Miljødirektoratet uttaler seg om eit forbud mot sjødeponi

_HH_
NOM 25.01.2019 kl 13:33 11670

http://www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=28726&epslanguage=no


Ein glimrande utgreiing og heilt i tråd med det som bransjen sjølv kommuniserer.

Legg spesielt merke til denne:

"I de to aktuelle gruvesakene i Norge av nyere dato, Nussir og Engebø, ble sjødeponi totalt sett vurdert som mest egnet løsning når både miljø og samfunnsøkonomi ble vurdert"

Her stadfestar Miljødirektoratet at NOM si løysing også er den mest miljøvenlege løysinga. Motstandarar hevdar at det berre var den mest samfunnsøkonomiske løysinga og at MD såg vekk fra miljøet.
Redigert 25.01.2019 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
Råvarer
25.01.2019 kl 15:24 8851

Som jeg har sakt i mange år, tenk at det skal værr så vanskelig å velge beste løsning for miljøet. Nå et det jo slik at fagpersonene bare kan anbefale beste løsning for miljøet. De må jo forholde seg til lovverket, selv om visse aktører spesielt i HI prøvde å manipulerer fakta.

Vi vet også at motstanderne egentlig ikke er mange men har brukt eget medlemskap i Naturvernforbundet (gruveteamet og finansiering), lokalt medlemskap i NU, strategi og rådgivnings selskapet SLM Partners, samt SV som ropert i media.

Ser man på hva de ønsker lokalt, er det bare de få i SV og en komunist som er i mot, resten er for. Befolkningen er for og næringslivet er for. Det er bare en bedrift som er i mot og det er Firda media.
Redigert 25.01.2019 kl 15:26 Du må logge inn for å svare

Takk for link og kommentar, _HH_ Veldig bra konklusjon for NOM.
Råvarer
25.01.2019 kl 15:31 8823

Et annet poeng er at nå har motstanderne, (den harde kjerne) startet eget gruveselskap (AMR), noe som gjør at man kan stille spørsmål om etikken ved å sitte i gruveteame i Naurvernforbundet, NU og SV for egn kommersielle vinnings skyld.


...men så er jo ikke etikk, moral og det å holde seg innenfor loverket motstandernes sterkeste side, for å si det mildt.
Redigert 25.01.2019 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
Råvarer
25.01.2019 kl 15:54 8784

I skandalen med Sametinget, hvor det ble avslørt at sametinget hadde brukt ca 2,5 millioner til et "strategi og rådgivnings selskap" for å sverte Nussir ved å ha betalt dette strategi selskapet for drive politisk påvirkning, ha møter med departement og bruk av media for å sverte Nussirs sak om sjødeponi. Saken blir kanskje ikke mindre oppsiktsvekkende når man vet at representantene for motstanden i Nussirsaken også sitter i gruveteamet i Naturvernforbundet. Naturvernfobundet er blitt brukt til å organisere motstanden i mange år, i følge årsrapportene til Naturvernforbundet.

Noen som ser likheten i fremgangsmåtene? Det er dyrt å drive slik påvirkning, hvem betaler SLM Partners?
Råvarer
25.01.2019 kl 15:58 8771

Vi kan ikke hindre dette, men vi kan være oppmerksomme og påpeke dette ved passende anledninger.

... men de har spillt seg selv ut av banen, så buckel up.

Jeg tror det har vært, og til dels enda er, en frykt for å investere i dette prosjektet pga den aktive motstanden fra et fåtalls personer. Når man nå får ryddet de useriøse løynene av banen og miljødirektoratet legger frem en utredning som er i tråd med hva vi har sagt i lange tider tror jeg vinden vil snu, og det blir mer "stuerent" å eie aksjer i NOM. Dette vil løfte interessen og med det også kursen i selskapet som nå skal nordover!

God helg folkens!

Det er godt å få det stadfestet, og jeg opplever at vi som er long i NOM arbeider på forskjellige plan med samme mål. Jfr. den etterhvert lange tråden til H-H og møter/korrespondanse. Det har og vil fortsatt gjøre oss til en sjelden gruppe aksjonærer hva gjelder noterte sselskaper :) Noe Ivar påpekte under middagen/kvelden vi hadde på Aker Brygge.
Vi får bare fortsette å stå på. Om ikke så lenge har vi lyktes alles sammen

RR

PS!
Håper kursen er 9,99 ved nyttår, så Fryktløs får seg en løpetur ;)
Men jeg tror jeg avstår fra å komme for å se på :D
_HH_
25.01.2019 kl 20:15 8569

https://www.nrk.no/nyheter/200-sakna-etter-demningkollaps-1.14400933

Relevant med tanke på MD sin vurdering av landdeponi versus sjødeponi.
frescas
26.01.2019 kl 05:03 8437

Vi vet hva som skjedde da Titania hadde landdeponi. Rana Gruber har kjørt mesteparten av avgangen I Ranfjorden siden 1963, foruten at de har lagt en del på land som er blitt industri og et flott bolig område. Ranfjorden blir kontinuerlig overvåket, så vidt jeg vet ingen forurensning fra Rana Gruber.

Det står i artikkelen at Førdefjorden er ren? Jeg har hørt at store deler av fjorden er forgiftet,er det feil?

" Tungmetaller, PAH-forbindelser, PCB og TBT i grunnen gir
risiko for negativ effekt på mennesker som oppholder seg på området og på miljøet rundt. Det er også mulig
spredning av TBT til resipient som vil kunne påvirke marine organismer."

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/214441/5761-2009_72dpi.pdf?sequence=2

Gjelder indre del av Førdefjorden

RR

Godt at vi har gode debattanter I våre rekker når selskapet ikke er på banen.
inva
01.02.2019 kl 08:59 7696

Vil ikke ha forbud

Miljødirektoratet slår i en utredning fast at vi ikke bør forby deponering av gruveavfall i fjordene våre.

31.01.2019Halfdan CarstensBergindustri

Konsekvens av et forbud mot sjødeponering vil gjøre at alle deponier for avgangsmasser i framtiden vil bli liggende på land. Det er ikke nødvendigvis noen fordel, framholder Miljødirektoratet i et notat som er et resultat av den forrige regjeringens Jeløya-plattform.

Klima- og miljødepartementet er oppdragsgiver.

Land vs. sjø
«De to deponiløsningene medfører forskjellige miljøeffekter, men begge medfører betydelig arealbeslag hvor alt liv i deponiområdet forsvinner.

Landdeponi medfører risiko for støvflukt og metallutlekking, og utfordringer knyttet til vedlikehold og risiko for dambrudd i overskuelig framtid,» heter det i rapporten.

Vedrørende sjødeponier medfører disse «risiko for partikkelspredning i vannmassene og risiko for påvirkning av livet i havet omkring deponiområdet. Re-etablering av dyr/planter etter avsluttet deponering går som regel betydelig raskere ved sjødeponering enn ved landdeponi.»

Redusert lønnsomhet
Miljødirektoratet påpeker at «etablering av landdeponi er vesentlig dyrere enn sjødeponi og vil medføre redusert lønnsomhet», noe som igjen kan påvirke investeringsviljen hos gruveselskapene og dermed sette prosjektene i fare for ikke å bli gjennomført.

Redusert lønnsomhet vil også gjøre driften mer sårbar for fremtidige endringer i markedspriser, og i verste fall føre til nedleggelse, blir det hevdet.

Miljødirektoratet er derimot ikke bekymret for tap av arbeidsplasser i distriktene. Dette begrunnes med at arbeidsledigheten er lav, og at nye gruver med dagens arbeidsmarked derfor med stor sannsynlighet vil hente hovedandelen av sine nye tilsatte fra annen virksomhet.

Individuell vurdering
Det er ikke realistisk å se for seg mineralvirksomhet uten deponi, enten det skal ligge på land eller i sjøen, skriver Miljødirektoratet i rapporten.

Samtidig hevdes det at «miljøvirkningene er betydelige, enten man velger sjødeponi eller deponi på land».

Miljødirektoratet konkluderer likevel med at et forbud ikke er hensiktsmessig. På generelt grunnlag er det rett og slett ikke mulig å fastslå hvilken deponiløsning som vil innebære minst miljøulemper. Alle gruveprosjekter med tilhørende deponi må derfor behandles individuelt.

Slike vurderinger må omfatte naturmangfold, økologi, geologi, kjemikalier, geografi, kostnader og effekter på andre næringer og samfunnsinteresser.

Beste alternativ
Miljødirektoratet er også tilfreds med de løsningen som er valgt for både Nussir og Nordic Mining. «Sjødeponi vært det totalt sett beste alternativet når både miljø og samfunnsøkonomi har blitt vurdert».

https://www.geo365.no/bergindustri/vil-ikke-ha-forbud/
Flaxx
02.02.2019 kl 09:51 7433

Det må i denne saken pekes på POLITIKERNE.
Det er de som saklig skal veie argumenter og stå for balanse.
Spesielt i denne saken må VENSTRE kritiseres ...
Venstre sier de står opp for småbedrifter og nyskaping ... men i denne saken har partiet trynet.
Når det nå .... PÅ FAGLIG GRUNNLAG ... av MILJØDIREKTORATET ... bekreftes at sjødeponi er best ... da må Venstre tvinges på banen med en retrett.
På torsdag tok statsskretær Rotevatn den UHØRTE frihet å LYVE om Borten Moes egergipolitikk i beste sendetid på landsdekkende TV.
Venstre har ingen ære i denne saken.
Dette må eksponeres.
Et parti som VILLEDER på sentrale områder har bare EN utvei: Å legge seg FLAT.

(Flere andre partier kan også tas. Men der er det mulig ideologien fortsatt styrer ståket).
Pling!
11.02.2019 kl 21:44 6711

Ny kriminell aktivitet under planlegging:
https://www.firdaposten.no/sogn-og-fjordane/lokalnytt/industri/riggar-seg-for-a-stoppe-gruvedumping/s/5-16-292199

Ett tips til å utnytte hverdagen mer fornuftig er å bruke den til brainstorming rundt ledig deponeringskapasitet i fjorden. Hvordan får man utnyttet den ledige deponeringskapasiteten best mulig? Kanskje det lokal kloakkrenseanlegget kan koble seg på mot en liten årlig avgift? Det er jo bl.a. store mengder nanopartikler fra vaskemaskinene til de tusen hjem rundt fjorden som i dag går rett ut i fjorden i de fiskerike nivåene. Man kunne også lagt drenering fra avfalldeponiene som lekker tungmetaller bort til deponisjakta. Her burde myndighetene kommet på banen. I slike viktie miljøspørsmål burde man legge føre-var prinsippet til grunn og ikke la lommeboka styre.
Boss 99
12.02.2019 kl 14:59 6518

https://www.firda.no/synspunkt/debatt/fjorddeponi/debatt-nordic-mining-skal-aldri-fa-oydelegge-fordefjorden/o/5-15-762577
De holder på ? Dei veit ikkje kva dei gjær desse ungdomane. Kommer i boka til lensmannen det er ikke bra for senere jobb. Men det skal dem sikkert ikke ha.
Det er slik at steinbunn er bedre enn et gjørmebunn. Slik som det er blitt etter de utallige fiskeoppdrettene som står å produserer dritt 24/7.
Redigert 12.02.2019 kl 15:06 Du må logge inn for å svare

blir visst bare mer og mer bråk rundt dette Engebø prosjektet.
Boss 99
13.02.2019 kl 12:38 6212

Ja og Firda er med på den leiken. Maken til seriøs avis. Men det går bra dette. Det er alltid noen som er imot noe. Slik vil de vere.

disse stadige negative oppslaga dreper all interesse for aksjen. Altfor stille fra selskapet og politikere som er for engebø. De tør ikke å uttale seg I frykt for å få disse miljøaktivistene på nakken.
Boss 99
13.02.2019 kl 14:49 6095

Rola idag Ingen kjøper og ingen selger. Stille før storme,,, inn eller ut eller opp eller ned eller sørover eller nordover! Men brått en dag skal alle ha ? Hvorfor ikke starte allerede mens den er så billig som den er nå.Kjempe tilbud!! Løp å kjøp!
Rookie,
14.02.2019 kl 06:34 5914

Ja til gruvedrift i Kvalsund
PUBLISERT KLOKKEN06:32
Regjeringen gir tillatelse til å starte opp omstridt gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark. Gruvedriften har fått mye kritikk blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Reppardfjorden

Bare klaging overalt. Nye arbeidsplasser er visst ikke så nøye med. De får vel støtte av staten der oppe. Får håpe dette vil påvirke Nom idag, kansje litt mer handel.
John8
15.02.2019 kl 11:31 5520

Hovedoppslag i NRK nå med direktesending a la CNN nå:
Ventet 100 - etthundre - demonstranter foran slottet før statsråd idag

https://www.nrk.no/sapmi/direktestream-fra-natur-og-ungdoms-demonstrasjon-utenfor-slottet-1.14431071

Demonstrantene har funnet følgende slagord:
«Gruveslam - Norges skam»

Vårt politiske geni - Trine Skei Grande - uttaler at hun godt forstår ungdommenes frustrasjon, men at det er flertall for tillatelsen på Stortinget. Grande uttaler at hun forstår ungdommen, ar hun håper på lovendring slik ar det ikke blir mulig å deponere slam i fjordene våre. Hun kan ikke støtte sivil ulydighet som statsråd sier hun.
Redigert 15.02.2019 kl 11:43 Du må logge inn for å svare
Boss 99
15.02.2019 kl 21:27 5350

Noe som kan finne ut hva som står i firda.no om Nom ikveld. Noe omplanutvalget i Førde
Redigert 15.02.2019 kl 21:29 Du må logge inn for å svare

Det er vel det at "Nordic mining" står i strategiplanen. De vil ha nøytral strategiplan uten at det står spesifikt selskap i den.
reid-han
16.02.2019 kl 08:20 5133

Planutvalet i Førde vil ha Nordic Mining ut av strategiplan
FRAMLEIS MOT: Helge Robert Midtbø og Ivar Svensøy (begge Ap) meiner det er rett av politikarane i Førde å framleis markere standpunkt i saka om sjødeponi.
FØRDE: Strategisk næringsplan for Sunnfjord er lagt ut på høyring. Planutvalet i Førde valde å sende eit politisk signal med planen. Dei ønsker nøytral ordbruk knytt til Engebø.
Eg føler det blir for spesifikt. Vi er kjende med at det har komme opp alternativ. Då må vi som politikarar vere opne for det, seier Helge Robert Midtbø (Ap) i Førde planutval.
Sunnfjord Utvikling har laga framlegg til ein strategisk næringsplan for Sunnfjord. Denne blir i desse dagar lagt ut på høyring i Førde, Naustdal, Jølster og Gaular.
Viste til bystyrevedtak
I Førde planutval haustar planen mykje ros, for å vere sjeldan konkret i målsettingane sine. På eitt punkt meiner derimot eit samla planutval at den strategisk næringsplanen går for langt. Omtalen av Nordic Mining, og «prosjektet» i bestemt form, er for mykje å svelge for særleg Ap og SV.
– Meg kjent er det eit vedtak i Førde bystyre mot sjødeponi, seier Midtbø, som ville vedta likebehandling av aktørane og dei ulike prosjekta.
– Det har provosert meg veldig at Nordic Mining er nemnt, og at ein skal ha spesielt tett kontakt med dei. Eit stort fleirtal i Førde er imot sjødeponi, då kan vi ikkje la næringsselskapet gå aktivt inn for det, i alle fall ikkje når ein annan aktør kanskje kan få dette til på ein berekraftig måte, seier Helge Schei (SV).
Vanskeleg å endre før høyring
Gunn Merete Paulsen (V), som ikkje er tilhengar av sjødeponi, meiner derimot at det er naturleg at næringsselskapet jobbar tett med Nordic Mining, for å gjere det beste ut av situasjonen, når det ein gong er slik at Nordic Mining har utsleppsløyve og no har ein søknad inne om driftskonsesjon.
– Eg er usikker på om det er føremålstenleg å gli inn i den debatten. Det som blir sagt her er at vi ønsker likebehandling, så har ein kanskje ulik inngang til å meine det. Det er eigentleg ei ikkje-sak, seier ein diplomatisk Olve Grotle (H), som kan vere med på ei generell formulering om likebehandling.
Venstre og Senterpartiet synest også det er vanskeleg å gjere endringar i ein plan som er laga av Sunnfjord Utvikling før han blir lagd på høyring, og særleg fordi planen skal på høyring i fire kommunar.
Administrasjonen støttar dette synet, og Ap, SV og KrF går med på at dei i staden kan legge planen ut på høyring med eit politisk signal. Dette blir alle i planutvalet med på.
Til slutt ligg det to framlegg til vedtak på bordet. Begge inneber at planutvalet ønsker selskapsnamnet Nordic Mining ut av planen, eventuelt at andre aktørar blir nemnde på lik linje.
Vestland Ap trekte punkt om gruveavfall. Ventar omkamp på årsmøtet
Vil ha likebehandling
Venstre: Planutvalet ønsker ikkje at enkelte aktørar skal nemnast framfor andre i punktet om mineral.
Ap: Planutvalet vil ha likebehandling av aktørar og prosjekt knytt til mineralutvinning i Engebø. Omtale i tiltaksplanen må tilsvarande justerast.
Framlegget frå Ap får fleirtal med dei fem røystene til Ap (3), SV (1) og KrF (1). Høgre (1), Sp (2) og V (1) gjekk for Venstre sitt framlegg.
Dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling, Rolf Sanne-Gundersen, har tidlegare har sagt at dei ikkje ønsker å favorisere nokon, og at dei også har kontakt med Arctic Mineral Resources. Dei som røystar for Venstre sitt framlegg, meiner derfor at Ap sitt framlegg er ein unødvendig kritikk mot næringsselskapet.
Høyringa blir til slutt samrøystes lagt ut saman med kommentaren formulert av Ap.
kaunis
16.02.2019 kl 20:25 4911

Ser vi tilbake på den enorme motstanden mot Alta-utbyggingen, så var det nesten som dommedag for reindrifta og reinens muligheter til å nå div områder sommer som vinter. Den samme dommedagsprofetien var det for laksebestaden i Altaelva. Ingen og absolutt ingen av disse evindelige motstansdommedagene har slått til og vil aldri slå til. Samene er noen jævla sytebukker som får med seg lettlurte kunnskapsløse og samfunns-forvillede personer med seg, på all slaks motstand for å få mye oppmerksomhet som mulig for å oppnå mest mulig erstatning for noe som ikke rammer reinens livsgrunnla på noe som helts vis. Reinen er en god svømmer og kan svømme lange avstander. Vi har ingen elv i Norge hvor reinen ikke kommer seg over og ingen støy hemmer reinen i å finne beiter og å beite der i evigheter om nødvendig. Men skal det settes opp noen vindmøller eller strømmaster så skal reineierne ha erstatning og det får de av en fordummet statsmakt som er besatt av godhetstyraniet, som gir erstatninger til en folkegruppe som er blitt spesialister i syting og å tyne storsamfunnet for midler på et uærlig grunnlag.De eier ikke en mm2 av det arealet de får erstatning for, de som eier arealet får ingen ting, fordi de ikke er sytere eller samer. det ser ut til at dummheter er den største faren for vårt demokrati.Hvor lenge skal de inteligente som forstår virkeliheten tåle denne fordummende uretferdigheten?
Boss 99
17.02.2019 kl 17:03 4636

Blir bedre og bedre dette dere . Snart på topp 50 . Det er bare å laste opp folkens. Steike kor dere angrer når den står i 30 kroner.
Redigert 17.02.2019 kl 21:45 Du må logge inn for å svare

Flott å være optimist Boss:=) Mer er det ikke sånn at 20-25kr er Pling sitt regnestykke?
Redigert 17.02.2019 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
Boss 99
17.02.2019 kl 20:31 4488

Uff en null for mye. Hehe.