Mettet norsk biotek-marked krever nye tanker rundt finansiering


Dette innlegget er skrevet som et hjertesukk fra en langvarig biotek-investor, som ikke akkurat har sett verdiene yngle innen biotek. Jeg har valgt å publisere dette for NANO-tickeren, men den tilhører like mye øvrige biotekselskaper som TRVX, BGBIO, PCIB mfl. Erfaringene fra særlig det siste året, gjør at ledelsen i norske biotek-selskaper må utfordres til å tenke nytt. Dette innlegget er rette særlig mot både styret og administrasjonen i selskaper som særlig NANO, TRVX, BGBIO og PCIB, men er også ment å være til diskusjon og ettertanke hos oss investorer. Generalforsamlingen er jo øverste myndighet i et selskap, og nå nærmer det seg mange slike.

Innlegget er også ment som en åpen og ærlig kritikk av at vi mer eller mindre ufrivillig alle må følge Radforsk sin strategi. Gjennom lengre tid har de forfektet en strategi som består i å gjennomføre forskningen/utviklingen på egen finansiering, og ikke slippe inn BP for tidlig. Begrunnelsen har vært at man da gir fra seg for mye av oppsiden på et for tidlig tidspunkt. Det har jevnlig vært henvist til Algeta, som er den eneste suksesshistorien fra norsk biotek de siste 10 årene. Denne strategien gjentok Einarsson så sent som på siste Radium-podkast nr 79.

All ære til Radforsk for det sterke biotekmiljøet de har vært ledende i å bygge opp i lille Norge. Det sterke forskningsmiljøet bygget opp rundt OUS – Radiumhospitalet/Oslo Cancer Cluster er imponerende til å være i Norge. Algeta-suksessen samt offentlige midler har gitt Radforsk en meget god finansielle base. Samtidig er det et faktum at Radforsk, i motsetning til oss andre aksjonærer, kommer inn meget tidlig i utviklingsløpene for Radforsk-bedriftene, og dermed får del i all oppside, som øvrige aksjonærer ikke kan delta i. Det er forbundet med stor risiko ja, men jeg har ikke sett spesielt mange Radforsk-bedrifter som med stort kapitalinnskudd fra Radforsk ikke har blitt priset til flere ganger initiell prising, med en gang de har gått public og i flere år senere.

Men denne strategien kan også være drepen for selskapet på andre områder, og jeg vil særlig vise til to poenger.

Det første poenget med å vise til Radforsk, er at den strategien de kan tillate seg å forfekte/følge, ikke er noe alminnelige investorer har anledning til. Jeg skulle gjerne fått invitasjon fra Radforsk til å bli med på etableringen og de første emisjonene som jeg visste Radforsk selv skulle delta i. Det fantastiske for meg da hadde vært at disse bedriftene på ingen måte hadde trengt å bli noen suksesser, tvert imot kunne de blitt rene fiaskoer- Det hadde likevel ikke redusert min gevinstmulighet. Jeg ville hatt mange år som det stadig ble hentet inn nye midler fra senere emisjoner, på å kunne realisere betydelige gevinster på å ha kommet inn meget tidlig i løpet. Eventuelt kunne jeg jo som Radforsk gjør, realisere en prosent nå og da, for å dekke løpende utgifter, når jeg har en kostpris til en brøkdel av salgsprisen.

Strategien Radforsk har for sine investeringer, er ikke tilpasset det øvrige biotek-investormiljøet i Norge. Når det kommer til finansieringen av veien gjennom den nødvendige kliniske forskningen, er ikke det norske finansmarkedet egnet i det hele tatt. Stikkordet er at det norske markedet er for lite/har for lite kapital tilgjengelig, til å kunne ta seg råd til en slik strategi. Hvorfor skal vi da holde fast på det som i dag fremstår som en feilslått politikk for så mange andre?

Radforsk har beklageligvis for sterk innflytelse på norsk biotek ennå til at vi øvrige aksjonærer enkelt alene kan oppnå en endring, så en slik prosess må starte med en realitetserkjennelse hos Radforsk selv. Hvor nobelt og edelt er det ikke at NANO tar sikte på å bli en storbedrift innen biotek? Men hvor realistisk er dette egentlig? Hvor håpløs er ikke en slik strategi å forfekte for et børsnoterte selskap som kun er notert på OSE?

Det andre poenget med en slik strategi er at Radforsk i hovedsak kun er med som en oppstartshjelp. Når selskapet trenger å få tilført ytterligere midler, lar Radforsk seg gladelig vanne ut. Sagt med andre ord må en utvikling av biotek-selskapene skje med andre tilførte midler, på dagens kurser. Dette begrenser igjen selskapenes muligheter i betydelig grad. Og jeg vil vise til hvilke åpenbare attraktive prosjekter for eksempel NANO har måttet sette på «hold». Humalutin-prosjektet, og nå antakelig også videre forskning på MZL, er kjent for de som følger NANO tett. Mangelen på kapital i det norske markedet, gjør at NANO må sette dette på hold, for å få gjennomført de andre tre prosjektene de har i klinisk utprøving. Jeg er redd at NANO vil komme til å tape mye på dette, da andre konkurrenter vil kunne starte opp konkurrerende utviklingsløp tidligere, og derigjennom komme først i mål.

Hva er så den alternative oppskriften?

Jo, etter mitt syn må norsk biotek snu fokuset, og hente inn alternativ finansiering fra andre kilder, og akseptere at noe av oppsiden går tapt.

DET GODE MÅ IKKE BLI DET BESTES FIENDE.

Eventuelt må norsk biotek tenke på alternative markedsplasser de kan benytte, for å utvide og utvikle sin investorbase tilstrekkelig. Slike virkemidler kan være:

- akseptere samarbeidsavtaler med BP på et tidligere stadium, for å få finansiert forskningsløpene fullstendig, evt for en vesentlig del (fjerner behov for ødeleggende emisjoner, og viser at BP er interessert i foretaket)

- akseptere at BP kommer inn og delfinansierer satsingen i bestemte geografiske markeder. NANO har så vidt jeg kan forstå indirekte holdt slik delfinansiering åpent for Europa for sin Betalutin-satsing

- fremme rettede emisjoner direkte mot interesserte Big Pharma firmaer

- tidlig kommunisere en strategi om at man for eksempel SKAL søke å inngå samarbeidsavtaler etter Fase 1 eller fase 2-løp for å finansiere neste fase – dermed hadde man fjernet mye av den finansielle risikoen, og gjort oppsiden større

Når man ser hvor lav prisingen er i Norge av biotek-segmentet, kan det jo være fristende å tenke på en alternativ notering på for eksempel First North. Og vi har eksempler fra norsk biotek i de siste månedene, som nettopp går denne veien.

Muligens hadde det kunnet utvide og utvikle investorbasen mer enn rettede emisjoner mot et allerede mettet biotek-investor-marked i Norge. Enhver ny emisjon i biotek-segmentet synes å kreve at investorene selger seg ned i andre biotek-selskaper for å finansiere emisjonene. Selskapene får satt emisjoner, men det krever ekstreme rabatter, og vesentlig høyere rabatter enn i andre sammenlignbare bransjer på OSE.

Her lar ledelsen i for eksempel PCIB seg styre av sine rådgivere, for eksempel DnB Markets. De har jo igjen et kundeansvar overfor sine kunder (investorbasen), og kan selge inn den ene svært rabatterte emisjonen etter den andre. Investorene kjøper i en rettet emisjon som typisk blir satt etter børsslutt, for deretter å kunne selge tilnærmet alt de(n) påfølgende dagen/(e), til en kurs som er høyere enn det den svært rabatterte emisjonen ble satt på. Dette til stor ergrelse, skuffelse og tap for eksisterende aksjonærer, hvis evt salg vil resultere i et vesentlig tap. Jeg trenger ikke nevne mer enn de siste emisjonene til PCIB i september/oktober 2018 (fortrinnsrettsemisjon), NANO i januar 2019 (rettet emisjon) og TRVX i mars (rettet emisjon med stor rabatt).

Er det noen som tror at neste emisjon i biotek blir satt med noen mindre rabatt? Utviklingsløpene er såpass lange for forskningsresultatene, at vi står foran en rekke nye rettede emisjoner før vi realistisk kan forvente noe gjennombrudd, hvis norske biotekselskaper skal følge dagens fremgangsmåte. Hvor lenge tror dere for eksempel det er før TRVX, NANO og BGBIO må ut på nytt og hente penger? Det eneste som kan redde en slik ny emisjon fra å bli satt på krakk-kurser er jo at selskapet blir kjøpt opp før den tid. Og da er jo ikke emisjon lenger noe poeng…

En mer markedsrettet ledelse i biotek-selskapene hadde vurdert andre alternativer enn kun det norske markedet, når man så hvordan dette markedet oppførte seg. Lojale investorer i selskapet ser at deres verdier blir dramatisk utvannet, og det hele får preg av et pyramidespill, bare med den motsatte effekt at kun de nyeste aksjonærene tjener, mens de eksisterende aksjonærene blør.

Et annet alternativ for norsk biotek-næring er å faktisk innse disse realitetene, og i stedet satse på å få Big Pharma inn i samarbeidsavtaler på et tidligere tidspunkt. Poenget er å få noen penger inn, for å unngå at hele næringen blir mer og mer uattraktiv for investorene.

Selskapene vil gå glipp av noe oppside ved måtte alliere seg med BP tidligere, men man vil til gjengjeld unngå den enorme skuslingen av aksjonærverdier som for tiden pågår.

Slik norsk biotek-bransje dessverre har blitt de siste årene, kjennetegnes samtlige biotek-selskaper av lav omsetning, og derav lett å påvirke og kontrollere kursutviklingen. Det skal i det hele tatt lite kapital til for en større investor, til å ta kontroll over kursutviklingen i et biotek-selskap.

Når korrelasjonen mellom selskapene er såpass stor, pga en i hovedsak begrenset kapital som tilordnes næringen, gir dette short-aktører lett spill. NANO er dessverre det beste (dårligste!) eksempelet på dette.
Redigert 14.04.2019 kl 20:03 Du må logge inn for å svare
fabian2
14.04.2019 kl 15:34 4477

Veldig kloke tanker.....jeg har observert det samme som deg...og nettopp det er en av grunnene til jeg har skiftet over til PCIB alene , fordi de er fullfinanisert frem til mållinjen. Litt kjipt for de andre som strever med finansieringen videre
focuss
14.04.2019 kl 16:42 4400

arderobemannen
Her drøfter du et veldig viktig tema som bør på agendaen ett egnet sted for det. Så er spørsmålet: Hva er den riktige adressen for dette temaet? Problemstillingen er altså den at verdens rikeste land ikke har råd til å utvikle kreftbehandlings medikamenter. Og da er det så lett å falle ned på samme løsningen som så ofte ellers. Pensjonsfond utland. Vi kunne etablert ett Statoil for kreftbehandling. Kan vi bruke statelig risikokapital til å lete etter olje så burde det være mulig å bruke statlig risikokapital på utvikling av kreftbehandling. Jeg tenker ikke bruke hele fondet som er på 9000 milliarder. Selv 0,5 %, 45 milliarder hadde vært enormt. Det ser jo ut som at fondet sliter med å finne gode steder å investere for tiden.

Mange gode og riktige tanker om en sektor som står i skyggen av de «norske» næringene sjømat, olje og energi og industri.
Vi som velger å bruke kapital på også farma løper en helt annen risiko enn de fleste andre, fordi vi sitter i 100 % binære caser med risk / reward 10 gangen eller 70 % tap. Helt greit på deler av det man har på børs, men gjør jo at man legger mindre i potten enn om man visste at gode farmacaser åpnet dørene i tidligere faser.

Radforsk har monopol, meglerhusene lever å av kjøre attraktive caser for traderne og vi som holder ut noen år sitter i heisen opp og ned noen år før vi er fremme. Jeg vet at jeg går inn i heisen i 7.etasje, og at bygget gjerne har 120 etasjer hvor den av og til ender i noen caser. I mellomtiden sitter jeg i heisen hvor den gjerne går til både 20.ende og 3.etasje noen ganger, men sånn er det. Hvor mange andre «heiser» kan gå til 120.ende etasje på Oslo Børs? Ikke så mange...

Enn så lenge blir det «if you can beat them, join em», men jeg støtter trådstarter 100% i frustrasjonen. Det er bedre å få inn big farma enn 20 av de mest 40 aktive traderne på børsen inn i de rettede emisjonene etter børs.

Ref NANO er min formening at de heldigvis skjønner at en partner er viktig for å lykkes i Europa, så jeg tror vi får et samarbeid der om ikke så altfor lenge. USA tar de alene, og det blir vel neste runde med emisjon i det selskapet.
Korsar
15.04.2019 kl 12:29 3901

Garderobemannen berører her en del sentrale forklarende forhold bak hvorfor kurshausserne har tatt så skammelig feil altfor lenge, med et særlig fokus på finansbasens utilstrekkelighet for farma i Norge.
Siden dette er helt uforstått i haussekretser får vi derfor også disse gjentatte ropene (særlig i NANO-trådene) om at markedet "ikke forstår den reelle verdien", osv.
Og så er saken bare at det er hausserne - ikke markedet - som ikke forstår det samlede grunnlaget for hvordan aksjer prises på Oslo Børs: Markedet (styrt av de store og kompetansebaserte aktørene) kjenner selvsagt til hva en utviklingsaksje må overvinne på veien til et evt. kommersielt gjennombrudd.
Garderobemannen skriver greit om akkurat dette.
Men om de mest ukyndige haussemiljøene vil slutte med sine overbud av den grunn er jeg mer usikker på :-)


Fra Sidelinjen,

Jeg synes heislignelsen din gir et godt bilde på hvordan det føles for andre enn profesjonelle investorer. Ble fristet til å spinne litt videre på lignelsen...

Det som er så jævlig er at prisen for å gå nedover i etasjene blir så dyr. Mange har ikke råd til å bli med lavere enn 5. etasje, og et besøk ned i 3. etasje koster dem dyrt (les: belåning - tvangssalg). Andre ser ut av glassvinduet i heisen, og ser andre heiser gå mer jevnt oppover. Og jo lenger dette har pågått, jo ensommere blir det å være i 3.-7. etasje. Man føler seg litt mislykket med å fortsatt gå opp og ned mellom 3. og 7. etasje når øvrige heiser i andre bygg man kan se befinner i 30.-35. etasje.

Hver gang heisdøren åpnes, er det for å få bytte ut folk i heisen, og i NANO og annen biotek er det det på de laveste etasjene. De nye som kommer inn i heisen sier hver gang at de så at heisen var i 7. etasje eller høyere - trykket på heisknappen - og da kom den jammen ned til 3. etasje. De trengte bare å godsnakke litt med heisbetjeningen (les: megleren/tilretteleggeren for emisjon), som da mot en mindre betaling (les: kundeforhold), sørget for at heisen ble sendt ned til 3. etasje hvor de stod og ventet (les: krakkemisjon).

De mest utmattede som kom inn i 7. etasje eller høyere, går ut av heisen i laveste etasje, og kommer aldri tilbake til biotek-heisene. Og skulle heisen gå til 120. etasje er det fordi en av de store heis-wire-motorprodusentene plutselig setter igang turboversjonen (les: byr på NANO), slik at ingen andre i det overliggende etasjene kommer inn før heisen er oppe (les: tilnærmet budprisen).

I andre land, har man derimot så mange som vil inn i heisen (les: stor investorbase), at hvis du ikke blir med når heisen befinner seg i din etasje (les: dagens kurs), må du i stedet løpe opp trappene til en høyere etasje for å nå den igjen (les: betale en høyere kurs). Og det nytter ikke å prøve å gi en mindre betaling til heisbetjeningen (les:megleren) fordi de alltid har en rekke andre kunder som vil betale mer enn deg (les: større marked/bredere investorbase). Og skulle heisen komme ned i utlandet, er det som regel pga at en av motorene som driver heis-wirene opplevde å få røykutvikling (les: svake kliniske fase 1/2-resultater), slik at betjeningen av sikkerhetshensyn for de som befant seg i heisen (les: investorene) måtte slippe den en god del etasjer nedover (les: kursfall pga ufordelaktive resultater), mens wire-motoren ble reparert (les: ny/annet forskningsarm/-ben).

Verken den norske heisprodusenten (les: Radforsk), det norske heissystemet (les: det norske investormarkedet for biotek), heisbetjeningen (les: norsk meglerbransje) eller de folkene som hele tiden står og nitrykker på heisknappen i 3. etasje (les: såkalte spesialistinvestorer/profesjonelle investorer), er tilpasset andre enn disse. Suckers blir alltid stakkarne som er så dumme å gå inn i heisen i noe annet enn 3. etasje.

Har fått noen tilbakemeldinger fra de som kjenner meg på at "angrepet" mitt på NANO var litt hardt.

Jeg skal være enig i at jeg har hatt NANO i tankene på flere av poengene i mitt innlegg, og NANO er selve storfisken (i hvert fall p.t.) i norsk biotek.

Men for de som leser mitt innlegg, kan NANO "reise kjerringa", i hvert fall er det slik markedet forstår NANOs kommunikasjon. NANO har uttrykt at de skal føre Betalutin som et heleid legemiddel i det amerikanske markedet. Når de ikke samtidig har sagt det tilsvarende om det europeiske, er dette blitt tolket som at man i Europa er åpen for å søke en samarbeidspartner.

Uavhengig av hva Radforsk måtte mene om hva som i et uendelighetsperspektiv måtte gi størst verdiskapning for eksisterende aksjonærer, vil det etter mitt syn være nærmest selvmord for NANO å forsøke å gjennomføres flere emisjoner på rundt dagens nivå.

NANO må sørge for å få inn en finansieringskilde i form av en partner for sin Europa-satsing. Dette må de gjennomføre uavhengig av om Radforsk måtte mene noe annet, med den erfaringen man nå har gjort seg med en rekke mislykkede emisjoner for nær sagt hele norsk biotek-næring. Ledelsen gjør på ingen måte jobben sin om de gjennomfører nok en rettet emisjon eller fortrinnsrettsemisjon mot finansielle investorer i dagens markedsklima.

Den oppside man taper på å ta inn en europeisk partner, vil man sannsynligvis få flere ganger igjen for den kraftig forsterkede finansielle muskelen en slik partner gir. Shorting av aksjene ville blitt svært mye mindre interessant, og man hadde fort fått en mer internasjonal prising. Interessen hadde skapt interesse fra utenlandske aktører, og gitt grobunn for en mer internasjonal prising. De håpløse krakkemisjonene hadde vært en saga blott, omsetningen hadde steget betydelig, og man hadde fått en vesentlig mer seriøst preg over selskapet.

Og sist men ikke minst - NANO kunne også åpnet opp for andre meget interessante prosjekter i sin portefølje, blant annet å gjenoppta det stansede Humalutin-prosjektet, og iverksette den nylig oppdagede muligheten innenfor MZL. På den måten hadde verdiskapningen faktisk blitt vesentlig større. Nå er finansene en klar begrensning på verdiskapningen.
Redigert 15.04.2019 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
Frantzen
15.04.2019 kl 20:36 3597

jeg kaster litt bensin på bålet her, enig med mye du sier garderobemannen , men jeg vil tro de fleste ansatte i bioselskaper bryr seg lite om aksjekursen , de er opptatt av den daglige jobben de har , og de håper de har en trygg jobb lang tid fremover. Greit å se det fra ansattes side
Kula
15.04.2019 kl 20:46 3579

Dette er i så fall uakseptabelt. Ledelsen har som hovedoppgave å maksimere aksjonærenes avkastning
frontal
15.04.2019 kl 21:46 3497

Orker du en emisjon til? Orker du et nytt shorterangrep etter generalforsamlingen? For dette venter jeg på og ikke søren om jeg skal lukke shorten for tidlig!
Redigert 15.04.2019 kl 21:47 Du må logge inn for å svare
Springer
15.04.2019 kl 23:33 3342

Nei, frontal,,,,
dersom du har en short, lukker du den nok for sent.

Garderobemannen, morsomt at du kunne spinne videre på sammenligningen, og det er mange som ikke forstår seg på farma som trenger slike storys i blant for å bli opplyste.

Farmatråder blir sjeldent inneholdende noe mer enn 10 - 20 % fornuftig innehold, før de blir pepret av tomme påstander som ikke er annet enn ren gjetning. Det være seg NANO til 10 kroner eller TRVX til 2, og med de fakta man har pr i dag å forholde seg til, les NANO som nå tilrettelegger for kommersiell produksjon av Betalutin og TRVX som blir invitert inn til studier med Parker, så skal det svært mye til for at dette ikke løfter heisen en god del etasjer opp når de første dryppene kommer.

Farma kan feile og wirene ryker, men pr i dag, men de fakta man har, så har all den nitrykkingen på knappen for 3.etasje hjulpet å holde heisen nede, gunstig lavt. Jeg forventer at en dag kommer det noen av stor betydning ombord i heisen, og når de trykker på knappen så er det ikke for at den skal gå fra etasje 3 til 10, da skal den bare innom 40 - 50 etasje, før den suser videre.

Frem til dette skjer får man bare holde seg i heisen.
Hugoil
16.04.2019 kl 17:15 2981


Gmannen taler de mindre investorenes sak. Blant de større er det bare de som ikke har nok fri likviditet som vil føle seg støttet av innlegget, siden de gjerne skotter på NANO-kursen og lurer på hvor rik eller fattig de kommer til å bli. Disse har også mindre evne til å ta del i emisjoner - som det for de rikeste/institusjonelle ikke betyr noe om det er en krakk-emisjon eller topp-emisjon (for et kvalitetsselskap som NANO). Et visst unntak her er det for noen institusjonelle/fond som må vise/påvirkes av resultater underveis og for de fond som vil ta ekstraordinær avkastning underveis ved å selge seg helt ut i periode - som f.eks. DNB Norge SMB. Så her har vi DNB for 1. gang.

Men NANO og DNB henvender seg til småinvestorer (spesielt IPOen) i betydelig grad, jfr sterk vekst i antall aksjonærer og over 8000 etter 114,- emisjonen (skjedde det en viss distribusjon her?). Tilretteleggerene liker å ha med en del småinvestorer i emisjoner (IPO) for det gir både emisjonsproveny og mulighet for å få inn proffe, raske investorer som både ved IPO og rettede emi. tar store beløp, men selger det ut i markedet bla. slik som nevnt i startinnlegget den påfølgende dagen(e) etter rettede emi. hvor de klipper en gevinst; siden småinvestorer både skaper nødvendige kjøpere og selgere ved stop-loss/belåning som er ønsket landskap å ferdes i for shortere - i tillegg til startinnleggets poeng om få nye småsparere som ønsker seg inn når kursheisen går nedover - hvilket igjen gjør det sikrere å shorte i Norge (både ut fra færre nye kjøpere og relativt liten dagsomsetning som kan terroriseres).
En institusjon som bryr seg null og niks om dette, men om trygden vår, er Folkefiendefondet. Det er forskjell på folk og småinvestorer kan fondet ta seg lov til å være fiender mot - om de ikke er like langsitktige som de selv eller har penger nok til å følge prorata opp i emisjoner. Men trygden deres jobber folkefienden likevel for med nebb og klør - og både nebbet og klørne skal helst glinse like hvasse som det værst lovlige i markedet. Så derfor, ja mye derfor - fordi det skal skinne "kompetanse" av folkefienden (med mulighet for å dekke seg inn under "vitenskapelige" grunner som å skape likviditet i markedet og at shorting ikke påvirker kursen på lang sikt - lengre enn du klarer å la være å gremmes over å ligge med tap - så låner de ut aksjer til shorting. Så folkefienden ser bort fra kort- og middels sikt siden de selv er langsiktige og rike. Det er staten som er folkefienden - eller dresskompetanseglinsende agenter for staten, oss. Ex-DNB Bastiansen låner ut aksjene til DNB-markets som forvalter disse og tjener en skjerv mot både staten/folkefienden og folket/småsparerene i form av både diverse produkter, tjenester og kurtasje på kjøp og salg turbofisert av shorterene som DNB også selvsagt tjener på - men som gjør emisjonsmulighetene dårligere for biotek-selskapet; også via et høyere kapitalavkastningskrav pga. den turboinfiserte volatiliteten. Jeg vil tro at det omtrent er kun for topp10-15 for NANO at dette ikke gjør noen ting. For 50-100 av de deretter 500 største aksjonærene er det bra, siden det gir de mulighet for å tjene på å danse med. For de ansatte og aksjonærer i DNB er det bra da det gagner både bonus og statskursen. DNB tjener nok mange ganger mer på FF sitt aksjeutlån enn FF selv gjør. For DNB er det flere tjenester som berøres og de har multiplikatorvirkninger. FF tjener kun 1,3millaksjer utleid i 2017*snittkurs90=117MNOK hvilket utgjør 117/16462=0,71% av folkefiendens totale utlån ihht Savepigs kopi av fiendens årsrapport 2017 lagt ut på TekInvestor 29. januar. 0,71% av FFs totale renteinntekter fra aksjeutlån 2017 som var 60MNOK (som forøvrig er inkl. obligasjoner anslagsvis 1/3?) - hvilket gir en estimert rente på utlånet av NANO-aksjene på 426KNOK. Så kan man spørre hvor bevist fiendskapet er, eller om det bare er sløv, forfengelig umodenhet vedr. ens nebb og klør som ikke gagner noen bortsett fra tidligere kollegaer og utenlandske "forretnings"forbindelser. Hva skal man med glinsende nebb og klør om man har varig visdom som gagner industrielt og derigjennom sparing? Men har FF det?

Bastiansen: skal vi fortsette å ha det slik?
(etter at vi ping-pong har kvalitetsikret innlegget via litt diskusjon, så bør noen maile han det endelige innlegget som etterhvert framkommer)
Redigert i dag kl 17:08
focuss
16.04.2019 kl 18:05 2904

De som investerer i Nano bør være klar over at det de putter penger i er et børsnotert akademisk seminar. Aksjonærenes interesser har kun perifer interesse.

focuss
16.04.2019 kl 18:10 2888

Dersom vi hadde hatt en ledelse av selskapet så hadde situasjonen nå vært at vi ventet på FDA godkjennelse av Betalutin 15/40. Noe vi selvfølgelig ville fått. Uten ledelse så er det ikke så lett å skape verdier.
focuss
16.04.2019 kl 18:19 2871

Det som for meg står som det store spørsmålet i Nano er. Hvem leder egentlig selskapet? Er det CEO eller er det Kolstad? Dersom det er Kolstad er det i det minste mulig å forstå hvorfor ett lovende prosjekt ble omdannet til et seminar.
focuss
16.04.2019 kl 18:25 2857

For folk uten erfaring i slikt så er det forskjellen på formel og uformell ledelse. Hva ligger av føringer når Nano ble gitt produktet til Larsen /Bruland?
16.04.2019 kl 18:45 2816

Gode betraktninger i denne tråden. Håper den ikke ender nedspamma av intetsigende whining - som alle andre tråder på HO (ref. de fire siste postene +korsar).
Redigert 16.04.2019 kl 18:45 Du må logge inn for å svare

Feil fokus focuss. FDA hadde kontret og etterlyst data på om 15/40 er optimal dosering. Med det resultat at NANO måtte starte testing av 20/100 på et mye senere tidspunkt. Da hadde vi kommet på markedet i 2022/2023-ish. Da er jeg redd det hadde vært kroken på døra. Jeg håper folk gjennomskuer deg.
focuss
16.04.2019 kl 21:54 2664

Sørinvest
Bullshit. Det skjønner alle nå
focuss
16.04.2019 kl 21:58 2647

20/100 var det idiotene i Nano som bragden på banen. Ikke FDA som aldri en gang hadde hørt om det.
focuss
16.04.2019 kl 22:04 2627

Lymrit studie viste at 15/40 var best. Det naturlige da ville være å sette ballen i mål. Selskapet valgte i stedet seminar. Tyder på et selskap uten ledelse.

Fantasiene dine blir ikke mer sanne av gjentakelse. Les deg opp på årsaker til avslag fra FDA. Kanskje psykosen slipper taket.
jorove
16.04.2019 kl 22:49 2546

For noe tull. Lymrit viste ikke at 15/40 var best, til det var det for få pasienter i den enkelte arm. Paradigme kjører 2 armer for å faktisk finne beste dose. Søke markedsgodkjennelse uten å ha forsikret seg om dette kan bli dyrt for investorene. Dette har Lisa redegjort for, men det er tydeligvis vanskelig for noen å ta innover seg. Å ta snarveier i det kliniske løpet kan bli dyrt.
focuss
16.04.2019 kl 23:03 2515

Stakkars folk
Når man ikke skjønner tegninga når fasiten er tilgjengelig bør man vel vurdere noe annet en aksjemarkedet. En kan faktisk bare være til skade.
focuss
16.04.2019 kl 23:08 2500

RL mente 15/40 var verdt 400 kroner per aksje for snart 3 år siden. Jeg er enig med ham i det. Det er nesten 10 gangeren av dagens situasjon.
focuss
16.04.2019 kl 23:12 2489

Det er bare tragisk når folk tror på alt de blir fortalt av en amatør ledelse. Eller kanskje komisk er mer dekkende.
heilo888
16.04.2019 kl 23:24 2457

Må være en påskepsykose som herjer focuss ikveld.
Skriver bare tull og tøv!
jorove
16.04.2019 kl 23:30 2446

Det er du som står for den største komikken her focuss. Du er tydeligvis en mann for de store oppgavene og avgjørelsene. Regner med at du tar en telefon til Nordic Nanovector og forteller dem hvordan bedriften skal drives og hvordan de bør kjøre det kliniske løpet videre. Tydelig at de famler i blinde uten dine stødige og alltid korrekte kunnskapsbaserte meninger.
focuss
16.04.2019 kl 23:30 2447

Neida. Med det Nano ha fått lagt i hendene så er det bare tragisk hva de får ut av det. Flere emisjoner vil nok amatørene klare å be om. Tragisk med noe som kunne blitt så bra.
jorove
16.04.2019 kl 23:38 2414

Mulig det er gjort noe uopprettelig skade. Å undersøke hvilken dose Betalutin som gir best effekt er ikke en av dem.
focuss
16.04.2019 kl 23:38 2417

Hvem leder Nano? Er det Bravo eller er det Kolstad? Dersom det er Kolstad så er det jo mulig å forstå hvorfor fokus ikke er på verdiskapning.
focuss
16.04.2019 kl 23:41 2406

Men er man akademiker så har man vel et annet fokus
focuss
16.04.2019 kl 23:45 2400

Nano må jo gjerne forske på alle de dosene de vil når de tjener penger. Men ikke når de lever av emisjoner. Utrolig at det er så vanskelig å forstå. Skyldes bare mangel på ledelse.
focuss
16.04.2019 kl 23:50 2395

Men nå er det som det er. Spenningsmomentet fremover vil først og fremst dreie seg om hvor lav neste emisjonskurs blir. Og aksjonærene vil trolig fortsette å applaudere ledelsen. Sånn er det med amatører.
focuss
17.04.2019 kl 00:16 2350

De beste resultatene Nano noengang har presentert var på ASH 2016.Basert på de resultatene hentet Nano i emisjonsmarkedet 500 mll til kurs 114. Siden det har vi aldri sett så gode resultater. Det vi har sett er imidlertid en ledelse som sto til stryk. Hva har vi sett senere? Egentlig ingenting av interesse. Derfor har kursen stadig nådd lavere nivåer.
jorove
17.04.2019 kl 00:43 2317

Du skjønner tydeligvis ikke sammenhengen i mellom antall pasienter og pålitelige resultater.
Det er grunnleggende forståelse for matematikk og statistikk som du tydeligvis mangler og du vil derfor aldri forstå.
focuss
17.04.2019 kl 01:50 2294

Jorove
Ett pålitelig resultat i pharma sammenheng må vise p<0.05. Nano har aldri presentert noe som helst. Og jeg undres hvorfor gjør de ikke det?? kanskje fordi det vil vise at deres strategi er helt bak mål? Til sammenlikning PHO sine resultater viser p<0,0001. Derfor går de for ny Standard of Care i USA.

Og du joruve som skal belære meg i matte og statistikk bør forsøke å skjønne hva det dreier seg om før du starter med din belæring.
focuss
17.04.2019 kl 02:11 2276

Jorove
Jeg tenker vel at du er blank både i matte og statistikk? Det virker i hvert fall slik-
17.04.2019 kl 08:52 2083

Foreslår at du logger av pc-en og tar en tur ut i påskesola focuss! ?