APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi? del 2.


Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

thief
07.01.2019 kl 07:10 3112

Da kan vi nok se frem til en knallbra dag:) Kan virke som JP har hatt rett hele tiden, " both in Fact and Law":)!! Det tar bare litt tid!
Q10ps
07.01.2019 kl 08:51 2875

I dag er det nok mange som river seg i håret av fortvilelse over å ikke ha kjøpt på 0.5x, på samme måte som mange(meg selv inkludert) rev seg i håret da det kollapset, hehe. I ettertid så var det kanskje ikke så gæli allikevel, nå sitter man med 7 ganger så mange aksjer som man hadde den gangen, og med snitt på 1.04 satser jeg på at det blir en meget fin fortjeneste ila 2019 :D
Guuz
07.01.2019 kl 08:55 2852

Er det ikke litt pussig at det ikke kommer en melding?

Flott dag i APCL. Aksjen støter mot 200MA , Kan bli moro dette fremover

KORTSIKTIG :Ingen meldinger, som jeg skrev må man være forberedt på at kursen vil falle tilbake uten news. Har vel dobblet seg fra bunnen idag og RSI har vært nær 80. Åpnet opp kraftig, tipper på en slutt rundt 90øre idag
hofa
07.01.2019 kl 11:17 2582

Hvis det står til troende og der kommer en godmelding er den stadig billig for nuværende. Har 200 t med gak 2,65, idet jeg solgte > 10, men gik for tidlig ind igen desværre.

APCL virker veldig sterk , vanligvis ville den hatt en liten reaksjon/nedsalg iflg TA. Det vil antagelig komme, mere oppgang er sansynlig mot våren etter min personlige mening.
Warom
09.01.2019 kl 07:41 2165

Dagens Investtech:
"African Petroleum Corporation Limited (APCL) steg 6.57% og brøt 1.00 -grensen. Sluttnoteringen ble 1.05 kroner og aksjen har ikke vært høyere siden oktober 2018. Aksjen har med dette steget for sjette dag på rad og den siste måneden har aksjen steget hele 48.59%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, men har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 1.00 kroner"
klaesp
09.01.2019 kl 07:50 2133

Det som forandrer bildet er at de fleste som har kjøpt Apcl aksjer er pålest og er fullstendig klar over triggere som vil komme innen kort tid. TA analyse kan dumpes i et tjern .

Till våren????? ah då kan ju du sälja ut dig nu för att köpa in dig några ören billigare(best case) innan våren då. För antar det är till våren nyheterna, förlikning och övriga uppdateringar kommer?
klaesp
09.01.2019 kl 08:30 2024

Personen har selvsagt allerede solgt, og vil inn igjen til en lavere pris. Men denne gangen vil han få seg en lærepenge .

Moro å se saueflokken kommer etter, ser at flere nick kommer som ikke hørt fra før. typisk samme som det skjedde forrige store oppgang

Fremover mot våren boys

Klaesp: TA kan jeg si mye om ,apcl sank noe mere enn forventet mot 50-60øre,men vi som hadde trua lastet mere opp da det lå i gjørma. Teknisk er den overkjøpt er fakta men kan alikevel dra på extra. Uansett er det nå bare å holde uansett hva som skjer.

Nok en dag med bra trykk, hvor enge holdes dette da ? RSI 82 ,veldig sterk . Forventer vel egentlig en dupp iflg chartet.

Da slapp APCL seg litt ned noe jeg hadde forventet skulle skje i noen dager. Vi får se om 90-100 området kommer

Volumet idag stoppet opp, TA grafen for meg ser at aksjen kan gå ned mot 90øre hvis ikke noe spesielt skjer. Vil vurdere å kjøpe meg inn med ny beholdning i tillegg til det jeg har fra før på svake dager hvis det skulle komme.
thief
16.01.2019 kl 22:38 1232

he..he,90 øre:) Skal vel lete lenge etter folk som gir bort aksjene for under 1kr, etter icsid sin avgjørelse! Glad jeg klarer å tenke selv og ikke følge en strek:)!
Møre75
16.01.2019 kl 22:40 1227

Spretter vel fort opp igjen

Det räcker väl med så mycket som en nysning från Fafa Sanyang för att kursen ska bryta allt vad motstånd heter :D

RGTBJØRN

Ufint av deg å hver gang etter å ha solgt litt komme med spådommer om lavere kurs. Du gjør det på en mildere måte, men i bunn og grunn tenker du likt som Riskokeren.
Mrhifi
17.01.2019 kl 08:25 4382

Måske rgtbjørn er heldig at købe til kurs 90 øre eller der kommer positiv pm og kursen stiger 100% .... time Will Tell.

Jeg bare skriver det chartet viser meg, og jeg har bestandig skrevet at jeg er positiv,Å sammenligne meg med riskokeren er helt på jordet
Aldara
17.01.2019 kl 09:22 4305

Men Bjørn....
Hvis chartet forteller deg et sted mellom 90 og 100...
Hva deretter...?
Opp mot 200..?

Tror vi ska ha med oss att det finns väl två typer av ägare, en med tekniska motiv och med fundamentala motiv, d.v.s. en trader och en investerare, kortfattat.
Jag tror man bör bestämma sig vilken av dessa man vill vara och hålla sig till det.

Jag tror på caset och det fundamentala och då spelar det ingen roll vad en chart kan "spå" en vecka framåt.

Tycker således det är modigt av de som tror på caset att ändå sitta utanför i hopp och tro om en lägre ingång. Vi vet ju vad sensate uppdateringen gjorde med kursen, det har hänt flera gånger tidigare och det lär mest troligt ske igen.
Møre75
17.01.2019 kl 09:38 4270

Men tror der at en oppdatering kommer før eller etter ny petroleum kode ? .

jag är övertygad om att ingen kan svara på det. Det är just därför man bör göra klart för sig, vilken uppfattning man har om caset, inte när saker ska inträffa.
Det har vi blivit varse, att det kan vi helt enkelt inte.

Sedan är det ju Senegal där man pratar om ny petroleum kode, jag tror ju snarare att det är Gambia som ligger närmast i tid med nyuppdatering.
Men som sagt det kan ju komma något nytt från Senegal när som helst men.

Min bottom line är att jag är övertygad om APCL har ett mycket bra case mot Gambia och bara en lösning där skulle mest troligtvis ge 3-400% på kort sikt. sedan ännu högre ju närmare farmout och borrning vi kommer. Det räcker för mig just nu. Senegal tror jag självklart också att vi har rätt till men där är det lite väl rörigt med presidentval/total/ROP för att jag ska känna mig trygg med antingen det ena eller andra. tror det löser sig som sagt men känns mest som high chaparall där just nu.
FkL
17.01.2019 kl 09:55 4246

APCL er stort sett nyhetsstyrt og i tillegg så kommer da tro eller ikke tro på våre saker. Teknisk informasjon kan kanskje si noe på kort sikt, men man kan absolutt ikke se på det som noen fasit, men mer som en indikasjon. Selskaper i situasjonen til APCL der mange vil henge seg på ved minste endring er jo usikre i forhold til kursutvikling uansett tidsaspekt.

må dere huske på at Bjørn har solgt ca halvparten og sitter fortsatt med en god del! :) At han deler sine tanker om TA syns jeg er kjempefint !
At melding en dag kan komme , og han ikke sitter fullastet får da være hans sak .

Mannen er flink, har jeg sett over tid ! :)
Warom
17.01.2019 kl 10:06 4215

Det går faktisk meget godt an å ta hensyn samlet eller hver for seg til FA/TA. Selv benytter jeg TA(en litt lengre kanal) der jeg kanskje ønsker å finne riktig inngang til en litt lengre investering. I noen tilfeller benytter jeg det selvfølgelig til ren trading helt kortsiktig(som regel intradag).

Å sammenligne RGTBJØRN med rischioso er "helt bak mål". Han sier hva han tror, og hvordan han leser chartene sine. Det er lov, og ikke minst så kan slikt legges vekt på før en tar en avgjørelse om å selge deler eller hele sin beholdning. Der har RGT vært helt ærlig slik jeg ser det(for jeg ser jo stort sett det samme i mine chart) der han sier at han solgt halvparten(kan bli "dyrt" å selge alt om nyheter av fundamental verdi kommer) noe som jeg forsåvidt synes er en veldig grei tilnerming. Selvfølgelig ønsker han)og andre som selger) å komme seg inn billigere med den solgte halvdelen, men han er ærlig om det(noe man ikke alltid kan si om alle andre :))
Warom
17.01.2019 kl 10:11 4197

TA sier mye både på kort og lengre sikt. Det viktigste i så måte er at ved fundamentale nyheter (stort sett uansett ved retning) så er det "TA-nivåer" som setter begrensningen for hvor kursen ender. Dette da svært mange benytter TA(tenk på roboter/algoer, de har ikke mye annet å ta hensyn til) og dette blir da selvforsterkende.

Hvis man ikke vil ta hensyn til det, greit nok....men det kan være greit å gjøre som flere kvinner jeg vet om. De har en tendens til å være i en samtale, men får med seg det som blir sagt(selv med lav stemme) rundt de. Da får de jo ett innspill som kan brukes senere(enten for eller mot en;))

Poängen är ju att man ska ha med sig att folk köper och säljer med olika motiv och det tror jag inte är självklart för alla.
Och är man inte intresserad av trading bör man väl skapa sig en fundamental uppfattning och köra på den? Eller ska man då köpa och sälja utefter en traders TA?

Personligen tycker jag det är fint med RGTBJÖRNs kommentaterer, uppfattar han som ärlig och ser både på det positiva och negativa. Även om det ibland kan sticka i ögonen att läsa att han tror att vi ska ner 20-25% när jag själv varken tror eller vill det :)

vad som hade varit riktigt intressant är ju att få reda på skillnaden i avkastning för de som kör på TA jämfört med de som inte gör det :)

Personligen har jag inte rätt att daytradea, (måste ha alla aktier minst 30 dagar, om de ökar i värde efter inskaffande). Köpte APCL första gången Maj 2017 på 4 NOK och ligger per idag totalt +15%. Kollar jag e.g. Norskbulls på den perioden, eller tillbaka 24 månader, då har de nästan exakt haft 50/50.
Och utan att vara superinsatt i Norskabulls eller Björn och dina TA, misstänker jag att det är ungefär samma signaler?
https://www.norskbulls.com/SignalPage.aspx?lang=en&Ticker=APCL.OL

Missförstå mig inte nu, jag riktar ingen kritik mot varken dig eller Björn, tycker bara att detta är intressant :)
FkL
17.01.2019 kl 10:50 4109

Tja, det kommer litt an på hva man gjør i denne aksjen og som jeg har påpekt tidligere så er det mange strategier. Jeg har kjøpt meg inn for å være med lenge og i påvente av avklaring og nyheter så er øvrige analyser uvesentlig for meg, men jeg påpeker da i akkurat denne aksjen. Jeg er ikke ute etter å henge meg på trender, men vet at det også her kan være mye å hente. Det viser jo den siste tiden. Poenget mitt derimot er at straks det kommer en nyhet, god eller dårlig, så er ikke TA mye verdt.
Warom
17.01.2019 kl 11:01 4093

Ditt første poeng er jeg langt i fra uenig i :) Personlig er jeg heller ikke uenig i dette med å skape seg en fundamental oppfattelse, noe som er svært viktig også i mine øyne. Nå utelukker ikke det ene det andre, og noen kjøper/selger utelukkende på TA(noe ikke jeg gjør kategorisk). APCL har "dessverre" blitt litt for mye "kjærlighet" for min del(noe som gjør at selv om jeg har TA-signalene kan gjøre det vanskelig å agere "riktig"). Jeg lever godt med det, da jeg mener jeg kjenner casen så pass godt at det er "uproblematisk for meg" å ikke forholde meg til det jeg personlig mener er det fundamentale.

Jeg tror at du kan regne med at de som utelukkende er inne for en "TA-trade" er mer enn godt fornøyd med en dag som sier f.eks 10-20%. De går inn, like fort ut....ser seg ikke tilbake og bryr seg "midt på ryggen" hvordan det går videre. Værre for de av oss som måtte følge både TA og FA, det er vanskelig å time riktig(og vi vet jo at en nyhet kan komme når som helst). For meg noen ganger vellykket og andre ganger ikke.

Uansett så sitter jeg med nok aksjer til at en oppgang blir hyggelig når den skjer, men de fleste liker vel "en god trade" iblandet ett litt lengre perspektiv(om det lar seg gjøre)

Personlig benytter jeg stort sett alltid bare mine egne tegnede chart, titter jo selvfølgelig litt på andre sine, men synes jeg er nødt å være "tro ovenfor meg selv" med det jeg faktisk tegner inn(selv om jeg ikke helt har "skylapper" på)

Det siste har du helt rett i, det er faktisk veldig interessant, men vanskeligere og vanskeligere jo bedre du blir på det ;)
Warom
17.01.2019 kl 11:04 4077

Jo, det er det....det tegnes bare nye "grafer" og nye signaler oppstår.
Ikke så mye å bruke mye tid på om folk ikke vil, men kan være greit fra tid til annen å gjøre "slik som kvinner er gode til", dvs låne ett øre til en annen samtale mens de er i den første ;)
Warom
17.01.2019 kl 11:56 3983

FkL;
Husk vi er jo ikke uenige(langt i fra) når det gjelder det man kanskje kan kalle det fundamentale i casen. Gjelder bare(for meg) å ha to tanker i hodet samtidig(noe som kan være en utfordring for oss menn(har jeg hørt))
FkL
17.01.2019 kl 13:14 3871

Jada, "lets agree to disagree" på TA, men jeg tror nok vi bare snakker forbi hverandre basert på ditt svar. Personlig så er jeg en rimelig svart/hvitt-person og ville nok aldri investert basert på kun en TA. For meg blir det bare en indikasjon og absolutt ingen fasit. Det blir som med statistikk; hvis man står med det ene benet i kokende vann og det andre i isvann så har man det gjennomsnittlig ganske bra. En TA i dag vil ikke kunne si noe om morgendagen i APCL, for den kjenner vi ikke og den kan komme når som helst. Når en nyhet kommer så vil jeg også påstå at det vil være en interim periode hvor TA er vanskelig og nyheten i seg selv vil telle mer. Mot slutten ja så absolutt TA.

Jeg kan vel også legge til at jeg har en liten kjærlighet til APCL. Har hatt noen fantastisk fine øyeblikk med denne aksjen. Liker risikoaksjer med potensielt høy avkastning.

EDIT
Det eneste negative her er disse høye SMS kostnadene.
Redigert 17.01.2019 kl 13:26 Du må logge inn for å svare
17.01.2019 kl 13:16 3872

Fulgt litt med på denne en stund og i dag er det dagen jeg skal inn :-) Så for tiden vise om det var lurt :-)
Warom
17.01.2019 kl 13:23 3847

Hehe, ikke noe problem(skulle da bare mangle) Morsomt eksempel med "vannet", men vi snakker jo ikke om noe "gjennomsnitt" :) Selvfølgelig vil nyheten telle mer, man får bare en indikasjon om hvor nyheten vil bringe oss ved å benytte TA.
Nok om det, følg heller med på denne nå :) Hadde vært fint med ett brudd her nå ;)

https://goi.nf/?ngvvtzfottld