QEC commissions CIRAIG to study hydrogen from Clean Gas


Questerre commissions CIRAIG to study hydrogen from Clean Gas
Calgary, Alberta -- Questerre Energy Corporation (“Questerre” or the “Company”) has commissioned a report by the International Reference Centre for Life Cycle Products, Services and Systems (“CIRAIG”) on producing hydrogen, including blue hydrogen, using its zero-emissions natural gas in Quebec.

Michael Binnion, President and Chief Executive Officer of Questerre, commented, “With the emissions from production virtually eliminated with our Clean Gas engineering, we are now targeting emissions from consumption that accounts for nearly 80% of the total emissions. One of the most promising approaches, both from an environmental and economic perspective, is producing blue hydrogen.”

He added, “Several Norwegian companies are at the forefront of blue hydrogen production. Hydrogen from our Clean Gas combined with carbon capture has the best of both worlds – the cost and energy benefits of hydrogen from natural gas with the emission benefits of hydrogen from water. We see it as the most practical and economic way to manufacture hydrogen on a large scale. We are pleased to see that several large European energy companies such as Engie, one of the largest French utilities, and Equinor, the second largest gas supplier to Europe, recently announced they too are looking at blue hydrogen supply as an essential way to transition to a carbon neutral economy.”

The Quebec Energy Association (formerly the Quebec Oil & Gas Association) previously engaged CIRAIG to prepare a study on the environmental profile of Questerre’s Clean Gas in Quebec. A copy of the report is available on the Company’s website: https://www.questerre.com/operations/quebec/.

Commenting on this report, he noted, “The peer-reviewed report has confirmed that the GHG emissions from our project would be approximately 75% lower than the other current sources of natural gas in Quebec. This would be a game-changer. It would be a world first and establish Quebec as a leader in global energy transition.”

The report was prepared on behalf of the Quebec Energy Association (formerly the Quebec Oil & Gas Association) to establish and compare the potential environmental life cycle impacts of different supply chains for natural gas used in Quebec, including Questerre’s Clean Gas initiative. The life cycle assessment (“LCA”) was completed in compliance with the ISO 14 040:44 standard and used the LCA IMPACT World+ method.

It compared four different supply chains for natural gas including from the Marcellus in the United States, Alberta, Quebec using conventional methods and Quebec using the Clean Gas Initiative. The report concluded that from a human health and ecosystem quality perspective, Clean Gas had less than one third of the environmental impacts compared to natural gas from the Marcellus and Alberta. The report also studied the impact of using Clean Gas in Quebec to provide industrial heat, as a transportation fuel and to produce products such as methanol and fertilizer. It concluded that the Quebec Clean Gas system presented the lowest environmental indicator results for all impact categories.

Mr. Binnion further added, “Life cycle assessments are becoming increasingly important in Canada with the introduction of the Clean Fuel Standard by the Federal Government. With near-zero emissions from production, our Clean Gas used to manufacture other products will greatly reduce their emissions footprint.”

CIRAIG is a research group and internationally acclaimed center of expertise on sustainability and life cycle thinking. Through leading-edge research, expert services on sustainability, and education, CIRAIG aims to shape and implement metrics focused on life cycle thinking. CIRAIG brings together the expertise of two universities in Montreal, Canada, Polytechnique Montreal and UQÀM, as well as two universities in Sion, Switzerland, HES-SO and EPFL.

Questerre is an energy technology and innovation company. It is leveraging its expertise gained through early exposure to low permeability reservoirs to acquire significant high-quality resources. We believe we can successfully transition our energy portfolio. With new clean technologies and innovation to responsibly produce and use energy, we can sustain both human progress and our natural environment.

Questerre is a believer that the future success of the oil and gas industry depends on a balance of economics, environment, and society. We are committed to being transparent and are respectful that the public must be part of making the important choices for our energy future.

Questerre’s common shares are traded on the Toronto Stock Exchange in Canada and Oslo Stock Exchange in Norway under the symbol QEC.

For further information, please contact:

Questerre Energy Corporation
Jason D’Silva, Chief Financial Officer
(403) 777-1185 | (403) 777-1578 (FAX) |Email: info@questerre.com
meskar
02.03.2021 kl 06:10 6070

Google oversatt: Questerre gir CIRAIG i oppdrag å studere hydrogen fra Clean Gas
Calgary, Alberta - Questerre Energy Corporation ("Questerre" eller "selskapet") har bestilt en rapport fra International Reference Center for Life Cycle Products, Services and Systems ("CIRAIG") om produksjon av hydrogen, inkludert blå hydrogen, ved bruk av nullutslipp av naturgass i Quebec.

Michael Binnion, konsernsjef i Questerre, kommenterte: “Med utslippene fra produksjonen nesten eliminert med vår Clean Gas engineering, målretter vi nå utslipp fra forbruk som står for nesten 80% av de totale utslippene. En av de mest lovende tilnærmingene, både i et miljømessig og økonomisk perspektiv, er å produsere blå hydrogen. ”

Han la til: «Flere norske selskaper er i forkant av produksjonen av blå hydrogen. Hydrogen fra vår rene gass kombinert med karbonfangst har det beste fra begge verdener - kostnadene og energifordelene med hydrogen fra naturgass med utslippsfordelene med hydrogen fra vann. Vi ser det som den mest praktiske og økonomiske måten å produsere hydrogen i stor skala. Vi er glade for å se at flere store europeiske energiselskaper som Engie, et av de største franske verktøyene, og Equinor, den nest største gassleverandøren til Europa, nylig kunngjorde at de også ser på blå hydrogenforsyning som en viktig måte å gå over til en karbon nøytral økonomi. ”

Quebec Energy Association (tidligere Quebec Oil & Gas Association) engasjerte tidligere CIRAIG for å utarbeide en studie om miljøprofilen til Questerres Clean Gas i Quebec. En kopi av rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside: https://www.questerre.com/operations/quebec/.

I en kommentar til denne rapporten bemerket han: “Den fagfellevurderte rapporten har bekreftet at klimagassutslippene fra prosjektet vårt vil være omtrent 75% lavere enn de andre nåværende naturgasskildene i Quebec. Dette ville være en spillveksler. Det ville være verdens første og etablere Quebec som en leder innen global energiomstilling. ”

Rapporten ble utarbeidet på vegne av Quebec Energy Association (tidligere Quebec Oil & Gas Association) for å etablere og sammenligne potensielle miljøsykluseffekter av forskjellige forsyningskjeder for naturgass som brukes i Quebec, inkludert Questerres Clean Gas-initiativ. Livssyklusvurderingen (“LCA”) ble fullført i samsvar med ISO 14 040: 44-standarden og benyttet LCA IMPACT World + -metoden.

Den sammenlignet fire forskjellige forsyningskjeder for naturgass, inkludert fra Marcellus i USA, Alberta, Quebec ved bruk av konvensjonelle metoder og Quebec ved bruk av Clean Gas Initiative. Rapporten konkluderte med at rent gass fra et menneskelig helse- og økosystemkvalitetsperspektiv hadde mindre enn en tredjedel av miljøpåvirkningen sammenlignet med naturgass fra Marcellus og Alberta. Rapporten studerte også effekten av å bruke ren gass i Quebec for å levere industriell varme, som transportdrivstoff og for å produsere produkter som metanol og gjødsel. Det konkluderte med at Quebec Clean Gas-systemet presenterte de laveste resultatene for miljøindikatorer for alle påvirkningskategorier.

Mr. Binnion la videre til: "Livssyklusvurderinger blir stadig viktigere i Canada med innføringen av den rene drivstoffstandarden av den føderale regjeringen. Med nesten null utslipp fra produksjonen, vil vår rene gass som brukes til å produsere andre produkter, redusere utslippsavtrykket deres. "

CIRAIG er en forskningsgruppe og et internasjonalt anerkjent senter for kompetanse om bærekraft og livssyklustenking. Gjennom ledende forskning, eksperttjenester innen bærekraft og utdanning, tar CIRAIG sikte på å forme og implementere beregninger med fokus på livssyklustenking. CIRAIG samler ekspertisen til to universiteter i Montreal, Canada, Polytechnique Montreal og UQÀM, samt to universiteter i Sion, Sveits, HES-SO og EPFL.

Questerre er et energiteknologi- og innovasjonsfirma. Det utnytter sin kompetanse oppnådd gjennom tidlig eksponering for reservoarer med lav permeabilitet for å skaffe seg betydelige ressurser av høy kvalitet. Vi tror vi kan lykkes med å overføre energiporteføljen vår. Med ny ren teknologi og innovasjon for å produsere og bruke energi på en ansvarlig måte kan vi opprettholde både menneskelig fremgang og vårt naturlige miljø.

Questerre er en troende på at den fremtidige suksessen til olje- og gassindustrien er avhengig av en balanse mellom økonomi, miljø og samfunn. Vi er forpliktet til å være gjennomsiktige og er respektfulle for at publikum må være med på å ta viktige valg for vår energifremtid.

Questerres vanlige aksjer omsettes på Toronto Stock Exchange i Canada og Oslo Stock Exchange i Norge under symbolet QEC.

For mer informasjon, kontakt:
tuja
02.03.2021 kl 08:19 5778

Questerre commissions CIRAIG to study hydrogen from Clean Gas
IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER
Newsweb
Calgary, Alberta -- Questerre Energy Corporation ("Questerre" or the "Company") has commissioned a report by the International Reference Centre for Life Cycle Products, Services and Systems ("CIRAIG") on producing hydrogen, including blue hydrogen, using its zero-emissions natural gas in Quebec. Michael Binnion, President and Chief Executive Officer of Questerre, commented, "With the emissions from production virtually eliminated with our Clean Gas engineering, we are now targeting emissions from consumption that accounts for nearly 80% of the total emissions. One of the most promising approaches, both from an environmental and economic perspective, is producing blue hydrogen." He added, "Several Norwegian companies are at the forefront of blue hydrogen production. Hydrogen from our Clean Gas combined with carbon capture has the best of both worlds - the cost and energy benefits of hydrogen from natural gas with the emission benefits of hydrogen from water. We see it as the most practical and economic way to manufacture hydrogen on a large scale. We are pleased to see that several large European energy companies such as Engie, one of the largest French utilities, and Equinor, the second largest gas supplier to Europe, recently announced they too are looking at blue hydrogen supply as an essential way to transition to a carbon neutral economy." The Quebec Energy Association (formerly the Quebec Oil & Gas Association) previously engaged CIRAIG to prepare a study on the environmental profile of Questerre's Clean Gas in Quebec. A copy of the report is available on the Company's website: https://www.questerre.com/operations/quebec/. Commenting on this report, he noted, "The peer-reviewed report has confirmed that the GHG emissions from our project would be approximately 75% lower than the other current sources of natural gas in Quebec. This would be a game-changer.
MC Axel
03.03.2021 kl 09:19 4527

Thank you 😁👍
MC Axel
03.03.2021 kl 10:06 4387

Sky high trading volume +7 mil. NOK 😁
Cph2500
03.03.2021 kl 10:16 4329

Møn vi krydser 2 kr i dag ville være velfortjent 😎
MC Axel
04.03.2021 kl 13:50 4015

Yes it would and it would be justified 😁
MC Axel
05.03.2021 kl 09:34 3763

Only an amateure sells now! 😁

The oil is up and we get our first strong 4q report in a year on March 19th💪
Skrika1
05.03.2021 kl 13:59 3462

Qec kommer til å slå sine gamle kurs rekorder snart.
Fint å komme inn igjen på lavt nivå.
Så får vi bare vente og se.
MC Axel
07.03.2021 kl 20:20 3139

It has been confirmed that QEC Clean tech reduces emissions by 75%, that can only be good. Only an idiot can turn it into something negative
kiza42
07.03.2021 kl 23:07 2826

Ser ut til at vi alle (i Norge) allerede er investert i «fremtidens drivstoff»! Da kan det vel heller ikke feil å være inne i QEC ??
https://e24.no/boers-og-finans/i/PRnP57/oljefondet-har-kjoept-seg-opp-eier-nikola-aksjer-for-over-to-milliarder?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no
Redigert 07.03.2021 kl 23:08 Du må logge inn for å svare

Det skal ikke mer til enn kun 1 oppdateringsmelding så er vi tilbake i intervallet 1,6 - 1,7 og kommer pilotmeldingen så er vi godt oppe på 2 tallet ... ;)
Elly
16.03.2021 kl 11:42 2053

Ved pilot melding, så er 2 NOK vist meget lavt sat :-)
tuja
16.03.2021 kl 11:44 2046

Kommer pilotmelding går kursen laaaangt over 2 tallet. Sist gang det kom nyheter som kunne tolkes positivt relatert til Quebec(bill 106), gikk kursen opp mot 10 kr. Da eide QEC kun 30% av lisensene i Lowlands. Nå eier de 100% etter å ha tatt over andelen til Repsol. så kursen burde gå langt over 10kr.

Ikke uenig i det, men kursen går sjelden mer enn 100% i slengen og jeg snakket om langt oppe på 2 tallet i det meldingen tikker inn - at kursen vil fortsette å stige videre også i tiden etter en pilot melding er nok de fleste enige i ... ;)
Redigert 16.03.2021 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Men den pilot meldingen vil jo aldri komme. Hvor mange år har dere kastet bort på dette hittill.... det ble jo et forbud mot det, har dere glemt det ?
Cph2500
16.03.2021 kl 14:06 1784

Man skal aldrig sige aldrig.

Forbud - det var forbud mot oljeboring på Svalbard også - noe som ble opphevet og det uten at teknologien hadde blitt noe grønnere.

Hva tror du så kommer til å skje når oljeutvinningsteknologien til QEC nå er blitt dokumentert 70% grønnere - det er faktisk lov å tenke selv ... ;)
Maybec21
16.03.2021 kl 19:33 1461

De kunne gitt litt info hvor vinden blåser.
Elly
16.03.2021 kl 19:55 1398

Steviewonderpick, her er lidt mere krut, som ikke taler for din og PU’s agenda mod QEC 😎

https://www.cbc.ca/news/politics/canada-germany-energy-transition-1.5951584

Tiden kommer snart, hvor vi slipper for jeres vrøvl 👏👏
Redigert 16.03.2021 kl 19:59 Du må logge inn for å svare

Jeg forholder meg til det som er og ikke det som ikke vil skje. Dere var like kjepphøye ang bill106 og når det ble godkjent så skulle den rett i 100kr eller når det skulle være valg og deres mann vant og da skulle det bli fracking, noe som aldri skjedde...nei, dere har bommet mange ganger men håpet blir gruses gang på gang..
Maybec21
16.03.2021 kl 20:36 1272

Hvorfor er du her ?

... et godt spørsmål man aldri vil få svar på så bedre å se på slike innlegg som tomrom mellom innlegg av betydning ... ;)
Pick Up
17.03.2021 kl 07:55 821

Sitat «Da kan det vel heller ikke feil å være inne i QEC??»

Nei, jasså?


CORPORATE RELEASES
Åpner for historisk satsing på grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge

FEBRUARY 18, 2021
Oslo, 18. februar 2021: Yara, Statkraft og Aker Horizons inngår en intensjonsavtale om partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt. Prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling, skape nye arbeidsplasser og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien.

Forts.
https://www.yara.com/corporate-releases/apner-for-historisk-satsing-pa-gront-hydrogen-og-gronn-ammoniakk-i-norge/
Redigert 17.03.2021 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Jensi
17.03.2021 kl 08:06 767

ja , de røde indlæg give en behagelig pause , når man læser igennem trådene
Elly
17.03.2021 kl 08:28 699

Heldigvis er trolden PU ved at tabe den mange årige anti kamp i disse QEC-tråde :-).....en forgæves kamp:-)