KIT - Buy ahead of potential trigger next week with CMD


SB1M er ute med en fersk oppdatering på KIT i forkant av kommende SMD. Kongsli skriver blant annet følgende:

"Buy ahead of potential trigger lining up next week with CMD the 21th of March

Conclusion
As mentioned in our initiation report from October 2018, “Look forward to the three musketeers”, we argued the upcoming CMD was a key trigger to our Buy and NOK11.5 target price. Now, we are closely approaching the CMD, which takes place the 21th of March and would like to take the opportunity to highlight what to look for. First, positive comments on normalized component situation, which will release significant working capital in 2019, 2) double digit revenue growth going forward on the back of i) defense, ii) industry and ii) recovery in oil service and reiterated normalized EBIT margin of 7% over the cycle in the next guidance period. The two latter is not included in our estimates, and will as such provide support and upside to our investment case. Finally, if positive guidance, what target price does our model provide?

1. Over the last couple of quarters, KIT has increased its working capital base significantly (inventory build-up) in order to handle the ongoing component shortage and potentially an escalation of the situation and to be able to secure growth and deliver on its production in 1H19. The question is, will this continue or escalate? KIT was not especially forward leaning at the 4Q18 presentation and I quote: “component availability have continued to be an issue…the availability situation now seems to have stabilised and we start to see shorter lead-times”.

However, if we look to Swedish HMS Networks 4Q18 report, we can read that; “In our third quarter report, we described that the previously strained situation regarding component shortages has brightened. The improvement trend has continued and we do not predict that this will cause problems for HMS’s delivery capacity in 2019, since we have built up buffer stocks and due to the fact that accessibility of components seems to be normalized in the future”.

Assuming normalized working capital (21% of sales), this will on a trailing 12m basis as of 4Q18 release NOK230m or ~NOK1.3 per share, which correspond to close to 15% of the current share price.

2. In 2016, Kitron outlined a growth path of 10% per year, bringing total revenue to NOK3bn by 2020. Management has delivered on its targets, and with 2018 revenues of +NOK2.6bn (slightly above the middle of the NOK2.5bn to NOK2.7bn range), the 2020 target looks more than achievable. Moreover, management has expressed a target EBIT margin of 7%, which is ambitious in the EMS sector. Still, by focusing on service sales and increasing production in low cost countries, KIT did manage to increase the operating profit margin to 6.2% in 2018 (adjusted for NOK6.7m related to the acquisition in the US), within the guided range of 6.1-6.5% (6% incl. M&A cost).

Below, we have outlined our current revenue growth and EBIT margin estimates in KIT. On the CMD, we believe the company will outline targets towards 2024 or 2025 and based on 1) the current strong performance in industry, which has led the company to open production plants in Poland, 2) rebound in oil and oil service in the order backlog and recent contract announcements within this space and 3) underinvestment’s in defense/aerospace, we argue there is attractive probability that the company will reiterate its double-digit growth CAGR towards 2024/2025. This represent an upside to our current revenue growth estimates. Moreover, in a previous note we calculated that Norway operated at below 70% utilization, which explained the dilutive EBIT margin (~4.5%). However, with increased defense/aerospace orders, among other supported by the JSM contract with KOG in Japan and oil and oil service recovery (i.e. Magseis), we argue revenue growth in Norway will be accretive to the guidance, and as such, EBIT margin will improve with increased utilization. Moreover, Lithuania is currently operating at 90% utilization and delivering EBIT margins at 8.5-9%, and with increase capacity in a similar region with Poland, we argue Kitron will have another leg with accretive EBIT margins in the period 2020-2025. As such, we argue there is also a high probability that KIT will reiterate its 7% EBIT margin over a cycle until 2025. This will also represent an upside to our current estimates.

3. As outlined below, our current assumption is 6% over the cycle EBIT margin and on the back of this, we arrive at 11.5-NOK12 per share. However, let us make two assumptions. First, KIT guides for 10% revenue CAGR until 2025 on the back of mid-guidance for 2019 at NOK3.050m and reiterate its 7% EBIT margin over a cycle. Second assumption is that we believe in the guidance. With this cocktail of figures, what is then KIT worth?

From 2020 with 10% growth, we arrive at NOK5.5bn in revenues in 2025. At 7% EBIT margin and 12x EV/EBIT (normalized over the cycle EV/EBIT), we arrive at EV of NOK4.6bn. NIBD in 2025 in our model is NOK183m. Discounted back at 8% cost of equity we arrive at NOK16 per share. If we include accumulated DPS and FCFE (excl. DPS) in the period, we arrive at NOK22 per share. Bottom line, in this scenario, the upside is +100%.

Best regards
Petter Kongslie
Equity Analyst"
jularbo
14.03.2019 kl 15:40 917

Flotte saker dette: Tar dette på Norsk:
Ref:
B1M er ute med en fersk oppdatering på KIT i forkant av kommende SMD. Kongsli skriver blant annet følgende:

"Kjøp før potensiell utløser liner opp neste uke med CMD 21. mars

Konklusjon
Som nevnt i vår startrapport fra oktober 2018, "Se frem til de tre musketerne", hevdet vi at kommende CMD var en nøkkelutløser til vår Kjøp og NOK11.5 målpris. Nå nærmer vi CMD, som finner sted 21. mars, og ønsker å benytte anledningen til å markere hva vi skal se etter. For det første positive kommentarer om normalisert komponentsituasjon, som vil frigjøre betydelig arbeidskapital i 2019, 2) dobbeltsifret inntektsvekst fremover på baksiden av i) forsvar, ii) industri og ii) utvinning i oljeservice og gjentatt normalisert EBIT margin på 7% over syklusen i neste veiledningsperiode. De to sistnevnte er ikke inkludert i våre estimater, og vil som sådan gi støtte og opp til investeringssaken. Til slutt, hvis positiv veiledning, hvilken målpris gir modellen vår?

1. KIT har i løpet av de siste par kvartalene økt sin arbeidskapitalgrunnlag betydelig (oppbygging av lager) for å håndtere den pågående komponentbristen og potensielt en eskalering av situasjonen og for å sikre vekst og leveranse på produksjonen i 1H19. Spørsmålet er, vil dette fortsette eller eskalere? KIT var ikke spesielt fremover lent på 4Q18-presentasjonen og jeg sitater: "Tilgjengeligheten av komponenter har fortsatt vært et problem ... tilgjengelighetssituasjonen ser nå ut til å ha stabilisert seg og vi begynner å se kortere ledetider".

Men hvis vi ser på svenske HMS Networks 4Q18 rapport, kan vi lese det; "I vår tredje kvartalsrapport beskrev vi at den tidligere anstrengte situasjonen med hensyn til komponentmangel har lysnet. Forbedringsutviklingen har fortsatt, og vi forutsier ikke at dette vil gi problemer for HMS leveranseevne i 2019, siden vi har bygget opp bufferlagre og på grunn av at tilgjengeligheten av komponenter ser ut til å bli normalisert i fremtiden. "

Forutsatt normalisert arbeidskapital (21% av salget) vil dette i løpet av 12m etter 4Q18 frigjøre NOK230m eller ~ NOK1,3 per aksje, som tilsvarer nærmere 15% av dagens aksjekurs.

2. I 2016 skisserte Kitron en vekstbane på 10% per år, med en total omsetning på 3 milliarder kroner innen 2020. Ledelsen har levert sine mål og med 2018 omsetning på +2,6 milliarder kroner (litt over midten av 2,5 milliarder kroner til NOK2,7 milliarder) ser 2020-målet mer enn oppnåelig. Videre har ledelsen uttrykt en målrettet EBIT-margin på 7%, som er ambisiøs i EMS-sektoren. Likevel, ved å fokusere på salg av tjenester og økt produksjon i lavprisland, klarte KIT å øke driftsresultatmarginen til 6,2% i 2018 (justert for 6,7 millioner kroner relatert til oppkjøpet i USA) innenfor det veilede området på 6,1 -6,5% (6% inkl. M & A-kostnad).

Nedenfor har vi skissert vår nåværende omsetningsvekst og EBIT margin estimater i KIT. På CMD mener vi at selskapet vil skissere målene mot 2024 eller 2025 og basert på 1) den nåværende sterke ytelsen i industrien, noe som har ført til at selskapet åpnet produksjonsanlegg i Polen, 2) gjenoppretting i olje- og oljeservice i rekkefølgen tilbakekall og nylige kontraktsmeddelelser innenfor dette rommet og 3) underinvestering i forsvar / romfart, argumenterer vi for at det er attraktiv sannsynlighet for at selskapet vil gjenta sin tosifrede vekst CAGR mot 2024/2025. Dette representerer en oppside til våre nåværende estimater for omsetningsvekst. I et tidligere notat beregnede vi at Norge opererte med under 70% utnyttelse, noe som forklarte den utvanlige EBIT-marginen (~ 4,5%). Men med økte forsvars- / luftfartsbestillinger, blant annet støttet av JSM-kontrakten med KOG i Japan og olje- og oljedriftsgjenoppretting (dvs. Magseis), hevder vi at omsetningsveksten i Norge vil være en følge av veiledningen, og som en slik EBIT margin vil forbedre med økt utnyttelse. Videre driver Litauen for tiden 90% utnyttelse og leverer EBIT-marginer på 8,5-9%, og med økningskapasitet i en lignende region med Polen argumenterer vi for at Kitron vil få et nytt bein med økende EBIT-marginer i perioden 2020-2025. Som sådan argumenterer vi for at det også er stor sannsynlighet for at KIT vil gjenta sin 7% EBIT-margin over en syklus til 2025. Dette vil også representere en oppside til våre nåværende estimater.

3. Som beskrevet nedenfor er vår nåværende antatt 6% over EBIT-marginen, og på baksiden av dette kommer vi til 11,5 -12 kroner per aksje. La oss imidlertid gjøre to forutsetninger. For det første styrer KIT for 10% inntekter CAGR frem til 2025 på baksiden av midtveiledningen for 2019 til NOK 3.050m og gjentar 7% EBIT-margin over en syklus. Den andre antakelsen er at vi tror på veiledningen. Med denne cocktailen av figurer, hva er så KIT verdt?

Fra 2020 med 10% vekst kommer vi til NOK5,5 milliarder i inntekter i 2025. Ved 7% EBIT margin og 12x EV / EBIT (normalisert over EV / EBIT-syklusen) kommer vi til EV av
Send tilbakemelding
Logg
Lagret
Fellesskap
Sa2ri
14.03.2019 kl 15:58 897

Ikke alltid google-translate stemmer helt med det som er beskrevet/forklart. Det beste er nok derfor å forholde seg til den Engelske versjonen (har man problemer med dette språket er kanskje ikke aksjer det ma skal drive med).
espeset
14.03.2019 kl 17:35 848

Hyggelig fyr du sa2ri....
Jono
15.03.2019 kl 17:11 631

sukk, du bør gå i deg selv, espeset som er problemet, men deg selv! :-(
Sa2ri
15.03.2019 kl 18:09 602

Hmmmm. Det skjønte jeg like lite av som det som er kommunisert allerede. Kanskje vi bare skal slette hele innlegget?

Dette blir litt flisespikkeri, men du beklager ortografien i Jularbos innlegg med et innlegg hvor du selv begår 5 ortografiske feil på 37 ord (her kommer en utfordring - finn 5 feil, noe som var en kjent og kjær oppgave på bakerste side i Donald på 70-tallet).
Redigert 18.03.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare