AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
_HH_
25.03.2021 kl 21:04 4159

Det er fleire ting som gjer seg gjeldande. Når avgjerda fra NFD kjem vil den vere kvalitetssikra og går den i dissfavør av AMR er det ingen grunn til at nom ikkje skulle få finansiering.

Når det gjelder rettsaka så har AMR bedt om noko som rettsvesnet ikkje kan gjere, og det er å ta stilling til kven som har rett til å utvinne minerala. Det er det staten som bestemmer etter eit skjønn. Denne handsaminga av kravet vil gå fort. Det er heller ingenting ved NOM som gjer at AMR vil få medhald til å sette driftskonsesjonen på vent til saka er avgjort, og det betyr at når drifta har starta så vil det vere gsme over for AMR, uansett om rettsaka er ferdig eller ikkje. Det betyr at det einaste forhandlingskortet AMR er å forhindre finansieringa, greier ikkje dei dette så har dei tapt alt uansett.

Min påstand er at dei har tapt alt allereie. Fristen for AMR å sette fram kravet sitt gjekk ut i 2017 da NOm gjenno førte prøvedrift på Engebøførkomsten...
Limetree
26.03.2021 kl 09:08 3896

Takk for opplysende innlegg - igjen - HH.
NFD har jo nå hatt over 4 mnd til saksbehandling og kvalitetssikring, så svaret kommer nok veldig snart nå
Fremen
26.03.2021 kl 10:01 3791

Vedrørende mulig prøvedrift i 2017 er vel ikke dette noe NOM eller Kvale har spilt noe hardt på, eller har jeg oversett noe? Hvis det var så enkelt så ville det vel være mer fornuftig av NOM å være tydelig på dette fremfor å ta eksempler om Biltilsynet.
Maalselv
26.03.2021 kl 14:51 3551

"No vel altså AMR å flytte striden til rettssalen ved å saksøkje Nordic Mining. Og det kan utsetje heile prosessen med fleire år.
Vi trur nok ikkje det blir mogleg for korkje oss eller Nordic Mining å skaffe seg naudsynt kapital så lenge denne rettssaka går føre seg, seier styreleiar i AMR Arnhold Rørholdt"

Blir nok bra dette, med tiden....https://www.nrk.no/vestland/gruvedrift-i-fordefjorden-kan-bli-utsett-i-fleire-ar-1.15405299?fbclid=IwAR0XE0N3JEike7dVpUdrSaNLmSxKs7JwDW5Crc3wzl7vJ9wZgMabnA53gow

Gratulerer med gamle nyheter! Nytter ikke å ta ordet til en desperat skurk som prøver å sko seg til forhandlinger.
Maalselv
26.03.2021 kl 15:06 3517

Tror du dette er noe som tiltrekker seg investorer ?
Dimind
26.03.2021 kl 15:22 3520

Maalselv er ganske så flink til å dra fra gamle saker som han syns er negative. Ønsker vel kursen ned litt, så han kan trade igjen på neste oppgang.
Mn det blir for dumt og åpenbart Maalselv :-)

Er Aleksander Åsnes som har skrevet artikkelen i NRK den lokale venstre politikeren og Engebø motstanderen

Aleksander snakka miljø og herunder mykje om fjorddeponiet ved Engebø som vil true livet i ein nasjonal laksefjord,

https://www.venstre.no/artikkel/2011/09/07/paneldebatt-i-askvoll/
Glure
26.03.2021 kl 15:39 3588

Folk som stemmer Venstre må ha en mangel i hjernen.
Maalselv
26.03.2021 kl 16:04 3540

Venstre sitter med næringsministeren, Venstre vil blant annet forby fjorddeponi, redusere avfallsmengden fra gruver og sørge for at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres, og innføre en lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som opplever ulemper som følge av gruvedrift og innføre avgift på gruveavfall.

Neste år blir det nok en ny næringsminister, kanskje fra SV.
Dimind
26.03.2021 kl 17:09 3469

Og så glemmer selvsagt Maalselv som vil ha kursen nedover, å nevne at selv om Venstre er imot har næringsministeren sagt at næringsliver må ha forutsigbarhet, og at Venstre ikke kommer til å gjøre om på dette.
Du må prøve litt hardere Maalselv :-)
BlindMe2
26.03.2021 kl 17:19 3445

One thing you can be pretty sure of is that AMR supporters also read what is going on here (for sure, as they have a lot invested in the success, landowners for example).And thus one could pretty easily come to conclusion that the excitement and frustration also compels "one" to comment here different sense and nonsense particular. so "one" needs to try to figure out who these/he might/could be ;)

Tror vi ser 1,5 kr ca utpå sommeren
_HH_
26.03.2021 kl 18:05 3537

Min oppfatning er at NOM har holdt seg i bakgrunnen og har bestemt at DMF og NFD for finne ut av dette sjølv. Dei har heller ikkje noko grunn til å gjere noko, saka er i deira favør også. Så lenge det offentlege vedtaket legger til grunn at granat er staten sitt mineral i denne saka, er også argumentet om prøvedrift irrelevant sidan det fyrst vert aktuelt om ein vurdering i samsvar med minerallova 32 kjem opp, men da må ein konkludere med at granat ikkje er staten sitt mineral.

Eg har sendt fram mine refleksjonar om dette med prøvedrift til både NFD og DMF skriftleg, dette er jo noko eg har påstått og ikkje NOM, sjølv om NOM kjenner til innhaldet. Eg har også fått kvalitetssjekka det opp mot ein advokat som meinte at det kunne absolutt vere relevant for denne saka.

_HH_
26.03.2021 kl 18:09 3546

No er avtalen at Engebø og deponeringa er verna av regjeringspartia, derfor vart det forbod mot nye sjødeponi i denne regjeringstida...så når Engebø er verna må dei nesten følgje avtala..vidare er ikkje sjødeponi på agendaen, no er det skjønn etter minerallova og vert det usakleg mot NOM vil det fort kome eit nytt søksmål mot staten dersom det skin gjennom at dette ikkje er riktig rettsbruk, men partipolitikk fra venstre som skin gjennom..
_HH_
26.03.2021 kl 18:12 3564

Byrjar med å beklage dersom dette har blitt posta av meg før:

Har gått grundig gjennom postlistene til DMF for å sjå om det er noko som kan fortelle oss noko nytt om saksgangen opp mot NFD.
Fakta er følgjande:
- i tidsrommet 1 til 4 februar vart søknad om driftskonsesjon sendt til DMF.
-Vidare ba DMF om juridisk bistand fra advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS (referanse 2019/415) den 26. Februar 2019, over ein månad etter at konsesjonen fra NOM var sendt inn til DMF.
-Nokon månadar etterpå mista det same advokatkontoret rammeavtala med DMF.
-Rammeavtalane er utforma slik at påbegynte saker kan avsluttast, sjølv om rammeavtala har gått ut. Nye saker må sendast inn til vinnaren av den nye rammeavtala.
-Avropet som DMF nytta seg av var skjerma og unnteke offentlegheita i samsvar med offentleglova paragraf 23.
- I slutten av desember 2020 og januar 2021 var det mykje korrespondanse mellom Simonsen Vogt og DMF. Dette skjedde samstundes som krav fra NFD om ytterlegare utdjuping rundt minerallova 7b og 32 og fristen for å svare som var 21 januar 2021.
- Ved fleire høver i januar, etter at DMF mottok skriv fra advokatbyrået, har det blitt sendt påfølgande skriv til NFD.
- advokatbyrået som fekk rammeavtala etter Simonsen Vogt er Bjerkan Stav.


Eg trur ikkje dette er tilfeldig. Advokatbyrået mista rammeavtala med DMF for nesten 2 år sidan, og det er ingen årsak til at dei skal sende så mange skriv til DMF som ikkje blir knytta opp mot eigne saksnummer. Det er ikkje vanleg at heile saker vert skjerma, men at einskilde skriv i sakene vert skjerma. I desse sakene vil det vere mogleg å få eit inntrykk av innhaldet basert på overskrifter. Det er også spesielt at frekvensen på korrespondansen mellom DMF og advokatbyrået treffer samstundes som NFD ber om utdjuping kring minerallova og fristen for å svare går ut i januar 21.

Til samanlikning har det nye advokatbyrået (Bjerkan Stav) ikkje sendt DMF skriv i perioden fra NFD bad om juridisk utdjuping, til fristen for å svare NFD gjekk ut.
_HH_
26.03.2021 kl 18:19 3593

Førre innlegg syner kva DMF har gjort. Eg har forsøkt å finne ut kva NFD har gjort.

Det eg har funne ut og som kan vere interessant, er at den 8 januar sendte NFD ut ein anbodskonkurranse om juridisk bistand i ei klagesak. Den har saksnummer 21/132. Denne kjem ei stund etter at NFD har bedt DMF om å gjer greie for det juridiske innhaldet i minerallova paragraf 7b og 32 rundt 12 desember 2020.

Eg har forsøkt å få utlevert dokumenter fra dette anbodet. Fekk i dag utlevert dokumenter fra 10 februar, der NFD påpeiker at situasjonen har endra seg og anbodet vert trekt, fordi NFD vil gjere arbeidet sjølv i denne saka. Som påpeikt i innlegget over, sendte DMF inn ein rekke dokumenter som var skjerma i perioden 23 til 28 januar. Dette er berre spekulasjonar, men dersom denne saka omhandlar juridisk støtte til klagesaka om driftskonsesjonen, og skriva fra DMf omhandla Engebø, så verkar det til at NDF var nøgd med svara fra DMF.
Redigert 26.03.2021 kl 18:20 Du må logge inn for å svare
Maalselv
26.03.2021 kl 18:23 3585

"no er det skjønn etter minerallova og vert det usakleg mot NOM vil det fort kome eit nytt søksmål mot staten dersom det skin gjennom at dette ikkje er riktig rettsbruk"

Ja,muligheter for flere runder i retten i årevis, dette medfører usikkerhet, og selvsagt kursfall, samme hvor mye dere vrenger og vrir på det.
_HH_
26.03.2021 kl 18:34 3565

Dersom konsesjonen blir endra på usakleg vis så er vel eit søksmål fra NOM sannsynleg, men at dette skulle skje er berre du som påstår fordi det passer din agenda, ikkje at det er sannsynleg.
Fremen
26.03.2021 kl 20:52 3504

Er veldig interessant om det kommer frem noe informasjon rundt dette og spesielt om advokater stiller seg bak dette. Det vil jo ta bort en del risiko for NOM. Blir spennede å se hva som fremlegges i rettsaken.

Er det noen som vet om det er mulig å søke innsyn i dokumenter som går fra partene til tingretten?

I evalueringsprossessen av mineralloven har AMR bidratt med sitt høringssvar....i dette tilsvaret ligger også stridens kjerne og forklaringen på at de drar grunnloven inn i søksmålet.

"Så lenge det tildeles utvinningsrett til statens mineraler, og deretter en driftskonsesjon, selv om grunneiermineralene utgjør den verdimessige hovedbestanddelen av en forekomst, innebærer forslaget at NFD legitimerer en overdragelse av en forekomst bestående hovedsakelig av grunneiers mineraler til tredjepart uten at det ytes et vederlag til grunneier.
Dette er et brudd på grunnloven § 105, og kan ikke gjennomføres uten at det klargjøres at enhver utvinningstillatelse til statens mineraler som er gitt under slike omstendigheter ikke kan gi grunnlag for driftskonsesjon."

Så, det de vil be retten om, er å ta stilling til om grunnlovens §105 er i strid med vedtak som tilsier at grunneiers verdimessige grunn kan overføres til annen privat aktør med begrunnelse av at det er statens mineral som utvinnes, til tross for at dette mineralet utgjør en vesentlig mindre verdimessig andel enn grunneiers mineral.

Nå har ikke jeg snev av sympati for AMR, men ser jeg på dette gjennom en grunneier`s perspektiv i saken, så skjønner jeg godt at dette kan vurderes som urimelig og urettferdig.
_HH_
26.03.2021 kl 22:26 3435

Nei ein får ikkje tilgang til rettsdokumenta før dom er avsagt. Da havnar dei på lovdata.
_HH_
26.03.2021 kl 22:39 3416

Dette løfter fleire ting som ein tidlegare har vore innom, for det fyrste er det verdien etter utvinning som betyr noko og ikkje verdi i bakken.
Det andre er at dersom AMR forseslår at den nye minerallova skal ta omsyn til dette så ligger det jo ein innrømming av at slik er det ikkje i dag, elles vil ein ikkje be om at det vert endra...

Det tredje er at grunneigar får kompensasjon gjennomn 0,5 prosent av salsverdien og paragraf 32 andre ledd vil medføre full erstatning dersom grunneigar sine minwral kan drivast sjølvstendig. Dersom grunneigar sine verdiar utgjer så store verdiar at dei er hovudkomponenten i førekomsten etter utvinning, vil jo vilkåret om at det kan drivast sjølvstendig etter 32 vere oppfylt, og da får dei full erstatning. Det medfører derfor ikkje noko brot på grunnlova..samtidig hadde det ikkje vore for nom og dei som har utforska førekomsten ville ikkje grunneigarane ha fått nokon verdiar uansett og derfor er det legitimt med ein frist for når grunneigerane kan krevje å få ekstra kompensasjon, spesielt sett i lys av at det er NOM som har teke all risiko og det einaste grunneigerane har gjort er å forsøke å stikke kjepper i hjula til NOM heile vegen. Dette er og rasjonale for at det er ein frist for når grunneigar kan kreve full erstatning og fristen er fram til er start av drift, herunder prøvedrift.
Boss 99
26.03.2021 kl 22:50 3411

Nå må ikke dere sette flere griller i hodet på AMR.

Det er verdiforholdet mellom de to mineralene som er interessant, uansett om det vurderes før eller etter utvinning.
AMR har ikke vedkjent eller innrømmet at mineralloven er slik i dag, men heller det at DMF tolker den slik i dag.
At grunneier får 0,5% i kompensasjon når de sitter på mineralet med størst verdi, er en liten trøst.
Skulle saken resultere i full erstatning faller også en stor del av Noms case på vevringsiden og AMR har da oppnådd det de ønsket.
De er da i forhandlingsposisjon til å overta en stor del av Noms omsetning på et passivt grunnlag. I realiteten har de da vunnet fram.


_HH_
27.03.2021 kl 01:58 3345

Nei det er kun verdiforholdet etter utvinning som er interessant og det bør vere innlysande. Som eg tidlegare har nemnd, dersom du tek all gråberget i Engebø og alle andre fjell i Norge og multipliserer med verdien av gråberg solgt som masse, så sitter vi på fantastiske verdiar her i landet, men det spelar inga rolle når ein ikkje har rekna inn kostnadane med å utvinne dei...

OG når det verdiforholdet skal vurderast så må ein ta utgangspunkt i prosjektløysingane, for det er dei konkrete løysingane ein vel som avgjer om det blir skapt verdiar eller ikkje.AMR sitt prosjekt må derfor vurderast utifrå deira prosjekt med tunneldrift og utan sjødeponi. Dei kan ikkje berre syne til prosjektøkonomien i NOM sitt prosjekt og hevde at dei vil tene pengar på sitt prosjekt fordi NOM gjer det med dei løysingane NOM har valgt.
Redigert 27.03.2021 kl 11:29 Du må logge inn for å svare

Det er to parter i saken. Verdiforholdet vil variere etter hvilken prosjektløsning den enkelte part har valgt. Pr. nå foreligger det validert vurdering fra kun ett av prosjektforslagene og derav kan ikke verdiforholdet vurderes etter utvinning. Det bør vel også være innlysende.

Det er interessant å konstatere at du virkelig har satt deg inn i alle detaljer med dyp kunnskap om Nom og caset, men likevel evner du etter min mening ikke å vurdere selve caset objektivt i forhold til eksterne risikofaktorer. En risiko ved å engasjere og fordype seg i enkelt caser er nettopp en slik "forelskelse".
_HH_
27.03.2021 kl 13:40 3062

Eg håpar du forstår at din siste påstand ikkje gjev meining og du er inne på kjernen kvifor AMR ikkje kjem til å få medhald etter ei vurdering i samsvar med minerallova 32.

Du påstår oppsummert at minerallova og vurderingskriteria endrar seg utifra kva grunneigerane evner å dokumentere eller ikkje. Slik er det ikkje, det er dei same krava til bevis fra både NOM og grunneigarane. Føremålet med minerallova er å leggje til rette for reell og ikkje teoretisk næringsutvikling innanfor bergverk og da må realismen i prosjekta vurderas ut frå relle forhold og ikkje den teoretiske verdien minerala har i bakken.

Når det gjelder kvaliteten på dokumentasjonen er det ganske innlysande at når NOM har brukt over 400 mill på prosjektet så vil NOM ha mest kunnskap om prosjektet/førekomsten og kvaliteten på dokumentasjonen stiller i ein anna klasse enn kva ein advokat og økonom lager på kammerset med 2 innleigde personer. Da er det sjølvsagt ikkje slik at NOM skal straffast for dette i form av at beviskrava vert redusert fordi grunneigerane og AMR ikkje har gjort jobben sin. Det er jo ein fullstendig undergraving av intensjonen med minerallova og vil leggje opp til at kapring av prosjekt vert normen, noko forarbeida til minerallova poengterer ikkje skal skje. I samsvar med minerallova er det slik at den som tek risikoen, er fyrst ute og investerer, også vil få fordel av dette. Dette er også årsaka til det strenge kravet til bevisa i samsvar med minerallova paragraf 32 der det står at det må vere "åpenbart" at grunneigar sine mineral kan gjerast til gjenstand for sjølvstendig drift. AMR veit at dokumentasjonen deira ikkje vil stå seg mot NOM sin dokumentasjon og derfor forsøker dei å unngå å havne i ein situasjon der det blir opp til DMF å vurdere dette. Dette er også årsaka til at AMR forsøker å produsere "kunnskap" og truverd gjennom boreprogram og ein scoopingstudie dei skal sleppe på våren.

AMR har valgt dei tradisjonelt dyraste løysinga for gruvedrift, ganske tekniske krevande løysingar der dei skal flytte prosessanlegg etter nokon år i drift i eit maritimt miljø, samt dei har fordyrande logistikk. Da skulle det berre mangle at dei må møte dei same krava til kvalitet på dokumentasjonen som NOM, når dei har så stor risiko i prosjektet sitt gjennom dei løysingane dei har valgt.

At du påstår at eg er forelska i caset fordi eg ikkje kjøper eller er samd i din argumentasjon blir veldig søkt..

Takk for den gode jobben du gjør HH og ganske søkt ja å påstå at du er forelsket i en aksje
unotert
27.03.2021 kl 15:10 3053

Hjertens enig. Og skulle mot formodning AMR nå fram med stuntet sitt, vil det undergrave norsk mineralindustri som helhet, siden ingen vil investere i en næring som belønner cowboyer. Og det vil ikke Dirmin eller NFD. De ønsker å legge til rette for en moderne mineralnæring, og lovverket er middelet.
Redigert 27.03.2021 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
inva
27.03.2021 kl 15:42 3016

Du kan jo forsøke å appellere til fornuften hans HH?

Takk for gode vurderinger og for at du deler :-)
unotert
28.03.2021 kl 08:17 2654

Det er vel liten tvil om at AMR gjør dette for å skade NOM og kanskje presse NOM for en høyere kompensasjon enn loven tilsier. Styreleder refererte også til omdømmetap som konsekvens. Jeg mener det er grunnlag for å gå rettens vei mot AMR, de trenger noen år bak lås og slå:

Straffeloven:

§ 330. Utpressing
For utpressing straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning tvinger noen til å handle slik at det medfører tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, ved
a) annen ulovlig atferd enn den som rammes av § 327 første ledd, eller
b) utilbørlig å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med å sette frem en skadelig opplysning.
Straffen for utpressing er bot eller fengsel inntil 3 år.
Enim-20
28.03.2021 kl 09:43 2602

Uansett så er det kun spekulasjoner her og utfallet av en rettssak er usikker inntil dom. Men hypotetisk så inneholder Engebøfjellet ca. 4% rutil @ 1200 $/tonn = 48 $ og 1200 tonn granat @ 250 $/tonn = 100 $ , fordeling blir da ca. 30/70. Hvis jeg har forstått det rett så sier AMR at NOM sin drift (for å utnytte 30 %) ødelegger for grunneiere sine 70 %. I verste fall så ligger beviset for dette nettopp i alle de dokumentene som NOM har brukt masse penger på. Det er vel også sånn at rutil er Statens mineral og da er vel både Dirmin og NFD part i saken da de leier ut sine rettigheter. Svaret blir når alle rettssakene er ferdig.
unotert
28.03.2021 kl 11:35 2464

Svaret kommer når NFD kommer med sin avgjørelse.
John9
28.03.2021 kl 11:56 2502

Eit vesentleg moment her er bruksverdien av minerala det er snakk om. Det er forskjell på statens mineral som i hovudsak er metaller, og grunneigar sine mineral som er i spennet frå sand, pukk, skifer, grus og her granat som er egna som slipemiddel og til skjæring. Med opp mot 4% rutil er Engebø i verdensklasse ift konsentrasjon av TiO2, som er eit viktig mineral. Granat er ikkje ein viktig ressurs, sjølv om den på Engebø har god kvalitet.

Ja, dette er vel det mest objektive tilsvaret jeg hittil har sett i denne tråden!

Kudos til Enim-20!
Dimind
28.03.2021 kl 12:29 2499

Jeg liker best fakta. Og fakta så langt er at alle søknader og avgjørelser har gått i favør NOM. Alle AMR sine forsøk har blitt avslått og til og med beordret avsluttet (prøveboring)
Så det er faktisk ingenting i det hele tatt som så langt tyder på at AMR har en sak overhodet. Men klart motstandere av NOM vil nok prøve å tillegge dette så mye betydning som mulig.
_HH_
28.03.2021 kl 12:37 2598

Dette er heller ikkje heilt riktig sidan NOM uomtvisteleg har rettane til granaten på Engebøsida. Legg ein til grunn at granatverdiane er jamt fordelt i førekomsten med 50 prosent på Vevring og 50 på Engebø så har NOM uomtvisteleg rett til 65 prosent av verdiane i førekomsten. Så dersom det er snakk om å "øydelegge" verdiar så blir det for dei 35 prosent av verdiane som er omtvista.
_HH_
28.03.2021 kl 12:38 2745

Så basert på avtalane, disponerer NOM majoriteten av verdiane i Engebøfjellet.

Godt poeng! Jeg ser virkelig frem til å få denne steinen i skoen ut slik at vi kan få fokus over på det fantastiske industricaset dette faktisk er!