AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.03.2021 kl 18:22 3250

Ser poenget ditt vdr tilpasset produksjon ift granat, men hvor mye større tenker du produksjon i såfall måtte være for å kunne si at dette er et rutilprosjekt som er drivverdig alene? 2-3 ganger større?

Slik jeg har forstått produksjonen av rutil vil en ha mye av de samme kostnadene selv om en ikke benytter seg av granaten. Jeg tviler derfor sterkt på at at en kunne redusert capex med 1/3-2/3, hvis en kun fokuserte på rutilen.
_HH_
07.03.2021 kl 19:27 3147

Eg har ikkje føresetnaden for å vurdere eit reint rutilanlegg, men vi kan ta same tankeeksperimentet med eit kombinert anlegg.

Dersom ein skal sjå nærmare på auka produksjon, vil det kanskje vere naturleg å leggje til grunn eit uttak på 4mill tonn i året som er det NOM har løyve til å deponere, det vil vere ca 3 ganger høgare produksjon enn det som dei legg til grunn idag, når ein tek omsyn til den delen av massa som vert seld.

I tillegg er det nokon juridiske forhold her som er interessante. Dei kjem eg tilbake til.

Ved å auke det totale uttaket og dermed rutilproduksjonen, vil ein raskt kome til eit punkt der all granatproduksjon som overstiger eit marknadsstyrt nivå, vil bli ein kostnad fordi marknaden er metta og all produksjon over dette nivået, er verdilause masser som må deponerast eller lagrast. Slik er det ikkje for rutilen da marknaden vil sluke alt NOM realistisk kan produsere.

NOM har antyda at dei vil kunne produsere meir granat enn det som marknaden etterspør, slik anlegget er designa i dag med 1,5 mill tonn i året. Dette er ein risiko som dei legg til grunn. Det vil sei at dersom ein aukar produksjonen med 3 gongar så vil all auke i granatproduksjonen utover dagens nivå medføre ein kostnad og ingen inntekter, medan auka produksjon vil gje auka rutilinntekter.

AMR snakkar om verdiforhold mellom minerala og i det skisserte scenarioet vil verdien av rutilkomponenten auke, medan verdien av granatkomponenten vil minke i takt med auka utvinning. Årsaka til dette er dei ekstra kostnadane knytt til håndtering av overskotsgranaten. Desse kostnadane vil spise av det positive bidraget granaten har til totalinntektene, og med slike enorme mengder (kan selje 270k tonn men produserer 810k granat) vil det bli eit ganske synleg innhogg.

Så tilbake til det som er juridisk interresant. AMR snakkar om verdiforholdet mellom minerala når dei ligg i bakken. Dette er ikkje relevant, da det er verdiane når dei har kome opp som betyr noko i forhold til om ein får vinst eller ikkje. AMR skriver sjølv at når staten sine mineraler utgjer den verdimessige hovudkomponenten, vil aktøren med rettane til staten sine mineraler kunne selje grunneigar sine mineral og få inntektene frå desse, dvs bruke desse i lønnsomhetsvurderinga. I det skisserte scenarioet med ein 3x produksjon, vil rutilen utgjere den verdimessige hovudkomponenten og lova er tydeleg på at da kan NOM rekne inn verdiane fra granatproduksjonen i sitt prosjekt og behalde desse.

MEN sjølv om NOM juridisk sett kan kan gjere dette og dimensjonere anlegget sitt som skissert, er det veldig dumt å deponere 600kt med granat som kan seljast over litt lengre tid. Dette omsynet har NOM teke og har derfor skalert ned produksjonen til det anlegget ein har idag, men det endrar ikkje det faktum at NOM kan designe eit rutilprosjekt som oppfyller minerallova sitt krav til vinst.

Dagens utforming av anlegget burde eigentleg grunneigerane på Vevring vere glad over fordi dei får da større inntekter enn om NOM køyrde på den andre løysinga der dei deponerte større deler av granaten.

Fremen
07.03.2021 kl 20:59 2994

Du virket bare så veldig påståelig når det gjelder at rutilen er drivverdig alene, men har samtidig ikke forutsetninger for å vurdere hvor mye capex eller produksjon et slik anlegg måtte ha. Av den capex som oppgis i DFS er det lite som støtter at en stor del av dette er utelukkende for granaten. At en velger å allokere en større andel av kostanden til granat er noe helt annet og hører ikke hjemme i en vurdering om hvorvidt rutil er drivverdig alene. For meg synes det å være en mangelfull vurdering her av NOM eller DMF og det er vel dette som vil måtte dokumenteres i en evt kommende rettsak. For en aksjonær mener jeg at risikoen ikke kan ignoreres.

Hvis det er slik at rutilen er drivverdig alene vil jeg forvente at det er det samme for granaten da den finnes i slike store mengder(til tross for lavere pris). Det er naivt å tro at en må vente i 15-20 år på avklaringen, men at den heller må gjøres opp den ene eller andre veien ved oppstart dersom dette blokkerer for annen part.

Et argument om at det er bare å produsere mye slik at deponikostnaden for granaten blir for stor pga manglende salg tror jeg ikke holder i noen rettsak. En må nok se på hva som er hensiktsmessig å produsere enten en optimaliserer for granat eller rutil. Som du sier er produksjonen optimalisert for granat nå, men ved å f.eks øke for å selge mer rutil, vil jeg heller tro at denne deponikostnaden må tillegges rutilen da den er den som medfører økninig. På den måten stiller jeg meg tvilende til at det vil komme i favør rutil ved å øke.

Hensikten min er å illustrere at saken er nok langt mer åpen enn slik de fremlegger den (forutsatt at det er mulig å dokumentere at granaten er drivverdig alene).

NOM har jo rettighetene til både granat og rutil på østsiden av fjellet, og må da følgelig utvinne begge mineralene de første 15 årene.
Om de får utvinne granat på vestsiden er stridens kjerne. Rutilen på vestsiden er det ingen tvil eller strid om.
Boss 99
07.03.2021 kl 21:43 2960

Det er sant, det blir leéeeeege å vente for Amr for de får noen penger. Den som lever så lenge får se. TVR er da gammel og grå, hehehehe.
Redigert 07.03.2021 kl 21:45 Du må logge inn for å svare

Den store elefanten i rommet er at Nom ikke tok tak i saken for 10 år siden og allerede da ordnet opp i formalitetene med grunneierene på vevring siden av Engebøfjellet. Sett i etterpåklokskapens lys er det egentlig uforståelig at ikke dette ble gjort.
Som styremedlem fikk TVR kjennskap til informasjonen og han fikk lang tid til å bearbeide smutthullet som en forretningsmulighet etter han måtte gå fra Nom.
Historien til AMR er vel kjent nå også for DMF og NFD...og spørsmålet er hvilken konsekvens denne glippen skal få for Nom nå i ettertid.
Skal AMR få retten til å igangsette sin forretningside på grunnlag av en glipp fra Nom`s side?

Jeg er sikker på at hverken DMF eller NFD egentlig ønsker dette...eller synest at det vil være riktig samfunnsøkonomisk.
Men, AMR klorer seg fortsatt fast..enn så lenge...og jeg er sikker på at TVR ikke gir opp uten å få saken vurdert gjennom domstolen, om så helt til Strasbourg.

Redigert 07.03.2021 kl 21:46 Du må logge inn for å svare
unotert
07.03.2021 kl 22:19 2890

Du sier at TVR måtte gå fra styret i NOM, vet du mer omårsaken?
_HH_
07.03.2021 kl 22:21 2892

Ein oppsummering:

Eg har nemnd at lovkravet er at rutilen må vere drivverdig åleine. I dette ligger fleire juridiske nyansar som eg var innom, dei viktigaste er lista under:

1. Staten sine mineral er lønnsome å utvinne, men grunneigar sine mineral gjev større inntekt ved utvinning og sal. I dette tilfelle vil fortsatt rettigheiten til staten sine mineral bli gitt og aktøren med rett til staten sine mineral, vil kunne ta ut grunneiger sine mineral også, men det kan bli aktuelt å vurdere om grunneigar har rett på kompensasjon utover 0,5 prosent av det totale salet i samsvar med minerallova paragraf 32 andre ledd.

2. Når verdien av staten sine mineral utgjer den verdimessige hovudkomponenten, vil han ha rett på å utnytte grunneigar sine mineral som følgjer med utvinninga.

Du byrja å vurdere inntekten fra rutilen opp mot NOM sitt prosjekt slik det er lagt fram idag. Eg påpeika at dette ikkje er relevant sidan dette er dimensjonert ut frå optimal granatproduksjon og det ein realistisk vil kunne selje av granat, utan å ta omsyn til rutilen. I tillegg vil prosjektet inneholde komponenter knytt til granatproduksjon, som ikkje er relevant å samanlikne med når ein berre ser på rutilkomponenten i forhold til lovkravet om at rutilen åleine skal vere lønnsom.

Så spurte du meg om kva mengder vi måtte opp i for at rutilen var drivverdig. Da tok eg forbehold om eit prosjekt som oppfylte lovkravet eg har gitt i punkt 2 over.

Utgangspunktet NOM hadde for Engebø var uttak av 4,5 mill tonn malm ila året. Dette var den opphavelege planen og ikkje noko NOM har laga for å "undergrave" granatverdiane i førekomsten, men eit val NOM har med tanke på å utvikle prosjektet.

Med 4,5 mill tonn i året ville nom ha følgjande inntekter fra rutilen:

1200 dollar/tonn *8,55 kr×100000 tonn = 1026 000 000 kr

Granaten vil gje: 250dollar/tonn × 8,55kr × 300 000 tonn= 641 000 000 kr

I dette prosjektet er det ganske tydeleg at rutilen er den verdimessige hovudkomponenten slik lovkravet er i punkt 2.

Så kan ein påstå at ein ikkje veit capex til dette prosjektet og eit prosjekt beståande av rutil åleine. Det har ikkje AMR heller, men det har NOM i sine kalkulasjonar. Av NOM og AMR er det berre NOM som har hatt inne fleire profesjonelle tredjepartar som har gruveerfaring og som har rekna på det.

NOM har også rekna på prosjektet til AMR og dei tala var heller ikkje lovande.

Så dersom dette kokar ned til truverdigheit og kunnskap knytt til prosjektering så hadde eg ikkje satt pengane mine på AMR.

Når det gjelder granatproduksjon og det som eventuelt blir deponert ved større uttak av rutil, går det tydeleg fram av lova at ein skal sjå vekk fra grunneigar sine mineral når ein vurderer driftsgrunnlaget. Det vil også medføre at dersom produksjonen av staten sine mineral går på bekostning av grunneigar sine mineral, skal ikkje det få noko innverknad på denne vurderinga, det vil følgje av lova.

Redigert 07.03.2021 kl 22:22 Du må logge inn for å svare
Sailor
07.03.2021 kl 22:38 2844

TVR var innsatt i NOM's styre av en som dengang var en av NOM's største aksjonærer, TVR hadde vel neppe engang aksjer selv i NOM. Da denne hovedaksjonæren fikk økonomiske problemer på annet hold måtte han avhende NOM-aksjene og TVR måtte ut av styret. Dette er slik jeg husker det.
TVR's "gruvekompetanse" skriver seg nok kun fra det han fikk med seg i styremøtene, og han brukte sikkert kopimaskinen fliitig.
Redigert 07.03.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
Sailor
07.03.2021 kl 22:44 2815

For ti år siden var det neppe noen mulighet for NOM å komme til noen form for enighet eller avtale med grunneiere på Vevringsiden, de skulle bare ha NOM vekk og strategien dengang var å stoppe NOM politisk med miljøhyling og påvirkning gjennom alt de hadde av mulige og umulige kontaktnett.

Striden bunner vel egentlig i at man på Vevringsiden siden Vikingtiden har vært grønne av misunnelse på de på Engebøsiden, og da man på Engebø satte igang med å bryte fjell, bygge bryggeanlegg og skipe ut gråstein (for en 40-60 år siden) toppet nok dette seg. Bare det at det heter Engebøfjellet og ikke Vevringsjellet er sikkert sårt !.
Redigert 07.03.2021 kl 22:48 Du må logge inn for å svare
Enim-20
07.03.2021 kl 22:52 2807

NOM sin plan er 15 år × 1,5 mill tonn = 22,5 mill tonn malm + tilsvarende fra gruve. Totalt ca. 45 mill. tonn malm.
Med 4,5 mill tonn uttak i året blir det 10 års drift. Det er vel litt snaut. Uansett er det snakk om store verdier i dette fjellet, så dette kommer til å gå langt i rettssystemet og kreve masse tid og penger. Begge parter får ha lykke til for dette må sannsynligvis være oppe og avgjort før noen av dem kommer i gang.
_HH_
07.03.2021 kl 22:58 2787

No er ressursen antyda på 380 mill tonn, førekomsten må avgrensas nedover og vestover og det må borast meir for å å oppfylle krava til dokumentasjon. Da vert det litt meir enn 10 år...
_HH_
07.03.2021 kl 23:00 2794

Igjen er det vel ingen grunn til at NOM ikkje kan starte opp på Engebøsida, det er berre AMR som gambler på at det ikkje e4 mogleg å få til finansiering for NOM.

På side 8 i denne rapporten omtaler NGU malmen i Engebøfjellet som granatrik Rutilmalm.
Metallene titan og arsen og malmer av disse er statens mineraler så granaten i Engebøfjellet er derfor statens mineral. Tolker dette som at Nordic Mining har utvinningsrett for granat.

https://www.ngu.no/publikasjon/rutilressurser-i-sunnfjord-regionen-sogn-og-fjordane

Engebøfjellet er inndelt i to hovedgeologiske enheter basert på TiO2-innholdet; den ene (lauko-eklogitt) har under 3% TiO2 mens den andre (ferro-eklogitten som er den egentlige rutilmalmen, er gjennomgående granatrik (>25% granat).
Redigert 07.03.2021 kl 23:05 Du må logge inn for å svare

Helt enig i at det neppe var mulig å bli enige med vevringfolket for 10 år siden, akkurat som i dag.
Dette skulle uansett vært avklart den gang med påfølgende ekspropriasjon så tidlig det kunne la seg gjøre.
_HH_
07.03.2021 kl 23:06 2801

Eller så skulle ein berre ha klausuler om konkurrerende verksemd i styret i NOM...

Jeg tror ikke det ville stoppet en mann som TVR til å fronte samme sak indirekte inntil karantenetiden var ferdig.
murpy
08.03.2021 kl 08:09 2576

Det er vel bare å la AMR folket brenne av så mye kroner som mulig. Regningen kommer og jeg ville forundre meg om alle eiere i AMR er villig til å stå løpet ut økonomisk.
unotert
08.03.2021 kl 08:17 2542

Dvergsten solgte alt og forsvant mange år før TVR gikk ut av styret. Det jeg lurer på er om han snek seg ut frivillig for å starte AMR eller om det skjedde noe som gjorde at han ble tvunget ut. I så fall er han på hevntokt?

AMR hentet inn minst 15 millioner i fjor høst, og med tanke på hvor sparsommelig «boreprogrammet» deres var så har de sikkert noe til overs for rettssaker. Den varslede PFS-en deres blir trolig utsatt frem til de får avgjort rettighetene og godkjent planforslaget av kommunen.

De har dessuten bemidlede eiere som ønsker AMR alt vel og NOM til helvete.
Tjuagutt
08.03.2021 kl 08:27 2558Hvilken løsning sikter du til? Den jeg vet om er den presenter i media? Har enda ikke sett en løsning fra AMR som er kvalitetssikret....
Redigert 08.03.2021 kl 08:31 Du må logge inn for å svare

Han startet ikke AMR og har ingen eierandeler der.
Synes å huske at han fikk trøbbel med investorer i andre prosjekter han var involvert i
_HH_
08.03.2021 kl 08:49 2490

Tvenge var medeigar i SLM partners, TVR kobla seg vel på han etter at Dvergsten fekk problem.Tvenge eigde lokala der SLm var registrert.

Her blir det mye baluba fremover
Kursmål 1,8
unotert
08.03.2021 kl 08:52 2471

Uansett ikke en person jeg ville kjøpt bruktbil av. Men jeg selger gjerne en til ham.

Ja, det er lov å håpe at man får de så billig.
De fleste står vel klar med jakken på for å komme seg UT!
Blir det flere nye år med uvisshet og kamper i rettssystemet?
Redigert 08.03.2021 kl 08:55 Du må logge inn for å svare

Dette kommer til å ta fryktelig lang tid. Advokatmat kommer til å ta flere år. Vi skal nok ned under krona tipper jeg.

Nå er det 5 uker til DFS. Spennende å se hvor mye den går før den meldingen blir presentert:=) Det vi venter på i år av triggere. DFS- Granat og rutilofftake-Finansiering- Byggestart:=) Og ikke minst hva som kommer ut av forhandlingene med dette Japanske tradingbyrået. Kursmål 5-7kr.
unotert
08.03.2021 kl 10:35 2225

Fin kjøpsanledning idag. Særlig med tanke på at rep emi sannsynligvis blir kansellert nå.

https://www.nrk.no/vestland/gruvedrift-i-fordefjorden-kan-bli-utsett-i-fleire-ar-1.15405299

Nei, dette ser ikke bra ut. Selv om NOM har retten på sin side kan dette dra ut i lang tid.

Tullball fra ende til anden det du legger frem.
Boss 99
08.03.2021 kl 14:48 1950

Da har jeg solgt. Inn på 2,10 imorgen.
_HH_
08.03.2021 kl 14:51 1941

Supert, takk til deg.
Boss 99
08.03.2021 kl 14:53 1938

Søren å ser ut for atte de e noen som kjøper opp kursen så snart at noen har solgt. Nytt dette. Hva har skjedd.
dells
08.03.2021 kl 15:14 1894

Hahaha er det mulig å være så tykk i hodet da, dette er jo en klar bunn og den er nå satt. :D

Skal fortelle familien min om deg i dag , ved middagsbordet skal vi le

Takk til deg.
Redigert 08.03.2021 kl 15:26 Du må logge inn for å svare