2022 - Et spennende DNO år


DNO har hatt et sterkt 2021 uten at jeg vil si at aksjekursen har gått i taket. I det følgende vil jeg fremover beskrive mine tanker om status ved utløp av 2021 og deretter hva som kan forventes utover i 2022, fordi det både er viktig å ha med seg hva som er utgangspunktet og hva en som aksjonær kan forvente seg av utvikling.

Økonomisk stilling ved utgangen av 2021:
Vi går inn i 2022 med et DNO med en meget sterk økonomisk stilling. Den sterke økonomiske stillingen underbygges blant annet av:
- En kontantbeholdning som 31.12.2021 trolig vil ligge mellom 750-820 millioner USD. Dette er helt ukjente nivåer på DNOs kontantbeholdning, noe som gir stort handlingsrom.

- Forlenget låneforfall på ett av DNO lånene, der DNO ved inngangen av 2022 har lån på ca. 920 MUSD.

- Betydelig økt egenkapital i 2021 som trolig vil være på 1030-1050 millioner USD 31.12.2021. Kombinasjonen av økt egenkapitalandel og stabil gjeld gjør at egenkapitalprosenten øker og vil trolig ligge på 34-35 prosent 31.12.2021. Ved å tilbakebetale ett av lånene på 400 MUSD, eksempelvis ved bruk av netto kontantstrømmen i 2022, vil DNO kunne styrke egenkapitalandelen vesentlig, men dette trenger ikke være hensiktsmessig, men det er en mulighet.

- DNO indikerte på 3Q pres og webcast at DNO kan gå ut av 2021 med produksjonen på topp i Kurdistan, og god produksjon i Nordsjøen. Den høye gassprisen vil alene trolig medføre at DNO i 1 og 2Q 2022 får inntekter fra salg av gass på 35-40 MUSD hvert kvartal.

Alt i alt er det ved utgangen av 2021 veldig mye bra i DNO. Prismessig er olja sterk og gassprisen ekstremt høy. Gassprisene må forventes å reduseres en del til sommeren, mens oljeprisen trolig vil holde seg i området 60-85 dollar fatet, noe som vil gi DNO svært god inntjening også i 2022.
Redigert 25.12.2021 kl 21:55 Du må logge inn for å svare
Prewia
15.12.2021 kl 16:13 9468

Nu blir DNO lednigen sur på dig, kom inte med så positiva uppgifter, de ska vara nedskrivnigar på 100 tals mille då får du stjärna i kanten 😉
HAS
15.12.2021 kl 16:47 9455

Fin oversikt, som gjør det vanskelig ikke å være optimist. Foreløpig må vi finne oss i at kursen for en stor del styres av oljeprisen. Lagertrekk denne uka overgikk prognosene og endte på ca - 4,6, så vi håper på en bedre dag i morgen. Forventer snart positive nyheter, men er også forberedt på å måtte vente til q4. Da vil det ikke være mulig å overse denne:)
Redigert 15.12.2021 kl 16:47 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
25.12.2021 kl 22:00 9295

Så har tiden kommet for å ta et oppdatert blikk på den finansielle utviklingen for DNO i 2022
Kurdistan:
DNO har ikke guidet noe om forventet produksjon utover i 2022. I 3Q webcasten opplyste DNO at de kan komme til å se en dagsproduksjon på Tawke-lisensen på over 110 000 fat ved utgangen av 2021, noe som er et godt tegn for 2022. Hvis en legger til grunn at betaling fra Kurdistan kommer på 62,5 mill. USD per måned er det et nøkternt anslag, som tilsvarer om lag betalingen DNO har fått flere måneder i 2021. Per kvartal utgjør dette inntekter på 187,5 millioner USD.
Inntekter fra Nordsjøen.

Grunnet særlig den høye gassprisen vil DNO få høye inntekter fra Nordsjøen i 2022. Det er sannsynlig at gassprisen vil holde seg høy gjennom vinteren og deler av våren, og vil trolig bidra til at DNO får inntekter fra Nordsjøen på 100 MUSD i 1Q og 90 MUSD i 2Q. Legg merke til at DNO i 3Q hadde gassinntekter på totalt 44,5 MUSD. Hvis vi legger til grunn en noe lavere gasspris i 3 og 4 Q vil inntektsanslag for disse kvartalene være 90 MUSD. Inntektene vil kunne variere med underlift/overlift og priser, men dette bør utgjøre fornuftige anslag. I anslaget legges det til grunn at ca. 50-55 MUSD er salg av olje og resten er salg av gass.
Kvartalsvise inntekter blir da:
1Q: 287,5 MUSD
2Q: 287,5 MUSD
3Q: 277,5 MUSD
4Q: 277,5 MUSD
Totalt for 2022: 1130 MUSD.

Utgifter: DNO har flere ganger guidet på "operational spend" på 660 MUSD for 2021, og i 3Q webcasten gjentok de dette tallet og guidet for en "operational spend" på 167 MUSD i 4Q.

Operational spend har DNO delt opp i 4 underkategorier. For 2021 er det guidet på 220 MUSD i operating spending, 135 MUSD i "exploration spending", 95 MUSD i "abandonment expences" og 210 MUSD i "Capital expenditures", totalt 660 MUSD (inkl. utbyttet i 4Q).

Jeg har ikke sett noen informasjon om at DNO har guidet for "operational spend" for 2022. Dette innebærer at det er usikkerhet rundt flere av områdene. For exploration spend er det trolig et godt anslag å legge til grunn samme nivå som 2021, da 2021 har vært et aktivt år på letefronten.
For operating expences har DNO vist god evne til å holde disse nede. En økning fra 135 MUSD til 145 MUSD kan være fornuftig å legge til grunn når vi ikke har nærmere informasjon å forholde oss til. Dette gir en økning på ca 7 prosent, og vil kunne bli noe høyere men trolig ikke dramatisk høyere.
For "abandonment expences" vil det være usikkerhet og å benytte samme kostnad som 2021 virker for meg å være beste estimat.

For "capital expenditure" kan mye forskjellig skje ettersom DNO har så høy kontantbeholdning som bare vil øke kraftig videre hvert kvartal i 2022. Dette kan medføre at DNO velger å tilbakebetale det eldste obligasjonslånet og dermed nærmest vil halvere renteutgiftene. Men dette er bare ett av flere valg. DNO kan også velge å betale ut et betydelig utbytte som vil gi høye kapitalkostnader, eller DNO kan kjøpe lisenser/oljeproduksjon eller tilsvarende, og da blir regnestykket et helt annet. Det er ikke meningen her å spekulere i hva som kommer til å skje, og det er derfor fornuftig å legge til grunn samme capital expenditure som for 2021, dvs. 210 MUSD (som altså inkluderer ca. 22 MUSD i utbytte).
Total pengebruk i 2022 blir da 670 MUSD.

Med inntekter på 1130 MUSD og utgifter på 670 MUSD vil kontantbeholdning i 2022 øke med 460 MUSD, eller i gjennomsnitt 115 MUSD hvert kvartal, der trolig den største økningen vil være i 4Q 2022 pga. tilbakebetaling av skatt fra letevirksomheten.

Hvis DNO ved utgangen av 4Q 2021 har en kontantbeholdning på 770 MUSD (ref. tidligere beregninger men der det er usikkerhet når betalinger fra Kurdistan kommer inn før eller etter månedsslutt), vil den ved utgangen av 2022 være på 1230 MUSD.

Poenget med denne delen er å få understreket det sterke utgangspunktet DNO har ved inngangen til 2022 og at med en oljepris på rundt 70 dollar og høy gasspris i alle fall første halvår 2022 vil det bli et massivt bra år for DNO.

Med dette som utgangspunkt er det store spørsmålet hvilke valg DNO vil falle ned på. Flere hovedvalg er mulige:
1. Nedbetaling av betydelig med gjeld for å gjøre DNO til et utbytte- og vekstselskap
2. Kjøp av betydelig produksjon og ressurser. Dette bør være ultralønnsomt grunnet det grønne skiftet, usikkerheten rundt rammebetingelser og den siste tidens prising ved transaksjoner.
3. Utbetaling av betydelige utbytter.
4. En kombinasjon av flere av disse er fullt mulig, og kanskje det som er mest sannsynlig.

I 3Q webcasten nevnte DNO at "North Sea and we are always looking at the opportunities for growth in the North Sea. Sometimes opportunities come up that makes sense for us and other times not, sometimes it makes sense and we know -- they are done before we have a chance to move on them and other times isn’t there.

Outside of Kurdistan and the North Sea, in fact, again, their deals are pitched to us or we look around. We are not trying to do a global search for opportunities either for exploration or for mergers or acquisitions. It has to be something that would be compelling and it has to be somewhere where we DNO have a competitive or comparative advantage before it makes sense for us to proceed."
HAS
25.12.2021 kl 22:32 9238

Takker for grundig og oppløftende oversikt. Som du skriver kan det komme hendelser som endrer bildet. Det er investert mye i Bashiqa, og det er dokumentert betydelige ressurser i feltet der de nå har 64%. Allerede i sommer ble det informert om at de står klar til å sette i gang produksjonen så snart det foreligger tillatelse fra myndighetene. Her må det ha oppstått uventede hindringer. Regner med at det forhandles, og håper det snart kan komme litt informasjon. Det samme gjelder Edinburghprospektet med et stort potensiale som var forventet påbegynt i år. Her er de vel prisgitt operatør Shell. Litt info hadde vært ønskelig.
Grafter
26.12.2021 kl 09:43 8955

Har ikke hatt kontakt med selskapet, men har troen på stigning i kurs fremover. Håper på 15-18kr til sommer 2022.
Tror ikke det blir større utbytte, men derimot positiv til nye funn og produksjon som vil stige til nye høyder.
Oppkjøp eller bli medeier i noe kommer garantert til å skje. Hvor skal DNO ellers gjøre av alle pengene. Flommer jo over :) God jul
kvirrevi
01.01.2022 kl 17:37 8284

DNO går med store overskudd, jada, DNO har allerede mye penger på bok, hørt det før, hva så?

Jo, dette er viktig for eksisterende og fremtidige aksjonærer, både for å se mulighetene nå og mulighetene noe frem i tid, et halvt år eller ett år. Hensikten med innlegget er altså å se på ulike muligheter DNO har for på best mulg måte å utvikle aksjonærenes verdier i tiden fremover.

Utgangspunktet er at DNO allerede ved utgangen av 2021 har kontantbeholdning som er langt over normalnivået til DNO, og basert på tidligere beregninger vil ligge mellom 730-800 MUSD. DNO har på ingen måte behov for en kontantbeholdning på dette nivået. Videre er driveren at DNO med sannsynlig høy oljepris og gasspris vil øke kontantbeholdningen vesentlig gjennom 2022, slik at den basert på min tidligere beregning vil ligge på 1230 MUSD ved utgangen av 2022 (gitt de forutsetninger jeg la til grunn for denne beregningen.)

Basert på redusert risiko i DNO som følge av forlenget låneforfall for det ene lånet, sannsynligvis høy olje og gasspris både i 2022 og 2023 og noe økt virksomhet i Nordsjøen vurderes det at en "minimum kontantbeholdning" på 350 MUSD er en romslig vurdering og vil være mer enn tilstrekkelig.

Gitt minimum kontantbeholdning på 350 MUSD og en kontantbeholdning ved utgangen av 2022 på 1230 MUSD vil DNO ha 1230 – 350 MUSD = 880 MUSD, som kan benyttes til ulike formål.
Som omfattende diskutert her inne på DNO-trådene er det flere hovedformål DNO kan bruke kontantbeholdningen på, som har ulike fordeler og ulemper, der disse også har vært omfattet av mye diskusjon. Hovedbruken som har blitt diskutert er:
1. Utbetaling av vesentlig høyere utbytter.
2. Redusere gjelden, primært ved å kjøpe tilbake det ene obligasjonslånet, som har en rente på over 8 prosent.
3. Tilbakekjøp av aksjer i DNO. DNO har etter det jeg kjenner til allerede en fullmakt til å kjøpe tilbake 10 prosent av aksjene, dvs. ca 97,5 mill. aksjer. Antall aksjer etter et tilbakekjøp og deretter sletting av aksjene vil være ca. 877,5 mill. aksjer.
4. Kjøp av eiendeler i oljefelt, oljelisenser eller oljeselskap.

Jeg vil begynne med det første alternativet, utbetaling av høyere utbytter, først og fremst ved å vise at DNO kan betale ut betydelige utbytter samtidig som selskapet vil kunne gjennomføre ett eller flere av de andre alternativere.

Jeg velger å vise to nivå for "vesentlig høyere utbytter" for å indikere et mulighetsrom og kostnaden ved ulike alternativer.

Alternativ a). Utbetaling av 20 øre utbytte første halvår 2022, 1 kr i utbytte andre halvår 2022 og deretter 50 øre i utbytte hvert halvår fra 2023 og fremover. For 2022 vil dette innebære 1,2 kr i utbytte per aksje, med en kostnad for DNO på 1170 mill NOK eller ca 130 millioner USD. Fra 2023 vil kostnaden være 975 mill. kroner eller 88 mill. USD.
Ved alternativ a) vil rest kontantbeholdning ut over "minimum kontantbeholdning" etter betaling av utbytte være 880 MUSD – 130 MUSD = 750 MUSD. Dette viser med all tydelighet at DNO vil ha vesentlig handlingsrom til bla. Investeringer i ny produksjon, selv om selskapet betaler ut vesentlig høyere utbytter.

Alternativ b) Utbetaling av 20 øre utbytte første halvår 2022, 1,50 kr i utbytte andre halvår 2022 og deretter 70 øre i utbytte hvert halvår fra 2023 og fremover. Dette vil være svært attraktive utbytter, men vil likevel være langt innenfor mulighetsrommet til DNO. Her er regnestykket. For 2022 vil dette innebære 1,7 kr i utbytte per aksje, med en kostnad for DNO på 1660 mill NOK eller ca 184 millioner USD. Fra 2023 vil kostnaden være 1365 mill. kroner eller 152 mill. USD.

Ved alternativ b) vil rest kontantbeholdning ut over "minimum kontantbeholdning" etter betaling av utbytte være 880 MUSD – 184 MUSD = 694 MUSD.

Hva kan en trekke ut av dette? Åpenbart, at kombinasjonen av allerede unødvendig høy kontantbeholdning og store forventede overskudd i 2022 gir rom for betydelige utbytter samtidig som DNO har høy fri kapital til å utvikle selskapet videre.

Jeg kommer tilbake til de andre alternativene.
sveipen
01.01.2022 kl 21:42 8242

Hjelper ikke hvor mye penger DNO har når Mossa konsekvent bokstavelig sett sitter på pengene.
Vanskelig å forstå hvorfor det bare betales miniutbytter, når forholdene ligger til rette for å betale et skikkelig utbytte.
1 krone må være kravet fra aksjonærene.
EN KRONE.
kvirrevi
02.01.2022 kl 00:02 8046

Neste alternativ jeg vil omtale er tilbakekjøp av egne aksjer. Dette er mye omtalt her på HO og det er flere som er tydelig kritiske til dette alternativet.
Det er imidlertid mindre omtalt at gitt dagens kontantbeholdning i DNO og økning i denne gjennom 2022 helt fint muliggjør en kombinasjon av betydelige utbytter og omfattende tilbakekjøp av aksjer.

Som tidligere nevnt har DNO etter det jeg kjenner til fullmakt til å kjøpe tilbake 10 prosent av aksjene, dvs. ca 97,5 mill. aksjer. Antall aksjer etter et tilbakekjøp og deretter sletting av aksjene vil være ca. 877,5 mill. aksjer. Kostnaden ved tilbakekjøp av 97,5 millioner aksjer er det usikkerhet knyttet til hva vil koste, der en både vil kunne beskyldes for å legge til grunn en for høy og en for lav kostnad. Hvis vi anslår en gjennomsnittlig tilbakekjøpspris på aksjene på 12,50 kr vil kostnaden bli ca. 135 millioner dollar.

Den positive motivasjonen for tilbakekjøp av egne aksjer er åpenbar i DNO. DNO har kombinasjonen av høy kontantbeholdning og lav verdsetting (mange ville hevde svært lav verdsetting), noe som er en uvanlig kombinasjon. Forventet P/E for DNO er helt nede på 2,98 for 2022 ved en aksjekurs på 10,45. Dette er vesentlig lavere enn alle andre oljeselskaper, og mange hevder at DNO burde prises på en P/E på 6-7. Tilbakekjøp av aksjer på P/E nivåer mellom 3-4 fremstår derfor som superlønnsomt før en regner på motargumentene.

Kritikken mot tilbakekjøp er først og fremst at dette vil øke eierandelen til RAK til ca 49% fra dagens 44,5 prosent, og at dette er uheldig ift. Største eiers kontroll over selskapet. Mot dette kan innvendes at RAK allerede har sterk kontroll over DNO og at det har liten eller ingen betydning for graden av kontroll i DNO, der RAK uavhengig av om de har 44,5 % eller 49% har de facto kontroll. En økning av eierandelen over 50 prosent vil imidlertid gi RAK full kontroll.

Tilbakekjøp av aksjer kan også redusere likviditeten i aksjen. Dette er imidlertid vanskelig å vurdere, ettersom tilbakekjøp også kan føre til at aksjekursen stiger og at denne effekten vil virke i motsatt retning. Uansett er det nok naturlig å anta at likviditeten i aksjen vil gå noe ned. Likviditeten i DNO er imidlertid forholdsvis god, slik at noe redusert likviditet ikke vil ha større betydning for hvor attraktiv DNO er som aksje.

Et annet argument i denne sammenheng er selvsagt at DNO allerede er priset så lavt på ulike multipler sammenlignet med andre oljeselskaper at tilbakekjøp av betydelige mengder aksjer ikke vil få ytterligere negativ effekt.

Etter tilbakekjøp av 10 prosent av aksjene vil DNO i 2022 ha mulighet til å utstede ny fullmakt om tilbakekjøp av inntil 10 prosent av utestående aksjer, noe som totalt utgjør ca. 88 millioner aksjer. Dette vil redusere antall aksjer i DNO til ca. 789,5 millioner kroner. Dersom vi antar en marginalt høyere gjennomsnittlig tilbakekjøpspris på 13 kroner vil utgiften for DNO bli ca. 103 millioner dollar.

Totalt vil DNO da ha brukt 238 mill. dollar på tilbakekjøp av egne aksjer. Verdiskapingen i DNO vil etter tilbakekjøp skulle fordeles på 789,5 millioner aksjer sammenlignet med en situasjon uten tilbakekjøp der verdiene skal fordeles på 975 millioner aksjer.

For å illustrere forskjellen, dersom en ser for seg en verdsetting av DNO et tid fremover på 22 milliarder kroner, innebærer dette en pris per aksje på 22,56 kroner uten tilbakekjøp sammenlignet med 27,87 kroner med tilbakekjøp.

En kombinasjon av alternativ a) for utbytte og to runder med tilbakekjøp av aksjer i DNO vil innebære en total kostnad på 368 mill. dollar mens tilgjengelig kontantbeholdning ut over minimum kontantbeholdning er 880 mill USD. Resterende sum for investering eller andre formål vil etter dette vare 512 mill. dollar.
Dette viser tydelig at DNO helt fint kan kombinere betydelige utbytter kombinert med to omganger med tilbakekjøp av 10 prosent av antall aksjer.

Min vurdering er at en kombinasjon av utbetaling av betydelige utbytter kombinert med et omfattende program for tilbakekjøp av aksjer vil være en svært attraktiv kombinasjon for aksjonærene i DNO.

Dersom tilbakekjøp fører til en vesentlig stigning av aksjekursen har vi aksjonærer uansett oppnådd hovedmålet vårt om at DNO skal prises noenlunde i samsvar med andre oljeselskaper. Dersom tilbakekjøp av aksjer må gjøres på kurser rundt 20 kroner (forventet P/E på 6-7) er dette langt mindre attraktivt for oss aksjonærer, og annen anvendelse vurderer jeg da som mer attraktivt.

Tilbakekjøp av aksjer på kurser rundt 20 kroner fremstår som et luksusproblem vurdert ut fra dagens aksjekurs, noe som egentlig underbygger at tilbakekjøp av aksjer til 12,50-13 kroner er realistisk.
citius
02.01.2022 kl 11:55 7741


Tilbakekjøpsfullmakt kan kun gis av Generalforsamlingen
Det ble gjort på GF 27.mai 2021
Fullmakten varer frem til mai 2022

Referatet fra GF:

11. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Møteleder viste til styrets forslag i innkallingen om at styret skal tildeles styrefullmakt til å erverve egne aksjer.
Etter dette ble styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering. Det ble deretter truffet følgende beslutning:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 24 385 818. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer ervervet under fullmakten, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene.

2. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 100 og det minste er NOK 1.

3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.

4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. mai 2020.

5. Fullmakten kan også benyttes av styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2).

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

-----------------

Styret i DNO har nå i det nye året 3 meget viktige beslutninger.

Den første er å sette dato for utbetaling av utbytte nr 2 for driftsåret 2020
Det er vedtatt på 20 øre

"3. Fullmakten for den andre utbytteutdelingen kan benyttes i perioden fra 1. januar 2022 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022."


Det andre vedtaket de MÅ gjøre, er tilbakekjøp av aksjer, ref fullmakt fra GF i mai

OG, et tredje vedtak er fosrlag til GF i mai 2022, størrelse på utbytte for driftsåret 2021
Her bør det bli minst 1 krone/aksje

HAS
02.01.2022 kl 12:07 7692

https://www.offshore-mag.com/drilling-completion/article/14203639/three-reactivated-valaris-drilling-rigs-at-work-offshore-australia-the-uk

https://www.offshore-mag.com/rigs-vessels/article/14202510/valaris-emerges-from-bankruptcy

I denne artikkelen opplyses det at DNO har engasjert Valaris til et 400 dagers program fra mai 21 til juni 22 i den britiske del av Nordsjøen. Noen som vet mer om dette?
Redigert 02.01.2022 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
velkjent
02.01.2022 kl 12:24 7640

Såvidtjeg husker har DNO kjøpt egne aksjer ved to anledninger. Første gang ble de kjøpt i markedet og kjøpene påvirket kursen positivt. Andre gangen var vinteren 2019/20, like før oljeprisen kollapset. Kjøpet av 10% den gangen mener jeg skjedde mellom kl.16.20 0g 16.25ved flere anledninger uten at kursen ble påvirket og jeg har i ettertid ofte lurt på hvilken motivasjon selskapet hadde for denne måten å slanke bankkontoen på. Jeg er ikke motstander av tilbakekjøp, men mener det må skje uten at selskapsverdien svekkes eller at eierne blir kompensert via utbytte. Når så ikke skjedde forrige gang, bør en være forsiktig med nye eksperimenter. Lage kalkyler er enkelt, men virkeligheten er mer kompleks. Jeg kan forstå at tilbakekjøp og håp om tilsvarende kursøkning uten at det automatisk utløser annet enn økt formueskatt på aksjonærens hånd er fristende, men i det kompliserte markedet med hedging og shorting, behøver det ikke å lykkes.

Det største mysteriet er vel egentlig hvorfor det ikke har vært noen nedbetaling på lånet gitt den nokså dyre renten. En rask nedbetaling ville jo åpnet for andre alternativer som større utbytte, tilbakekjøp eller eventuelt oppkjøp uten gearing nokså raskt. Nå har man bare betalt til lånegiverne over lengre uten at det tilsynelatende har vært nødvendig.
Redigert 02.01.2022 kl 14:24 Du må logge inn for å svare
velkjent
02.01.2022 kl 13:50 7480

På bakgrunn av all kritikk, som hagler på ledelsen i trådene her på HO, er det ikke noe mysterium, men sett i lys av de beslutningene som ble tatt for to år siden vedr. kjøp av det fæøyske selskapet og tilbakekjøpet av aksjer, er det forståelig at det nå bygges "reserver" for "a rainy day" og soliditet.
halvpris
02.01.2022 kl 14:33 7378

Tror at Dno kommer til å slite med å få kjøpe 10-15 mill aksjer under 15 kr .
HAS
02.01.2022 kl 14:54 7336

De tar vel ikke opp lån for å kjøpe tilbake aksjer? Her kommer nye investeringer, og 2022 er siste frist for å nyttegjøre seg skattepakken.
sveipen
02.01.2022 kl 16:20 7190

Det blir spennende og se om det skjer noe som helst. Jeg synes det meste går i sakte film med den ledelsen selskapet har i dag, og det forbauser meg at aksjonærene i Rak er så tålmodige.
De får vel ikke mye penger ut av dette de heller.
Skal tippe de også ønsket høyere DNO prising, og større utbytter.
kvirrevi
02.01.2022 kl 20:01 6900

Jeg tror også det kommer investeringer i økt produksjon, og kjøpet av Spirit Energy viser at kjøp av betydelig løpende produksjon er mulig i dagens marked. Jeg tror olje kommer til å ikke være blant det mest populære mht prising, og at dette kan gi solid avkastning for de som investerer i sektoren. En god del selskaper internasjonalt tror jeg vil ut eller vekte seg ned i oljesektoren, og det vil gi gode kjøpsmuligheter a la Spirit Energy.

Som nå vist har DNO finansielle midler og kommende overskudd slik at DNO ikke trenger å bruke alle tilgjengelige midler på kjøp av produksjon/felt/lisenser, men at de også kan betale gode utbytter og kjøpe tilbake egne aksjer samtidig. Investeringer i ny produksjon/felt/lisenser kan finansieres delvis med fremmedkapital.
HAS
02.01.2022 kl 20:33 6828

Spennende tider. Har ikke grunnlag for å ha bastante meninger, så vi får i utgangspunktet stole på at ledelsen fatter kloke beslutninger som gagner aksjonærene. De letter vel litt på sløret når det nærmer seg q4 rapport.
citius
03.01.2022 kl 08:10 6383


Lurt og høre på de beste :-))

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/01/03/7796011/bjarne-schieldrop-i-seb-nesten-alltid-lurt-a-kjope-olje-i-forste-halvar

– Nesten alltid lurt å kjøpe olje i første halvår

Historisk har det vært en god strategi å kjøpe olje nå og holde til sommeren.
Det kan også være en veldig god strategi i år, mener råvareanalytiker Bjarne Schieldrop

Ruda9
03.01.2022 kl 09:38 6172

DNO er underpriset. Skal nok opp mot 20 første halvår i 2022
Prewia
03.01.2022 kl 09:49 6127

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,81 prosent på 78,41 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,86 prosent til 75,85 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 79,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Givetsvis backar eländesaktien DNO, verkarsom sagt vara norska börsens mest neg aktie , men de är väl då man ska köpa
citius
03.01.2022 kl 11:29 5931


Tilstanden i den stigende trenden
Gulvet ble testet, nå skal det klatres inne i trenkanalen

Hva sier ekspertene??

Stigende trend

Trendgulv ved 9.91

Trendtak ved 20.26 (+93.7%)

Ser overbevisende ut for meg!
citius
04.01.2022 kl 09:25 5425


Pengene renner inn


GULF KEYSTONE: MOTTATT BRUTTO USD 89M FRA KRG
Oslo (TDN Direkt): Gulf Keystone bekrefter at de har mottatt en bruttobetaling på 89 millioner dollar fra De regionale kurdiske myndighetene i Irak (KRG), hvor 31,6 millioner dollar er for Shaikan-oljesalg i september, 41,6 millioner dollar er for Shaikan-oljesalg i oktober, i tillegg til 15,8 millioner dollar relatert til utestående fordringer fra desember 2019 til februar 2020, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.

TDN Direkt finans@tdn.no
Ruda9
04.01.2022 kl 09:30 5393

Her burde vi nå hvert nærmere 20 nå, men den kommer nor etter hvert
citius
04.01.2022 kl 09:57 5317


Meget underpriset pr i dag

Regner med det lugger litt ved ca 13 kroner som var sist topp
men trenden er opp og oljeprisen skal opp, da er det litt tålmodighet så flyr den
kvirrevi
04.01.2022 kl 10:06 5270

Basert på betalingene Gulf har mottatt kan det se ut til at betalingene til DNO også har vært en god del høyere for salg av olje de siste månedene, men dette er litt vanskelig å vurdere basert på informasjonen fra Gulf Keystone. Men at betalingene fra Kurdiske Myndigheter nå er på plass også for oktober måned er ingen tvil om.

Dere ser vel at disse betalingene ikke påvirker kursen positivt, verre blir det hvis det kommer melding om betalingsproblemer, da vil kursen reagere. Den vil aldri komme i 25kr slik som enkelte sier, til det så sitter Dno med en for tafatt leder.
citius
04.01.2022 kl 15:52 4667


Olje ruller over 80 USD

skal jo langt over 100 :-)))
Ondi05
04.01.2022 kl 15:56 4647

Stevepick har høynet med 150%!!! DET er en merkedag! Han har hatt mye rett, rent bortsett fra det litt tullete utsagnet om at DNO aldri skal over 10 mer. Men nå! 😀😀 Han sier DNO aldri skal over 25 igjen. Det kommer til å gå troll i ord denne gangen også Stiv. Stå på, jeg heier på deg min kjære kontraindikator 🤩🤩👍
citius
05.01.2022 kl 15:46 4283

Noen som vet når styremøtet er??
De skal sette dato for neste utbytte ref. tidligere godkjenning
citius
06.01.2022 kl 06:41 3723


Pengene strømmer nå inn i oljesektoren
De fleste selskapene har lave kurser/ lav P/E og ligger langt etter det generelle markedet
("alle" har heiet på det grønne skiftet, som tar myyyye lenger tid enn folk aner)

Solid inntjening og økende utbytter, tilbakekjøp av aksjer er medisinen for kraftig oppside i sektoren

DNO er meget billig i et senario på 80 - 100 USD fatet :-))
citius
06.01.2022 kl 08:11 3590


Ser at disse øker

J.P. MORGAN SECURITIES PLC + 770 000 aksjer

EUROCLEAR BANK S.A./N.V. legger på med et par 100-tusen aksjer

citius
07.01.2022 kl 14:34 3159


Ledigheten i USA ned til 3,9% !!

Oljen presser mot 83 USD

Olje og aksjer som DNO som gjelder fremover !
Grafter
07.01.2022 kl 14:53 3091

Stiger kursen på slutten av dagen? Olje pris fortsetter….
citius
07.01.2022 kl 15:31 2989


Ingen vet hvor haren hopper
oljen er opp ca 13 USD !! på en måned, mens DNO har flyttet seg mindre enn 1 krone

Suspekte greier, men slik er det noen ganger

2 nye utbytter kommer her :-)) Det gledes
Kvike11
07.01.2022 kl 15:36 2957

Ja kursen burde stige idag , olie stiger og selv om den ville holde sig på o stigning, er det stadigvæk mange penge som DNO tjener og flere end nogensinde,
Men når 2 store Aktionærer gerne vil købe flere aktier plukker de fra Nordnet småsparer som dagtrader for at tjene 0,001 øre på deres handel.. vorherre bevares
DNO hænger kraftigt efter og burde være over kurs 15 mod kurs 20
halvpris
07.01.2022 kl 16:32 2847

Blir en parodi med hele DNO aksjen. Mossa må bare ta den av børs for meg. Da kommer verdiene fram. .-(