APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi? del 2.


Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes


Du kan umulig følge godt med når du skriver at det ikke er dialog ??? Les deg opp! Tips... ISCIC

Tyngdekraften måtte komme. Noen mister tålmodigheten.
Juuzen
24.01.2019 kl 23:27 3925

Helt klart, når man blir lovet at en løsning og forlik kommer på Mandag, hver Fredag så vil man jo ut når ingenting skjer. Det kommer løsning tidligst i 2020.
Juuzen
24.01.2019 kl 23:31 3918

Jeg mener, hvorfor sitte inne når risikoen er så stor? Bedre å komme inn på 2,- da, folk er jo skråsikre på 10,- til 100,- her inne. God tid, kjøp noe annet i mellomtiden.

Har ikke så mye med det å gjøre. TA har en stund vist at aksjen sto foran en tur mot støtte 90øre, holder ikke det 77 øre,sånn funker aksjemarkeder
solid1
24.01.2019 kl 23:35 3904

Nå da alle tre dommere er på plass

January 23, 2019 - The Tribunal is constituted in accordance with Article 37(2)(a) of the ICSID Convention. Its members are: Laurent Lévy (Brazilian/Swiss), President, appointed by the Parties; Hamid Gharavi (French/Iranian) appointed by the Claimant; and Bernard Hanotiau (Belgian), appointed by the Respondent.

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/18/24

Er det noen som har en formening om hvilken tidshorisont man kan forvente.
Og, har de tre muligheter til å kunne påvirke / foreslå et eventuell forlik?
thief
24.01.2019 kl 23:44 3879

Så TA fungerer ikke oppover eller:)?? Ser du bare fokuserer nedover,har du gjort siden du solgte endel:)
thief
25.01.2019 kl 00:00 3863

At dommerne er på plass, har ikke mye å si den ene eller andre veien. Saken går sin gang, uavhengig om det skulle være forhandlinger nå eller ikke! Eneste måten saken stopper på er om de kommer til et forlik, og ting er skrevet under! Så selv om dommerne nå er utnevnt, kan det fortsatt foregå forhandlinger:) Saken settes ikke på vent, selv om partene forhandler utenom voldgiften! Så jo det i Gambia i 2014, tok ikke lang tid før det kom et forlik,etter tribunalet var satt:)! Men bra at de er i gang, kan sette litt press på Senegal. Nå skal et forskuddsbeløp betales inn for de neste 3-6mnd! Og er det sånn at Senegal vil ha en løsning, er de vel ikke interessert å bruke noe særlig penger i voldgift. Så da vil de vel nå kanskje få en fortgang på dette! Og skal ikke se bort ifra at Senegal har ventet med å godkjenne den tredje parten, før de fikk vite avgjørelsen på 41(5) i Gambia! Nå vet de at de kanskje oxo har en dårlig sak,og ser et forlik som den beste løsningen. Har vært overbevist om dette lenge, at Senegal ikke tørr å gamble på en voldgift, når de oxo har total å ta hensyn til, og iallfall ikke når de fikk et lite hint fra Gambia(41(5)):)!! Nå går iallfall takstametret, så om det oxo er et lite press, så tror jeg uansett at dette vil ende med forlik:)!
Aldara
25.01.2019 kl 00:32 3831

Ok Bjørn.
Sett at ,90 holder...
Hvor går ferden videre..?
Neste topp rundt 1,50..?
Selvsagt avhengig av news og hvilke men dog...
Warom
25.01.2019 kl 08:04 3766

Nå tar ikke TA hensyn til news når det gjelder fremover, men ja...om 0,9 holder og vi bryter det gule rektangelet opp(ved ca 1,2), så er ca 1,50 neste signal oppover.

https://goi.nf/?nbvdfornvqvt

Nå er det ikke så "vanskelig" å sørge for at man ikke bryter 0,9 med det volumet vi har. Det er bare å la være å selge småposter som lett påvirker "regnestykkene i TA". Hadde vi fulgt toppen av den kanalen(der toppen i utgangspunktet kan ses på som motstand) vi var inne i(markert med rødt) så hadde vi vært på 0,9 ca i dag. Nå er den samme "topplinjen" som var litt motstand i(men ble brutt, sannsynligvis på grunn av god volumstøtte) en støtte og lar man være med "tullesalg" så er det nok av tidligere volum i det nivået vi befinner oss i nå(her markert med grønne/røde horisontale barer). Dette i en 30-dagers grafe fra stigningen fra 0,5x skjedde.
Aldara
25.01.2019 kl 09:26 3663

At folk gidder.....?
Gidder å selge seg for billighorepriser....
Håper de går på en smell!

Ny uke. APCL nærmer seg 90øre på microvolum. Vi får da se om det holder ,er inne i en bearish tid for øyeblikket.

50MA ligger på rundt 75øre. Vi får se om den kan falle mot 75-85 området hvis ikke 90øre holder
FkL
28.01.2019 kl 11:08 3295

Det var vel litt lavt? Skal vel heller være 0,794. Vi får vel også legge til at vi er langt unna å teste den. I og med at vi igjen har hatt kursdrivende nyheter, som er vanlig i denne aksjen, så er det vanskeligere å se trenden.
Juuzen
28.01.2019 kl 15:17 3098

Forventet nesten at den faller under 0,90 I dag, men det ser ut til at den holder hodet over vannet. Inntil videre.
tervi
28.01.2019 kl 15:31 3065

APCL viser styrke og volum har steget litt etter veldig lavt. Har også dannet Bullish Harami. Tid å laste opp før toget går?
FkL
28.01.2019 kl 15:33 3057

Ja, gribbene har baiset for å få kursen nedover. Det er jo helt tydelig at markedet ser dette lysere enn dere og ikke minst at de ser gjennom forsøkene.
klaesp
28.01.2019 kl 15:34 3054

Jepp, kun tidsspørsmål før aksjen skyter fart. Liten lekasje fra Gambia eller Senegal så er lunta tent.
Redigert 28.01.2019 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Juuzen
28.01.2019 kl 16:33 2969

Ja, har ventet på en lekkasje i 2 år snart. Det skjer ikke. Vi får heller vente på en eller annen artikkel positivt vinklet for APCL sin del. Da skyter den nok opp igjen. Noen som sa snarlig forlik rett rundt hjørnet i begynnelsen av Januar? Ja, de fleste hauserne på HO. Venter ennå...
FkL
28.01.2019 kl 16:36 2962

Joda, jeg ser den. Skill derimot på de som tror og de som hevder. Ingen vet hvor lang tid dette tar, verken med eller uten forlik. Det er fakta.
tuja
28.01.2019 kl 16:43 2936

Men, som man sier: "Det kommer en dag....".

:)

Følger bare med med et halvt øye, så regner med at denne er lagt ut igår eller dagen før det.

Fra African Petrorum


New Oil Legislation for Senegal
Monday, January 28, 2019

«This new code will help in “safeguarding national interests in the oil chain, while maintaining the attractiveness of the region. to foreign investment,” according to the country’s Minister of Petroleum and Energy, Mansour Elimane Kane.
The legislation was drafted in 1998 but had to be reworked as explorers have made several impressive discoveries off its coast which are now being moved toward development.
Under the new code, state-owned Petrosen has a 10% stake in all contracts, but this can rise to 40% in certain circumstances.»

Litt mer her:

https://www.petroleumafrica.com/new-oil-legislation-for-senegal/
thief
29.01.2019 kl 10:20 2644

Var vel lagt ut et sted tror jeg.Men MEGET positivt at "New oil code" er på plass. Den har hindret fremgang i Senegal.Fordi den måtte på plass før de gikk videre med nye kontrakter(forlik?)! Nå kan endelig ting skje:) Og alle vet at total skal drille straks, stod et sted i løpet av få måneder! Og da begynner det å haste for Senegal å få en løsning på sosp/rop! Hvis ikke total driller uansett, men det tror jeg de absolutt ikke vil gjøre, hvis lisensen fortsatt er til voldgift! Så nå kan det bli litt action. Samme i Gambia,nå er det gått ca 1mnd siden avgjørelse på 41(5). Så nå kan det være realistisk å få noen svar fremover, enten fra apcl/Gambia eller i form av en opdatering fra icsid:). Frem til nå har det jo ikke vært så stort håp for noen meldinger,for det tar jo litt tid å forhandle, hvis det er det de gjør! Så nå kan det komme både fra Senegal(siden New oil code er på plass) og Gambia!:) Bare en av dem hadde sendt kursen til himmels,200-300 raske prosent! God følelse på at noen av dem ordner seg, kanskje litt på begge oxo!
Redigert 29.01.2019 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
tuja
29.01.2019 kl 10:22 2634

Noen som har plukket opp rykter????
Aldara
29.01.2019 kl 10:28 2600

Hadde vi bare fått med oss volumet nå så ser det strax bedre ut...

Kort oppsummering av uka. APCL er veldig sterk, Ser helt klart at det er veldig mange som sitter på sine poster. Jeg skrev vel om at perioden mot våren kunne bli svært interesant. Teknisk er det lite nedside (80-90øre) så fremt vi ikke får en skrell i verden i løpet av denne perioden. Perioden mars-mai tror jeg er gunstig for videre oppgang.(ser kun det tekniske bildet) God helg
Warom
01.02.2019 kl 13:09 2315

RGT;
Det hadde vært fint om du hadde lagt ut en grafe som "beskriver" det du ser(slik jeg gjør fra tid til annen). Jeg får det ikke helt til å stemme det du sier, men mulig noe jeg har misset der(i det tekniske bildet)
Kvasi
01.02.2019 kl 13:34 2273

Å anvende TA, (hvis det er er du referer til) på så lite volum intradag, er vel ikke særlig nyttig for å vurdere trendbildet, er min vurdering.
Redigert 01.02.2019 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
solid1
01.02.2019 kl 15:57 2174

"Perioden mars-mai tror jeg er gunstig for videre oppgang" ?? (forstår ikke den)
------
Oppgang i APCL kommer nok som lyn fra klar himmel. Like gjerne 5. februar dersom man blir enig i helgen.
Denne aksjen har lite å gjøre med verdens-økonomi, men desto mer med juridiske krumspring.

Her er APCL sterk, så gjenstår det å se om styrken også kan utnyttes "diplomatisk".

Er det noen som kommer inn på denne, har en eller annen feil med min tilgang, denne er lagt ut for 14 timer siden. unsere-hoch-zeit.com/mrs4wit/mreptkd.php?ijkewmybi=gambia

Takker, det fungerte.
klaesp
03.02.2019 kl 21:09 1859

Kommer ikke inn. Noe nytt i artikkelen?

Det var en lang tettskrevet lefse so jeg ikke orket å studere så nøye, men det som var intresangt var at jeg googlet: african Petroleum gambia og da kom det opp:
Gambia oil
Adr ovenfor.
For 14 timer siden- Gambia has ended talks with African Petroleum to extend oil explorationin two of the West African country`s mostpromising blocks and is now in...
Da blir man jo litt nyfiken.
Funlight
03.02.2019 kl 22:10 1751

Det er gammelt nytt. Nøyaktig samme ord ble brukt tidligere om Gambia og APCL.
Redigert 03.02.2019 kl 22:11 Du må logge inn for å svare

APCL TA bekreftet fortsatt mere nedside, regner med aksjen handles på 80tallet kansje under de nærmeste ukene. Ser for meg OSE falle og dra med seg de fleste aksjene nedover, børsen virker slapp og sliten, gode tall kommer men virker ikke særlig på markedet.