Harmony vil bli gigantisk!


Her er det gode muligheter til å komme seg tidlig inn!

Tigergutt som ikke en gang deltok i emisjon har hamstret- må jo være et godt tegn?

Kursen ligger nå rundt emisjon, og med tanke på vekstambisjoner i selskapet bør dette være er svært spennende case på sikt!!

Hva tror dere om fremtidig kursutvikling?

Til info: Handles på NOTC, altså igjennom megler.

draugen

"Strømforbruk har i det store å hele med størrelse på ICene du putter på waferen.
Går du fra 24nm teknologi til 6nm teknologi så vil 6nm chipen generelt forbruke 16 !! ganger mindre strøm enn 24nm chipen. Harmonychain har ingen ny revolusjonerende teknologi som på magisk vis vil gjøre at chipen bruker mindre strøm. Hadde de hatt det kunne de gått til nvidia,intel,samsung etc og solgt patentet sitt for milliarder uten problemer."

Meget bra podcast om BitCoin.

https://e24.no/boers-og-finans/i/JJe7oJ/hvordan-lager-man-en-bitcoin?fbclid=IwAR0vzoIiBRZvUGRLQqUEgq0-9M59fqo3d_Sql_Y4m8kZFfQzARQoR4DS0m4

TIL AKSJONÆRENE I HARMONYCHAIN AS
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Harmonychain AS
Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 13.00, i selskapets lokaler, Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo.
På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19, og i lys av de reise- og møteanbefalinger
og restriksjoner som er innført, finner styret det påkrevet med en sterk oppfordring om at aksjonærene
avgir sine stemmer gjennom innsendelse av fullmaktsskjema i forkant av generalforsamlingen og at man
ikke møter opp personlig.
Styreleder Bjørn Zachrisson vil åpne generalforsamlingen.
Til behandling foreligger:
1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern
Styret foreslår at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, og at det ikke
utbetales utbytte for regnskapsåret 2020.
5. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
Styret foreslår at revisors godtgjørelse dekkes i henhold til regning.
6. Endring av vedtektenes § 6
Styret foreslår å endre vedtektens § 6, slik at denne skal lyde:
§ 6 Styret
Selskapet skal ha et styre som skal bestå av 3-6 medlemmer. Selskapets firma tegnes av
styreformann og et styremedlem i felleskap, eller styreformann og daglig leder i fellesskap, eller to
styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
7. Fastsettelse av styrets honorar og honorar til komitéer
7.1 Honorar til styret
Styret foreslår i sin innstilling NOK 100.000 i honorar til styrets leder og NOK 100.000 til styrets
medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling
2022.
7.2 Honorar til salgskomitéen, revisjonsomitéen, kompensasjonsomitéen og informasjonsomitéen
Styret foreslår i sin innstilling at leder av samtlige ovennevnte komitéer honoreres med NOK 5.000 og
NOK 5.000 til øvrige av samtlige ovennevntes komitéers medlemmer for perioden fra ordinær
generalforsamling 2020 og frem til ordinær generalforsamling 2021.
8. Tildeling av tegningsretter og fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med tegningsrettsordning
Av hensyn til behovet for å rekruttere og binde flere ledende personer enn tidligere samt for å ha
fleksibilitet i forhold til eksterne rådgivere, investorer og evt. nye ansatte, ønsker styret å etablere en
ordning der det tildeles tegningsretter. Hver tegningsrett gir rett til å tegne 1 aksje pålydende kroner
0,05. Styret foreslår at tegningsretter tildeles som følger:
Styret foreslår et tegningsrettsprogram på totalt 18 950 000 aksjer til tegningskurs kr 4,00 pr. aksje,
med tillegg av 15% av differansen mellom aksjekurs ved utøvelse og kr 4,00, som fordeles således:
Eksterne rådgivere, investorer samt evt.
nye ansatte etter styrets vurdering 2600000
Styret Salgskomite
Styreleder Bjørn Zachrisson 3250000 Komiteleder Ben Miklozek 600000
Styremedlem Thore Johnsen 1250000 Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000
Styremedlem Tore Sviland 1250000 Komitemedlem Christian Rustad 250000
Styremedlem Christian Rustad 1250000 Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000
Styremedlem Ben Miklozek 1250000
Kompensasjonskomite Revisjonskomite
Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000 Komiteleder Tore Sviland 500000
Komitemedlem Tore Sviland 250000 Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000
Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000 KomitemedlemOla Stene-Johansen 250000
Informasjonskomite Administrasjon
Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000 CEO Ola Stene-Johansen 1250000
Komitemedlem Tore Sviland 250000 Lead Software Developer
Komitemedlem Ola-Stene Johansen 250000 Arve Rasmussen 500000
CTO Christian Rustad 2000000
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen godkjenner et tegningsrettsprogram med
et totalt omfang på 18 950 000 aksjer over to år, gjennom å fatte følgende vedtak:
a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 897 500. Tegningskurs utgjør kr 4,00
pr. aksje med tillegg av 15% av differansen mellom aksjekurs ved utøvelse og kr 4,00. Andre
tegningsvilkår fastsettes av styret.
b) Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.
c) Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold
til tegningsrettsprogram for mottakere som nevnt i innkallingen.
d) Fullmakten kan omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
e) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. aksjeloven § 10-5.
f) Fullmakten gjelder i to år, og løper frem til og med 1. juni 2023.
9. Fullmakt til erverv av egne aksjer
Etter aksjeloven §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer
innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret slik fullmakt, og fullmakten
er registrert i Foretaksregisteret. Selskapet har per 21. mai 2021 en beholdning på 0 egne aksjer,
tilsvarende ca. 0,0 % av totalt antall utestående registrerte aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer gjennom å fatte
følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Harmonychain AS opp til en maksimal
pålydende verdi på NOK 866 000,00. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom
en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 10 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i
Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2022, men senest 30. juni
2022. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.»

10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp
eller liknende disposisjoner, samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.
For å kunne utnytte fullmakten på forretningsmessig best mulig måte, kan det være aktuelt i den
enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller
foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes
fortrinnsrett. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fornyer fullmakten, gjennom
å fatte følgende vedtak:
a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 866 000. Tegningskurs og andre
tegningsvilkår fastsettes av styret.
b) Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre
eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf.
aksjelovens § 10-2.
c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. aksjeloven § 10-5.
d) Fullmakten kan omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære
generalforsamlingen våren 2022, men senest 30. juni 2022, og inkluderer retten til å endre selskapets
vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.
11. Endring av selskapets revisor til RSM Norge AS
I forbindelse med notering på Euronext Growth foreslås å bytte til et større revisjonselskap. Styret
foreslår at generalforsamlingen skifter selskapets revisor til RSM Norge AS, gjennom å fatte følgende
vedtak:
a) Selskapets revisor er RSM Norge AS.
De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen 30. mai 2021 kl. 13.00
til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel til e-post: post@harmonychain.com.
Aksjonærer som ikke er påmeldt generalforsamlingen innen påmeldingsfristen, vil ikke gis anledning
til å delta i generalforsamlingen. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere
som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.
Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmakt, bes utfylle vedlagte fullmaktsformular som
sendes til Harmonychain AS ved styreleder. E-post: post@harmonychain.com. I tråd med vedtektene
§ 8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Årsregnskapet og årsberetning
for 2020 ligger på selskapets hjemmesider. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes
vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene,
kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 46 29 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr
e-post til post@harmonychain.com.
Oslo, 24. mai 2021
Styreleder Bjørn Zachrisson
Ticker
24.05.2021 kl 22:56 4388

"Tegningskurs utgjør kr 4,00"
De må da betale 4 kr for hver tegningsrett/aksje så da må de tydeligvis se en oppside selv her da...

Dette var det villeste opsjonsprogrammet jeg har sett. Synd den kom på en rød-dag og mest sannsynlig ikke blir fanget opp av Thor C Jensen i DN. Det hadde blitt morsom lesning.
canarias
25.05.2021 kl 00:02 4310

Thor C Jensen er fullstendig inkompetent i dette gamet, han later som han har peiling men han er totalt på viddene.

Tok et lodd i denne idag, virker fremtidsrettet. Aksje sladder Henriksen mente denne kunne ha potensiale.
canarias
25.05.2021 kl 10:08 4087

En av aksjene med desidert best oppsidepotensiale på Oslo børs.
Redigert 25.05.2021 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
Ticker
25.05.2021 kl 19:29 3769

Så langt har den hatt desidsert best nedside siden børs intro.
Sitter på en god pott aksjer men skal gi den året ut så får vi se om det blir årets verste eller beste aksje i porteføljen

Jeg er noe negativ innstilt til ledelsens motivasjonsprogram, de skriver på bakgrunn av nyrekruttering men har inkludert seg selv. Jeg mener volumet i programmet er for stort og det burde vært gjennom tilbakekjøp i markedet. 4kr pr aksje er rimelig når vi vet at kundene ligger i sovepose utenfor kontordøren for å sikre seg plass. Det kommer neppe noen kontrakt nyhet før etter 1.juni.. men et salg på minst 2mrd i 2022 har en viss underliggende verdi.

Jeg forstår usikkerheten rundt denne med notering midt i verste justeringsperiode for krypto markedet. Nå skal det sies at selger siden har vært periodevis svak med tynt volum. Men totalt er jeg fornøyd med greit dagsvolum som bekrefter interessen.

Det har vært diskusjon rundt dette med strømforbruk i forbindelse med maining og bitcoin. Hvor mye går strøm forbruket ned når den er ferdig utgravd?
Det kommer maksimalt til å eksistere 21 millioner Bitcoins. I skrivende stund eksisterer det ca. 17,7 millioner Bitcoins (21.mai 2019)

Har er det bare snakk om at salgskomiteen gjør jobben sin. Men om jeg forstår dette rett er en arbeidsdag en arbeidsdag uavhengig av hvor mange komiteer du sitter i?

Det er bedre og bygge et firma i en medvind med aksjonærene, enn negativ sur undertone av grådighet.

Alt i alt er det her bare og holde seg fast.
JanV
25.05.2021 kl 20:51 3724

Du lever virkelig opp til navnet ditt til fulle. «Salgs komite». Festlig at du ikke skjønner det er en trykkleif for «valgkomité». Hjelp for en gjeng i lallaland.

Jan, du skal ikke se bort ifra at noen snuser på selskapet. Da blir det mer harmony mellom komiteen og motivasjonsprogrammet.
JanV
26.05.2021 kl 07:39 3488

Dette er et gigantisk bløff selskap, men ditt ordspill er morsomt. At professoren tør å rote seg borti dette er veldig rart.
canarias
31.05.2021 kl 15:14 3126

Jeg har sagt mange ganger at oppsiden i Harmony er enorm.
TSGarp
31.05.2021 kl 15:18 3143

Er det noen andre enn meg som tenker at dette selskapet er en scam?
kaliber
31.05.2021 kl 20:18 3057

Nei, ingen andre!

Innsiderapportering ifm. avholdt generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen i Harmonychain AS ble avholdt i dag den 1. juni
2021.

Generalforsamlingsprotokoll er offentliggjort gjennom egen børsmelding.
Generalforsamlingen godkjente følgende styre/komite-honorarer og opsjonsprogram:

Alle styremedlemmer inkl. styreleder får et årlig honorar på kr 100.000,- for
styrearbeid.
Alle komitemedlemmer får et årlig honorar på kr 5.000,- for komitearbeid.

Generalforsamlingen godkjente videre et opsjonsprogram med tegningskurs kr 4,00
pr. aksje, med tillegg av 15% av differansen mellom aksjekurs ved utøvelse og kr
4,00, som fordeles således:

Eksterne rådgivere, investorer samt evt. nye ansatte etter styrets
vurdering 1600000

Styret
Styreleder Bjørn Zachrisson 3250000
Styremedlem Thore Johnsen 1250000
Styremedlem Tore Sviland 1250000
Styremedlem Christian Rustad 1250000
Styremedlem Ben Miklozek 1250000

Administrasjon
CEO Ola Stene-Johansen 1250000
Lead Software Developer
Arve Rasmussen 500000
CTO Christian Rustad 2000000
Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000

Kompensasjonskomite
Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000
Komitemedlem Tore Sviland 250000
Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000

Informasjonskomite
Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000
Komitemedlem Tore Sviland 250000
Komitemedlem Ola-Stene Johansen 250000

Revisjonskomite
Komiteleder Tore Sviland 500000
Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000
Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000

For mer informasjon, kontakt:
Konsernsjef Ola Stene-Johansen: +47 41 42 71 29
Styreleder Bjørn Zachrisson: +47 46 29 00 00
www.harmonychain.com
True
01.06.2021 kl 20:57 2824

"For meg ser selskapet ut som en gjeng med nolduser uten erfaring annet enn "minet bitcoin på gutterommet". Store drømmer, men NULL substans."

Nettopp! Folk lar seg lure nok en gang av en "fantastisk teknologi" som kanskje ikke en gang eksisterer eller vil bli noe ut av, akkurat som Life som også har tynnslitt troverdighet. Tror virkelig folk på alt de leser og hører?

Er dere klar over hvor mange falske LinkedIn profiler det er der ute som hevder ditten og datten? Jeg har avslørt flere av dem, og Christian Rustad som står bak dette selskapet har ikke en gang vært smart nok til å skrive det samme viss vasset han har skrevet om seg selv på hjemmesiden, på LinkedIn profilen sin.

Kanskje det er noe her, men jo mer noe virker for godt til å være sant, desto mer grundig bør man sjekke om alt er på rette. Og det kan jeg ikke se her, alt virker strengt tatt amatørmessig.
Redigert 01.06.2021 kl 21:05 Du må logge inn for å svare
True
01.06.2021 kl 21:03 2821

Absolutt, dette vil gi et stort skakk i hans omdømme dersom dette viser seg å være bare fjas. Ikke noe man vil ha på seg når man tilhører NHH. Men kanskje han har planer om en fin pensjonsordning til seg selv. Fyren er jo ikke akkurat ung lenger, og da er det lett å få andre intensjoner.....
True
01.06.2021 kl 21:04 2830

Slapp helt av, du er ikke alene. Elendig scam dog, de burde gjort en mye bedre jobb. Ganske skuffet for å være helt ærlig. Er nok mange som kommer til å lide store tap her.

Sikkert ingen som kjøper nå når dere 2 har advart så fint,spennende å se hvilken vei det går fremover.
True
01.06.2021 kl 21:20 2790

Må aldri undervurdere flokkens dumskap mister :-) Kjøp i vei!
HP17
01.06.2021 kl 21:39 2785

Største amatørselskapet på ose (sammen med thin)?
Her kommer mange til å tape mye penger fremover, men akkurat som i thin kommer vel selskapet til å leve i mange år på emisjon etter emisjon? Hvor er substansen her?
True
01.06.2021 kl 22:05 2758

Det ser meget lovende ut for Thin akkurat nå som har steget bra i det siste, så jeg ville holdt meg god for å nedsnakke dem med mindre de ikke følger opp- og får avtalene på plass, slik at produksjonen av batteriene kan starte. De neste meldingene fra Thin vil bli helt avgjørende.

Så mens du sitter og håper på Thin og Lifecare baserer du andre investeringer på hva ledelsen har lagt ut av info om seg selv på LinkedIn og det at de som mange andre har en lukket facebookprofil? 😂😂😂😂 Sorry ass det der blir litt for konspiratorisk...
Redigert 01.06.2021 kl 22:28 Du må logge inn for å svare
UberMath
02.06.2021 kl 10:37 2636

Her er det mye gruppebais.

Krypto tar over referanse valutta og det er klart at Litecoin og Doge er de Proof of Work coins som er billigst i energiforbruk. det er disse Harmonychain har gått etter.

Når kontrakten signeres på 44 000 enheter av scrypt ASIC så kommer det inn en milliard. Selskapet er pr nå priset til 300 mill. Klarer HMONY brasene her så gjør de en 80 multippel for å nå normal prising. Verdt å ta et lite lodd her.
True
02.06.2021 kl 11:07 2627

Ingenting konspiratorisk med det i det hele tatt. Det var nettopp dette jeg skulle gjort i utgangspunktet før jeg investerte i LIFE, men i likhet med Harmony, har de en enestående teknologi til et gigant marked, og da er det det fort gjort å bli drevet med.

Husk at vi bor i Norge, et land med høy tillit, og nordmenn flest er blåøyde og naive. Da er det lett for skurker som Holter og co å utnytte andres naivitet med gull og grønne skoger. Så beklager så mye at jeg advarer folk om nok et potensielt Life scenario. Det er ingen reell substans her annet enn håp og tro.
Redigert 02.06.2021 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
True
02.06.2021 kl 11:12 2622

Joda, høres veldig flott og bra ut det, HVIS det er faktisk det som kommer til å skje...

Liker at du skrev "lite" før lodd dog. Igjen, ikke sats mer enn du er villig til å tape. Har du penger du kan like gjerne kaste i dass, så er det jo ett fett :-)
UberMath
02.06.2021 kl 12:14 2589

harmony tror jeg har økt +100% innen Juli.
UberMath
02.06.2021 kl 13:49 2544

da blir jeg glad.

Og når kontrakt om salg av 44 000 Bulldozers blir meldt så gjør aksjen x20 på toppen av det igjen.
UberMath
02.06.2021 kl 21:40 2437

harmonchain er ute på Reddit nå.

Stille før stormen. Tar denne av, går det raskt opp til 10. Bruker sommeren til å laste opp mer i denne.

Kanskje litt optimistisk, hadde vært glad med å gå opp til 5.men hvem vet.
Dakota
07.06.2021 kl 00:29 1782

breaking news:HARMONYCHAIN med en estimert brutto kontraktsverdi 900 millioner med KEYTOUCH TECNOLOGY,SUPERMINING.
Vil professorens HARMONY fly lik MOOOHNs MVW?

Harmony signerer gigantavtale!!

Harmonychain-gruppen signerer rammeavtale med en estimert brutto kontraktsverdi på 900 millioner kroner med Keytouch Technology AS

https://finansavisen.no/nyheter/digital/2021/06/07/7685020/kryptodatter-signerer-avtale-til-900-mill.?internal_source=sistenytt
JanV
07.06.2021 kl 08:29 1560

Morsom melding, men at Keytouch som i sitt siste årsresultat hadde det gigantiske årsresultatet på 3000 kroner. Jeg gjentar 3000 kroner skal bygge og levere for 900 millioners??? Yeah sure. Nolduser kommer til å kaste seg på dette i dag, men det høres ut som en ny BS story fra selskapet.
True
07.06.2021 kl 10:49 1440

Kanskje de har hatt Holter fra Lifecare som Mentor? Det vil forklare utroverdigheten...