Ringeriksbane og Nasjonal Transportplan


Regjeringen annonserer i dag at den vil bygge Ringeriksbane.
Egentlig fortjener vel ikke det prosjektet å bli prioritert foran mange andre prosjekter. Men her er det en del men, med
åpne spørsmålstegn.

Intercityutbyggingen holder man på med. Såkalt den indre delen av Intercity bør man vel etterstrebe å ferdigstille. Men
her er det også en del men. Man har støtt på vanskeligheter underveis. Mht. trasévalg i forbindelse med byer, pluss
steder med kvikkleire. Dette må løses og skaper forsinkelser.

Man må bygge der hvor ting er planlagt ferdig, og det er kurant å ferdigstille.

I Intercitytriangelet så er vel å ferdigstille til Hamar det som kanskje bør prioriteres først. Innlandet trenger stimulans.
Vi må bremse sentralisering og samtidig styrke distriktene. Intercity med 250 km/t til Hamar kan komme godt med.
Flytog kan settes opp her også. Hva med å bruke nåværende Hamar stasjon som endestasjon inntil videre. Så
kan man evt. endre på dette når banen viderebygges til Lillehammer senere ?

I sydvestretning er Tønsberg en nøtt. Vitsen må være å integrere Torp flyplass i Intercity. Larvik-Porsgrunn er
ferdigbygd for 250 km/t med dobbeltspor. Fra Torp og inn mot Larvik er traseen rimelig klar. Bl.a. ved Sandefjord.
Tønsberg togstasjon ligger som den gjør i kraft av planer "150 år" tilbake. Nå må det tenkes nytt og fremtidsrettet.
Linjen fra Skoppum til Torp må på en måte "svinge innom" Tønsberg. Det beste er kanskje å legge en ny stasjon
litt utenfor sentrum. Og heller lage en shuttleløsning/trikkeløsning til ny stasjon. Og samtidig få park & ride plasser
ved ny stasjon. Dette kan koste litt, men dette hører med i totalen. Skal det bli ordentlig, så må vi gjøre det sånn.

I Larvik så får man prøve å få til en helt underjordisk stasjon (ala Nationalteateret stasjon i Oslo). Så frigjøres samtidig
mye verdifullt arealet. I Porsgrunn kanskje noe lignende ? Kanskje også i Skien ?

I sydretningen, bør dette med Gøteborg prioriteres. Dvs. tenke rask reise Oslo - Gøteborg. Slik at stasjoner fra mange
steder i Norge får kort reisetid til Gøteborg.
I Fredrikstad-traktene fins kvikkleire. Dette fins også i vannkanten i Moss. Den gamle traseen gjennom Fredrikstad og
Sarpsborg er veldig krokete/S-formet. Dvs. lite forenelig med høy fart. Da staker det seg ut som en bedre løsning å
kjøre en mer rett linje fra Råde og i retning Svinesund og Skee i Sverige. Her fins fast fjell. Dette betyr en stasjon i
Rolvsøytraktene i mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Denne kan suppleres med shuttleløsning til de to bysentraene.
Videre med en hovedvei på begge sider av Glomma i området. Dvs. at det lages en stor aveny mellom de to byene
på Østsiden av Glomma. En viss aveny fins allerede på vestsiden av Glomma i området. Forbindelse over eller
under Glomma trengs nok også. Dvs. i mellom dagens Fredrikstadbro og Sarpsborg et sted. Kanskje to steder ?
Hele dette konseptet må på plass. Men det kan også bli veldig bra.
Halden må få egen shuttleløsning til linjen. Halden er gammeldags å trekke noen 250 km/t linje til. Det er bløt jord
ved Halden stasjon og fjellmassiv i sydøst. Oslo - Gøteborg må krysse nær nye Svinesundbroen. Ellers blir Oslo
- Gøteborg bare tull. Glem Vänersborg og Trollhättan. Det er Gøteborg som er destinasjonen. Og f.eks. Uddevalla-
traktene. Evt. Tanum og Kungälv også. I Moss burde man legge stasjonen lenger inn i byen og under bakken.
Meningsløst å ha linjen i vannkanten. Det vil komme veitunnel E 6 Østfold - E 18 Vestfold. Og Moss by kan slippe
fri fra meningsløs gjennomgangstrafikk fra fergene. Det samme i Horten.

E 134 fra Holstad i Ås til E 18 i Lier er også svært viktig. Bør få full Europaveistandard (Dim. 130, skiltet 110) og 2 + 2.

Hele Sør-Norge vil ha nytte av det som her er nevnt. Det er forutsetninger for et godt fungerende Sør-Norge overalt.
E 39 Bergen - Ålesund er ikke viktig. Det bør skyves langt langt bak. Helst droppes. Det er ikke marked for fullskala
motorvei her. E 39 Kristiansand - Stavanger haster det derimot med. Og E 134 Drammen og Holmestrand til
Haugesund og Bergen via Svartdal i Telemark. Og via raskeste vei Odda - Bergen. Stavanger - Haugesund - Bergen
er også viktig. Men her er det mye som er vanskelig. Man får bygge det som er kurant og lettest først. Og Stavanger -
Kristiansand + Bergen - Odda VIL HJELPE ! Mht. Bergen - Odda, ta det som er lettest og kurantes først.

Stortinget må huske at vi nå skal bremse sentraliseringen og samtidig styrke distriktene. Dette henger i sammen.
Det som her er nevnt vil bidra til å hjelpe distriktene. Samfunnsøkonomisk er det her nevnte riktig. De her nevnte
prosjekter er forutsetninger/byggeklosser for nye tiltak i distriktene.

I Trøndelag og Møre og Romsdal fins egne prosjekt.

Og f.eks. i Mo i Rana traktene er det i nasjonal interesse å søke å få til tilretteleggende samferdselsinfrastruktur.
En viktig region for industri og turisme i Norge. Ny flyplass i Bodø går sin gang. Og som vil frigjøre store arealer
til byutvikling. Totalt sett vil dette styrke Bodø og Nordland vesentlig. Det hører med å kommunisere dette til hele
Norge. I Tromsø skal lufthavnen der rustes vesentlig opp.

Og hvordan går det med planlegging av aktuelle havner knyttet til Nordøstpassasjen, samt bunkringssteder
for grønn skipsfart ?
Redigert 04.03.2021 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
Struts
04.03.2021 kl 10:39 1191

Jeg minnes vagt å ha lest noe om denne banen en tid tilbake:

Ringeriksbanen er som kjent en fremtidig jernbanestrekning mellom Hønefoss og Sandvika, i forlengelse av Bergensbanen. Og det «fremtidige» i departementers irrganger er som vanlig helt i det blå. Banen ble foreslått allerede i 1894 (!!!), og så har det vært utredet, utredet og utredet en fantasillion ganger. Utrolig nok klarte man å vedta utbygging mindre enn 100 år etter første forslag, nærmere bestemt i 1992 - men da manglet selvfølgelig pengene. Og så var man like langt, eller kort. Om banen blir realisert og åpnet før 2094 gjenstå å se, men man kan jo håpe!

Nok om det, i 1994 ble det sendt ut et brev fra det som da het Justis- og politidepartementet i forbindelse med atter en høring om banen. Innholdet i brevet var sannsynligvis bare svada, men det er da også helt uinteressant. Det fantastiske og geniale er hva daværende Justitiarius i Oslo skifterett svarte. Svaret vitner om en svært skrivefør og klok kvinne, humor har hun også - i bøttevis!

Nedenfor siteres brevet, skrift innenfor [...] er satt slik, da det ikke har betydning for innholdet i brevet.

OSLO SKIFTERETT
JUSTITARIUS

Det kgl. justis- og politidepartement
Postboks 8005 dep.
Oslo 14. desember 1994
0030 OSLO Deres ref.: [...]

RINGERIKSBANEN - HØRING AV TILLEGGSUTREDNING

Ved departementets ekspedisjon 6.12.94 er brev av 1.11.94 med vedlegg fra NSB oversendt meg for uttalelse.

Det første som slår meg er adskillig undring over at det tar Justisdepartementet fem uker å ekspedere et høringsbrev til de instanser en ber uttale seg, mens saken syntes å haste såpass meget at departementet kun gir to ukers frist for uttalelse. Det burde være rimelig klart for enhver at det ikke er mulig for noen å sette seg inn i slikt omfattende materiale og gi en fundert uttalelse på så kort tid.

Dernest registreres det med nysgjerrighet at en uttalelse ønskes fra Justitiarius i Oslo skifterett. Riktignok er det vel slik at jeg har en mening om det meste, og gjerne uttaler meg, men jeg har forsøkt å begrense meg til juridiskfaglige spørsmål, særlig innen skiftematerien. Jeg erkjenner imidlertid at jeg har et dypt samfunnsengasjement og har vanskelig med å tie stille. Jernbanen er imidlertid et nytt felt for meg.

Kanskje er departementet oppmerksom på at jeg reiser kollektivt, og i trafikksikkerhetens interesse har holdt meg unna bilkjøring. Ellers hadde vi vel hatt helt andre trafikkregler. Min interesse for jernbanen begrenser seg til det å være trafikant, samt en alminnelig interesse i at denne slags innretninger hensyntar miljøinteresser. At passasjerer med små pudler henvises til røykekupeer er formentlig et problem som tas opp i en senere høringsrunde.

Skifteretten har ansatte både i Bærum og på Ringerike, som kan nyte godt av en ny hurtig togforbindelse. Dette er vel imidlertid neppe årsaken til henvendelsen til meg. Heller ikke er det vel en tanke på at utbyggingen kan føre til konkurser, dødsfall og skilsmisser.

Det gjenstår da bare spørsmål om det kan foreligge en misforståelse, begrepsforvirring eller rett og slett en avsporing. I så fall skal kort opplyses at Jernbanens skiftelokomotiver, skiftekonduktører og skiftordninger ikke har noe med skifteretten å gjøre. I den grad departementet har følt at Oslo skifterett turer frem, så har det intet med jernbanen å gjøre.

Men jeg må erkjenne at en ting har Oslo skifterett til felles med toget. Her går alt på skinner, i stor hastighet, og stort sett i rute.

Vennlig hilsen

Sitat slutt!
Redigert 04.03.2021 kl 10:43 Du må logge inn for å svare

Ja, den var morsom. (Det er nærmest så man kommer i hu sketsjen til Harald Heide Steen om Supperådet).
Her en annen sketsj i samme genre : https://www.youtube.com/watch?v=Kzm2aAzoJSw
Og forøvrig såvidt huskes så hestehandlet Førdemannen Kjell Opseth med SV om Ringeriksbanen og Lærdalstunnelen i 1992
eller deromkring. Lærdalstunnelen ble bygget, men SV ble lurt.
Redigert 04.03.2021 kl 11:24 Du må logge inn for å svare
Struts
04.03.2021 kl 11:23 1148

Hehe. Ja, mange suppehuer blant politikere!

https://www.aftenposten.no/norge/i/PRn5PJ/regjeringen-garanterer-at-ringeriksbanen-skal-bygges-men-loeftet-gir-d

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Dette er ikke bare bare. Men artig at det kommer så mye reaksjoner så fort.

En overordnet ting burde være dette med å bremse sentralisering og styrke andre steder.
Over mange år nå har vi sett at befolkningen øker i Oslo og Akershus. Veldig mye av
nasjonal befolkningsøkning skjer her. Mens f.eks. Nord-Norge har befolkningstilbakegang.

Norge er slik at det er viktig med tilstedeværelse og aktivitet på mange steder. Og steder rundt
omkring har ulike forutsetninger. Latente ressurser kan bli fremkalt mange steder. Bevisstheten
om disse sammenhengene må økes. I Oslo-området har også boligpriser kommet veldig høyt.
En kan spørre seg om det klokt nasjonaløkonomisk å la dette fortsette. Vil ikke de høye
boligprisene her kunne føre til veldig press oppover på lønnskravene i Oslo-området. Er dette
bærekraftig og sunt ?

Burde vi ikke heller satse på verdiskapning rundt om i landet. Det er mange steder det kan
bedrives verdiskapning. En del steder trengs tilrettelegging.

Er ikke faren med Ringeriksbane og E 16 at dette bare vil forsterke Oslo-området ytterligere ?
Og at E 16 vil virke som understøttelse for kjøring til hytter for Oslo-området folk ?

Burde vi ikke heller få istand mer industri i fylker som Østfold, Vestfold, Telemark, Agder,
Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland m.m. Og mer nærings-
aktivitet i Hedemark og Oppland.
Nå kommer også Nordøstpassasjen og grønn skipsfart. Vi trenger å møte dette klokt.
Her ligger nye muligheter. (Havner for lasting og lossing av bulk og gods, bunkring av
fornybar energi m.m.) Det er snakk om f.eks. batterifabrikker, mer kraftproduksjon
(opprustning av vannkraft og f.eks. offshore vindkraft, kanskje noe på land der det er
overkommelig å ha det). Ny kraftkrevende industri utover batterifabrikker. Dette egner
seg i Norge. Og hydrogenproduksjon. Mer mineralutvinning (med forsvarlig avfallshåndtering)?
Turisme ? Sjømatfangst og foredlingsindustri i denne sammenheng. Skipsverft ? Skipsservice ?
Redningsberedskaps-service til havs. Sjøtrafikksentral.
Redigert 04.03.2021 kl 13:10 Du må logge inn for å svare

Jeg mener at en tverrforbindelse E6 Østfold til E18 Vestfold + E 134 fra E 18 Holstad i Ås til E 18 Jensvoll
i Lier er mye mye viktigere verdiskapningmessig nasjonalt, enn en Ringeriksbane og E 16 til Hønefoss. De to
siste tingene er bare tilrettelegging for hytteturer for Oslo-folk med sinnsykt høyprisede boliger. Mens de
to første vil tilrettelegge for verdiskapning i mange hundre milliarder kroners klassen.
Å få konvertert norges desidert travleste fergestrekning til en ca 55 minutters besparelse, og 102 km
kjøreforkortelse 25 - 30 % av døgnet, vil ha enormt å si. For store deler av Sør-Norge er denne
kryssing veldig relevant. Å få oppgradert nevnte strekning av E 134 til 2+2 og 110 vil også ha enormt
å si. Godt over 30 min spart i forhold til i dag. Disse to kryssinger har store trafikkpotensialer. Og vil
hjelpe industri og næringsaktivitet betydelig. Masse latente verdier kan fremkalles rundt omkring i
et kjempestort område. Dette vil være virkelig bygging av nasjonale verdier.
Redigert 04.03.2021 kl 13:26 Du må logge inn for å svare

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/6zXGdL/den-som-venter-paa-et-tog-venter-kanskje-forgjeves
Noe som ikke er snakket om i det hele tatt er sporbredde og mulig borttagning av kjøreledning.

I dag brukes 1435 mm sporbredde. Det reisende publikum vil kanskje ønske seg bredere togvogner. Og slippe
å se master fyke forbi togvinduet. Økes sporbredden muliggjøres bredere togvogner. Og dette med batterier
kan etterhvert muliggjøre borttagning av kjøredning. Da vil det bli billigere å bygge jernbane. Man slipper master,
kjøreledning og alt rælet som følger med det. Sannsynligvis mindre driftsstans også. Og mindre vedlikeholdsbehov.
Det viktige blir å ha en rak trasé som tåler høy fart. For toget må ha høy fart for å kunne konkurrere. Toget har også
flere andre fordeler som i mange tilfeller gjør det foretrekkende. Politikere kan også føre en prispolitikk som er
i togets favør. Tog avlaster også veiene. Og folk kan anvende tiden på et tog til noe meningsfylt og nyttig. Hvilket
ofte er vanskeligere i bil eller buss.

Videre må en enkeltsporet bane holde lenge fra Sandvika til Sundvollen. Det er ikke marked for noe mer på
denne strekningen. Og E 16 tvers over en del av Tyrifjorden er det neppe så gildt behov for. Mye annet i
norges land er mye mye viktigere enn dette.
Redigert 04.03.2021 kl 15:53 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/eiendom/dnb-markets/makro/rente/dnb-markets-mener-den-hoye-boligprisveksten-kan-utgjore-en-risiko-for-den-finansielle-balansen/2-1-974676
Vi kan jo bare tenke oss hva boligeiere med 30-, 40- og 50-millioners boliger må ha i lønn for at "det skal gå rundt".
E 16 tenkes bygd for at Oslo og Bærumsfolk skal få 5 minutter kortere å kjøre til hyttene. Det er jo ikke en bedrift tenkt etablert pga.
dette prosjektet.
Norge trenger en helt annen tenkning enn det regjeringen har demonstrert i dag.

https://www.nrk.no/nordland/skjalg-fjellheim-i-nordlys-er-kritisk-til-at-bodo-far-milliarder-til-ny-flyplass-og-ny-by-1.15402059
Etter at jeg skrev om Bodø i går, er det pussig at dette kommer i dag.

Etter min mening er det veldig viktig at vi har byer med litt størrelse på i Nord-Norge. Et forbedret Bodø bør kunne gi
gode ringvirkninger rundt seg. Dette er en av de byene i Norge vi særlig bør satse på. Passer også fint inn i forbindelse
med Nordøstpassasjen og alle mulighetene som ligger i det. Har fantastisk natur rundt seg. Bodø kan bli en by i verden.

https://www.aftenposten.no/norge/i/x3emen/her-sier-naboene-et-hoeyt-og-tydelig-nei-takk-til-den-nye-ringeriksbane
Må si jeg er veldig kritisk til at Bane Nor agerer boligutbygger ved Kroksund på Ringerike. Her nevnt tiltenkte 3290 boliger.

Bane Nor bør drive med jernbane, ikke som eiendomsspekulant og utbygger. Det vi ser her er etter min mening
et brudd med det som burde være mandatet til Bane Nor. Dette her har preg av en slags butikk i butikken. Og som
attpåtil går på tvers av intensjonene bak demokratiet. Folket eier Bane Nor. Noen enkeltpolitikere har ikke folkets
fullmakt til sånt som vi ser her.

https://www.aftenposten.no/norge/i/2dqP3v/regjeringen-kutter-kraftig-i-jernbaneplanene-for-oestlandet
Det lyttes og man beveger seg i retningene som argumentene her på tråden går ut på. I f.eks. Østfold
bør man legge traseen vekk fra kvikkleiren i Moss og Fredrikstad. Fra Råde og til Rolvsøy fins fast fjell.
Her er ikke kvikkleire. (Bygg deler i tunnel for å spare landskapet). Og i Moss må det både byutviklingsmessig
og jernbane-linjeførende være meningsløst å ha både trasé og stasjon helt i vannkanten. Moss har potensiale
til å bli en fin by. Men da må Bastøyfergen byttes ut med fjordtunnel og jernbanen bringes vekk fra vannkanten.
Med det på plass, kan Moss utvikles til å bli en utmerket by. Motorvei til Askim bør også bygges. Og jernbanen
linket opp mot Oslo, Gøteborg og Stockholm via jernbane til Ski og vei til Askim.
Fra Hamar til Lillehammer burde det holde med enkeltspor inntil videre. Det samme Porsgrunn - Skien.
Dobbeltspor Porsgrunn - Larvik for 250 km/t er allerede forlengst BYGGET det. Dobbeltspor Halden er
heller ikke viktig eller egentlig aktuelt. Sluttstrekningen til Halden holder som enkeltspor. Men dobbeltspor
Rolvsøy - Gøteborg er viktig.

Vi bygger Intercity for at det skal være et preferert transporttilbud. Da må det gå fort, være komfortabelt
og rimelig å reise med. Dette vil også avlaste veiene. Samtidig med Intercity hamle opp med konkurranse
fra busser, ELbiler, ELbusser, EL minibusser osv. Intercity-jernbanen må være rask. Minst 250 km/t samt
forkortet trasé.

På lengre sikt så blir det nok høyhastighetstog fra Lillehammer til Trondheim. Betyr 51 km tunnel gjennom
Dovre. Men dette er et stykke frem i tid. Men greit å ha noen langsiktige strategier også. Da blir det forhåpentligvis
også høyhastighetstog Trondheim - Bodø.

Alt dette handler om å bygge landet.
Dobbeltsporet til Hamar er det vel rimelig klart hvor skal gå. Og dobbeltspor Oslo - Hamar må vi ha. Bygg det ferdig.
Så får Innlandet mer fremtidstro. Og Flytog til Gardermoen kan settes opp fra Hamar. Lillehammringene kan inntil
spor er ferdig til seg, ta buss eller bil til høyhastighetstoget fra Hamar. Ferdigstillelse til Hamar vil vise Innlandet
at høyhastighetstog er på gang nordover i Gudbrandsdalen. Da vil grunnlaget for slik bane der, vokse frem.
Vi må ta first things first.
Sverige har noe trasé som er dimensjonert for 280 km/t. Litt sånn kunne Norge tenke også. At det bygges
inn potensiale for fartsøkning senere. Reisetid er sentralt om jernbane skal hevde seg ordentlig i konkurransen.
Nye traseer mot Gøteborg og Stockholm bør dimensjoneres for 320 eller 350 km/t bare så det er nevnt. Der er
dimensjonering for 250 og 280 altfor lite. Selv om marsjfarten kanskje blir 270 - 280 i åpningsårene. Det må finnes
ytterligere fartspoensiale for den lengre sikten når det først bygges.
Redigert 06.03.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare

Hva angår Bodø bure man bruke pengene på å sette opp en vindskjerm mot Sverige. Med den vinden som konstant er i Bodø, bortsett fra når Bodø seilforening arrangerer tirsdagsseilas, så skal det bli en utfordring til å få økt folketallet i Bodø. Folk blåser formelig bort.

Kjell Opseth bar en slu politiker som fikk ting som han ville. Lærdalstunnelen vil for evig å alltid bli stående som et byggverk til minne om en viljesterk, handlekraftig og slu politiker. På samme måte som Hardangerbrua for alltid vil bli stående som et monument over Høyre sine feil innen samferdslepolitikk. Men til høsten er det slutt for Erna og hennes hoff.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bnqa5l/togpendlerne-paa-ringerike-blir-kanskje-verdens-dyreste
Er i stor grad enig med kronikkforfatter her. F.eks. Østfoldbanen har 10 ganger trafikkgrunnlaget til Ringeriksbannen.
Og enda mer om Sverige trekkes inn i denne sydretningen.

Der her var veldig mye monolog fra din side, jeg har følgende kommentarer.

Hele IC var i sin tid valgflesk fra regjeringen Stoltenberg, de hadde aldri realistiske tanker om å faktisk bygge hele greia. Det er litt som når enkelte partier nå snakker om å bygge Nord-Norge-banen. Så fikk de noen planer av BaneNOR som de kunne vifte med og snakke om flesket. Planene var verken realistiske på pris eller tidsplan. Sosialsitene trodde nok ikke det de så da regjeringen Solberg med samferdselsminister Solsvik-Olsen satte i gang en massiv satsing på infrastruktur og startet bygging av IC, og i løpet av få år firedoblet samferdselsbudsjettet.

Jeg mener at hele IC bør bygges, dog over en litt lengre tidsperiode enn tidligere tenkt. Om befokningsutviklingen fortsetter (noe jeg tror den gjør) vil over 50% av Norges befolkning bo innenfor intercityområdet om 25-30 år.

Tønsberg stasjon bør legges ved Jarlberg travbane, da slipper man en dyr og uønsket utbygging gjennom selve byen. Stykket forbi Tønsberg blir da enkelt og billig å bygge (dog noe fare for at arkeologiske funn vil skape trøbbel), det vil også gå raskt forbi byen for de som skal lenger. Når man har kommet til Porsgrunn bør man tenke på bane videre til Arendal og Kristiansand langs kysten derfra. Alle planer inneholder forøvrig stasjon på Torp flyplass.

Hvis man ikke bygger hele IC bør man ikke stoppe rett før Hamar, man bør stoppe rett etter. Stasjonen i Hamar bør ligge ved vikingskipet slik kommunen foreslår, deretter tunnell, da får man åpnet opp hele byen og fjernet mange kryssninger. Det gir også fordelen at tog fra Oslo kan kjøre til Østerdalen via Hamar.

For nedre Glomma er rett linje helt klart det beste. Det blir raskest og det blir betydelig billigere og enklere å bygge ut.

Jeg er uenig i at man bør hoppe over Halden. Stasjonen i Halden bør ligge der den ligger i dag. Men etter Halden stasjon bør jernbanen gå inn i fjellet under festningen.
Redigert 11.03.2021 kl 11:42 Du må logge inn for å svare

Må legge til at jeg er for bygging av Ringeriksbanen og firefelts vei der. Det er ikke bare jernbanen til Bergen, men også hovedveien.

Vi må være bevisst på at Norge er laget topografisk fra naturens side, slik at bosetting har etablert seg på østlandet og resten av befolkningen
langs kysten. I midten av Sør-Norge fins Hardangervidda, Jotunheimen og fjellene sønnafor og nordafor. Vi må ikke sentralisere for hardt.

Artig at du foreslår Jarlsberg travbane for Tønsberg. Jeg er enig. Man får bygge en shuttleløsning av noe slag ut dit. I kombinasjon med
godt om gratis park & ride plasser. Vi ønsker at Intercity skal brukes. Da trengs GRATIS P-plasser i den sammenheng. I f.eks. Sverige
er gratis park & ride plasser veldig utbredt. Noen steder kan man til og med stå gratis i en uke 5 meter fra plattformen. Vi må slutte å ta
betaling for park & ride parkering. Steder som Lysaker er unntak.
I Tønsberg går jernbanen som en krussedull i sentrum. Tenk å kunne bli kvitt det. Og ved Jarlsberg travbane vil stasjonen favne flere
trafikanter. Bygg en trikk, bybane, eller bussløsning til stasjonen. Sammen med gratis og kapasitetssterk park & ride blir det bra.
En Jarlsberg-løsning er mye billigere, enklere og raskere å bygge. IC vil spare reisetid også. Park & ride er ikke bare for biler, men også
mopeder, sykler osv. At det er tilrettelagte forhold for alt sånt. Gjerne under tak for denne type tilbringerredskap.
Porsgrunn mot Kristiansand kommer nok etterhvert, men det er lenger frem. Bør gå et godt stykke inn fra kysten. Flere km nord for E 18.

I Hamar er jeg enig med deg. Må være bra å få vekk jernbanen fra vannkanten der. Legg stasjonen i nærheten av Vikingskipet. Kan også
lage shuttleløsning til stasjonen. Og ha godt om gratis park & ride plasser ved Vikingskipet. Busser kan gå fra Lillehammer til Hamar på
ny motorvei inntil videre.

I Nedre Glomma bygges rett linje fra Råde til Rolvsøy til Svinesund. Få opp fokuset på Uddevalla, Gøteborg, Helsingborg, Sjælland og
Hamburg. Halden stasjon ligger kloss i elven der. Nylig raste litt av elvekanten ut. Et problematisk sted mht. grunnforhold. Og en blindretning.
Lag heller en shuttleløsning bort til IC sporet. IC-stasjonen kan ligge ved Svinesundparken et sted. Hit går nesten togsporet fra Halden i dag.
Trengs bare en omlegging på slutten. Veien til Gøteborg gjør ikke gjennom fjellet under festningen i Halden. Kursen til Gøteborg er
via Svinesund. Og stasjon ved Rolvsøy med masse gratis park & ride plasser vil gavne svært mange innbyggere. Kanskje 150.000 ?
Shuttleløsning til sentrumene i Fredrikstad og Sarpsborg. Kan spare enormt med milliarder for IC sporet ved dette. Sparer reisetid på IC også.
Kan bli aktuelt med stasjon ved Tanum (nær Grebbestad m.m.) og Kungälv (hit gikk Norge før ! Nær Marstrand og masse annet) i tillegg til
det nevnte. En IC-stasjon ved Svinesundparken kan bli kjempeattraktiv den. Superkort reisetid både til stasjoner oppover mot Oslo og
nedover mot Gøteborg. Og her er det kjempegod plass til masse gratis park & ride plasser. For nye Oslo - Gøteborg snakker vi reisetid på
1.30 eller 1.35. For det vanligste ruteopplegget.

IC på Østlandet kan også komme til å få en del trafikanter fra utlandet fra Stockholmsretningen og Gøteborgsretningen.
IC er mye raskere enn bil, og møter ikke kø på veien. Alle kjører heller ikke bil. Ombord i IC kan man dessuten nytte tiden til å jobbe, samtale
eller slappe av. Parkeringsutfordring i bysentra unngås også. Mange foretrekker denne reiseformen.
Redigert 11.03.2021 kl 16:27 Du må logge inn for å svare

Disse to prosjektene forsøker å snike i køen. Men det gjenstående av E 16 mellom Sollihøgda-traktene og Sundvollen-traktene er greit.
Misliker av Bane Nor liksom skal bygge 3300 boliger ved Kroksund. Det er ikke sånn vi driver samferdselspolitikk her i landet.
Norge trenger stimulans andre steder enn Oslo-området. Vi må ta det viktigste først. Bl.a. det som kan understøtte industri og verdiskapning.
F.eks. Østfold har potensiale på industri. Støtt opp om det. Støtt opp om steder som Mo i Rana, Glomfjord og Narvik (konstruktivt for landet
som helhet). Mulig Steinkjer-traktene har noe industri på gang. Sånt er konstruktivt.

Arbeiderpartiet er større enn Høyre på en ny meningsmåling gjort av Sentio for Nettavisen.

Høyre går ned 4,2 prosentpoeng til 22,7 prosent på Nettavisen marsmåling. Dermed er de mindre enn Arbeiderpartiet (23,5) for første gang siden mars i fjor.

Dersom prosentandelen sto seg til valget, ville Ap sammen med SV og Sp fått 92 mandater og stortingsflertall.

Også Frp får en opptur på målingen. Etter tre strake målinger på under 10 prosent får de nå 12 prosent oppslutning på marsmålingen. I februar fikk de kun 7,5.

Målingen er gjennomført mellom 9. og 14. mars gjennom 1000 intervjuer. Feilmarginen er fra 1,1 til 3,3 prosent. (VG/NTB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høyre taper på det ukloke utspillet om Ringeriksbane.
Ringeriksbane bør ikke prioriteres nå.
Det er andre prosjekter som er mye mer presserende og konstruktive nasjonalt, enn det.