crno. hva kan en si om dette?


Idag, den 23 oktober 2018, hölls extra bolagsstämma i Cereno
Scientific AB (Cereno) i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan
11 i Göteborg. Nedan följer en resumé av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om inval av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare
representerande 40 procent av aktierna motsvarande 60 procent av
rösterna i bolaget, att välja Anders Svensson som ny styrelseledamot
samt att styrelsearvode utgår till honom med 91 000 kr (exkl. sociala
avgifter) per helår.

Samtidigt avtackades Gunnar Olsson, som har valt att lämna sitt
uppdrag som styrelseledamot. Han kommer att fortsätta arbeta för
bolaget som rådgivare på konsultbasis. Övriga styrelseledamöter och
bägge styrelsesuppleanterna kvarstår.

Anders Svensson, 66 år, är legitimerad läkare, medicine doktor och
docent och har över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med
vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Efter sin tid inom
akademien flyttade Svensson till AstraZeneca där han som Vice
President blev ansvarig för klinisk utveckling av hjärta-kärl- och
senare även mag- och tarmläkemedel. 2007 flyttade Svensson till
Schweiz för att leda den globala kliniska utvecklingen av läkemedel
inom diabetes och hjärta- och kärlområdet i ett av värdens största
läkemedelsföretag, F. Hoffmann-LaRoche. Efter nära 20 år på ledande
positioner i den globala läkemedelsindustrin, med ledningsansvar för
grupper i Europa, USA och Kina, har Svensson stor erfarenhet av
internationell läkemedelsutveckling och ett stort kontaktnät. Han har
närmare 100 publikationer och är för närvarande konsult och
styrelseledamot i Tikomed AB.

Beslut om a) utgivande av teckningsoptioner till Anders Svensson samt
beslut om b) utgivande av teckningsoptioner och/eller om
personaloptioner till nyckelpersoner och nyckel-aktörer (OP
2018/2022)

a) Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare
representerande 40 procent av aktierna motsvarande 60 procent av
rösterna i bolaget, om att utge teckningsoptioner, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, riktat till Anders Svensson. Erbjudandet
omfattar 30 000 optioner som utges för emittering av lika många
B-aktier, efter 4 år (OP 2018/2022). Optionspaketet är delat i två
lika stora delar, där 15 000 optioner har optionspris om 0,076 kr med
framtida teckningskurs om 15 kr/B-aktie (lösenpris) och där 15 000
optioner har optionspris om 0,013 kr med framtida teckningskurs om 30
kr/B-aktie (lösenpris), vilket har tagits fram av oberoende
värderingsinstans.

b) Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare
representerande 40 procent av aktierna motsvarande 60 procent av
rösterna i bolaget, om att utge teckningsoptioner och/eller
personaloptioner till nyckelpersoner och nyckelaktörer med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.

Dessa optioner ska utges för emittering av B-aktier och om sammanlagt
upp till 5% av bolagets B-aktier, motsvarande max 617 256 optioner
som ger rätt att teckna max 617 256 B-aktier. Även här är
nyttjandetiden 4 år och paketet skall delas i två delar till varje
utvald mottagare, där hälften av optionerna har optionspris om 0,076
kr med framtida teckningskurs om 15 kr/B-aktie (lösenpris) och
hälften av optionerna har optionspris om 0,013 kr med framtida
teckningskurs om 30 kr/B-aktie (lösenpris), vilket har tagits fram av
oberoende värderingsinstans.

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade
beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman
fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av
besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida
www.cerenoscientific.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den
vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger
stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga
dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas
av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en
möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk
för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med
blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled
release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort
utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i
Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub
(http://www.azbioventurehub.com/) och utvecklas med stöd av GU
Ventures (http://ventures.gu.se/). Cereno Scientifics B-aktie är
noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B,
ISIN: SE0008241558.

repsol
24.10.2018 kl 11:24 687

Blir bra dette her .
jb10000
24.10.2018 kl 11:35 674

det er nok vanskeligt at finde en større joke på det svenske marked end Cereno

godt man kom af med dem i de gode pump and dump dage