Hvordan få bedre betalt i SBANKEN

Stjernehimmel
SBANK 21.04.2022 kl 16:04 825

Det anbefales å sende innsigelse på den altfor lave innløsningssummen i SBANKEN. 3 forhold tilsier at innløsningsummen er for lav og vil bli satt mye høyere i skjønnsrett der hovedregel er at morselskap (DNB) betaler alle rettslige omkostninger:
1. De andre fikk 105,20 ikke 104,45,
2. Inntjening/utbytte for 2021 etter opprinnelig tilbud er vel kr 6,60.
3. Fair value av nøytral tredjepart (ABG Sundal Collier) er kr 125 pr. aksje.

Det er nær utenkelig at retten fastsetter en lavere sum enn det DNB frivillig tilbød. Innsigelse gjøres ved å sende mail til makaa@bahr.no. Innholdet kan være kort og godt:

DNB Bank ASA
v/ Advokat Martin Kloster Aasen hos BAHR

Vi har innsigelse på den tilbudte innløsningssummen i Sbanken pga:

1. Tilbudsprisen på kr 104,45 pr. aksje er lavere enn hva som er betalt av DNB for vel 80% av aksjene i Sbanken som antas være vel kr 105,20 pr. aksje inkl. renter, hvillket tilsier at 104,45 fremstår åpenbart for lavt.

2. Denne tilbudsprisen stammer fra tilbud i 2. kvartal 2021. Etter den tid har Sbanken hatt et akkumulert overskudd for 2021 som har gitt et forslag om utbytte på kr 6,60 pr. aksje som nå tilfaller tvangsinnløser. Dette tilsier som et minimum at tilbudsprisen er vel kr 6,60 for lav + renter.

3. Finansavisen hadde 17. mars en artikkel med et intervju med analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier. Ifølge han har Sbanken pr. 17. mars 2022 en fair value på kr 125 pr. aksje. Dvs. at DNB tvangsinnløser resterende aksjer veldig billig. Hele artikkelen her: https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/03/17/7837165/analytiker-etter-sbanken-ja-na-er-dette-et-kjempekjop

Vi er villige til å akseptere som minnelig overenskomst fair value ihht. nøytral 3. parts vurdering på kr 125 pr. aksje i hht. allmennaksjeloven 4-25 (2), som vi antar blir utfallet av skjønn på morselskapets kostnad uansett. Beløpet bes utbetalt konti registrert i VPS innen 14 dager.

Som din representant ved skjønnsaken anbefales: Advokat Tom Torkildsen. Han er kanskje den i Norge med best erfaring på området. Han kan kontaktes på tat@advokattorkildsen.no / tlf. +47 90 83 17 44.

Nær utenkelig at dere kommer noen vei med dette også.
Stjernehimmel
21.04.2022 kl 19:11 735

Jeg har vært i minst 3-4 slike skjønnsaker og vunnet alle. Rettspraksis er klar, og rettspraksis er at DNB må betale når de eksproprierer andres eiendom til klar underpris som her. Bare idioter finner seg i å bli avspist med brødsmuler av DNB. Tror advokat Tom Torkildsen vet dette bedre enn deg.

Advokaten tjener på dette. Du får legge ut beslutningen når fasit foreligger. Linken til denne tråd er herved lagret med påminnelse 12 mnd.

Mitt tips; GLEM DET.

Jeg har tidligere sendt innsigelse til advokat Aasen i Bahr og fått et standard svar tilbake. Det samme identiske svaret har også andre mottatt.

"Vi viser til din henvendelse.
Vi har registrert din innsigelse mot den tilbudte innløsningssummen på NOK 104,45 per aksje i Sbanken ASA («Sbanken») innenfor fristen for å fremme slik innsigelse.

Innløsningen ble foretatt med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-22, jf. allmennaksjeloven § 4-25. Av verdipapirhandelloven §6-22 tredje avsnitt nr. 2 følger det at tilbudsprisen ved innløsning som skjer umiddelbart etter et frivillig tilbud skal tilsvare minst det laveste beløp tilbudsprisen ville vært ved et pliktig tilbud. Ved et pliktig tilbud skal tilbudsprisen være minst like høy som det høyeste vederlag som tilbyderen har betalt eller avtalt de siste seks månedene før tilbudsplikten inntrådte.
Samtlige av de om lag 91,78% av aksjene i Sbanken som DNB Bank ASA ervervet før innløsningen ble kjøpt mot et vederlag per aksje som er likt eller lavere enn summen tilbudt ved innløsningen, og Oslo Børs godkjente NOK 104,45 som innløsningssum den 31. mars 2022. I det frivillige tilbudet ble aksjeeiere som aksepterte tilbudet gitt en rentekompensasjon på 2 % p.a. fra 19. november 2021 og til tidspunkt for oppgjør i det frivillige tilbudet. Renten var kompensasjon for det likviditetsavsavn aksjonærer som aksepterte det frivillige tilbudet hadde som følge av at deres aksjer var blokkert og ikke kunne disponeres over fra det tidspunkt de aksepterte tilbudet. Aksjonærer som ikke aksepterte det frivillige tilbudet ble ikke underlagt noen slik begrensning på sine aksjer. Innløsningssummen skal derfor ikke justeres for rentekompensasjonen, slik at korrekt innløsningssum er NOK 104,45 per aksje.

Det foreslåtte utbyttet i Sbanken annonsert 10. februar 2022 var foreslått slik at de aksjeeierne som er berettiget til utbytte er dem som eier aksjer per 22. april 2022. Innløsningen ble vedtatt med virkning fra 6. april 2022 klokken 16:30. Fordi du ikke lenger er aksjeeier i Sbanken, vil du derfor ikke være berettiget til slikt utbytte. Vi nevner for ordens skyld at dersom utbyttet hadde blitt utbetalt før innløsningen ville den tilbudte løsningssummen blitt nedjustert tilsvarende."

Jeg har derfor sendt en ny henvendelse og nettopp vist til både elementene med renter og foreslått utbytte samt analytiker Gjerland sin vurdering av fair value, og bedt om at differansen mellom den tilbudte innløsningssummen og NOK 125 utbetales som et forlik. Vi får se hva svaret blir.
Jeg antar at flere er i samme situasjon og vil fremme sak om skjønn.