APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi? del 2.


Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

RGTBJØRN
19.11.2018 kl 12:50 14611

Nå er oljeprisen 25 USD høyere, Cote d’Ivory lisensen er nullifisert etter tørr brønn og de har en tvist med Senegal/Gambia om lisensene. Utviklingen i Senegal/Gambia har vært positiv med flere funn og majors har gått inn i området. Jeg antar at lisensene i Senegal og Gambia er betydelig mer verdifulle enn da man inngikk intensjonsavtalen. Det ville f.eks være vanskelig for Mirabauds og Paretos analytikere å hevde at verdiene skulle være redusert vs emisjonstidspunkt og kurs NOK 7,75 dersom selskapet får lisensene tilbakelevert.
Da jeg begynte å lese på siste årsrapport var min oppfatning at det var game over uten forlik/seier i Gambia/Senegal – med fremførbare underskudd er den oppfatningen ganske endret. Jeg mener det er en svært billig opsjon i betraktning oppsiden. Det er uten tvil en voldsom oppside, man trenger ikke særlig fantasi for å se for seg kursøkning på 5- og 10-gangeren, det er tross alt ikke høyere enn hva kursen var før selskapets lisensproblemer startet da oljeprisen var betraktelig lavere. Slik jeg har begynt å se på det så dekker kun 10% av laveste (gruppens) tekniske skatteverdi hele børskursen. Og da kan man snu på caset og tenke at man faktisk får gratis rettstvistsopsjon på 90-100% eierandel av fire attraktive lisenser, Sierra Leone lisensene – foruten mer skattemessig oppside.
Jeg har kjøpt den senere tid og synes den passer bra i en porteføljetenkning. Hvor stor andel er igjen subjektivt. Merk generelt – der gevinsten kan være stor er også risikoen høy – so don’t shoot the messenger….
Redigert 20.09.2018 kl 10:22

Trådstarter WAROM
Håper det er greit jeg lager DEL 2.

RGTbjørn

Warom startet den lange tråden med denne.
Warom
19.11.2018 kl 13:42 14484

Den tråden begynte jo å bli relativt "tung" og som du jo har påpekt noen ganger, så var det vel på tide at den ble byttet ut med "del 2" :)

Jo, kan jo være enig i det, men det skyldes til en stor del at startinnlegget som man drar med seg videre til alle sidene er på høyde med Krig og Fred av Tolstoj når det gjelder lengde. ?
Redigert 19.11.2018 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
Warom
19.11.2018 kl 14:12 14360

FF, det kan jo umulig være noe problem. Når du trykker på innlegget så kommer du jo bare til siste innlegg og dermed har jo startinnlegget mindre å si....
Er mer opptatt av innholdet enn lengden(sa ho;))
Redigert 19.11.2018 kl 14:12 Du må logge inn for å svare

Warom

Vet ikke helt hva du mener med å trykke på innlegget. Hvilket innlegg? Hvis du mener det første skjer det ikke noe hos meg. Du kan trykke “ til bunnen”, men da kommer du jo bare ned til slutten av siden du står på?
rischioso
19.11.2018 kl 15:30 14196

Ja, da har kursen ikke uventet vært nede og snust på 60 tallet og det blir ikke siste gangen. Trenering og atter trenering fra Senegals og Gambias side vil føre til at cash kassa går tom og skal man sette en kriseemisjon så er det jo ikke vanskelig å skjønne hvor den blir satt.

Mitt bet er i intervallet 30-50øre hvor dagens cash beholdning dekker opp for en aksjekurs på knappe 40øre/aksje og rundt 34øre/aksje ved årsslutt legger vi kostnader de første 6mdr til grunn.

Mao, det er naturlig at kursen siger videre ned ettersom tiden går og cash kassa skrumper inn når man ikke har ei krone i inntekt...
Redigert 19.11.2018 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
Solux
19.11.2018 kl 15:33 14099

Det er en grunn til at alle sitter i tap, og ikke bare tap - grisetap. Warom, og du RgtBjørn sitter jo begge to hver dag inn og ut og skriver og hauser. Dere er begge i så stort tap, at de som sitter utenfor neppe vil høre om dere så sier noe fornuftig i det hele tatt.

Dere er kun drevet av egen motivasjon, for å få opp kurs. Hadde dere vært så sikre som dere bastant uttaler så er det jo bare å laste opp til pipa og holde munn? Det viater at du/dere faktisk har tro på caset.

Videre så har jeg vært med fra start, og den utviklingsfond endringen jeg har vært med på er så stor at når kursen går fra 12,5kr -0,6kr ja da skjønner nok de fleste at det er noe fundamentalt galt. Det er i mine øyne alt, som er galt. Ledelse, aksjonær klientell, penger på bok/emisjon tidspunkt, uttaksalder som i etterkant viser ledelsens villedelse og tap/brudd på forpliktelser på ALLE lisensene de har vært med på.

Gambia og senegal som er de siste gjenstående lisensene apcl nå igjen prøver å kjempe om - er låst opp i rettssaker i begge land. Samme feil og samme brudd i begge land. Apcl har ingen inntekt, en gjeld på 15 mill dollar og har ingen avgjørelse på første rettsak i Gambia før 2021. Senegal er muligens en avklaring tidsfristet til 2023. Utfallet jo historisk skummelt å gamble på, da brudd av sine forpliktelser er bekreftet av selskapet og ikke minst er lisensene i Gambia utgått i 2016. Dette gjelder også i senegal....

Hører dere? Gikk ut i 2016. Snart 3 år siden og dere sitter her enda og maser.
Warom
19.11.2018 kl 15:40 14070

Hvis du trykker på der det står "antall svar" så kommer du nederst i tråden uansett hvor mange innlegg det er i tråden.
Redigert 19.11.2018 kl 15:41 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.11.2018 kl 15:50 14022

Hvis man trykker på denne linken:

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx

og skriver inn Gambia eller Senegal inn i feltet til høyre for Respondent

så får man opp alle sakene både avsluttede og pending.

Når man så går inn og ser på ledetiden for de enkelte sakene så skjønner man at ting vil ta tid - veldig lang tid...

Og trykker man på denne linken:

http://www.africanpetroleum.com.au/system/files/uploads/financialdocs/Interim%20OAX%20H1%202018%20-%20FINAL.pdf

og skroller ned til side 11 og leser hva som er ført opp som tap for den siste 6mdr perioden så finner man ut at det var på 3,59m/usd.

Og skroller man videre ned til s14 under cash så ser man at den er ført opp med 9,42m/usd.

Og tar man så og deler cash 9,42/usd på det halvårige tapet på 3,59m/usd så finner man ut at (9,42/3,59) cash vil kunne holde 2,62 perioder a 6mdr før kassa er bunnskrapt og med det faktum i minnet at det ved årsskiftet er gått 1 ny 6 mdr periode så vil de ha cash frem til sept 2019.

Når vi så kjenner til at selskapet ikke vil vente til kassa er bunnskrapt før de kjører en kriseemisjon så betyr det at en slik kan komme hvilken dag som helst og da vil vi se en aksjekurs som er veldig mye lavere enn den vi ser i dag - ikke mer komplisert enn det....
Redigert 19.11.2018 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
Warom
19.11.2018 kl 15:52 13979

RE:"Hadde dere vært så sikre som dere bastant uttaler så er det jo bare å laste opp til pipa og holde munn? Det viater at du/dere faktisk har tro på caset."

*.....og det vet du alt om hvorvidt man gjør eller ikke?

RE:"Gikk ut i 2016. Snart 3 år siden og dere sitter her enda og maser."

*Så bra da for deg Solux at du gikk ut i 2016. Høyeste kursen som close i 2016 var da 3,21. Høyeste kursen i 2017 som close var 12,2. Virker på meg at du gikk glipp av en gigantisk oppside. Vet ikke helt om det var jeg eller deg som tapte på det...?

Warom

Takk. Nå er jeg med. Altså trykke før man har gått inn på tråden i det hele tatt. Den var ny for meg.
Warom
19.11.2018 kl 16:00 13931

Bare hyggelig FF :) Har vært slik hele tiden(også i det gamle systemet)
Problemet i det gamle var jo at etter en stund så ble det "krøll" i innleggene, så på den måten kan man si at nå er det bedre i forhold til lengden på innleggene(som dermed ikke får noen betydning)
Redigert 19.11.2018 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.11.2018 kl 16:04 13913

Man lærer så lenge man lever sies det selv om det kan virke som at mange aldri gjør akkurat det - i alle fall om man legger børsen til grunn....)
RGTBJØRN
19.11.2018 kl 16:16 13861

Var ikke meningen å ta din tråd Warom, spurte om du ikke kunne lage en ny selv , da gjorde jeg det.
Warom
19.11.2018 kl 16:17 13851

Ja det må man kunne si. Utrolig hvor mange feile valg enkelte klarer å gjøre ;)
rischioso
19.11.2018 kl 16:20 13822

Det er vel også snart på tide med en ny artikkel vi kan ihjeltolke - det fine med tolkninger er jo at gjennom det så kan vi fremme en tenkt resultat som passer en selv...:)
RGTBJØRN
19.11.2018 kl 16:22 13795

Solux, tror neppe det vi skriver på dette forum har noe å si for kursen , kursen er helt grei i forhold markedet nå. At vi sitter med "tap" tar jeg med knusene ro. Det er fremtiden vi investerer i .
rischioso
19.11.2018 kl 16:27 13784

Fremtidige tap i et og samme case hvor man allerede sitter med tap øker jo bare tapet når man velger å bli sittende så den var ikke lett å skjønne....
Redigert 19.11.2018 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Warom
19.11.2018 kl 16:30 13749

Ja, du har helt rett.....
Warom
19.11.2018 kl 16:35 13735

Nei, egentlig ikke Risch. Det blir bare snørr og tårer på deg da ... ;)
Du skal jo(ifølge deg selv) aldri inn i dette papiret igjen så for deg har det jo absolutt ingen ting å si.
Mrhifi
19.11.2018 kl 18:01 13610

Citat solux...
Utfallet jo historisk skummelt å gamble på, da brudd av sine forpliktelser er bekreftet av selskapet og ikke minst er lisensene i Gambia utgått i 2016. Dette gjelder også i senegal.... citat slut

Solux... hvornår udløb sosp licensen??? December 2017..
Apcl fik ikke sosp forlængelse,
proklamerede Senegal i medierne....solux du skriver at apcls gambia licenser udløb i 2016 og det samme gælder Senegal....fake news!!! Sosp udløb december 2017...fact
Redigert 19.11.2018 kl 18:04 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.11.2018 kl 18:48 13542

Det spiller jo liten rolle når lisensene gikk ut - det som er viktig og få med seg er at 4 av 4 lisenser er gått ut fordi de ikke fikk forlengelse for selskapet igjen var kommet i brudd med forpliktelsene og det på alle 4 hvor 1 lisens (ROP) allerede er gitt til Total og samme skjebne vil med største sannsynlighet skje også med de 3 siste (A1/A4/Sosp)....

Arbitration vil nok ikke stoppe det - kun utsette det og er det det selskapet vil bruke de siste grunkene til så dem om det - de har vel heller egntlig ikke så mye annet som kan materialisere seg ut av de svært få lisensene de har igjen - enn så lenge nettopp fordi når cash kassa er tom så vil de også komme i brudd med disse når de ikke er i stand til å betale den årlige avgiften og da vil det være snipp snapp snute - om ikke før....
Redigert 19.11.2018 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
FkL
20.11.2018 kl 07:33 13190

Fikk ikke noe svar på mitt spørsmål i den forrige tråden Flue. Hva legger du til grunn for at forpliktelsene vekter så mye?
FkL
20.11.2018 kl 07:43 13175

Her må du holde tungen rett i munnen, for i følge selskapet så eier vi fortsatt lisensene og de er ikke mistet. Selskapet selv mener at de kun kan sies opp etter rett juridisk prosedyre i gjeldene avtale og at så lenge dette ikke er gjort så er vi fortsatt eiere. Dette har ikke "afrika" gjort. Hvis dette stemmer så eier vi lisenene og retten vil også komme til den konklusjonen. Det at arbeidsforpliktelsene ikke er oppfylt kan ha berørt andre deler av avtalen, men heller ikke er her har "afrika" fulgt prosedyrene. Det igjen medfører at våre brudd på arbeidsforpliktelsene ikke er en del av dagens pågående sak slik jeg ser det. Det er en ren juridisk vurdering etter dagens avtale. Altså har en forlengelse inntruffet automatisk etter utgått tid eller ikke. Må avtalen sies opp uansett arbeidsforpliktelser eller ikke. Selskapet mener ja på begge deler, "afrika" mener noe annet, eller i alle fall er nødt til det nå i og med at de ikke har fulgt prosedyrene.
FkL
20.11.2018 kl 07:49 13154

Her er du ute med løgn igjen ris. "Når vi så kjenner til at selskapet ikke vil vente til kassa er bunnskrapt før de kjører en kriseemisjon så betyr det at en slik kan komme hvilken dag som helst og da vil vi se en aksjekurs som er veldig mye lavere enn den vi ser i dag". Dette kjenner du absolutt ikke til. Selskapet selv har meldt om at de kan kjøre sakene ut. I tillegg tror jeg vi skal vente på neste økonomiske rapport før vi kan gjøre skikkelige beregninger. I en slik mellomfase vi er i nå så vet vi ikke noe om cashburn siden siste rapport. Dette kan vi med sikkerhet kun ta ut når neste rapport kommer. Dette blir bare idiotisk skremselspropaganda fra din side.
Redigert 20.11.2018 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Aldara
20.11.2018 kl 07:52 13149

Richioso blir avkledd gang etter gang etter gang etter....
At dere gidder!!
Snakker kun for sin syke mor......
RGTBJØRN
20.11.2018 kl 22:54 12802

Jeg sier at siste leg ned i denne bølgen blir i morgen(OSE).Perfekt på børsene da de svake ristes ut. Har lastet i dag og laster i morgen. Når markedet får summet seg vil ny oppgangsperiode komme. Det er ingenting fundamentalt bortsett fra gevinstsikring/shorting som foregår nå børsene verden over.Takker og bukker for de svake /redde
rischioso
21.11.2018 kl 09:31 12628

Hvis man ikke skjønner det så skjønner man vel egentlig ingenting av betydning...

rischioso
21.11.2018 kl 09:32 12624

Det er greit at det ikke er sommer, men det får være måte på for hvor mange lag med klær jeg skal ha hatt på meg....;)
rischioso
21.11.2018 kl 09:33 12582

Det kjenner seg så absolutt til og det gjør alle de som tar seg bryet med å lese halvårsrapporten - hvis du mener at den lyver så får du ta det opp med selskapet...
rischioso
21.11.2018 kl 09:34 12563

Nei, det er jo i grunnen riktig - lisensene er ikke mistet - de er gått ut på dato og når verken Gambia eller Senegal ville gi noen forlengelse så er ikke lisensene lengre aktive for APCL om det utgjør noen forskjell for deg så gjør det ikke det for verken selskapet eller dets aksjonærer...:)
Redigert 21.11.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
tuja
21.11.2018 kl 09:43 12528

Risch

Du er da helt desperat på APCL-trådene, og du har ikke aksjer en gang. Merkelig.
Det er vel vi som bør vurdere risk-reward, og ikke få slengt stadige kommentarer i hue fra en som ser på selskapet
som møkk.
Ellers er kursen kraftig oversolgt med 14 dagers rsi på 13.
rischioso
21.11.2018 kl 09:50 12526

tuja,

ikke desperat - jeg bør vel kunne svare på innlegg som er stilet til meg uten at det er jeg som er desperat...

Ikke møkk - det var dine ord. Jeg har vel muligens et litt sunnere syn på realitetene enn de som sitter med en blodrød posisjon....
Redigert 21.11.2018 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
tuja
21.11.2018 kl 09:53 12495

Du gjentar ditt syn til stadighet på APCL-trådene. Du har flere innlegg kontra de som sitter i aksjen.
Det taler vel sitt tydelige språk? :)
FkL
21.11.2018 kl 09:54 12485

Hyggelig at du faktisk endelig har fanget opp essensen i hele caset. Selskapet mener selv at dersom lisensene ikke sies opp juridisk korrekt etter den prosess som er beskrevet i avtalen så er de ikke sagt opp. De er da heller ikke mistet, utgått eller andre synonymer. Dersom dette er korrekt, hvilket min vurdering tilsier at det er, så vil vi komme godt ut av de sakene vi nå kjører. Afrika har heller ikke fulgt avtalen når det gjelder oppsigelse på grunnlag av ikke oppfylte arbeidsforpliktelser og da sitter de ikke igjen med noe rettslig hold for sin håndtering.
FkL
21.11.2018 kl 10:02 12459

Dette var jo ett goddag man økseskaft svar; Jeg mener at du ikke har verken innsikt, forståelse eller kunnskap nok til å kunne forutsi hva slags cashburn selskapet har lagt opp til i fremtiden. Du mener på din side at selskapet ikke selv har en plan for dette og at de ikke plukker bort alle unødvendige kostnader under sakene som kjøres. At de helt bevist kjører kassa tom uten å ha en plan for håndteringen. Nei, skulle de håndtert saken på denne måten så måtte de synket ned til ditt nivå. Selskapet har meldt om at de har penger til å kjøre sakene ut. At du har funnet på noe annet sier nok om deg.

Han har vel et stort tap, etter Mai 2017, da han begynte å skrive om APCL. Var halleluja stemmning i begynnelsen... Men er nok bitter og sur på sitt tap.
rischioso
21.11.2018 kl 10:57 12349

Fremtiden - vi bør vel anta at når problemene dukket opp i mai i fjor så har vel spareblusset startet jan året etter som det er det jeg har lagt til grunn eller mener du at man går i sparebluss først den dagen de har estimert at sakene skal være ferdg - come on, dette tror du vel ikke selv på...??...:)
Redigert 21.11.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare