Photocure: En kraftig overreaksjon


Hør på presentasjonen!? Det har vært en del tekniske utfordringer på skopene, men til tross for dette er veksten kraftig. De tekniske utfordringene er nå løst og godkjent av FDA.

Enhetsveksten er sterkere enn noen gang.

Patient awareness er enestående og målet er standard of care.

Selv om guidingen ikke ble endret så tror jeg selskapet vil gjøre det svært sterkt fremover. Photocure kan, hvis de bestemmer seg for det, gi positivt resultat om kort tid, men de ønsker å ta en stor del av markedet og de vil fortsette å øke fokuset og kostnadene i USA.

Photocure er ikke attraktiv for generika produsentene pga et komplekst drug device oppsett.
jb10000
03.03.2019 kl 01:59 2114

akselererende er det 2 flexscopes på 1 kvartal fordelt på 40 sælgere?

Det afhænger vist af øjnene der ser

ville 1 skop også være akselererende?

4 skop i Q1 ville jo være en 100 procent øgning og akselererende?

Kan ikke gjøre noe annet enn å anbefale skeptikeren selv å følge med. Gidder ikke bruke kalorier å diskutere med kverulanter. Hvis du selv ikke evner å lage deg et regneark med tilhøyrer stolpediagrammet, så kan jeg anbefale Savepig sine. Så får du selv vurdere hva du kaller formasjonen som kommer frem.

Lykke til og ha en fortreffelig søndag. ;-))

Nå tror ikke jeg at eventuell overdreven entusiasme med hopp, sprett og spill fra Dan Schneider ville gjort han gammel i jobben, spesielt ikke dersom han samtidig kunne fremvise solide og overbevisende resultater.

Så hvilke resultater forventer vi av PHO i denne fasen? Er det blå bunnlinje eller at BLCC teknologien tar markedsandeler? Det første resultatet er kun basert på at inntektene er høyere enn kostnadene. Det kan man jo oppnå med å innføre ansettelsesstopp, redusere all reisevirksomhet og markedsføring til et minimum.

Det andre blir målt i antall nye scope som utplasseres og at et økende antall sykehus/klinikker tilbyr BLCC teknologien til blærekreftpasienter, og at hvert enkelt scope får opp brukerfrekvensen.

Hva er det du som aksjonær er best tjent med?

Jeg registrerer at vår nye CEO blir formelig hudflettet, utskjelt og latterliggjort, og etter kun etter ett fullt kvartal i sjefsstolen. Så kan man jo spørre hvor mye innflytelse en CEO får gjort i løpet av ett kvartal. I min verden vil svært mye av det som er rapportert fra Q4 være resultat av andre enn vår nye sjef sin innsats. Jeg mener man bør la DS få ihvertfall ett år i stolen før man bestemmer seg for hvorvidt giljotinen bør falle.

Hvorfor ble DS satt inn i stedet for Hestdal? Var det ikke nettopp for å gi PHO en leder med fokus på det kommersielle? En person med kjennskap til det amerikanske markedet? I de siste dagene er DS blitt kritisert for å ha endret selskapets strategi. Men var det overraskende at en ny CEO med en helt annen bakgrunn og erfaring, som blir ansatt for å kommersialisere Cysview faktisk har nye ideer om hvilke strategi selskapet bør følge for å gjøre BLCC tilby SoC innenfor blærekreftdiagnostisering? Men hans grep vil neppegi seg utslag første dagen, første uken eller det første kvartalet slik mange synes å forvente.

Målsettingen er å gjøre BLCC teknologien til ny SoC og growth is the name og The game! SALG er nøkkelen til å nå denne målsettingen. Innsatsfaktorene er tid og kapital. Følgelig vil TTT og blå bunnlinje vil komme noe senere enn hva vi forventet, basert på hva den tidligere ledelsen hadde lagt opp til.

Gi DS et år og så kan vi se hva som han har fått til.
bravi
03.03.2019 kl 10:23 1882

Jb10000 peker spot on på problemet med flex skopene. Trenger ikke regneark med stolpediagram for å se den utviklingen med de skopene, er det ikke flat utvikling med 2 skop i kvartalet?

Schneider har fått tid nok og han har presentert sin strategi. At det var underskudd i Q4 er så, det er ikke problemet. Saken er at han sier at med de økte utgiftene vil det bli underskudd ut 2019 og sikkert enda lengre. Derfor tryner kursen. Har ikke eierne (aksjonærene) noe de skal ha sagt i dette selskapet? Virker som eierne er fullstendig prisgitt tilfeldige som kommer inn utenfra, uten eier interesser, som får incentiv avtaler uten at det er linket opp mot kursutviklingen til å ivareta deres interesser. Husk at underskuddet er samlet etter at alt overskudd fra Ipsen salget i EU og overskuddet fra Pho sitt eget salg i norden er svidd av på satsningen i Us. Og så kommer Schneider og vil øke utgiftene enda mere, give me å break.
m73102
03.03.2019 kl 10:47 1841

Focuss - formålet på HO bør nettopp være å få frem de ulike perspektivene + ha en saklig diskusjon om de faktiske forholdene i PHO. Du er en av dem på HO som har satt deg godt inn i PHO og har bidratt med mange gode innlegg. Når det gjelder tankene og kritikken mot PHO/Schneider du har kommet med etter Q4, så er jeg imidlertid helt uenig med deg.

Hva er det vi nå vet dersom vi baserer oss på informasjonen fra Q4 rapporten/presentasjonen og intervjuet med Schneider på Radforsk;

- PHO har aldri utplassert flere Scope i et Q som i Q4 (20 Scope)
- Omsetningen i Q4 (2018) økte med 76 % sml. med Q3 (2017
- I 2018 økte antall Scope med ca 50 % (i realiteten kun rigide Scope)
- PHO vil i 2019 oppleve en enda sterkere vekst enn i 2018
- Utfordringer med flexiscopene (KS) - ble kun utplassert 2 flexiscope i Q4
- "Ny" guiding i 2020 - omsetning i USA på 20-25mUSD (opp fra 7,8 mUSD i 2018. Guidingen knytter seg kun til TURBT markedet - Surveillance markedet er ikke inkludert, ettersom som Schneider ga uttrykk for vil en ikke se store effekter som følge av utsettelsen (hadde dermed ingen grunnlag for å guide på Surveillance
- Vil først i 2021 virkelig se effekten av Surveillance markedet - og som Schneider sa, det er fra dette markedet PHO kommer til å få den største omsetningen fra (3-4 ganger større markedet).
- Det tar 6-12 mnd + opplæring fra selgerne er i kontakt med sykehusene til scopene er kjøpt/er i bruk. Vi har i 2018 derfor ennå ikke sett effekten av jobben/strategivalgene Schneider har gjort - men det vil vi utover i 2019 (hvor Schneider ga klart uttrykk for at vi vil få en enda større vekst enn i 2018)
- Fortsatt vekst etter 2020 (med effekt av Surveillance) - først sales peak i 2025.
- Stort fokus på å få BLCC til å bli SoC.
- PHO kunne fått overskudd allerede i 2019 - har bevisst valgt å rette ytterligere fokus på å skape vekst/kapre markedsandeler
- PHO har kun de siste månedene hatt på plass "alle brikkene" (nødvendige godkjennelsene (beste gradering), tatt inn i guidelines, tilgang til Surveillance, refusjon) til å starte "lanseringen" (er i år 1 i lanseringen) - som Schneider poengterte, selv om produktet har vært på markedet en mye lengre periode, PHO er i starten av kommersialiseringens prosessen - hvor Schneider med sin lange erfaring og kompetanse/ekspertise med denne fasen, kun har vært CEO i 4 mnd.
- PHO har i 2018 en omsetning på nesten 200 mill, et lite underskudd, ingen gjeld, over 100 mill på bok, er i den unike posisjonen til å kunne jobbe aktivt for å kapre markedsandeler uten at en må innhente kapital (emisjon/lån).
- Med omsetning på 7.8 mUSD i USA i 2018 (knytter seg kun til TURBT) - har PHO ca 5 % markedsandel i TURBT markedet (gjelder 25 MSA). Inkluderer vi også Surveillance markedet - og tar med det totale markedet PHO har tilgang til - har PHO en markedesandel på langt under 1 %. Fortsatt et enormt potensiale - selv med en omsetning på litt under kr 200 mill

Markedet har etter Q4 senket kursen med over 20 % - det må derfor helt klart være noen aksjonærer som ikke var fornøyd. Jeg skal nedenfor gi noen kommentarer til kursen/kursutviklingen - men før det; hva er det PHO egentlig har skuffet på? Det var færre utplasseringer av flexiscope - men det skyldes ikke PHO (det knytter seg til KS) - og alt skal nå være i orden. Den "nye" guidingen opprettholdt målet om omsetning i USA på 20-25mUSD. Isolert sett er nok den under hva flere hadde forventet - særlig når en inkluderer Surveillance. Schneider var derimot tydelig i podcasten (Radforsk) at Surveillance i all hovedsak ikke var inkludert i guidingen - og at en først vil få effekt av dette markedet fra 2021 og fremover. PHO har bedre refusjonsordninger til Surveillance - er 3-4 ganger større markedet - er det ikke realistisk at PHO bør få tilsvarende markedsandel i dette markedet som i TURBT (og at en dermed kan oppnå en omsetning som er 3-4 ganger større?). PHO har selv poengtert at en ville kunne fått blå bunnlinje i 2019 - selv med en markedsandel kun med ca 5 % i TURBT (relatert til 25 MSA), ingen effekt av Surveillance markedet (i det totale markedet (TURBT/Surveillance) vil det utgjøre langt under 1 %). PHO har bevisst tatt valget om å fortsette satsningen i 2019 med å kapre flere markedsandeler/øke veksten (intensivere kommersialiseringsprosessen) - med konsekvens at en guider om ikke overskudd i 2019 - og når en ville klart overskudd allerede i dag, tenk hva overskuddet vil være dersom omsetningen f.eks dobler seg (har fortsatt kun en total markedsandel på ca 1 % (totale markedet) eller BLCC oppnår SoC? Som nevnt over - PHO er i den unike situasjonen at de endelig har fått alle nødvendige godkjennelser/refusjoner på plass, er i lanserings/kommersialiseringsfasen, har allerede en relativt stor inntekt/omsetning (og har midler/ressurser til å fortsette satsningen uten emisjon/lån). Jeg har forståelse for at det er mange aksjonærer som har vært med i lang tid, opplever skuffelser underveis og som sikkert hadde forventninger om at PHO allerede nå skulle starte "høstingen" (se allerede nå effekten av tilgangen til Surveillance, tatt i betraktning FDA godkjennelsen i 2018 og refusjonsordningen med virkning fra 2019). Basert på at en legger til grunn opplysningene som kom frem i rapporten/podcasten med Schneider - står ikke PHO sterkere enn noen gang? Er det grunn til å tvile på potensialet til PHO? Dersom en har vært aksjonær i PHO i lang tid - er det nå en bør selge seg ut? Tilsier det vi vet i dag (etter Q4 rapporten) at vi bør selge på kurs kr 39 eller bør vi kjøpe?

Noen kommentarer til kursutviklingen etter Q4 (og hva er ev. annerledes sml. med kursutviklingen etter Q3);

- Onsdag (27.2 - etter Q4) - falt kursen med ca 15 %, omsetning på ca kr 32 mill (hvis jeg ikke husker feil), fra kr 49.70 til kr 42.1
- Torsdag (28.2) - kursen falt ca 5 %, ned til kr 40.1, halvparten så lav omsetning som onsdagen (ca kr 15 mill)
- Fredag (1.3) - kursen falt ca 2 %, ned til kr 39,25, omsetningen halvveres igjen fra torsdagen (ca 7 mill).

Som jeg har poengtert i gårsdagens innlegg, det er en veldig liten del av de totale aksjene i PHO som var med på å skape en kursnedgang på over 20 % (og det kan være noe av utfordringen i en volatil aksje). Forskjellen fra etter Q3 er, basert på det vi har sett så langt, er at kursfallet virker mye mindre "massivt". Hvis jeg ikke husker feil, var det en mye høyere omsetning etter Q3 (over en lengre periode) - og kursen falt fra kr 56 og helt ned til kr 33. En annen forskjell var også at MW økte shorten sin rett etter Q3 (med ca 100 000 aksjer) - MW har i alle fall basert på oversikten hos Finanstilsynet etter handelen onsdag og torsdag - ikke økt shorten disse dagene (hvor omsetningen var høyest), kan ikke utelukke at de har økt på fredag (men da var omsetningen kun på ca kr 7 mill). I tillegg kan det virke som at det er flere som valgte å selge seg ned før Q4 (enn Q3) - og basert på innleggene her på PHO kan det skyldes erfaringene fra Q3 (ikke at en har mistet troen på kurspotensialet) - spørsmålet er om noen av disse vil/allerede har kjøpt seg inn?

Jeg utelukker ikke at PHO fortsatt vil kunne falle den nærmeste tiden - men "trenden" etter Q4 (sml med Q3) virker foreløpig å være annerledes (og basert på utviklingen ons, tors og fre kan det virke som at vi muligens nærmer oss en bunn). Jeg mener også at Q4 gir et mye bedre bilde av fremtidsutsiktene for PHO enn etter Q3 - og når aksjonærene har fått satt seg grundig inn i det som har kommet frem, mener jeg at vi vil se flere kurstriggere utover 2019 (når en tar med i betraktningene forventningsavklaringene som Schneider har gitt). Et annet moment er også at MW ikke har økt shorten (og når de valgte å dekke inn deler av shorten rett før Q4 når kursen var på kr 50 - kan vi forvente at de vil fortsette inndekningen?).

Dette må dere kun ta med som innspill fra en aksjonær i PHO - gå grundig igjennom Q4 rapporten (og tidligere rapporter), hør på presentasjonen/podcasten - gjør deres egne vurderinger/beslutninger!

Lykke til!

03.03.2019 kl 11:19 1805

Leser inn på Facebook gruppen at de har sendt et brev til Schneider hvor de krever svar på endel spørsmål, blir spennende å se om de får svar og hva de får.
Flott at noen tar opp dette direkte med selskapet, blir ikke mange endringer ved å slippe ut frustrasjonen her.
focuss
03.03.2019 kl 11:24 1797

m73102
Som jeg har skrevet noen ganger så endrer ikke Q4 presentasjonen mitt syn på potensialet til PHO, snarere tvert i mot. Det Q4 presentasjonen gjør er å senke forventningene til 2019. Som jeg har skrevet noen ganger så er F/V<1 en leders viktigste brøk og det er en management filosopy som Schneider nå har tatt i bruk, men som ikke var det markedet trengte nå.

Når jeg sier at troen på høye markedsandeler i USA er større enn noen gang så er det grunnet BCAN analysen av 600 ny diagnostiserte blærekreft pasienter som viser at 99% av pasientene vil bytte til sykehus som tilbyr BLCC. Å kombinere det med pessimisme i et 15 milliarders marked er godt gjort.

PHO har tidlgere presentert at deres target er 400 hospitaler i 25 MSA som skulle dekke 100% av MSA. Dette er nå endret til Target 700 largest reference center hospitals and LUGPA. Jeg antar dette skyldes godkjennelse for surveillance i "outpatient setting" og at dette er årsaken til at de nå definerer det som tidligere var 100% MSA til nå å være 75% av MSA. Det tyder på en strategi endring som nå går for "teppebombing" av dette området. Virker som en klok strategiendring, men det vises ikke i noen guiding annet enn på kostnader.

Når det gjelder organisasjonsbygging med 4 nye area managers og 6 nye sales executives så er det antagelig nødvendig for økt vekst etter 2019 og for å starte oppbygging av noe som skal bli noe mye større. En ting vi ikke vet noe om er hvordan dette skal organiseres. Savner og se et organisasjonskart hvor Belletes rolle klart fremkommer.

Frustrasjonen min går på at med et selskap som Photocure burde det ikke være noen stort problem å presentere selskapet på en slik måte at det fikke faller 20 % fra en i utgangspunktet lav verdi. Kursen burde gått andre veien. Veksten i Q4 var fantastisk og oppmuntrende og viser hva som er i ferd med å skje.

Har aldri vært av dem som har forventet noen ketchup effekt i noe selskap, men i PHO sitt tilfelle synes jeg det kan bli vanskelig å unngå. Den tror jeg nok kommer raskt når KS får orden på scopene sine.
Redigert 03.03.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
JT
03.03.2019 kl 11:25 1786

Her er meldingen som er lagt ut :

Siden vi ikke har mottatt noen motforestillinger mot å sende en liten mail til selskapet angående diverse i etterkant av Q4 presentasjonen har undertegnede ikveld sendt følgende til CEO Schneider med styreformann Egberts på kopi. Flere spørsmål kunne vært stilt, men vi har forsøkt å trekke inn de mest essensielle punkter.
Svar vil bli publisert her så snart det måtte foreligge.

Hello Dan,

I am one of four founders of the Facebook group "Photocure Investors" The group currently holds 385 members, most of whom are shareholders in Photocure.
Several of them are major investors in the company. Some of them on the Top 20 and even more on the Top 100 list.
Growth in the US shows a tremendous development and we are great enthusiasts in relation to the company PHO and its wonderful tools to combat bladder cancer

We are very grateful if you can give some answers to questions about the following issues.

- Media.
We never experience the company being interviewed in any medium, why don't you want to spread the wonderful message about how good Blue Light Cystoscopy is for those affected by bladder cancer? The market / investors depend on positive refinements to maintain their interest in the company.
Question: Do you have any plans that can improve this impression?

-Plus / minus EBITDA.
The company has chosen a strategy where further and faster growth in the US is preferred before profit.
The growth of the company is high, revenues are rising at a rapid pace. We are therefore amazed that the company will not make profit before 2020. The company will now employ 9 new employees, but that alone cannot be the reason why a profit in 2019 is not possible.
Question: Are there other reasons why it is not possible to make a profit in 2019 beyond new employments?

-Stock exchange releases / information.
Very few stock exchange announcements are sent out in PHO, which certainly does not contribute to increased confidence in the market. We're trying to keep up to date with Cysview.com, but it's very difficult and doesn't match reality.
Question: The market would like you to inform the market on an ongoing basis when new scopes are installed, can this be done?

-Pipeline.
You are talking about a positive and growing pipeline.
When closing big deals or contracts between quarter presentations it would be great for the investors to get this information on ongoing basis.
Question: Can you tell more about the pipeline, are we dealing with 20 or 100 new scopes?

-Problems due to the Flexible scopes.
Question: Why did the company choose not to inform the market about this problems at once?

- Sale.
Question: Is it Photocure who actively contacts hospitals or is the hospitals that now are addressing Photocure and asking for Blue Light?

-Insider
We find that the interest among leading personnel and board members to buy shares is low compared to other companies.
Recommendation: We hope you can encourage them to buy more shares in their own company. This creates trust and confidence in the market in general.

We hope you can take the time to answer the above questions.

Thank you in advance.

Best regards,
m73102
03.03.2019 kl 11:27 1781

Bravi - du som sier at du er aksjonær i PHO, hva er det du ønsker at PHO skal gjøre i den fasen de er inne i nå? Jeg tror det er mange, og hvis jeg oppfatter deg riktig også deg, som tror at salgene/opplæringen i større grad vil komme av seg selv. Dette er nok en mye mer omfattende prosess. PHO sitter i en unik posisjon, som jeg har poengtert flere steder, ved at de har fått på plass alle brikkene til å starte kommersialiseringsprosessen (er i lanseringsfasen) og faktisk har kapitalen til å gjennomføre det som er nødvendig. Er det slik at du mener PHO ikke trenger å gjøre disse grepene for å kapre markedsandelene/få til en akselerende vekst - og at Schneider tar feil, vi bør gjøre noe annet? PHO ville oppnådd overskudd på driften i 2019 basert på markedsandelen de har i dag - ønsker ikke du som aksjonær at PHO dermed bør gjøre alt de kan for virkelig å få metoden/produktet ut på markedet - gjøre BLCC til Soc - og dermed gjøre PHO til en milliardbedrift og skape et mye høyere overskudd? Hva skal kostnader er det PHO nå pådrar seg - og vil dette være kostnader en for alltid vil ha når vi nærmer oss peak sale i 2025? Vil ikke omsetningen/inntekten overstige (også disse kostnadene) lenge før den tid? Dersom en ikke har noe tiltro til at Schneider/PHO vil klare å få til en akselerende vekst, selv med disse grepene, mener jeg at det er grunnlag til å være skeptisk. Men er en aksjonær i PHO fordi en ønsker at PHO, som nettopp nå er så heldig å være i kommersialiseringsfasen i et enormt markedet (og har den beste metoden, pasientene er super fornøyde, beste gradering, refusjonsordninger på plass) - og som har kun en minimal markedsandel (men likevel ville oppnådd overskudd på driften med denne markedsandelen) og har potensialet til å få Blcc til å bli SoC (kapre markedsandeler som er ti/hundre ganger høyere enn i dag) - så har jeg ingen forståelse for kritikken om at PHO pådrar seg disse kommersialiseringskostnadene og at Schneider er feil mann etter kun 4 mnd (når en enn ikke har sett noe av effekten bak disse valgene). Men det er kun mine betraktninger.

Det er riktig at det kun ble utplassert 2 flexiscope i Q4 - hva ønsker dere å vise med dette? Hva mener dere er årsaken til dette lave antallet? Mener du/dere at dette således betyr at vi ikke kommer til å se en økning i utplassert flexiscope fremover - og at vi ikke vil se en tilsvarende akselerende vekst i utplasseringer av flexiscope som vi ser ift rigide scope (18 utplassert i Q4)??

Give me a break!:)
Redigert 03.03.2019 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
m73102
03.03.2019 kl 11:48 1743

Focuss - helt enig når det gjelder forbedringspotensialet i forhold til presentasjonen, hva en bør presisere/utdype i presentasjonen + måten informasjonen blir fremlagt på. Jeg mener at Q4 virkelig viser at vi PHO er på rett vei - og at kursen ikke burde falle 20 % (men i stedet stige). Er derfor veldig positiv til at Facebook gruppen sammen har sendt en henvendelse til Schneider (med gode og saklige spørsmål) - både for å få svar på en del spørsmål, men kanskje viktigst å konkretisere forbedringspotensialet vi som aksjonærer mener selskapet har ift. informasjonsdeling, synliggjøring i media mv.

Jeg sitter med den følelsen at hadde Schneider i en 2 siders artikkel i Finansavisen (annen avis) hadde utdypet det som vil skje fremover, hvorfor guidingen kun var på 20-25 mUSD i 2020 (at Surveillance ikke var inkludert), utfordringene med flexiscopene, prosessene ift salg/opplæring, oppnå peak sale først i 2025 (men fortsatt kraftig vekst etter 2020) - ville vi i stedet sett en positiv kursutvikling (ref NEL) enn at kursen ville falle 20 % etter Q4.

Her er jeg helt enig med deg. Opptreden til DS var ikke god og med en slik opptreden så blir det umulig å selge inn et budskap, uansett hvor godt budskapet egentlig er. Jeg håper vi får se en DS som vi fikk på DNB dagen i desember 18 på fremtidige presentasjoner.

Med tanke på hva vi går imot kan jeg leve med en sumo på veien. Her vil det uansett komme mange og brutale oppturer i årene som kommer.
onuk
03.03.2019 kl 13:04 1641

La oss nå i første omgang bli ferdig med de brutale nedturer da......

Tror nok sjansen er større for at PHO tester støtten ved 33 kr enn at den svinger seg opp igjen til gamle høyder med det første. Mest sannsynlig er vel intervallet 38-45 kr en stund fremover. Problemet med ledelsens strategi - som kanskje er riktig på lang sikt - er at skeptiske aksjonærer som ønsker håndfaste bevis på progresjonen kan bli nødt til å smøre seg med tålmodighet. Mange anser blå tall som et svært konkret kvalitetsstempel, og dette dukker nå opp senere enn man kunne forvente. Og siden det gjerne er de samme aksjonærene som også befinner seg i NANO og PCIB (noen også i BergenBio) så har til nå PHO trukket fordel av at mange anså dette som aksjen der "ting ville skje" først. Det skal ikke så store forskyvninger til før oppfatningen endres til at det er i PHO ting vil skje sist, og at man dermed kan få med seg en god porsjon reprising i NANO og PCIB før man atter vender oppmerksomheten mot PHO.

Det er nok mange som i likhet med meg valgte å ta gevinst før kvartalsresultatet, og jeg tror det er litt for optimistisk å tro at veldig mange av disse klør i fingrene etter å komme seg inn igjen. Jeg er mest opptatt av den relative prisingen mellom selskapene, og pr idag må PHO ned på 33 kr før jeg i det hele tatt bryr meg med å vurdere en ny inngang i PHO. Men ny inngang kan like gjerne aktualisere seg ved at NANO eller PCIB har gjort et hopp slik at det er mer aktuelt å redusere i disse aksjene. Men som sagt tror jeg markedet nå har endret litt oppfatning av hvilke av disse aksjene det haster mest med å posisjonere seg i selv om man ikke har endret oppfatning av potensialet det enkelte selskap har. Som vi har fått bevist gang etter gang så er store deler av markedet både kortsiktig og utålmodig.
Redigert 03.03.2019 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
focuss
03.03.2019 kl 13:13 1628

Dersom man har ambisjoner om å bygge PHO til en mange milliarder kroners bedrift så er det helt nødvendig å starte organisasjonsbygging som gjør det mulig. Man kan ikke satse på en organisasjon hvor alt for mange rapporterer til CEO, det gjør CEO` s arbeid helt håpløs. Det er behov for mellomledere med del ansvar for driften. Det er mange problemstillinger som dukker opp, ikke bare ren salgsfremmende arbeid men også å forholde seg til myndigheter etc. Hvordan PHO er tenkt organisert organisert i dag vet vi ikke og heller ikke hvordan ansvaret er tenkt fordelt fremover. Hvor mange rapporterer egentlig i dag til Schneider? Hvem rapporterer til Bellete? Hvor skal de nye område managerne rapportere? Rapporterer Norden direkte til Schneider? Hva skal være Dahls rolle?Er det en egen posisjon med ansvar for partnere? Har selskapet en jurist og en Business Development Manager? Mange spørsmål å stille seg for Schneider når ett mange milliarders blærekreft selskap skal bygges.

Har forståelse for dine våte drømmer om inngang på kr 33,-, men jeg håper da inderlig at aksjonærene i PHO evner å tenke såpass selvstendig at de skjønner at strategien til DS om å gjøre BLCC teknologien til ny SoC krever vekst og at vekst koster både tid og penger.

Nedturen vi så i forrige uke var nok en overreaksjon og der finnes ikke noe fornuftig rasjonalitet for å forvente ytterligere 10-15% kursfall. Og jeg tro ikke det kommer til å skje.

Sorry Dr.S du får satse på at NAN eller PCIB leverer.
bravi
03.03.2019 kl 14:10 1558

m73103,
Mener det er god grunn til å være skuffet med 2 kvartalspresentasjoner etter hverandre med store kursfall og kursmassakre som resultat. Hverken Schneider eller Egberts klarer å snakke seg bort fra det.

Gitt at alt det positive som du m.fl har skrevet i lengre tid (både før Q3 og Q4 og enda tidligere) er det noe som må være rav ruskende feil her, da skulle kursen gått opp i stedet for ned. I utgangspunktet er jeg og har vært enig i alle de positive momentene du nevner med BLCC, litt usikker på flex skop som jeg synes er skuffende så langt. Har også vært enig i focuss sine kursmål gitt forutsetningene.

Det er min mening at skal Schneider få gå igang med satsningen sin med økte utgifter må han først greie å overbevise markedet at det er den rette strategien, da vil kursen oppføre seg som f.eks i Nel. Hvis Schneider ikke er i stand til å overbevise markedet om at hans satsning er den beste veien fremover er det bedre at han leverer overskudd noen kvartaler først og skaffer seg en plattform å jobbe mot markedet fra. Hvis det skal fortsette med kursmassakre etter hver Q presentasjon er vi bedre tjent med en annen ledelse. Kanskje er Schneider for stor for Photocure.

Synes det var fine spørsmål som ble sendt fra fb gruppen. Det skal bli interresant å lese svaret.
onuk
03.03.2019 kl 16:11 1466

Det kommer neppe noen svar bravi....
03.03.2019 kl 16:22 1454

Vi får se.
Veldig vanskelig å hoppe bukk over ei gruppe som anslagsvis representerer minimum 25-35% av aksjekapitalen i selskapet.
Redigert 03.03.2019 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
focuss
03.03.2019 kl 16:32 1439

At det kommer svar er jeg helt overbevist om. Skulle bare mangle.

Gruppa har pr idag vokst til 392 medlemmer på få måneder siden den ble stiftet, så det er tydeligvis stor interesse for PHO blant en god del personer.
Jeg tror det kommer svar fra Schneider, for det ligger litt makt bak et et 392-hodet troll med anslagsvis et sted mellom 30 og 40% av aksjene/eierskapet i Photocure.
focuss
03.03.2019 kl 17:12 1381

OK
Det er jo så FB gruppa kan kreve styreplass og rett og slett bestemme hvem som skal være styreformann.
m73102
03.03.2019 kl 18:10 1311

Her har vi motstridende interesser - du ønsker lavest mulig kurs (for ev inngang) - mens jeg som aksjonær ønsker høyest mulig kurs:) Det kan godt være kursen fortsatt vil falle - men det du nettopp poengterer, om at det var flere som solgte seg ut før Q4 (pga det som skjedde etter Q3) sml med Q3, tror jeg kan være en grunn til at kursen ikke vil falle like mye denne gangen som etter Q3. Og hvis det er riktig at flere (som forsåvidt er positive til PHO) valgte å selge før Q4 pga kursfallet en opplevde etter Q3 - hvorfor tror du ikke disse også tenker det samme ift oppgangen, at en også denne gangen vil oppleve en oppgang tilsvarende en gjorde før Q4? Vil det ikke for disse og andre være attraktivt å investere i PHO når kursen er på 30 tallet? Som tidligere nevnt - MW virker heller ikke å øke shorten sin, slik de gjorde etter Q3, og vil de gjøre den samme tabben som sist med ikke å dekke seg inn når kursen nå (igjen) er på 30 tallet (når de valgte å starte inndekningen for noen dager siden når kursen var på kr 50)? Vi er allerede godt inn i 2019 - skal heller ikke utelukke at vi etterhvert får flere signalet på at PHO fortsetter veksten også dette året.

Tiden vil vise:) Lykke til med investeringene dine Dr S!

Tenk at en kan få kjøpt PHO under kr 40 nå. Her er det bare å laste opp og legge i skuffen 1 mnd eller 3 så ser en nok helt andre kurser igjen.
Aqualia
04.03.2019 kl 18:54 941

Ingen som våger å snakke om kurspotensiale lenger? Ser ingen har spekulert i nytt potensiale jmf. nye målsetninger som jo er SOC

Du evner tydeligvis ikke å skille mellom kurspotensiale og kursmål. Du får trøste deg med at du ikke er alene. Pokker ikke rart at dere sliter med å skjønne PHO.

Men jeg merker meg at ledelsens målsetting er å bidra til at BLCC teknologien blir ny SoC innen blærekreftdiagnostisering. I så tilfelle mener jeg BLCC bør ta minst 50% blærekreftmarkedet. De fleste av dere burde da skjønne hvilke kurspotensiale vi da snakker om. Med utgangspunkt i dagens sluttkurs så snakker vi om et fantastisk vekstcase. Ledelsen mente PEK sale lå 6-7 år frem i tid. Men om det sammenfaller med at BLCC har oppnådd status som SoC, så vil veksten PR år kunne blåse hatten av noen og enhver.

Og ser man på kurvene/stolpediagrammet Savepig har presentert på Tekinvestor så ser man at oppturen så vidt har startet. Det er bare å glede seg. Beklageligvis vil vi måtte tåle mye useriøse utspill før vi når toppen. Men slik er det.