AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
08.03.2021 kl 16:44 3879

fryktløs, du skriver en ting under nick og en annen under ditt virkelige navn. Hvorfor det?
unotert
09.03.2021 kl 08:19 3561

Jeg vil mene at AMR har begått en tabbe. De har lagt inn klage på den første driftskonsesjonen, og kommer nå med søksmålet før de vet noe om resultatet (de har nok en aning). Siden staten (dirmin og NFD) er både dritt- og møkkalei AMRs renkespill, vil de være meget påpasselige med å sikre at kommende vedtak står seg. At AMR har gått ut nå og vist kortene ved å henvise til rettsapparatet for å løse konflikt rundt utvinningsrett, kan staten ta høyde for dette på en bedre måte , evt også med tilleggsinfo til vedtaket. Når det kommer, på tross av søksmålet, er egentlig AMR blitt impotente. Hadde AMR isteden ventet med søksmålet til etter vedtaket , kunne de ha vist til at klagen ikke ble tatt til følge og at rettsapparatet er siste utvei. Markedet vil riste dette av seg ganske fort tror jeg.
Rookie,
09.03.2021 kl 08:38 3556

er det bare jeg som synes amr har en nedlatende og belærende ordlyd i sine mailer til direktoratet?

Nei.
De har samme tonen ovenfor kommunen også. Virker nesten bipolar.
_HH_
09.03.2021 kl 09:28 3567

Hehe..det er heilt riktig. Dei antyder også at DMF er uprofesjonell og ikkje objektiv ved å påstå at dei kjem til tilpasse svaret sitt for å forsvare avgjerda. Dei gjer også narr av DMF fordi dei ikkje har svart NFD enda.
dells
09.03.2021 kl 09:44 3535

Fair enough :)

Men avvent heller til kursen står i 2.11 ? Det var vel det tallet som ble nevnt og som jeg lo av.
Fremen
09.03.2021 kl 09:47 3527

En kan jo more seg over formuleringer og tolke de i den retningen en vil. Faktum er uansett at rettighetsspørsmålet er det som er det sentrale, og her har DMF valgt å ikke underbygge sitt syn i det som sendes over til NFD. Videre har de valgt å oversitte en frist med over 2 mnd i en slik sak. Da det juridiske er så sentralt skulle en forvente at dette var nøye vurdert og bare var å trekke dokumentasjon på deres konklusjon ut av skuffen.
Jeg leser det som økt risiko at DMF ikke har klart å oppgi mer rundt juss....
retard
09.03.2021 kl 10:16 3434

AMR er ett hår i suppa, og det fjerner man ved å nappe det ut.
Forventer at ledelsen i NM kommer på banen og informerer om evt mottiltak.
De sitter neppe på gjerdet og tvinner tommeltotter.
Det ordner seg til slutt :)
_HH_
09.03.2021 kl 10:21 3414

Korleis forsvarer dette at ein driter ut ein offentleg instans? Er det ikkje mogleg å vere kritisk og sakleg? Det er dette dei siste innlegga handler om, ingen som påstår at det er greit å ikkje følgje fristen.

Du vart stille etter eg la fram min framstilling om eit kombinert prosjekt der ein aukar uttaket i samsvar med utsleppsløyvet til NOM og rutilen gjev den største inntekta. Har du fått sett på dette?
Redigert 09.03.2021 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
Fremen
09.03.2021 kl 10:42 3356

Ja, jeg så på det men tenker vi ikke kommer lengre med å diskutere dette. Som du skrev er NOM sitt prosjekt optimalisert mhp granat nå. Skulle en derfor øke for å få mer rutil og med den konsekvens at en ikke kan selge granten, må denne kostnaden legges på rutil da det er den som motiverer økning. Det kan medføre at rutilen mulig ikke blir drivverdig lengre. Videre vil det kreve at en må legge granat i sjøen eller andre lager, uten å få betalt.
Jeg forventer at aktørene eller DMF får opp dokumentasjon på drivverdigheten av prosjektene hhv optimalisert for granat eller rutil. Det er mulig begge er drivverdig slik at en kan ha rett på hvert sitt mineral på vestsiden. I et slikt tilfelle er det en utenkelig at en aktør skal vente 20 år på penger som en kunne fått om 2 år. Poenget mitt er bare å vise at det er en svært stor risko for NOM her og jeg tror det ville vært mer aksjonærvennlig å sette et prosjekt på østsiden som faktisk er mulig å finansiere og komme i drift, fremfor å risikere hele prosjektet for å mulig få tilgang på granat på vestsiden.
_HH_
09.03.2021 kl 11:39 3234

Tykker argumentasjonen din vert meir generell og har lågare kvalitet enn tidlegare.

For det fyrsre, NOM har løysinga med sjødeponi, det vil sei at å deponere overskotsgranaten er ein enkel og billeg løysing, men sjølvsagt ikkje optimal med tanke på ressursutnytting. Men det medfører at NOM uomtvisteleg har større inntekter fra rutilen enn granaten, det går fram av tala eg har oppgitt, og da vil inntektene fra granaten tilfalle NOM slik det går fram av lova og punkt 2 i mitt tidlegare innlegg. Inntektene fra granat og det auka rutiluttaket vil kompensere for dei auka deponeringskostnadane, det vil sjødeponiet sørge for.

For det andre, når NOM har utvinningsretten til staten sine mineral, er det dei som får ta ut massene og ikkje grunneigar eller den som har rettane på vegne av grunneigaren, og dette skjer uavhengig av om grunneigaren har rett på granaten eller ikkje, jamfør minerallova paragraf 32. Når det er NOM som styrer progresjon og uttak, slik minerallova presiserer, må AMR vente til uttaket kjem inn på dei før dei får eventuell kompensasjon for den. Det tek 15 til 20 år. Fram til dette har NOM eit prisjekt som går på austsida som du etterspør og kva er det NOM har gjort med DFS update? Jo det er å sørge for at det er mogleg å finansiere. Det har NOM kommunisert heile vegen sidan dei starta på dette.

Dersom AMR er så sikker i si sak, kvifor ikkje vente på NFD si avgjerd før rettsak? Jo for meg så framstår det som at AMR fryktar utfallet og dei trur også at risikoen for at NOM skaffer seg finansiering av prosjektet er så høg at einaste måten dei kunne behalde ein form for forhandlingskort, var å gå til sak no på dette tidspunktet for å ha håp om at dette skal påverke finansieringa til NOM...noko anna logikk ser ikkje eg.
Fremen
09.03.2021 kl 12:03 3169

Det er mitt poeng at vi nok ikke kommer til enighet her og må nok bare vente og se. Jeg lar meg ikke overbevise om at det er bare å produsere masse rutil deponere granaten for så å si at inntektene er større for rutilen. Et slikt arggument ville jo kreve at mineraler kastes og er vel lovbrudd. Jeg tror derfor det er viktig at partene sammenligner en løsning optimalisert for hhv rutil og granat. Hvem som får retten til å drive er vel avvhengig av mitt poeng over og således er det ikke sikkert løsningen er paragraf 32, men heller at en av partene må kompensere den andre. Men det er vel dette retten får avgjøre.
Hvofor AMR ikke vil vente blir bare spekulasjoner, men jeg tolker at det er viktig for de å få en objektiv juridisk avklaring, da DMF synes ikke å kunne dokumentere å ha gjort dette og NFD sitter stille og venter. NOM må uansett finne en kunde på grantatsiden og en EK-partner vil prise caset betydelig annerledes dersom det finnes en rettighetsrisiko om 15 år. Hvis målet er å komme raskest mulig i drift tenker jeg det er i både NOM og AMR sin interesse at en får en rettslig avklaring hvor alle må legge fakta på bordet. Det blir uansett spennede å følge med.
_HH_
09.03.2021 kl 12:17 3128

No er det paragraf 32 som styrer om den andre parten skal kompenserast eller ikkje utover dei 0,5 prosenta som grunneigar uansett får.
Lova poengterer også at ein ikkje skal ta omsyn til grunneigar sine mineral når ein vurderer lønnsemda til rutilen, og da sei det seg sjølv at det ikkje kan vere ulovleg og designe eit drivverdig prosjekt med utgangspunkt i staten sine mineral, sjølv om det går på bekostning av, i dette tilfellet, granat...

Å påstå at staten og forvaltninga ikkje er objektiv er AMR sin argumentasjon og eigentleg usakeleg, sjølv om ein har merknadar til sakshandsaminga. Dersom dei skulle på død og liv koke saman noko som ikkje held mål berre for å redde skinnet sitt slik AMR påstår, vil dei uansett få eit enda støree problem og skandalen blir større når det til slutt endar i retten Det er nok ingen av partane interessert i. At du argumenterer for dette overraskar meg.

Kva som er status i saka veit vi ikkje fordi postlistene er sannsynlegvis ikkje oppdatert på ei stund. Kva som er årsaka til dette, veit eg ikkje, men ser ein i postlista til NFD så er det fleire dokument som er skjult der basert på løpenummer så det kan godt hende internnotatet fra DMF også er skjult...så kanskje stille før stormen.
Redigert 09.03.2021 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Fremen
09.03.2021 kl 13:04 3029

Det er ikke klart for meg at en havner i paragraf 32 dersom granten ansees drivverdig og i en slik størrelse som det er oppgitt. Det er ikke ulovlig å lage et stort rutilprosjekt, men min det kreves at det må kastes mineraler som ville kunne vært nyttegjort med en annen løsning. Dette forstår jeg er utfordrende ift lovligheten. Men jeg ser at vi har en forskjellig oppfatning av hvordan verdiforholdet skal måles og det er helt ok det.
Prosjektene tror jeg er tjent med en avklaring på jussen og da DMF ikke synes å kunne dokumentere å ha foretatt dette og heller ikke svart NFD, tenker jeg det er positivt med en avklaring i rettsapparatet. En må forvente at DMF og NFD er objektive, men jeg stillert et stort spørmålstegn ved at de ikke har kunne dokumentere jussen dersom dette er så åpenbart som du konkluderer.
Har du rett så skal vi kunne feire jul hvor AMR står avkledd og alene med sine argumenter da de bør gå på en knusende tap i rettsapparatet. Parallelt med dette har kanskje NOM funnet en kunde slik at det kan bli en emisjon over nyttår. Skulle det skje unner jeg dere avkastningen, men for min del synes jeg risikoen ift oppesiden er for stor. Men i et slikt tilfelle kan det være at jeg deltar i en emisjon på det tidspunktet og ikke blir utvannet.
krissov
09.03.2021 kl 13:23 2972

Skal bli artig når dette blir avklart. Tror det kommer til å bli masse bråk innad i AMR. Regner med flere der ikke har noen planer om å vente 20år på betaling, og vil leite etter kjappe løsninger :)
Redigert 09.03.2021 kl 13:56 Du må logge inn for å svare

Jeg tror vel det har vert AMR sin intensjon hele tiden å prøve å skvise seg inn i NOM og inngå en eller annen avtale.
NOM har vel hele tiden arbeidet ut fra at Rutil utvinningen er hovedproduktet og at granat dukket opp underveis .
Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil .
_HH_
09.03.2021 kl 14:34 2796

Ja det har vore tanken til NOM heilt fram til PFS gsv meir kunnskap om førekomsten.
_HH_
09.03.2021 kl 14:37 2786

Det er no relativt, dersom NOM stiger før ein eventuell byggeemisjon vil du i praksis bli utvatna dersom alternativet var å investere no..risikobiletet vil vere annerleis gitt ein avklaring har kome, men dette vil også vere årsaka til prisforskjellen også.
Fremen
09.03.2021 kl 14:50 2756

Helt riktig, med avklaring lengre fremme vil pris være høyere(gitt at dagens pris er korrekt). Det er en akseptabel pris da en vil få godt betalt for derisken ved å vente tror jeg. Men nå som Capex er tatt betydelig ned er det klart at aksjen med dagens prising er mer attraktiv enn når vi diskuterte i fjor høst. Kanskje er den til om riktig nå. Men samtidig svever prosjektet litt i det blå så lenge det ikke er kunde på granaten og uklart om NOM ønsker å komme rask igang eller risikere prosjektet i krangelen om granaten. Inngang ved en eventuell byggeemisjon tror jeg kommer til å gi bedre risk/reward.
_HH_
10.03.2021 kl 09:35 2358

Eg har sjekka gjennom postlistene og kome over det faktum at det går veldig mykje informasjon mellom DMF og dette advokatbyrået:
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS

Ref denne linken:
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--974760282--3170--2019

Som ein ser av saksgangen er kommunikasjonsutvekslinga særdeles omfattande og det gjer at eg ikkje trur dette er knytt til ei sak, men at dette selskapet er den juridiske rådgjevaren til DMF.

Det vert understøtta av at alle sakene er skjerma og ein får ikkje innsyn til dei. Så det taler for at dette er til bruk internt i DMF. Ein ser også av postlistene at det er påfølgjande skriv til NFD og desse er også skjerma.

Min konklusjon er som min hypotese, det skjer ting i kulissane og den juridiske grunngjevinga fra DMF til NFD har allereie gått. Her kan ting skje plutseleg.


Så til dere som bruker postlista som kjøpsindikator , dykk er herved advart..
Fremen
10.03.2021 kl 10:00 2285

Det vil overraske meg stort dersom denne saken gjeldeer NOM/AMR da den startet i 2019 og NFD synes også å ha fått brev samme år. I NOM/AMR ble vel ikke NFD involvert før i 2020.
_HH_
10.03.2021 kl 10:04 2275

Denne saka er nok ein oppsummering av all korrspondanse mellom DMF og dette advokatfirmaet, innanfor perioden som dei har valgt å avskjerme...dersom dei er juridisk rådgjevar til DMF så vil dei nok bli nytta i fleire saker enn berre i den som angår NOM...
Redigert 10.03.2021 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
Fremen
10.03.2021 kl 10:10 2258

Du mener da at før august 2019 var de ikke rådgiver og at også Veidekke ASA av en god grunn skulle sende inn på samme sak? Dette er nok heller en sak som ligger på bordet til NFD allerede i 2019.
_HH_
10.03.2021 kl 10:16 2240

Juridiske rådgjevarar må på anbod med jamne mellomrom...så det du skisserer er ikkje direkte usannsynleg..men eg trur heller at avskjerminger skjer gradvis og blir knytta opp mot same saksnummer når avskjerminga finn stad, uavhengig av kva sak dokumenta tilhøyrde i utgangspunktet..eg vil derfor tru at du finner eit anna saksnunmer der tidlegare avskjermingar har funne stad...så at det er mange ulike partar inne i same saksnummer taler berre for at dette er utdrag fra andre sakar som også har blitt skjerma og når dei blir avskjerma får dei same saksnummer. Det er eit argument for min påstand.
Redigert 10.03.2021 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
Fremen
10.03.2021 kl 10:29 2205

De har nok vært involvert på mange saker over flere år da det ligger info langt tilbake med andre saksnummer. Men det blir uansett spekulasjoner.
Redigert 10.03.2021 kl 10:33 Du må logge inn for å svare
keane
10.03.2021 kl 10:39 2195

Tror timingen ved å kjøpe aksjer her på støyen som har vært vil vise seg å bli meget fin. Tok inn litt ekstra aksjer inn i longporteføljen min nå.
_HH_
10.03.2021 kl 11:31 2162

Det blir det, eg skriver kva eg personleg trur. Av lista går det fram at det gjekk heile 5 skjerma skriv fra DMF til NFD i januar og det opnar opp for at nokon av dei kan innholde noko om Engebø og driftskonsesjonen.
Redigert 10.03.2021 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
_HH_
10.03.2021 kl 12:18 2050

Denne linken fann ein medaksjonær på facebookgruppa, den tek for seg selskapet
Simonsen Vogt Wiig
https://svw.no/bransjer/mineraler-og-bergverk/

Utdrag:
"Simonsen Vogt Wiig har gjennom en årrekke bistått nasjonale og internasjonale gruveselskaper, og har utviklet en dyp kunnskap om bransjen.

Teamet vårt har erfaring fra administrative organer med spesielt ansvar for gruveindustrien, og en av våre partnere var medlem av Minerallovutvalget som ledet frem til gjeldende minerallov.

Vi har etablert en detaljert forståelse av det norske reguleringssystemet for lete- og undersøkelsesrettigheter, driftskonsesjoner samt øvrige nødvendige tillatelser.

Simonsen Vogt Wiig har videre betydelig erfaring med kommersielle kontrakter samt utvikling av større infrastrukturprosjekt innenfor denne bransjen.

Norge anses å ha en vesentlig andel mineralforekomster som er av stor samfunnsmessig betydning samt også forekomster som understøtter utvikling av et grønt skifte.

Vi har et dedikert team som til enhver tid vil bringe inn de eksperter som er nødvendig, f.eks. innenfor miljørett eller prosjektfinansiering.

Vi bistår mineralindustrien særlig innenfor:

Regulatoriske forhold
Grunneieravtaler
Prosjektutvikling og -finansiering
Entreprise og infrastruktur
Tvist og voldgift
Joint Venture-avtaler
Kommersielle avtaler"
Redigert 10.03.2021 kl 12:18 Du må logge inn for å svare

Meget betryggende lesning! Da blir nok dette riktig til slutt;)
Maalselv
10.03.2021 kl 15:13 1811


Ja det ordner seg til slutt, det store spørsmålet er hvor mange år det blir i rettssalen.
Dimind
10.03.2021 kl 16:11 1718

Da det er 15 år frem til det betyr noe for videre drift, og anlegget er nedbetalt lenge før det, tror jeg at de som har satt seg inn i prosjektet ser at dette ikke har noe å bety.
At vi går glipp av noen impuls kjøp kan nok være, men de store ser lett gjennom og forbi dette. Så ser ikke på dette som en liten hump i veien mot drift engang.
Redigert 10.03.2021 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
_HH_
10.03.2021 kl 16:34 1727

Poenget er at det kan gå så mange år det vil og helst meir enn 2 , når saka startar, så lenge amr ikkje får midlertidleg forføyning. Når NOM starter drifta har ikkje amr lenger høve til å kreve kompensasjon og det er game over jamfør paragraf 32. Det er allereie tilfellet etter mitt syn, jamfør innspel om prøvedrift.
Maalselv
10.03.2021 kl 16:39 1837

Hva med finansiering, har Rørholdt et poeng her ?

"Vi trur nok ikkje det blir mogleg for korkje oss eller Nordic Mining å skaffe seg naudsynt kapital så lenge denne rettssaka går føre seg, seier styreleiar i AMR Arnhold Rørholdt"
unotert
10.03.2021 kl 16:41 1825

Hvis saken starter. AMR har jo for vane å true med søksmål for å få det som de vil. Når de ser hvor veien går vil de kanskje tenke seg om.

15 års drift er nok til å betale tilbake finansiering, så burde ikke være et problem.