Litt kveldslesning


lkem-kursen falt kraftig i etterkant av Q3-rapporten, og det er naturlig å spørre om markedet overreagerer? Vi gir i denne korte analysen en kort vurdering av utviklingen. Vi ser først på situasjonen i forkant av fallet. I andre del ser vi på selve rapporten, og vurderer om det er ting i den som taler for en så stor nedvurdering av aksjen. Avslutningsvis vurderer vi om det i dag finnes en mulighet i Elkem for en investor som fokuserer på langsiktige investeringer, og ikke kortsiktig gevinst.

Situasjonen i forkant av Q3-rapporten
Elkem-kursen nådde sitt høyeste punkt i august, da kursen nådde 45.00 NOK per aksje. Siden slutten av august og frem til Q3-rapporten ble presentert så falt kursen en god del, og under grafen forsøker vi å gi en mulig forklaring på den svake utvikling frem til rapporten ble presentert

Kursutviklingen siden børsnoteringKilde. DN Investor

En sannsynlig forklaring på kursfallet: Handelskrig
Mye av årsaken til kursfallet skyldes nok handelskrigen mellom Kina og USA. I forkant av rapporten var nok den forventede påvirkningen litt uklar for Elkem sin del, selv om det er åpenbart at markedet forventet at det ville være en negativ resultatpåvirkning. Rapporten avklarte at handelskrigen og nye tollsatser har ført til lavere priser og svakere etterspørsel. Det er også forventet at Q4-resultatet vil bli sterkt påvirket av handelskrigen, og man må åpenbart også legge til grunn at resultatene etter Q4 vil bli påvirket.

Selv med den negative effekten av handelskrigen, så bør man åpenbart vurdere hvilken påvirkning en slik handelskrig vil/skal ha for dagens verdsettelsen av selskapet. Et selskap skal verdsettelse på bakgrunn av forventningen man har til selskapets fremtid («til evig tid»), selv om åpenbart de neste årene vil ha største påvirkning på verdsettelsen (jfr. nåverdi). På den ene siden kan man forvente at handelskrigen vil vedvare over lang tid, og dermed ramme selskapet forholdsvis hardt. På motsatt side kan man forvente at en av partene vil kaste kortene, og at krigen avsluttes. I det første tilfellet kan et relativt kraftig verdifall være rettferdig, men sannsynligvis ikke i det andre tilfellet. Mot slutten av analysen gjør vi våre vurderinger av situasjonen.

La oss i midlertidig se nærmere på hvordan ulike aktører vurderte situasjonen i forkant av rapporten

Positive investorer
En rekke investorer/fond var positive til Elkem, selv om mange åpenbart også må ha vært negative med tanke på at kursen faktisk har falt. Blant de positive investorene finner man Ferd (familien Andresen), First Generator (M. Molsæter), Must Invest (E. Must med familie) og Sissener Canopus (J.P. Sissener). Samtlige av de nevnte investorene/fondene tapte penger i forbindelse med verdifallet.

Positive analytikere
Dessverre har vi ikke noe oversikt over medianestimater for Elkem-kursen før kursfallet startet i månedsskiftet august/september, men analytikerestimatene lå stort sett i overkant av kurstoppen i august, noe som altså var 45 NOK per aksje. I «feeden» til DN Investor knyttet til Elkem, så kan man finne følgende meldinger:

20.aug «Nordea Markets oppjusterer kursmålet på Elkem-aksjen til 55 kroner fra tidligere 50»
10.sep. «DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen på Elkem og oppjusterer kursmålet til 50 kroner per aksje fra tidligere 43 kroner»
Kilde. DN Investor

Det kan legges til at Elkem leverte svært sterke resultater for Q2, noe som nok førte til en hevning av estimatene blant analytikerne.
gså Investing24H publiserte en positiv analyse på Elkem i slutten av august (faktisk omtrent da kursen nådde sitt høyeste punkt rundt 45 NOK). I analysen indikerte vi at en verdsettelse rundt 60.00 NOK kunne være fornuftig. De fleste analyser med verdsettelse som vi publiserer, tar et langsiktig perspektiv, og vi forsøker å fokusere på fortrinnene som selskapene har eller sannsynligvis kan klare å skape. Årsaken til at det langsiktige fokuset skyldes at vi i liten grad har kapasitet til å komme med jevnlige oppdaterte analyser/verdsettelser.

Hvilke fortrinn mener vi så at Elkem har? La oss fokusere på noen få:

Sterkt fokus på FoU med mer spesialiserte produkter som et resultat
Elkem har et sterkt fokus på FoU, og fokuset er både på å effektivisere produksjonen, men selvsagt også på å utvikle nye og bedre, og da helst også mer spesialiserte produkter. FoU-strategien har flere fordeler:

Driftsoptimalisering (lavere kostnader). Elkem satser på effektivisering av produksjonen og verdikjedene, noe som alt annet likt vil bidra til økte marginer. Når markedsprisene på produktene man selger er høye, så har man selvsagt også mindre igjen for at man har lavere kostnader, men lavere kostnader kan raskt bli en stor fordel i et mer utfordrende økonomisk klima. I Elkem sitt tilfelle har man i mange tiår jobbet med å effektivisere produksjonen, noe som gir selskapet en stor fordel når man kjøper opp eller bygger nye fabrikker, siden man da kan overføre kompetanse over til de nye virksomhetene over tid.

Utvikling av nye og mer spesialiserte produkter. På den ene siden bidrar mer spesialiserte produkter til økt diversifisering. Mer spesialiserte produkter gjør at man sannsynligvis vil være mindre sensitiv for prisendringer. Det bør også nevnes at man som regel vil møte mindre konkurranse når man selger mer spesialiserte produkter, enn det man gjør når man selger mer generelle produkter. Mindre konkurranse vil normalt indikere høyere marginer, men det forutsetter at prisene er høyere nok til at de overgår kostnadene med å produsere de mer spesialiserte produktene (mindre volumer betyr som regel høyere enhetskostnader)

Over tid har det vist seg at det er en sterk korrelasjon mellom hvor mye et selskap bruker på FoU (målt mot omsetning), og et selskaps langsiktige avkastning.

Produkter i henhold til megatrendene
De globale megatrendene legger grunnlaget for mye av den fremtidige veksten i verdensøkonomien, og det vil generelt være fornuftig for et selskap å ha, men også utvikle nye produkter som dekker de ulike behovene som de globale megatrendene skaper. Elkem gjør i stor grad dette.

Hvilken fordeler har man som selskap ved at man produserer løsninger som dekker behovene som de globale megatrendene skaper? En viktig fordel er at etterspørselen etter løsninger som passer godt sammen med de globale trendene, også vil oppleve høyere vekst enn de fleste andre produkter, noe som betyr at et selskap som produserer slike løsninger, i utgangspunktet vil kunne forvente en markedsutvikling som er bedre enn veksten til den generelle globale økonomien.

Løsninger som dekker behovene som de globale megatrendene skaper

For å oppsummere, så la vår opprinnelige Elkem-analyse til grunn en relativt høy prising av Elkem-aksjen. Verdsettelsen av selskapet på en rekke prisingsmultipler var lav, noe som tilsynelatende ikke helt står i forhold til de fremtidige vekstmulighetene til selskapet.

Spørsmålet nå er om utviklingen den siste tiden har endret verdsettelsen betydelig? I den neste delen ser vi kort nærmere på Q3-rapporten til Elkem, før vi avslutningsvis vurderer dagens verdsettelse, og om det i dag foreligger en potensiell investeringsmulighet i selskapet.

En god eller dårlig rapport?
Når man skal vurdere om Q3-rapporten, så kan det være naturlig å skille mellom de finansielle (historiske) resultatene den viste, og hva rapporten sa om hva selskapet tror om fremtiden.

Resultatene for Q3/2018
Resultatene Elkem leverte for kvartalet var god, noe som kommer klart frem av utklippene under. Det bør likevel nevnes at selskapet erkjenner at markedsprisene har vært svært gode (unormalt gode) den siste tiden.

Vi gir ikke noen nærmere analyse av resultatet her

Handelskrigen mellom Kina og USA har vært utfordrende den siste tiden, og har blant annet medført en lageroppbygging av silikoner i Kina. Silikon-produksjon er svært viktig for Elkem, og det er utvilsomt slik at resultatene til selskapet vil være svært sensitive for utviklingen i prisene på silikoner.

Fortsatt god vekst for ElkemQ3/2018-rapport

Gode resultaterQ3/2018-rapport

Utsiktene fremover
Vi har flere ganger vært inn på at en handelskrig mellom Kina og USA åpenbart vil ha en negativ påvirkning på resultatene til Elkem, men hvor bekymret bør man være? Vel, selskapet virker ikke selv å være veldig bekymret, noe som dermed ikke helt korrelerer med den voldsomme reaksjonen man har sett i kursen de siste månedene. Elkem forventer gode resultater også de neste kvartalene, selv om selskapet som sagt erkjenner at Q4 vil bli svakt. Det er verd å merke seg at selskapet benytter seg av betegnelsen kortsiktige markedsforhold når man betegner forholdene for silikoner i Kina (fremtidige markedsforhold som for øvrig er usikre). Man venter åpenbart ikke at handelskrigen mellom landene skal vedvare, noe som kan være en fornuftig vurdering.

Elkem: ikke veldig bekymret?Fra Q3/2018-presentasjon

Selv om det foreløpig er usikkert hvor lenge handelskrigen vil fortsette, så kan det være fornuftig å vurdere i hvor stor grad resultatene vil bli påvirket av lavere markedspriser.

Nedenfor har vi presentert en oversikt som viser at Elkem sine resultater blir særlig påvirket av prisen på silikonprodukter. Generelt kan man forvente at resultatene vil falle med MNOK 120 årlig, gitt at salgsprisen faller med 1%. Det er åpenbart at utsikter til lavere salgspriser på silikonprodukter bekymrer investorene, men rettferdiggjør det verdifallet til selskapet på børsen? Vi gjør våre vurderinger i neste del.

Salgsprisene sin påvirkning på resultatene (sensitivitet)Fra Q3/2018-presentasjon

Rettferdig prising av Elkem?
Med tanke på at verdifallet de siste månedene i stor grad må sies å være koblet til usikkerheten rundt handelskrigen, så er det åpenbart at det vil være ens vurdering av hvor lenge handelskrigen vil vedvare, som vil ha størst innvirkning på hva man vil mene at er selskapet sin verdi i dag. La oss vurdere en si
Barbro
06.02.2019 kl 15:27 1908

En god eller dårlig rapport?
Når man skal vurdere om Q3-rapporten, så kan det være naturlig å skille mellom de finansielle (historiske) resultatene den viste, og hva rapporten sa om hva selskapet tror om fremtiden.

Resultatene for Q3/2018
Resultatene Elkem leverte for kvartalet var god, noe som kommer klart frem av utklippene under. Det bør likevel nevnes at selskapet erkjenner at markedsprisene har vært svært gode (unormalt gode) den siste tiden.

Vi gir ikke noen nærmere analyse av resultatet her

Handelskrigen mellom Kina og USA har vært utfordrende den siste tiden, og har blant annet medført en lageroppbygging av silikoner i Kina. Silikon-produksjon er svært viktig for Elkem, og det er utvilsomt slik at resultatene til selskapet vil være svært sensitive for utviklingen i prisene på silikoner.

Fortsatt god vekst for ElkemQ3/2018-rapport

Gode resultaterQ3/2018-rapport

Utsiktene fremover
Vi har flere ganger vært inn på at en handelskrig mellom Kina og USA åpenbart vil ha en negativ påvirkning på resultatene til Elkem, men hvor bekymret bør man være? Vel, selskapet virker ikke selv å være veldig bekymret, noe som dermed ikke helt korrelerer med den voldsomme reaksjonen man har sett i kursen de siste månedene. Elkem forventer gode resultater også de neste kvartalene, selv om selskapet som sagt erkjenner at Q4 vil bli svakt. Det er verd å merke seg at selskapet benytter seg av betegnelsen kortsiktige markedsforhold når man betegner forholdene for silikoner i Kina (fremtidige markedsforhold som for øvrig er usikre). Man venter åpenbart ikke at handelskrigen mellom landene skal vedvare, noe som kan være en fornuftig vurdering.

Elkem: ikke veldig bekymret?Fra Q3/2018-presentasjon

Selv om det foreløpig er usikkert hvor lenge handelskrigen vil fortsette, så kan det være fornuftig å vurdere i hvor stor grad resultatene vil bli påvirket av lavere markedspriser.

Nedenfor har vi presentert en oversikt som viser at Elkem sine resultater blir særlig påvirket av prisen på silikonprodukter. Generelt kan man forvente at resultatene vil falle med MNOK 120 årlig, gitt at salgsprisen faller med 1%. Det er åpenbart at utsikter til lavere salgspriser på silikonprodukter bekymrer investorene, men rettferdiggjør det verdifallet til selskapet på børsen? Vi gjør våre vurderinger i neste del.

Salgsprisene sin påvirkning på resultatene (sensitivitet)Fra Q3/2018-presentasjon

Rettferdig prising av Elkem?
Med tanke på at verdifallet de siste månedene i stor grad må sies å være koblet til usikkerheten rundt handelskrigen, så er det åpenbart at det vil være ens vurdering av hvor lenge handelskrigen vil vedvare, som vil ha størst innvirkning på hva man vil mene at er selskapet sin verdi i dag. La oss vurdere en situasjon hvor handelskrigen er langsiktig, og en situasjon hvor handelskrigen kun vil vare en kort periode (noen kvartaler).

Langsiktig handelskrig. I dette tilfellet er det åpenbart at Elkem sine resultater, og dermed også verdsettelse vil bli rammet hardt. Spørsmålet er hvor lenge landene kan fortsette handelskrigen før en partene må kaste kortene? Det er åpenbart at konsekvensene for eget lands arbeidsplasser og produksjon vil være avgjørende i vurderingen. Lave konsekvenser eller liten vilje til å kaste kortene, vil åpenbart kunne føre til at handelskrigen vil vedvare en lang periode. For Elkem sin del, så bør man ikke overvurdere den langsiktige virkningen av en handelskrig som trekker ut i tid, siden selskapet også har produksjon og kunder i en rekke land. En mulighet er også at produksjonen man har i Kina gradvis vil kunne tas opp av økt kinesisk etterspørsel.

Kortsiktig handelskrig. I dette tilfellet velger en eller begge partene å kaste kortene, noe som vil kunne skje om man vurderer kostnadene med en videreføring av krigen som for store. For Elkem sin del, så vil man i dette tilfellet oppleve at resultatene rammes i et kortsiktig perspektiv, men dette bør ikke ha en for stor innvirkning på verdsettelsen til selskapet.

*

Vår vurdering er at en kortsiktig handelskrig er mest sannsynlig, og dermed vil ikke de langsiktige konsekvensene for resultatene være for store. Skulle handelskrigen mot formodning likevel trekke ut, så bør selskapet på sikt kunne tilpasse seg den nye situasjonen, slik at de langsiktige konsekvensene blir begrenset.

Rent verdsettelsesmessig så er det klart at fremtiden er litt mer usikre enn den var tilbake i august, men en svært kraftig nedjustering av tidligere kursmål bør ikke være nødvendig. Uten noen nærmere analyse, så mener vi at et kursmål rundt kurstoppen kan være fornuftig i dagens situasjon (45 NOK/aksje)

____________________________________


Barbro
06.02.2019 kl 19:21 1754

Elkem Foundry Products setter ny rekord i 2018 for globale forsendelser av høyytende støperierNishio, Aichi prefektur, Japan, 22. november 2018: I dag feiret Elkem Foundry Products de 150.000 tonn støpejernslegeringer med høy ytelse som ble levert i 2018 til grå- og duktile jernstøperier over hele verden, ved jernstøperen Sakabe i Japan.


Japan salgssjef Masayoshi Ryu feiret ankomsten av 150.000 tonn Elkem Foundry Products på Sakabe i Japan i dag. Den store vesken av Lamet ® 4920 nodulariser representerer en milepæl for Elkem Foundry Products.

Sakurai, daglig leder i Sakabe, kommenterte: "Denne leveransen er et historisk øyeblikk for Elkem Foundry Products, og vi er svært beæret over å motta 150.000 tonn. Lamet ® 4920 er et spesialprodukt fra Elkem, og det gjør det mulig for oss å produsere den nodulære grafittstrukturen som trengs i Sakabes duktile-støpejern. Enda viktigere, den ekstra tekniske tjenesten som Elkem tilbyr, er for oss, like viktig som å bruke det rette, høykvalitetsproduktet. Samarbeidet med Elkem har vært utmerket de siste 5 årene, og derfor er vi beæret over å feire denne milepælen med dem. “

Masayoshi Ryu sa: "Med denne milepælen feirer vi ikke bare den stadige økningen i salget over hele verden, men det viser også at Elkem Foundry Products forretningsmodell fungerer, og at det er høyt verdsatt av våre kunder. Den unike kombinasjonen av kvalitetsprodukter og teknisk service Elkem tilbyr som en komplett pakke, gjør at kundene våre kan bli enda mer effektive og produsere de beste støpegodsene. I dag er vi veldig stolte av denne suksessen, og vi er glade for at denne milepælen etter mer enn 5 års samarbeid er feiret på Sakabe. Vi gleder oss til å fortsette å jobbe med Sakabe i fremtiden. "

Om Elkem

Elkem er grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte avanserte materialer med operasjoner over hele verdikjeden fra kvarts til spesialis silikoner, samt attraktive markedsposisjoner i spesialindustri-ferrosilisium legeringer og karbonmaterialer. Selskapets 27 produksjonssteder og et omfattende nettverk av salgskontorer og agenter rundt om i verden har hovedkontor i Oslo og sikrer nærhet til kunder og tilgang til attraktive sluttmarkeder. Elkems over 6000 dyktige medarbeidere og betydelige FoU-aktiviteter gir et solid grunnlag for videre teknologidrevet vekst
Barbro
06.02.2019 kl 19:34 1716


06.12.2018

Elkem Silicones builds a new Research & Development Center on the Saint-Fons siteaint-Fons, the 6 December, 2018: In order to support its global growth strategy by developing high value-added silicone specialties, Elkem Silicones has decided to build a new Research and Development (R&D) center at its Saint-Fons site.


This new site, operational at the end of 2020, will bring together 130 European researchers and will be at the heart of the Chemistry Valley and the Lyon Metropolis to reinforce innovation within Elkem in partnership with many innovative external actors to develop silicones of tomorrow.

The silicones industry is experiencing strong growth (> 5% / year), driven by urbanisation, the electrification of transport means, renewable energies and the growing needs for care and quality of life. It is a young and dynamic chemistry that requires significant innovation efforts to support its growth.

Elkem Silicones, one of the world leaders in silicones, has decided to reinforce its anchoring in one of its two historical cradles (France and China) to continue its policy of upscaling and to perpetuate its Research and Development (R&D) activity in Europe.

With this major project, Elkem Silicones doubles the space dedicated to research on its Saint-Fons site, bringing the surface of its Research Center to 6,000 m2, with the aim of reinforcing collaborative research within Silicones teams, but also within its open innovation network in the Auvergne-Rhône-Alpes region. Thus, several workspaces of the site of Saint-Fons South will be grouped, allowing the R&D teams to work together in a unique place while maintaining its level of EHS requirements. This new center will also make it possible to welcome new research projects, add value to laboratory equipment or rethink the ergonomics of workstations. For four years, Elkem Silicones' R&D personnel have increased by 11% in France and by more than 20% worldwide. In total, nearly 130 people will join this new R&D center, with nearly 60% of technicians.

2018

Elkem Silicones bygger et nytt Research & Development Center på Saint-Fons nettstedSaint-Fons, 6. desember 2018: For å støtte sin globale vekststrategi ved å utvikle høyverdige silikone spesialiteter, har Elkem Silicones besluttet å bygge et nytt FoU-senter på sitt Saint-Fons nettsted.


Dette nye nettstedet, som opererer i slutten av 2020, vil samle 130 europeiske forskere og vil være i hjertet av Chemistry Valley og Lyon Metropolis for å styrke innovasjonen innen Elkem i samarbeid med mange innovative eksterne aktører for å utvikle morgendagens silikoner.

Silikoneindustrien opplever sterk vekst (> 5% / år), drevet av urbanisering, elektrifisering av transportmidler, fornybare energikilder og voksende behov for omsorg og livskvalitet. Det er en ung og dynamisk kjemi som krever betydelig innovasjonsinnsats for å støtte veksten.

Elkem Silicones, en av verdens ledende i silikoner, har besluttet å styrke sin forankring i en av sine to historiske vugger (Frankrike og Kina) for å fortsette sin oppskalingspolitikk og å videreføre sin FoU-virksomhet i Europa.

Med dette store prosjektet fordobler Elkem Silicones plassen dedikert til forskning på sitt Saint-Fons nettsted, som bringer overflaten til forskningscentret til 6.000 m2, med sikte på å styrke samarbeidsundersøkelser innen silikongrupper, men også innenfor sitt åpne innovasjonsnettverk i regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Dermed vil flere arbeidsområder i Saint-Fons South-gruppen bli gruppert, slik at FoU-teamene kan samarbeide på et unikt sted samtidig som de opprettholder sitt EHS-krav. Dette nye senteret vil også gjøre det mulig å hilse på nye forskningsprosjekter, øke verdien til laboratorieutstyr eller omdefinere arbeidsstasjonens ergonomi. I fire år har Elkem Silicones FoU-personell økt med 11% i Frankrike og med over 20% over hele verden. Totalt sett vil nesten 130 mennesker bli med i dette nye FoU-senteret, med nesten 60% av teknikerne.Kinesiske, amerikanske og europeiske lag vil komme og nyte alt utstyret for å dele sitt arbeid og deres ekspertise. Hvert år kommer mer enn 10 patenter ut av Elkem Silicones R & D Center, som allerede har mer enn 1200 patent titler.

FoU Campus Elkem Silicones - Nøkkeltall

• Overflate: 6000 m2

• Arkitekt: AMMA Architect

• Investering: 25 millioner euro

• Start av arbeid: mars 2019

• Leveringsdato 2. halvår 2020

For Frédéric Jacquin, daglig leder for Elkem Silicones Division, "Innovasjon er et viktig strategisk problem for vår industri og vårt firma. Å kunne investere i dette feltet i Frankrike, takket være et gunstig lokalt økosystem, høykvalitetslag og Konkurransen i forskning i Frankrike i mange år, er et tegn på tillit til vår ambisjon om å vokse innenfor et globalt prosjekt. "

For David Kimelfeld, president for Metropole de Lyon, "Opprettelsen av det nye R & D-senteret i Elkem i hjertet av Kjemiedalen, bekrefter byens industrielle dynamikk, og særlig den kjemiske industrien i Lyon. Investeringer på dette området representerer mer enn 400 millioner euro på mandatet. Dette prosjektet styrker utviklingen av en innovativ kjemi i Lyon som integrerer miljøhensyn. Elkem Silicones demonstrerer igjen det sterke forholdet vi har med Kina for å opprettholde og støtte våre næringer. Det økonomiske feltet, vår region er den 1ste største i Frankrike for antall ansatte som arbeider for kinesiske grupper, og mange av våre selskaper utvikler vellykket industriell og teknologisk partnerskap i Kina. "

For Nathalie Frier, borgmester i St Fons, "er dette nye Research and Development-senteret et godt tegn på at Saint Fons blir et territorium av innovasjon og skapelse. En ny dynamikk i Kjemiske dalen som må reflektere over innbyggerne. legges til prosjektene som gjennomføres med Metropolis for en bærekraftig og fornyet by ".


Om Elkem ASA
Elkem er en av verdens ledende leverandører av silikone- og silisiumløsninger og er unikt plassert i markedet gjennom full eierskap av verdikjeden fra kvarts til spesialsilikoner. Elkem har også sterke posisjoner i spesialgjødsellegeringer og karbonmaterialer.

Elkem har en årlig omsetning på 21 milliarder kroner (2,6 milliarder kroner), sysselsetter 6000 personer og opererer 27 produksjonssteder rundt om i verden. Selskapet har et omfattende salgs- og FoU-nettverk for å levere innovative teknologier og markedsbaserte løsninger som bidrar til en bærekraftig fremtid. www.elkem.com

Om Elkem Silicones
Elkem Silicones har mer enn 3.100 ansatte dedikert til å levere silikonlø
Redigert 06.02.2019 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
drammen
06.02.2019 kl 20:30 1622

Takk til deg Barbro. Kunnskap er viktig. Har tatt mine lodd og har veldig stor tro på at Elkem vil levere.
06.02.2019 kl 20:52 1572

Fantastisk informativt og bra Barbro ? Har klokketro på Elkem! Kjenner selskapet relativt godt. Fortsett gjerne med flere analyser/innlegg!
Barbro
07.02.2019 kl 09:31 1268

Elkem under sterk press i dag. Kommer nok av Norsk Hydro sitt resultat.

Donald Trump
Uforutsigbar, udugelig, evneveik, inkompetent

Det der eksperimentet trenger aldeles ikke gå bra.

Hvorfor påvirker Hydro sitt resultat Elkem?
Barbro
07.02.2019 kl 09:44 1211

Elkem og Hydro blir mange ganger satt i samme bås.

Elkem har en stor eier som er den Kinesiske stat som står bak.

Vakkert å kunne øke beholdningen, på ubegrunnet frykt.
Fame
07.02.2019 kl 10:15 1106

Hvordan blir Norsk Hydro og Elkem satt i samme bås? Vet ikke folk hva de eier?

Jeg håper i så fall at det er grunnen til dagens fall, da er det totalt ubegrunnet. Eneste tråden jeg kan se er hvor eksponerte Elkem og Hydro er for geopolitiske konflikter.
rammern
07.02.2019 kl 11:46 999

Enig , ser ikke grunnlag for frykt i forholdet til Kina for Elkems del .Laks er kanskje mer utsatt og der har vi en solid oppgang i dag ;)