BERGENBIO KUNNGJØR TOPPLINJEDATA FRA FASE-II COVID-19


Noen som fortsatt tror Bem ikke skal brukes mot Covid? ;) LES da vel.

https://newsweb.oslobors.no/message/533344

BERGENBIO KUNNGJØR TOPPLINJEDATA FRA FASE-II UTPRØVINGSSTUDIE AV BEMCENTINIB I SYKEHUSINNLAGTE COVID-19 PASIENTER

BGBC020 studien viser at for mer enn 50% av COVID-19 pasientene som er innlagt
på sykehus, har bemcentinib potensiale til å øke andelen som overlever uten å
trenge respiratorbehandling. For sykehus verden over som bekjemper pandemien, er
dette den største utfordringen.

· I en undergruppe med økt alvorlighetsgrad ble overlevelse uten bruk av
respirator observert hos 90% av pasienter behandlet med bemcentinib mot 72% hos
pasienter som fikk standard behandling
· Overlevelse var numerisk høyere hos pasienter behandlet med bemcentinib
· Antiviral virkningsmekanisme for bemcentinib ble støttet av analysen
· Bemcentinib ble godt tolerert gjennom studien
· BerGenBio fortsetter diskusjoner med internasjonale - og regulatoriske
myndigheter om neste trinn
· BerGenBio vil avholde en webcast i dag klokken 10.00 CEST (se detaljer
under)

Bergen, Norge, 18. mai 2021?- BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), et biofarmasøytisk
selskap i klinisk fase som utvikler nye, selektive hemmere av AXL-kinase for
krefttyper med behov for forbedret behandlingstilbud, offentliggjør
topplinjedata fra BGBC020, en randomisert fase-II klinisk studie, som vurderer
bemcentinibs effekt og sikkerhet i behandling av sykehusinnlagte COVID-19
pasienter.

BGBC020 studien ble utført ved flere sykehus i Sør-Afrika og India og
rekrutterte totalt 115 pasienter mellom oktober 2020 og mars 2021.

Demografiske utgangsverdier var balansert mellom gruppene; 60 pasienter
rekruttert i India og 55 i Sør-Afrika. Median alder for rekrutterte pasienter
var 54,0 år (fra 19 - 89 år) hvorav 34% var kvinner. De aller fleste pasientene,
93 av 115 (83%), var grad 4 etter WHO OCS (ordinale kategoriskala) ved
innleggelse, mens 11 pasienter var grad 3 og 11 pasienter var grad 5. De mest
vanlige samtidige lidelsene var diabetes (27%), kreft (8%) og hjertesykdom (7%).

Pasientene var randomisert til å motta standardbehandling (SOC) alene, eller
bemcentinib i tillegg til SOC. 76% av pasientene fikk steroider og 51% fikk
remdesivir som del av behandlingen. Pasientene ble nøye evaluert i 29 dager
etter innleggelse for å vurdere effektendepunktene, og til dag 90 etter
randomisering for å vurdere langtidsutfall.

En post-hoc-analyse (ikke spesifisert i protokollen) identifiserte en
undergruppe av pasienter som i utgangspunktet hadde høyere alvorlighetsgrad
(grad 4 og 5) og C-reaktivt protein (CRP)> 30 mg/L. Denne undergruppen
representerte mer enn 50% av pasientene i studien, og viste lovende bevis for
kraftigere behandlingseffekt av bemcentinib for alle endepunkt som ble evaluert.
C-reaktivt protein (CRP) er en etablert biomarkør brukt i klinisk praksis for å
oppdage akutt betennelse, og stiger i løpet av de første par timene av den
akutte responsfasen. I COVID-19 korrelerer det stigende nivået av CRP i blodet
med økende alvorlighetsgrad.

Bemcentinib ble godt tolerert av pasienter og det ble ikke rapportert om noen
bekymringsverdige sikkerhetssignaler.

Overlevelse uten bruk av respirator

Overlevelse uten bruk av respirator er definert som andelen pasienter som
overlevde til dag 29 uten innleggelse på intensivavdeling og uten behov for
assistert ventilering (respirator). Pasienter behandlet med bemcentinib syntes å
være beskyttet mot tidlig forverring på dag 2 eller 3, sammenlignet med
pasienter på standardbehandling, og denne effekten blir opprettholdt i 29 dager.
I undergruppen av pasienter med økt alvorlighetsgrad av sykdommen, var
overlevelse uten bruk av respirator høyere for pasienter behandlet med
bemcentinib (90%) sammenlignet med standardbehandling alene (72%).

Primærendepunkt

Primærendepunktet (tid til forbedring med to grader på WHO's skala fra
innleggelse, eller tid til utskriving eller klar for utskriving) viste at
behandling med bemcentinib var marginalt bedre enn standardbehandling, men
forskjellen var ikke statistisk signifikant. Dette endepunktet er påvirkes av en
rekke subjektive faktorer, inkludert variasjon i klinisk praksis, hvilke nivå
epidemien er på lokalt, behov for sengekapasitet på sykehus og tilgjengelige
ressurser. Derfor måler kanskje ikke dette endepunktet direkte den enkelte
pasients helse, eller nytten av bemcentinib.

Total overlevelse

Analyse av total overlevelse i BGBC020 studien ble kombinert med tilsvarende fra
ACCORD2 studien, som ble gjennomført i Storbritannia med et analogt fase-II
design. ACCORD2-plattformstudien gjenåpnet for rekruttering under den britiske
vinterbølgen av den lokale pandemien og rekrutterte pasienter mellom desember
2020 og mars 2021 (30 til bemcentinib-armen i begge faser av studien, med 32
kvalifiserte pasienter i kontrollarmen).

Dødelighetsgrad i ACCORD2 blant pasienter som fikk standardbehandling var høyere
enn tilsvarende i BGBC020 ved dag 29; 5 av 32 pasienter (16%) i ACCORD2, mot 3
av 57 (5%) i BGBC020.

Kombinert for de to studiene var overlevelse ved dag 29, 96,5% (83 av 86
evaluerbare pasienter) i bemcentinib-armen mot 91,0% (81 av 89)
standardbehandlings-armen.

Antiviral virkningsmekanisme

Vurderingen av pasientenes virusbelastning under innleggelsen var et
eksplorativt endepunkt i studien, der bemcentinib-behandling var assosiert med
kortere tid til at SARS-CoV-2 ikke ble oppdaget i kroppsvæskeprøver, enn hos de
som fikk standardbehandling alene.

Neste steg

En full vitenskapelig analyse av BGBC020 vil bli kombinert med ACCORD2
datasettet i en metaanalyse for presentasjon på en vitenskapelig konferanse og
publisering i et fagfellevurdert tidsskrift. Det fulle datasettet viser en klar
fordel ved bemcentinib i behandling av en betydelig undergruppe av innlagte
pasienter med COVID-19. Dette vil støtte pågående diskusjoner med myndigheter,
regulatoriske myndigheter og industrien.

Professor emeritus Stener Kvinnsland MD PhD, styremedlem i BerGenBio og
tidligere leder av den norske Koronakommisjonen kommenterte: "Den største
utfordringen sykehus over hele verden står ovenfor er et uhåndterlig behov for
intensivkapasitet og respiratorstøtte for COVID-19 pasienter. I overskuelig
fremtid, til tross for nylig fremgang med vaksinering, er det fortsatt et stort
globalt behov for effektive behandlinger for COVID-19 pasienter som gir
overlevelsesfordeler og lettelse i intensivbehov på sykehus. De samlede data for
bemcentinib er veldig oppmuntrende i denne forbindelse og bør undersøkes
nærmere."

Professor Tom Wilkinson, MA Cantab MBBS PhD FRCP FERS, Professor i respiratorisk
medisin og hovedutprøver på ACCORD-programmet, kommenterte: "COVID-19 pandemien
vedvarer, og det er fortsatt et presserende behov for sikker, praktisk og mer
effektiv behandling for et bredt spekter av pasienter. Den nye
virkningsmekanismen til bemcentinib er uavhengig av SARS-CoV-2 piggproteinet og
forventes dermed å beholde sin effekt med fremveksten av nye, potensielt
vaksineresistente, virusstammer. Legemiddelet har en god sikkerhetsprofil og er
løfterikt på dette viktige tidspunktet."

Richard Godfrey, Administrerende Direktør i BerGenBio, kommenterte: "Potensialet
bemcentinib har til å øke overlevelse uten bruk av respirator hos mer enn 50% av
innlagte pasienter med COVID-19, er veldig oppmuntrende. Dette representerer et
meningsfullt utfall for både pasienter og helsevesen og har potensielt stor
verdi. Dette var et eksplorativt virkelighetsstudie fullført i flere globale
geografier, med ulik demografi, etnisitet og med standardbehandling i stadig
utvikling. Gjennom effektiv analyse av alle data som er samlet inn, som helhet
støtter opp under bemcentinibs unike virkningsmekanisme i en potensiell
behandling av innlagte pasienter med COVID-19, har vi nå en klar klinisk
posisjon for bemcentinib mot denne sykdommen. Vi vil fortsette å diskutere disse
resultatene med regulatoriske myndigheter, industri og myndighetspartnere for å
bestemme våre neste steg."

Presentasjon og webcast informasjon

BerGenBio vil avholde en live webcast i dag 18 mai klokken 10.00 CEST:

Webcast link:
https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210518_1

Dial-in numbers:

· NO: ?+47 2195 6342
· UK: ?+44 203 769 6819
· US: ?+1 646 787 0157

PIN: ?712491

-Slutt-
Redigert 18.05.2021 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
focuss
18.05.2021 kl 17:59 9428

Før Covid haussingen startet i BGBIO så lå kursen rundt 14-16 kroner så det gjelder vel å holde litt liv i drømmen. Godfrey har jo virkelig gjort det stort på Covid drømmen med å selge 200000 aksjer på 37,5. Han burde vel kjøpe de aksjene tilbake nå da om han selv har tro på det han mener markedet skal tro på.
heilo888
18.05.2021 kl 18:06 9395

Ja kanskje kommer det en ny pandemi om 5-10-50 år men da står nye vaksiner og medisiner i kø å venter.
Og tilsvarende alvorlig pandemi som nå har verden ikke sett på ca. 100 år.
Hayen
18.05.2021 kl 18:57 9261

Enig i at neste pandemi blir et veldig hypotetisk case.

Men vi utrydder ikke sars-cov-2. Den har kommet for å bli.
Og da er relevant å se på et medikament som Tamiflu. Folk kjøper det mot influensa, selv om det i beste fall er en svært begrenset effekt.
Tamiflu omsetter for rundt 5 mrd årlig og dette er økende. I tillegg finnes det div kopiprodukter.
Hayen
18.05.2021 kl 19:24 9179

Savnet data på virusload i dag, men Godfrey svarte blant annet følgende på "When do you expect to release data on virusload?" :

"Bemcentinib lower the virusload faster than standard of care"

1. Mange konkurrenter.
2. Aksjer prises på forventninger om fremtidig inntjening og ikke patenter og løsninger.
3. Liker ikke det lange tekniske bildet:

https://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?show=&insttype=Stock&symb=NO%3ABGBIO&x=45&y=12&time=20&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=1%2F1%2F2020&freq=2&compidx=aaaaa%3A0&comptemptext=&comp=none&ma=4&maval=24&uf=16&lf=1024&lf2=2&lf3=65536&type=4&style=370&size=4&timeFrameToggle=false&compareToToggle=false&indicatorsToggle=false&chartStyleToggle=false&state=15

Grundigere teknisk bilde får du ved å endre Ticker til NO:BGBIO i denne tråden. Der finner du også indikatorforklaring.
focuss
18.05.2021 kl 20:18 8976

Bare helt utrolig å komme med slikt muntlig og ikke tør skrive det. Seriøst? By the way, hva er det han refererer til som SoC i India og Sør Afrika?
Rule
18.05.2021 kl 21:12 8809


Tidligere har der været en voldsom kritik af at man gjorde det forkerte ved at studere patienter på sygehus.
Og så får vi lige denne her:

Gjennom effektiv analyse av alle data som er samlet inn, som helhet
støtter opp under bemcentinibs unike virkningsmekanisme i en potensiell
behandling av innlagte pasienter med COVID-19, har vi nå en klar klinisk
posisjon for bemcentinib mot denne sykdommen.

som sætter den kritik i skammekrogen. Vi må sige og anerkende at det er bund solidt.
Tempoet de rykker frem med er ikke imponerende, men de er også en lille mikro organisation med voldsomt mange studier de skal passe op i parallel.
Flot det må vi erkende at det er.
Hayen
18.05.2021 kl 21:30 8706

Bemcentinib viser effekt på veldig syke pasienter. Det er solid.
Guuz
18.05.2021 kl 22:09 8534

Kursen står dessverre i samsvar med tilliten til ledelsen i Bergen. Det betyr på ingen måte at dette ikke går veien, og jeg må si at dagens presentasjon var en av de bedre som har vært levert fra den kanten. Denne gangen var de tydelige på retning, og veien videre. Her kommer det snart noe som smeller kursen oppover. Stener var svært sterk i dag, og dette er en mann med kunnskap som langt forbigår de aller fleste. Selv uten Covid er bergen et spennende selskap i tiden fremover, så får vi bare la traderne snakke kursen både opp og ned i ukene som kommer. Det har liten betydning i lengden.

Redigert 18.05.2021 kl 22:10 Du må logge inn for å svare

Er det noen som vet om ett medikament mot Covid som viser sterkere effekt en det Bem gjør per dags dato? Meg kjent har de aller fleste «lovende» kandidater der ute i verden vist lite til null effekt.
Redigert 18.05.2021 kl 22:48 Du må logge inn for å svare
Hayen
18.05.2021 kl 22:57 8237

Jeg er langt fra noen guru på dette, men har (med min begrensede kompetanse) sjekket ut de jeg har kommet over.

Det er endel som har fremstått lovende, men har blitt mer eller mindre avkledd etter hvert som de har blitt testet.
For endel av medikamentene har studier blitt stoppet pga veldig usikker effekt, for så å bli startet opp igjen på et senere tidspunkt.

Men for å svare kort; nei, jeg kjenner ikke til noen som har vist bedre effekt.

«Men for å svare kort; nei, jeg kjenner ikke til noen som har vist bedre effekt.»

Ja, jeg har fulgt med på dette med argus øyne siden januar 2020, og tror jeg kan si det samme: « jeg kjenner ikke til noen som har vist bedre effekt.»

Om det stemmer, slik jeg tror dette viser seg nå, er dette stort! Meget, meget stort!!

Det tar kansksje bare litt tid før resten av verden får det for øyet.
Redigert 19.05.2021 kl 00:45 Du må logge inn for å svare
Rule
19.05.2021 kl 01:17 7977

det virker til at de selv er lidt overraskede over hvor fornuftigt det ser ud. forventningerne var måske heller ikke høje efter første melding. kommentaren om at viral load reduceres hurtigere med bem er guld. tamiflu bliver udkonkurreret af bemiflu :-)
Nu skal fortegn vendes på roboter og algoritmer fra hold/reducer til accumuler :-)
Kursiv
19.05.2021 kl 22:26 7456


Interresant å se på statistikk for dødelighet i stedet for overlevelse for gruppen PCR>30 for BGB020 og ACCORD2 samlet sett ref side 21
https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2021/05/BerGenBio-webcast-18-May-2021.pdf

Da tror jeg statistikken for dødelighet for sub-gruppen PCR>30 blir slik:
3 av 52 med Bemcentenib + SoC døde (5,77%)
8 av 54 med kun SoC døde (14,81 %)
Dvs en 61,0% reduksjon i dødelighet (p<0,00001)

Kilde for utregning:
https://www.socscistatistics.com/tests/ztest/default2.aspx
«The value of z is -4.9041. The value, of p is < .00001. The result is significant at p < .05.»

Bruk av Bemcententib gir altså et meget statistisk signifikant (p<0.0001) resultat på 61% redusert dødelighet ?

I i tillegg har vi at den samme gruppen PCR>30 i BGB020 som bruker Bemcententib +SoC reduserer behovet for respirator med 64,28% (p=0,06).

Ingen tvil! Dødligheten ved bruk av Bemcentinib er MINST en 60% reduksjon hos syke hospitaliserte. Det er jo i grunn helt sensasjonelt! Det er helt ubegripelig at aksjekursen ikke reflekterer dette enda, men DET kommer det til å gjøre!! Like sikkert som at solen dukker opp igjen imorgen!
Kursiv
20.05.2021 kl 16:39 7011

The New England Journal of Medicine har studert effekten av Dexamethasone på 2104 sykehusinnlagte ifb dødelighet (28 day mortality). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/

Oppsummert for «those receiving oxygen without invasive mechanical ventilation»
Dexamethasone 23.3% døde
SoC : 26.2% døde
=> Dexamethasone`s reduksjon på dødelighet for denne gruppen innlagte er 11,1 %

Til sammenligning virker Bemcentenib`s effekt på dødelighet for gruppen PCR>30 for BGB020 og ACCORD2 samlet å være:
3 av 52 med Bemcentenib + SoC døde (5,77%)
8 av 54 med kun SoC døde (14,81 %)
=> Bemcentenib`s reduksjon på dødelighet er 61,0% reduksjon (P<0,00001).
klaesp
20.05.2021 kl 16:45 6977

Takk for informasjon. Bemcentintinib LEDENDE kandidat..
agawu
20.05.2021 kl 21:33 6722

Det meste av artikler rundt 'topline data' tar utgangspunkt i siste meldinger fra selskapet, og ingenting mer enn det. Dette gjelder også den omdiskuterte TU artikkelen.

Bioworld, ved Cormac Sheridan har derimot tatt seg en prat med Richard Godfrey:
https://www.bioworld.com/articles/507223-bergenbio-undeterred-by-bemcentinib-miss-in-covid-19-trial-as-subgroup-analysis-identifies-a-forward-path

Richard er ærlig i etterpåklokskapens lys at de burde startet eget studie helt i begynnelsen, og ikke basert seg på Accord. De er derfor litt sent ute.

Annet verdt å nevne:

"The company now aims to evaluate bemcentinib prospectively on the ventilator-free survival endpoint in patients with severe disease. A confirmatory trial is unlikely to start until late in the third quarter, however. It is open to a deal, but it is not dependent on one. “We’re quite well funded,” CEO Richard Godfrey told BioWorld. “It’s a matter of understanding the regulatory perspective.”

The company does want to ensure that it will create shareholder value, whether it goes solo or with a partner."
Redigert 20.05.2021 kl 21:38 Du må logge inn for å svare
klaesp
20.05.2021 kl 22:34 6570

De er i hvertfall fremoverlent angående covid19

The company does want to ensure that it will create shareholder value, whether it goes solo or with a partner. But the medical need for safe and effective therapies remains substantial, given the slow rollout of vaccines in most parts of the world. “There’s still a major, major latent liability there,” Godfrey said. As a once-per-day oral pill, bemcentinib will be cheaper to make and cheaper and easier to administer than biologic drugs, he added.

Selskapet ønsker å sikre at det vil skape aksjonærverdier, enten det går alene eller med en partner. Men det medisinske behovet for trygge og effektive terapier er fortsatt betydelig, gitt den langsomme utbredelsen av vaksiner i de fleste deler av verden. "Det er fortsatt et stort, stort latent ansvar der," sa Godfrey. Som en oral pille en gang per dag vil bemcentinib være billigere å lage og billigere og enklere å administrere enn biologiske legemidler, la han til.
Rule
21.05.2021 kl 01:54 6247

de holder på med covid satsningen :-)
Kursiv
21.05.2021 kl 07:58 6052

Fasinerende at DnB har nedjustert 4 kroner av nåverdien av av covid satsingen fra omtrent 6 kroner til 2 kroner aksjen, dvs totalverdien justert fra 60 til 56 totalt.
Trekker en fra de siste 2 kronene så er resten av BergenBio verdsatt til 54. Pålydende er 24,3.
Altså 122% oppside i aksjen ifht DNB`s kursmål selv når en setter verdien av covid til 0 kroner!
Redigert 21.05.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Kursiv
21.05.2021 kl 08:23 5900

Da blir det omtrent 147 % oppside i aksjen ifht H.C. Wainwright`s kursmål selv når en setter verdien av covid til 0 kroner!
Kursiv
22.05.2021 kl 09:52 5496

https://www.businesswire.com/news/home/20210415005258/en/Merck-and-Ridgeback-Biotherapeutics-Provide-Update-on-Progress-of-Clinical-Development-Program-for-Molnupiravir-an-Investigational-Oral-Therapeutic-for-the-Treatment-of-Mild-to-Moderate-COVID-19

-Phase 3 MOVe-OUT Study of Molnupiravir in Outpatients to Proceed
«Following the completion of Part 1 the inclusion criteria for MOVe-OUT were amended reducing the allowable symptom duration for enrollment to < 5 days and increasing enrollment for those considered high risk for poor COVID-19 outcomes (e.g., older patients and those with obesity and diabetes).»
«“We are pleased that molnupiravir continues to show promise as a potential treatment for non-hospitalized patients with COVID-19»


-Phase 2/3 MOVe-IN Study in Hospitalized Patients Will Not Proceed

«Data from MOVe-IN indicate that molnupiravir is unlikely to demonstrate a clinical benefit in hospitalized patients, who generally had a longer duration of symptoms prior to study entry; therefore, the decision has been made not to proceed to Phase 3.»

«Following an interim analysis of data, it was concluded that the study was unlikely to demonstrate a clinical benefit in hospitalized patients. The decision was made to discontinue the study.»

Mer info om Molnupiravir:

https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/molnupiravir-mk-4482-eidd-2801-antiviral

https://telanganatoday.com/hyderabad-phase-iii-trials-of-molnupiravir-begin-at-yashoda-hospitals


Hadde vært interessant å sammenligne Molnupiravir og Bemcentenib i like studier, i hvert fall sammenligne PCR prøvene på de sykehusinnlagte for begge gruppene..
BioBull
22.05.2021 kl 12:07 5314

long41 skrev Innlegget er slettet
Hva har dette med
«BERGENBIO KUNNGJØR TOPPLINJEDATA FRA FASE-II COVID-19» å gjøre ?
klaesp
22.05.2021 kl 13:21 5181

Den store forskjellen er at Bemcentintinib har en bredere effekt i sykdomsforløpet en Molnupiravis. Bemcentintinib har god effekt sent i sykdomsforløpet...Molnupiravir kommer i pilleform og må gis ved påvist prøve, ingen effekt senere i sykdomsforløp ref artikkel, derfor er fase3 skrinlagt. Har ingen anelse om Molnupiravir kan kobineres med andre medikamenter slik Bemcentintinib kan.
klaesp
22.05.2021 kl 13:54 5109

Er noen av studie -fasene til Molnupiravir testet ut mot forskjellige mutasjoner, noen som har info?
Kursiv
22.05.2021 kl 14:25 5075

Siden Bemcentenib ser ut til å være mye mer effektiv enn Molnupiravir på de sykest innlagte, er synes jeg det kan være relevant å se på muligheten for Bemcentenib`s effekt relativt til Molnupiravir ellers også for denne sykdommen.

Mer om Molnupiravir:
https://accessh.org/press/molnupiravir-a-new-hope-for-prevention-and-treatment-of-covid-19-and-other-dangerous-viruses/
«In addition to its reduction of Covid-19 transmission, Molnupiravir is likely to be useful against influenza, ebola, and a large swath of other viruses as well. Its development appears to be a major advancement in virus control and should be active against Covid-19 variants and variants of other viruses. However, we caution Molnupiravir should be administered in conjunction with other therapies to avoid viruses rapidly developing resistance, which all these viruses are well-equipped to do.»

Oversikt over andre developments
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-drugs-treatments.html
Redigert 24.05.2021 kl 21:31 Du må logge inn for å svare
Kursiv
24.05.2021 kl 21:32 4359

Google oversettelse av et utdrag av trancriptet laget av Long41 (https://41.no)

Dr. Stener Kvinnsland (https://no.wikipedia.org/wiki/Stener_Kvinnsland):

«Ja, jeg har vært veldig intenst involvert i disse studiene.

Fra den medisinske verdenen ser jeg at det fortsatt er, til tross for den fantastiske utviklingen i vaksineområdet, et presserende behov for behandling av pasienter.

Dette er relatert til begrensningene i vaksinen, som alltid vil være der, og at det vil være nye mutasjoner, det vil være utfordringer, at det vil være veldig syke mennesker over hele verden som trenger behandling.

Så hva kan vi oppnå? Vel, det ser ut til at bemcentinib har en virkningsmekanisme som påvirker veldig sterkt effekten viruset har på oss selv. Og jeg tror at dette viser seg å være et tydelig signal om at dette kan være til stor nytte for pasientene.

Kommende fra den medisinske verdenen og sykehussystemet, ser jeg også veldig mye en mulig fordel at vi kan spare ressurser. Jeg mener, verden bøyer seg under det enorme presset som veldig, veldig syke pasienter gjør, går inn på ICU-enheter, ventilatorstøtte og så videre og så videre. Og hvis vi kan redusere belastningen ved å redusere mengden pasienter som går inn i denne meget alvorlige delen av sykdommen, vil det være en stor, stor fordel.

Så jeg tror at, som Richard sa og Akil sa, at alle aspekter av denne studien, som er veldig utforskende i sin natur, peker på at det er effekter av bemcentinib som bør utnyttes ytterligere.

Og det ser ut til å være veldig lovende.»
Kursiv
24.05.2021 kl 21:48 4292

Diverse Godfrey utdrag google oversatt fra av trancriptet laget av Long41 (https://41.no)

«Jeg tror at med disse gunstige dataene vi nå har, gir en klar siktlinje mot potensiell bruk og godkjenning, eller nødbruksgodkjenning»

«Så vi kunne muligens forvente innen utgangen av tredje kvartal å ha gjort noen gode fremskritt, og være i stand til å kunngjøre videre forløp i løpet av sommeren.»

«..Størrelsen på studien, på grunnlag av effektene vi ser, skal være en som er håndterbar og kan gjennomføres relativt raskt»

«Jeg tror virkelig det viktigste å nevnes her er at en fullstendig og grundig vitenskapelig analyse har blitt utført på både BGB020, og den blir gjennomført på ACCORD-studien, i det fulle tidsrom. Datasettet skal analyseres samlet i en metaanalyse og utarbeides og på en vitenskapelig konferanse.»

«Så med disse dataene vil vi fortsette diskusjonene med tilsynsmyndigheter, også fortsette diskusjoner med regjeringer over hele verden og med industripartnere.»
Redigert 24.05.2021 kl 21:50 Du må logge inn for å svare

Ja, det er klokkeklar tale fra Godfrey og Kvinnsland.. BBGI går nokk en travel sommer i vente. Hadde gjort susen med en solid partner idet de går mot en fase 3. Hadde vært rart å vist det økonomiske potensialet til bem mot covid, ut fra de data som markedet har fått.. er det noe som vill bli presentert før en evt går mot fase 3?
Kursiv
24.05.2021 kl 23:46 3938

Fra nov2020, så noe muligens litt utdatert, men Edison anslo den gangen en NVP 3,684.7 mNOK for Bemcentenib for covid 19.

Se exhibit 16 for detaljer https://www.edisongroup.com/publication/bemcentinib-leading-the-axl-charge/28247/
Redigert 24.05.2021 kl 23:49 Du må logge inn for å svare
omans
25.05.2021 kl 09:24 3427

Kurs faller føre presentasjonen kl 10:30.
Ikke store forventninger til dette m.a.o.

Bllir vel å prate om lovende tester.
Eller er det bunnen nå, og de har noe vettugt å melde?

Så DNB justerte kursmål til 56.
Svinger mye begge veier i slike aksjer, noen har sure tap nå.
Etter sure svie kommer søte kløe...
MiniMe
01.04.2022 kl 09:48 729

Er det resultater fra EU SolidAct som nærmer seg. ???