effektivt og rettferdig politi, og et effektivt og rettferdig rettssystem. Dette er logisk sett den eneste årsaken til å etablere en stat, og dermed å anse som statens primæroppgaver.

Å drifte disse primæroppgavene på våre vegne koster penger, vi må derfor være villige til å betale for disse tjenestene hvis vi ikke ønsker å forsvare oss selv med hagla.

Men hvis vi ser på hvordan staten derfra har utvidet sine tentakler, hva det koster, og hva vi får igjen. Ikke minst hvordan primæroppgavene i dag forsømmes i stadig større grad i takt med stadig høyere beskatning. Eller hvordan statsmakten selv i stadig større grad bryter og innskrenker våre medfødte menneskerettigheter som intensjonen var at skulle forsvares. Når vår personlige frihet stadig innskrenkes og vår arbeidsfortjeneste beskattes stadig høyere, når vårt arbeid nå beskattes med 70-80%, og vår oppsparte arbeidsfortjeneste med eiendomsskatt og formueskatt, ja da er det noe som har gått fryktelig galt underveis. Staten er IKKE oss. Staten lever av oss, og systemet eksisterer nå kun for å opprettholde sin egen eksistens, på vår bekostning.

Edit: Tilbake til dette med statsgjeld, fremtidige offentlige forpliktelser (altså i praksis våre påtvungne forpliktelser) og våre medfødte menneskerettigheter, hva synes du om at nyfødte barn kommer til verden som gjeldsslaver, for det gjør de i praksis når de påtvinges å betale for fremtidige offentlige forpliktelser? Hvorfor snakker ingen om disse barnas rettigheter, var det ikke nettop derfor vi etablerte en stat i utgangspunktet, for at staten på våre alles vegne skulle forsvare våre rettigheter?
Redigert 07.10.2018 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
.777.
07.10.2018 kl 11:16 787

I 1776 skrev Thomas Paine pamfletten «Common Sense», i ettertid fikk han mye av æren for den amerikanske revolusjonen (som var et skatteopprør), her er et sitat:

SOME writers have so confounded society with government, as to leave little or no distinction between them; whereas they are not only different, but have different origins. Society is produced by our wants, and government by wickedness; the former promotes our happiness positively by uniting our affections, the latter negatively by restraining our vices. The one encourages intercourse, the other creates distinctions. The first is a patron, the last a punisher.

Det er her med denne erkjennelsen vi må begynne. Det er altså ikke staten som skal regulere og begrense oss, det er VI som må regulere og begrense statsmakten.

Og det hører du ALDRI norske karrierepolitikere eller yrkesbyråkrater snakke om. Du hører aldri om at statsmakten har vokst seg alt for stor og må reduseres og reguleres. At statens årlige utgifter er oppe i 1325 milliarder, og hvor mye det egentlig utgjør pr arbeider. At staten i Norge nå utgjør over 50% av bnp. At det er en uting at forskriftsbunken vokser ustanselig og har passert 12.000, eller at EU direktivene har passert 11.000, at Norge har verdensrekord i offentlig ansatte, trygdede, og sykemeldte. Eller at Norge har blitt en nasjon av svakerestilte fordi incentivene har fungert som man burde kunne forvente.

Sakte men sikkert innskrenkes våre medfødte menneskerettigheter, av de som var betrodd til å beskytte dem.
Redigert 07.10.2018 kl 11:18 Du må logge inn for å svare
07.10.2018 kl 12:30 770

Er for så vidt enig. Tenke det, ønske det, men gjøre det, se det er et vanskelig spørsmål. Systemet er så fastlåst at jeg skjønner ikke hvordan
vi skal kunne forandre det. De rike har det for godt, middelklassen er ikke enige, de fattige har ikke midlene

… eller at gjennomslag i politikken er det småpartier på sperregrensen i vippeposisjon som får! Makten ligger hos de som ikke er gitt makt!

Hadde de stått til ansvar overfor demokratiet (folket) så hadde de latt vært å bruke makten når de er så ubetydelige utslag av folkeviljen. Slik det er nå blir det uhyre rotete styring, og et uoversiktlig system uten ansvar.

Tipsene til å revidere systemet står i 10 punkter i TS.
Redigert 07.10.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Peer G
07.10.2018 kl 15:51 746

Mennesket er et kapitalistisk vesen. Vi er født kapitalister, og det er ikke noe som lar seg regulere vekk?
Verdi og pris er ikke det samme. Substitutt er det noe som heter: Uten katalysator er det umulig å støpe plastbåter- likesom det er umulig å brygge øl uten gjær. Gull som penger, det er bra å ha i krisetider, men et glass vann er fryktelig kostbart i Sahara slik en medbrakt oksygenflaske på Mount Everest. Begrepet "ekte verdi” er i noe uklart relativt. Bankene eier jorden, ta den fra dem å gi dem retten til å trykke penger, de vil med et pennestrøk, trykke nok penger til å kjøpe den tilbake” Papir er fattigdom og bare spøkelsesgreier og ikke verdier i seg selv. Jeg tror oppriktig at bankinstitusjoner som gis retten til å utstede penger, er mer farlig for friheten enn stående hærstyrker. Thomas Jefferson. Penger kan ellers fint trykkes gjeldfrie. «Når vi pumper opp en tønne olje» eller dyrker fram en sekk poteter skylder man dette ikke ned i bakken, for lån og renters rente.
EU= euforisk - er en lykketilstand blant mentalt syke mennesker.
Hva skal man med oljeanalytikere, økonomer, bankfolk og politikere etter? Når tid ble banker og spekulanter «eiere» av hva som hører folk og land til?
http://www.nettavisen.no/na24/sjefkonom-spar-gjeldseksplosjon/3423229629.html
artig
09.10.2018 kl 04:46 705

Utfordringen ligger også i at, ingen av de partiene som er representert på stortinget vil støtte noe av dette.
Redigert 09.10.2018 kl 04:46 Du må logge inn for å svare
artig
09.10.2018 kl 06:12 701

Med dagens politikere så blir dette enden på visa:

Resett rapporterte nylig at EUs Pierre Moscovici ønsker å føre en felles økonomisk politikk for eurolandene. Det vil si at landene i eurosonen overlater ansvaret for innkreving av skatter og offentlig pengebruk til EU, og gir avkall på sin suverenitet. Dette for å stanse «populismen».

Havfruen
Støtter dine innspill fullt ut. Maks to år som representant på Stortinget kunne fjernet alle disse broileren som ikke lenger har er forhold til folket de representerer. Det er galskap å se representanter som ikke er renominering i sitt eget fylke drive valkamp for egen person i andre fylker! Det viser hvor utdatert systemet i realiteten er.

Det at Kref har fått den maktposisjonen de i høst har fått, er også skremmende. I tillegg ser vi at uansett hvilke partiprogram du som velger si deg enig med, så vil der partiprogrammet aldri kunne bli realitet ettersom at det partiet i en regjering må drive med kompromisser i enhver sak og partiet blir ikke å kjenne igjen når det kommer i posisjon. Se på dagens FrP. De er imot bompenger men er prisgitt Høyre og til syvende og sist Stortinget. Men skylden, den legger gjerne folket på FrP. Eller SV som er imot NATO medlemskap, men som inregjeringsposisjon står bak Norge sin verste angrepskrig i Libya, i NATO sitt navn.

Men i tillegg mener jeg at samfunnet må omdefinere Islam fra å være en religion til å være en ideologi. Islam er jo på høyde med Nazismen, men forskjellen er at Hitler aldri kalte seg selv en profet og således ikke fikk definert nazismen som religion. Hvis han hadde gjort det kunne, enhver nazist påkalt seg beskyttelse av menneskerettigheter. Men dette viser galskapen i å behandle Islam som en religion. En ideologi som undertrykker kvinner, straffer homofile, vildtar kvinner og legger skylden på offeret. Og dette skal altså nyte godt av å være beskyttelse av menneskerettighetene!?

Det kan også legges til at Islam godtar ikke kjernen i det kristen budskapet, at Gud ble menneske og ble korsfestet og døde på korset for å sona syndene til menneskeheten. Nei, Islam anser Jesus Kristus for å være en profet i rekken av flere profeter, men ikke å være Herren. For i henhold til Islam ville aldri Gud nedverdiger seg til å la seg ofre for menneskene. Og på grunn av vår kristen tro så bli vi ansett å være urene av Islam.

Og dette sitter norske biskoper og den norske kirke og holder sin beskyttende hånd over!? Ja, jeg skjønner at det er menneskene biskopene ser og som de skal vise sin tilgivelse og raushet over. Men på denne måten lar de antall mennesker som er imot det kristne budskapet vokse og vokse og vokse. Og tror de virkelig at muslimene vi» vise raushet og nåde ovenfor oss kristne når oppgjøret kommer? Hvor naiv er det mulig å bli? Skremmende.
.777.
09.10.2018 kl 08:39 686

«Begrepet "ekte verdi” er i noe uklart relativt.»

Enig i dette med verdien av vann i ørkenen, og oksygen på fjelltoppen. Det var Adam Smith som i «Wealth of nations” skrev at den virkelige verdien i et land er menneskene som bor der, og den innovasjon og nyskapning de står for. I den sammenhengen må jeg si meg helt enig, og jeg tror at dagens politikere ville hatt godt av å lese og forstå de viktigste budskapene i den boken. Det hjelper altså ikke å ha mye gull, krydder, eller et stort statlig pensjonsfond, hvis ikke det skapes noen nye verdier.

Spesielt norske politikere, med deres vanvittige sløsing med skattepenger, og deres kjærlighet til overformynderi og planøkonomi kunne hatt godt av det. Den statlige pengebruken er fullstendig ute av kontroll i Norge, takket være oljepenger som spruter inn på konto, og et alt for høyt skatte og avgiftsnivå. Det er fort gjort å bli fartsblind av sånt, men det er altså matematisk umulig å omfordele seg til velstand og velferd. Det må skapes nye verdier for å øke velstanden og velferden, og historien har vist at flere råvarenasjoner har gått fra å være steinrike til å bli lutfattige nettop fordi de ble fartsblinde. Historiske eksempler er Holland, Spania, og bare se på Venezuela i dag. Venezuela har verdens største oljeforekomster.

Det norske overformynderiet og byråkratiet dreper tiltakslysten, og det blir bare verre og verre hver dag som går, denne Høyreregjeringen er nesten verre enn AP regjeringen når det gjelder å innføre byråkrati og «hjulkjepper» for gründere og næringsdrivende. Det samme gjør skattesystemet, og omfordelingspolitikken. Systemet straffer arbeid og sparing, og belønner latskap og sløsing. Enkel logikk (og empiri) tilsier at incentivene vil føre til at vi ender opp som en nasjon med latsabber.

Redigert 09.10.2018 kl 08:51 Du må logge inn for å svare
.777.
09.10.2018 kl 08:46 683

Den usynlige hånd er et begrep opprinnelig brukt av Adam Smith i Nasjonenes velstand. Den usynlige hånd er et markedsøkonomisk prinsipp og refererer til individet som handler til nytte for seg selv og med dette indirekte handler til nytte for samfunnet eller kollektivet:

«Han etterstrever kun egen vinning, og han ledes, som i så mange andre tilfeller, av en "usynlig hånd" til å tjene et formål som ikke har vært noen del av hans hensikt. Ikke heller er det alltid til samfunnets ulempe at dette ikke vært noen del av hans ansvar. Gjennom egennytten tjener han ofte samfunnet mer enn når han virkelig etterstrever dette. Jeg kjenner ikke til at særskilt mye godt noensinne har kommet ut av de som driver handel til samfunnets gagn. (fra Nasjonenes velstand).

Smith framholdt at det er bakerens egennytte vi har å takke for at vi har brød på bordet, ikke hans menneskekjærlighet.
Redigert 09.10.2018 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
artig
09.10.2018 kl 19:37 644

Londonmannen, jeg spurte en representant for SV, på en stand, om deres forhold til Nato. De støttet Nato, for det måtte de, for å få sitte i regjering.
Så, De er ikke motstandere av Nato.
Hvis noen ønsker endring, da må de stemme på parti som ikke er på stortinget per i dag.'Vi hr sikkert flere, men de jeg kommer på er PDK, Demomokratene, Kystpartiet og Alliansen.
Samtlige som er representert på stortinget i dag jobber for de samme menneskene/ mennesket.
Og, de partiene kan aldri forandres, de er kuppet for all fremtid.
Når hørte du sist en politiker lure på hva det Norske folk ønsket?
exian
09.10.2018 kl 20:42 638

Bra du tar opp ballen Havfruen. Det heter folkegodkjent valglov. Det er stikkordet.
Det viktigste der er at velgerne skal kunne stryke kandidater på listene. Dette skal ha full effekt. Representanter som trosser folkeviljen skal vite at da er det stor fare for å bli kastet neste gang. Så skal velgerne kunne kummulere. Dvs. kunne gi ekstrastemme til en eller fler listeførte. Så kunne føre opp såkalte slengere. Dette er folk som ikke står på listen. Disse skal også kunne gis ekstrastemme. Ekstrastemmens vekt kan være for eksempel 0,42. (Mellom 0,33 og 0,50 et sted). Men alt regnet fra første endring.
artig
09.10.2018 kl 20:45 636

Det var vel strengt tatt slik en gang i tiden?
Men, karrierepolitikere liker som kjent ikke demokrati, og folkestyre.
Peer G
10.10.2018 kl 06:35 609

historien om de to som strandet på en øde øy hvor den ene var en bankmann som hadde en tier i lomma. Den andre spurte om å få låne tikroningen. Ja, svarte bankmannen, men jeg skal ha 10 % rente (det var kun den ene tikroningen på øya).

Peer G
10.10.2018 kl 07:03 604

Når man ikke bryr seg om politikk resulterer det i at man får folk til ledere som er dummere enn en selv. Politikk i kapitalismens tid, det Et bunnløst svineri. http://oljekrisa.no/stoltenberg%20mar%202014.htm
Som det eneste man kan være enige med Fru Hillary Clinton som har innrømmet at kapitalismen fra tid til annen; må reddes fra seg selv for og «unngå de verste utskeielsene». Det har hun faktisk rett i.
Peer G
13.10.2018 kl 10:05 568

Demokrati og frihet. To ord som er forbundet med store sosiale løfter om en bedre verden, og som kan frigjøre enorme mengder energi for å få dem til. I dag er det knapt mer enn en skygge igjen av de opprinnelige håpene som var knyttet til dem. Hva skjedde? Aldri før har to ord med så store forhåpninger knyttet til dem, blitt tømt for sin opprinnelige betydning på en så sosialt omfattende måte. De blir forfalsket og misbrukt. De blir brukt mot nettopp de som begeistres av disse tankene og ordene.

Demokrati i dag betyr egentlig et valgt oligarki av økonomiske og politiske eliter, der sentrale samfunnsområder, spesielt økonomien, i utgangspunktet er tatt bort fra demokratisk kontroll og ansvarlighet. Samtidig ligger store deler av den sosiale organisasjonen av vårt eget liv utenfor den demokratiske sfæren. Og frihet i dag, betyr framfor alt de mektiges økonomiske frihet.

https://midtifleisen.wordpress.com/2018/10/09/usynlige-ideologier-og-elitedemokrati/

Hva skal vi gjøre når sperrelinjepartiet Krf sin leder på Senkveld i går sier at "vi måtte ta et valg" (det valget som pressen omtaler som "å velte Erna").

Hrrrmm…

Spiss ører Hareide, facts følger: VELGERNE TOK DET VALGET - FOR ERNA - I FJOR!
Det er faktisk ikke DU som skal velge statsminister i Norge!