AMR anmoder NFD om å utsette vedtak om driftstillatelse vha §42

Pipegakk
NOM 11.02.2021 kl 15:14 7381

Ikke hat meg for dette innlegget, det er surt - men dette er viktig.

Etter Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) tildelte driftstillatelsen til NOM i fjor sommer, klaget Arctic Mineral Resources (AMR) på dette vedtaket.
I klagen anførte AMR at NOM ikke hadde nødvendige rettigheter.

Ettersom AMRs klageinnspill også var tatt med under høringen av driftstillatelsen, hadde DMF allerede bestemt seg for at AMR tok feil og at DMFs tolkning av mineralloven (spesielt §7b) var korrekt.
Det var derfor uungåelig at DMF følgelig både avviser AMRs klage på driftstillatelse *og* AMRs anmodning om å utsette vedtaket om driftskonsesjon til klagen er endelig avklart.

So far so good.

Ettersom DMF avviste klagen så må den behandles hos klageinstansen som da blir Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD, som altså DMF hører til inn under).
NFD har klagen til behandling i dag og den skal være avklart "på nyåret" i 2021, altså når som helst. (mer om dette etterpå)

Det som nå er surt er at AMR har sendt samme anmodning til NFD som de sendte til DMF, altså anmodning om utsettelse av vedtak.
Hvis NFD godtar dette betyr det at NOMs driftstillatelse legges i skuffen til AMR har fått klagen sin endelig avgjort, inkludert mulig(e) rettssak(er).

Det er tre mulige utfall av dette:
1) NFD avviser anmodningen og driftstillatelsen er fortsatt gyldig uavhengig av hvilke krumspring AMR kommer med.
2) NFD godtar anmodningen og driftstillatelsen settes på vent til NFD og eventuelt rettsvesenet har bestemt at NOM har alle rettigheter.
3) NFD godtar anmodningen og konkluderer samtidig i AMRs favør slik at det blir rettsak mellom NOM og staten istedenfor AMR og staten.

I tilfelle 2 og 3 er det krise for Engebøprosjektet som må vente på avklaring, i verste fall i årevis.

Jeg tror tilfelle 1 er mest sannsynlig fordi Engebøprosjektet etableres og startes på østsiden av fjellet hvor de i dag har alle rettigheter. AMRs påståtte rettighetsområde er på vestsiden hvor det ikke er aktuelt å påbegynne gruvedrift før om 15-16 år. Dette kan brukes som argument mot en slik utsettelse av vedtak fordi det fører til uforholdsmessig stor ulempe for NOM å måtte vente når de kan drive i mange år uten å berøre AMRs område.


Så tilbake til NFDs klagebehandling.
Denne skulle være klar "på nyåret", og det begynner allerede å føles ut som overtid. En mulig grunn til denne "forsinkelsen" kan være det at DMF ble anmodet før jul om å avklare hvordan de tolker minerallovens §7b og §32 som er de to viktige paragrafene det strides om.
De ble bedt om å svare før 6. januar i år, men har enda ikke svart. Man kan lure på hvorfor:
1) De har ikke tid
2) De har ikke noe godt svar.

Sistnevnte kan bety at DMF har innsett at den opprinnelige lovforståelsen de benyttet for å tildele NOM driftstillatelsen og samtidig avvise AMRs høringsinnspill var gal.(tl,dr: de brukte §7b for å gi NOM rettighetene til granaten, men lovens forarbeider indikerer at man ikke kan tolke det slik når granat forekommer i slike mengder som i engebøfjellet)

Denne jus-suppen er altså en risiko jeg vil dere skal være kjent med fordi den er LANGT mer akutt enn de mulige oppsidene fra NORA, Keliber, AlSiCal osv som det fantaseres om overalt.
Svaret fra NFD kan dukke opp når som helst i postlistene, så følg med.


Under er paragrafen fra Forvaltningsloven som AMR ønsker å bruke for å stanse NOM:

§ 42.(utsatt iverksetting av vedtak).
Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom.

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget.


Under er link fra postlisten hvor AMRs anmodning fremkommer.
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--4203--2019&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2019--4203--21--2021

Ebit
13.02.2021 kl 16:44 1274

Kanskje greit å lese seg opp hva Rotevatn mener om konsesjoner, «som er gitt»!

“– Norge er et av verdens rikeste land og er i en god posisjon til å stille strenge miljøkrav til selskaper. Nå sitter det to Venstre-statsråder i regjeringen som skal avgjøre klagene på tillatelser som er gitt til Engebø-prosjektet ved Førdefjorden. De har fortsatt sjansen til å trekke i nødbremsen, rette opp tidligere feil og bringe Norge i takt med internasjonal industripraksis, sier Anne-Line Thingnes Førsund, styremedlem i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.”

"Førstnevnte har klagen om driftstillatelse til Nordic Mining på sitt bord. Rotevatn vil få klager på vedtaket om utslipp av kjemikalier til Førdefjorden til behandling. Miljødirektoratet sa nylig ja til utslipp i Førdefjorden, blant annet av stoffet SIBX, som ifølge Havforskningsinstituttet er giftig for vannlevende organismer og kan ha skadelige miljøeffekter.

BT har bedt Nybø og Rotevatn om kommentarer, og fått svar på e-post.

På spørsmål om regjeringen vil innføre forbud sjødeponi, viser miljøministeren til avtalen mellom regjeringspartiene. Her fremgår det at ingen nye utslippstillatelser vil bli gitt i denne regjeringsperioden.

«De tillatelsene som allerede er gitt, vil fortsatt gjelde», skriver Rotevatn."

Hehe ja ikke mobildekning der han er men skal hilse han fra gamlegakken hvis jeg får tak i han:=)
Crom
13.02.2021 kl 20:46 1071

Saftig optimisme om NOM i slutten av podcasten aksjesladder ja. Får håpe at noe av optimismen slår til og at Fossum smir mens jernet er varmt.
Dog var nok optimismen på potensiell reduksjon av sjødeponiet noe overdrevet og en kan lure på hvor godt vedkommende hadde satt seg inn i saken på akkurat det.
Uljanov
13.02.2021 kl 20:53 1058

Skjønner ikke helt hva som er problemet med sjødeponi. Skal man drive med gruvedrift må masser deponeres. Media fremstiller det som dumping av gifter på havbunnen. Det blir kontrollert deponering på sjøbunnen. Skal man deponere det på land blir jo det en sandørken som dreper liv der også.
Pipegakk
13.02.2021 kl 21:31 1009

Helt enig.

Og skal man etablere et kjøpesenter eller en motorvei så legger man flere dekar øde for alltid. Hvorfor er det mer greit?
DNVs havbunnsundersøkelser viser jo veldig tydelig hvor lite liv der er på bunnen av en 300m dyp fjord.