PCIB - fimaBAC - nytt forretningsområde med meget stor verdi


Da ser det ut som om punkt 7 på triggerlisten har slått til, og blitt kjent i dag, gjennom publiseringen av en patentsøknad. Det er nok noen misforståelser rundt hva dette er, evt ikke er, som jeg skal komme tilbake til nedenfor. Jeg har som tidligere nevnt et større arbeid på gang rundt patentsituasjonen for PCIB på gang, men dette kommer senere.

Man må imidlertid være klar over at dette IKKE er den eneste patentsøknaden PCIB har sendt inn, og som vil bli offentliggjort fremover. Det er derfor flere patentsøknader som ligger i løypa for å bli publisert. Trigger nr 7 er derfor i høyeste grad fortsatt "alive and kicking"...

Jeg prøver å være litt rolig og behersket når det gjelder patenter, da det normalt er en tung materie, og litt vanskelig å få tak i. Det PCIB har patentsøkt her er imidlertid noe av det mest potente jeg har sett siden Radiumhospitalet i sin tid fikk patent på PCI som teknikk. PCIB har her i realiteten antydet at de kan ha en fungerende behandling mot både bakterielle multiresistente infeksjoner som MRSA (multiresistente gule stafylokokker som finnes på hud, slimhinner og hals og kan saneres) som ikke-sanerbare VRE (Vankomycin-resistente enterokokker som finnes i tarmen). (Videre er det omtalt tuberkulose, som har særlig høy forekomst i flere store asiatiske land (Filippinene, India, Kina, Pakistan, Thailand, Singapore, Sør-Korea).

Både sykdom utviklet av MRSA og VRE inngår i forskriften om allmennfarlige smittsomme sykdommer, sammen med tuberkulose. Og når det gjelder MRSA er også alene bærertilstand hos friske individer her i Norge en rapporteringspliktig gruppe A-sykdom etter MSIS-forskriften, i smitterisikogruppe 2 etter Tiltaks- og grenseverdiforskriften.

Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende(!) om PCIB vil klare å sikre seg patenter på noe som kan virke på en av vår tids mest markante helsefarer – der selv våre mest bredspektrede antibiotika ikke lenger virker. Dette patentet VET jeg vil bli nøye studert av en lang rekke eksperter i BP(!)

Dette er antakelig noe som vil kunne danne grunnlag for et nytt forretningsområde – fimaBAC, noe Per Walday og Jonas Einarsson også tidligere har snakket om på podcaster. Mer om det nedenfor.

Her er først litt fakta om denne patentsøknaden. Og for å forstå dette, må jeg først si litt kort om de ulike patentkonvensjonen og hvordan de virker sammen:

NASJONAL PATENTBEHANDLING
Selv om patentlovgivningen er harmonisert både i Norden, i Europa og i verden for øvrig, er patentlovgivningen etter sin art NASJONAL. Det vil si at hver enkelt stat tildeler og avviser patenter.

EUROPEAN PATENT CONVENTION (EPC) – HÅNDTERT AV EPO
I Europa har man en egen European Patent Convention (EPC) som administreres av det europeiske patentverket EPO (European Patent Office). EPO meddeler étt patent som da omfatter alle de medlemsstater som patentsøkeren har angitt i søknaden. På grunn av mekanismene i EPC får denne patenttildelingen direkte virkning i alle medlemsstater som nasjonale patenter. Dette er altså et unntak, en viktig forenkling i Europa, på reglene om nasjonal vurdering og tildeling.

Pr mai 2019 er 38 av Europas stater medlem i EPC, hvorav alle de viktigste statene var med (Norge, Tyskland, UK, Frankrike, Italia, Spania, Norden mm).

(Russland, Ukraina og Hviterussland er eksempler på «Europeiske» stater som ikke har ratifisert EPC. De er imidlertid medlem av Eurasian Patent Organization (EAPO) som administreres av Russland. Men det lar jeg ligge her.)

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html

I tillegg har to stater (Bosnia Herzegovina og Montenegro) signert avtaler hvor de påtar seg å anerkjenne disse reglene.

PATENT CONVENTION TREATY (PCT) – HÅNDTERT AV WIPO
På verdensbasis har man dessuten den meget viktige patentsamarbeidskonvensjonen Patent Convention Treaty (PCT) fra 19.6.1970, som administreres av WIPO (World Intellectual Property Organization). Pr i dag er 152 av verdens stater medlem av PCT. Denne konvensjonens viktigste bidrag er at den muliggjør at det sendes én felles søknad om patent via WIPO, som da omfatter de landene patentsøkeren velger blant samtlige 152 konvensjonsstater.

WIPO er ikke den som behandler, avgjør eller meddeler noe patent, da dette tilligger hvert lands individuelle utpekte myndighet. WIPO foretar imidlertid en internasjonal nyhetsgranskning, samt en frivillig (hvis søkeren ønsker det) internasjonal forberedende prøving av om oppfinnelsen er patenterbar. I praksis går så å si alle patentsøknader om WIPO, da WIPO sikrer notoritet og samtidig videreformidling til samtlige utpekte lands patentmyndigheter.

Det er imidlertid flere nasjoner som har valgt å stå utenfor PCT, noe som betyr at en patentsøknad i disse statene må inngis separat, samtidig med PCT-søknaden: Afghanistan Argentina Bangladesh Bolivia Brunei Chile GCC (Patent som omfatter Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De Forente Arabiske Emirater) Guyana Irak Iran Jordan Kuwait Pakistan Panama Paraguay Peru Saudi-Arabia Surinam Taiwan Thailand Uruguay Venezuela.

PARIS-KONVENSJONEN AV 1883 – SIKRER INTERNASJONAL PRIORITETSDAG
Normalt melder en patentsøker dette til sin egen nasjonale patentmyndighet først. Paris-konvensjonen gjør at patentsøkeren kan sikre seg INTERNASJONAL prioritetsdag i hvert omsøkte land tilsvarende den nasjonale prioritetsdagen. Pariskonvensjonen er en 136 år gammel internasjonal konvensjon, med tilslutning fra så å si alle verdens land (p.t. 191 stater).

DEN VANLIGE FREMGANGSMÅTEN
En vanlig fremgangsmåte for PCIB, og andre, er å fremme en patentsøknad til sin lokale patentmyndighet først. Dette sikrer «fristavbrudd» på det man søker patent på.

Denne fristdagen kan deretter videreføres via Paris-konvensjonen til alle internasjonale patentsøknader i hvert enkelt land man vil. Forutsetningen er bare at man fremmer patentsøknaden innen 12 måneder fra den nasjonale. I Europa fremmer man det normalt gjennom EPC via EPO, for å sikre én samlet behandling av patentsøknaden for 38 ulike stater samtidig. Når man får dette patentet godkjent fra EPO får man altså 38 samtidig patentgodkjennelser.

For å slippe å operere med en hel haug med søknader til de øvrige land i verden hvor man vil fremme patentsøknaden, påberoper man seg PCT og sender søknaden via WIPO, hvor man har utpekt de stater man ønsker å fremme patentsøknaden i (utover de som er omfattet av EPC via EPO, dvs normalt tar man EPC med i WIPO-søknaden).

Dermed får man den mest hensiktsmessige, og rimeligste, behandlingsmåten av patenter. Og man får altså forhåndsbeskyttelse fra prioritetsdagen (den nasjonale, når denne er videreført), selv om patentet først innvilges mange år senere.

PCIBS PATENTSØKNAD
Søknaden om patent har prioritetsdato 10.11.2017. Dette betyr at patentsøknaden første gang ble registrert mottatt av en nasjonal patentmyndighet denne datoen.

Patentsøknaden er ikke innvilget ennå i noe land. Den foreløpige gjennomgangen av WIPO har avdekket at PCIB ser ut til å oppfylle kravene til å få patent på patentkrav nr 1-18, mens patentkrav nr 19-24 blir bestridt pga manglende nyhetshøyde og oppfinnerhøyde. Her har EPO vist til tidligere patentsøknader fra 2000, 2002, 2009, 2011 og 1999, samt en artikkel fra Xiaolin Zhang (en av medoppfinnerne til PCIB av dette patentet) fra 1.8.2018. Her ser man dessverre at artikkelen til Xialon Zhang fra 1.8.2018 blir søkt brukt mot PCIB i søknaden, da patentsøknaden av den grunn kan mangle kravet til nyhetshøyde. Litt pussig er det likevel, da artikkelen er publisert 1.8.2018, mens søknaden er fra november 2017. I den foreløpige søknaden uttales det ikke spesifikt hvordan man mener artikkelen kan ha betydning, men man henviser alle lokale patentmyndigheter til å se nærmere på denne.

Kampen er imidlertid ikke over her, og PCIB arbeider nok i disse dager med å kommentere og motbevise de innsigelsene som har kommet mot patentkravene 19-24. Dette er helt vanlig fremgangsmåte, og er noe PCIB har måttet slåss for i så å si alle sine tidligere patentsøknader også. Noen ganger klarer man å bevise at man oppfyller nyhetskravet, og andre ganger ikke. Men patentsøknaden ser ut til å minst kunne gå gjennom for kravene 1-18. Og da er allerede svært mye oppnådd.

Jeg ser at en del som kommenterer denne søknaden henger seg opp i at den gir uttrykk for at man «overraskende fant at» eller lignende begreper. Dette er imidlertid helt nødvendig å gi uttrykk for i enhver søknad, ettersom det er et krav om at noe er overraskende, og ikke bare forventet at normalt oppegående fagpersoner resonnerer seg frem til, basert på hittil kjent kunnskap innen feltet. Det er bakgrunnen for at man normalt uttrykker at man «til sin overraskelse fant at….».

I dette tilfellet har den første nasjonale søknaden gått til britiske patentmyndigheter (!). Det er litt uventet, siden PCIB har sitt hjemland i Norge. Søknaden i Storbritannia ble registrert mottatt der den 10.11.2017. Denne datoen representerer starttidspunktet for den 20 år lange patentbeskyttelsestiden, noe som innebærer at fimaBAC vil være beskyttet til 10.11.2037.

Det andre punktet jeg stusser litt over er at det nederlandske Academisch Medisch Centrum er medsøker på patentet. Dette er et helseforetak som eier og driver ulike sykehus og helseforetak. De har ikke vært med som medsøker på noe annet patent tidligere. Jeg er ikke sikker på hvorfor dette selskapet dukker opp som medsøker, da søknaden ble sendt allerede 10.11.2017. Dette er en stund FORUT for at PCIB engasjerte Sjoerd van der Burg-gruppen i Nederland. Det kan være at PCIB så behov for å knytte til seg AMC for å utforme en patentsøknad. Testen av friske frivillige foregikk i UK, så det kan være et samarbeide som var naturlig å iverksette gjennom det nettverket PCIB fikk i UK i 2017.

I tillegg til at patentet adresserer PCI-teknologien i kampen mot antibiotikaresistente bakterier, merker jeg meg også at man her adresserer VETERINÆRMEDISIN. Det kan jo være en hyggelig bi-effekt som også kan bli verdt litt.
Redigert 23.05.2019 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
trigger1
21.05.2019 kl 23:30 4947

Link? Når det gjelder hvor første patentsøknad blir inngitt er ikke hjemlandet nødvendigvis det beste/mest hensiktsmessige. Det kan være mange grunner til å velge et annet land. I og med at man gjerne benytter pct el.l. er veien åpen.
fabian2
21.05.2019 kl 23:33 4927

Helt fantastisk gjennomgang . Garderobemannen. Ufattelig fint for oss vanlige dødelige at vi har deg her. På HO
Logdec
21.05.2019 kl 23:51 4884

Stor takk for den tiden du legger i dine poster, som bidrar til forenkling og allmenn forståelse
Andor
22.05.2019 kl 06:46 4751

Stor takk til Garderobemannen for meget god info,får virkelig håpe du fortsetter på Hegnar forum.
pyrrhos
22.05.2019 kl 07:15 4687

Stor takk til Garderobemannen for all informasjonen du deler og for all energien du legger ned i dette arbeidet.

Noen ord om hvilke stater PCIB har søkt om beskyttelse i...

PCIB har i denne søknaden gått så bredt ut som nær sagt mulig, ved å søke godkjenning i alle stater og via alle samle-patentorganisasjoner som er mulig. Ønsker man først å treffe bredt, er dette normal fremgangsmåte for å få en mest mulig effektiv beskyttelse.

Man skal ikke legge for mye i hver enkelt stat man har søkt om, men utvalgte stater er garantert gjennomtenkt. Hvert eneste land man søker om patent i, har en kostnad. Gjennomgangen av PCIBs omsøkte stater viser at de omfatter DE FLESTE VIKTIGE STATER PÅ ALLE KONTINENTER I HELE VERDEN, tilsammen 121 stater. Dette er til sammenligning det samme brede utvalget stater PCIB har forbeholdt de patentsøknadene som man virkelig ønsker skal treffe i hele verden.

De har søkt i Europa via EPC (37 stater, mens den 38. staten Liechtenstein omfattes sammen med særutpekte Sveits iht deres patentavtale av 22.12.1978), samt de to avtaletilknyttede nasjonene Bosnia-Herzegovina og Montenegro.

De har søkt nasjonene som inngår i Eurasian (8 EAPO-stater - Øst-Europeiske stater - Armenia, Azerbaijan, Hviterussland, Kirgisistan, Kazakstan, Russland, Tajikistan, Turkmenistan), samt særlig utpekt Moldova, Nord-Makedonia, Uzbekistan

De har søkt ARIPO (den afrikanske tilsvarende organisasjonen - African Regional Intellectual Property Organization, som har 19 afrikanske medlemmer, herunder Kenya, Tanzania, Ghana og Uganda.

De har søkt gjennom OAPI som er en organisasjon som omfatter 17 afrikanske land, herunder Niger, Kamerun og Senegal.

Flere viktige afrikanske land er imidlertid utenfor så vel ARIPO som OAPI, blant annet Sør-Afrika, Egypt, Nigeria, Angola, Marokko, Madagascar, Syria, Libya og Tunisia. Disse statene er imidlertid omsøkt av PCIB via individuell utpeking av stater (ZA, EG, AO, MA, NG, MG, SY, LY og TN).

Videre har PCIB via særskilt utpeking om søkt i følgende viktige asiatiske stater: Japan, Kina, India, Filippinene, Sør-Korea, Nord-Korea, Thailand, Indonesia, Kambodsja, Laos, Sri Lanka, Mongolia, Malaysia, Singapore og Vietnam. Visse store folkerike stater som Taiwan, Bangladesh og Myanmar er IKKE med i søknaden.

Dessuten er Oceania omfattet ved at søknaden utpeker blant annet Australia og New Zealand.

De har omfattet de Nord-Amerikanske, Mellom-Amerikanske og Sør-Amerikanske statene USA, Canada, Mexico, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske Republikk, Ecuador, Grenada, Honduras, Guatemala, Liberia, Panama, Belize, Peru og El Salvador. Sør-amerikanske stater som IKKE er med er Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay og Venezuela..

De omfatter land i Midt-Østen som Israel, Saudi-Arabia, Jordan, Kuwait, Iran og De forente Arabiske Emirater, Bahrain, Brunei, Oman, samt mer eksotiske øy-stater som Barbados, Antigua og Barbuda, Saint Lucia, Papua New Guinea og Trinidad og Tobago.
Redigert 23.05.2019 kl 04:33 Du må logge inn for å svare

Garderobemannen
Jeg bøyer meg i dyp takknemlighet og ærbødighet overfor den generøsitet du utviser oss her på HO gjennom å bruke tid og krefter på å grave frem relevant informasjon, samt utarbeide lettfattelige og lærerike beskrivelser av diverse tema, som du deretter velvillig deler med oss.

På denne måten bidrar du til å gi oss langt bedre innsikt i det selskapet vi har investert kapital i. For vi kan ikke underslå det faktum at de fleste av oss har en meget grunn forståelse av de farmasiselskaper vi investerer kapital i. Det er ikke uten grunn at den store majoriteten av norske investorer holder seg langt unna farmasiselskapene på OSE. Personlig er jeg ikke i tvil om at en av hovedårsakene til dette er utfordringen med å skjønne hva det enkelte farmasiselskap driver på med.

Men her gjør du et viktig stykke arbeid med å opplyse dem av oss ikke-medisinere, som er så gale at vi til tross for manglende medisinsk kompetanse, eller for å si det maritimt, uten "svømmeferdigheter" velger å kaste oss ut på "dypt vann" og investere i dette segmentet.

Nok en gang, tusen, tusen takk for dine flott bidrag!
SHARE-IT
22.05.2019 kl 08:48 4439

Takk G. Med det omfanget av land PCIB har søkt patent i må de virkelig ha troen på dette. Patentsøknader er en tung og arbeidskrevende prosess, samt kostbar. Det må derfor ligge grundige vurderinger bak innsendte søknader. FirmaBac? Nesten for godt til å være sant om virkningen kan bli som antydet. Da vil utrolig mange kunne bli hjulpet,
columna
22.05.2019 kl 09:00 4383

Ja, stor takk til Garderobemannen!!!!
22.05.2019 kl 10:15 4233

Betydelig interesse nå og i går:)
fabian2
22.05.2019 kl 10:23 4203

Det er vel helst norske som bedriver skyvemil med hverandre...... De store kursløftene kommer fondene må inn....Du som privatperson må bare sitte i ro ....., plutselig dobles kursen på noen minutter
Wannatri
22.05.2019 kl 12:53 4038

Takk for gode innlegg Garderobemannen! ?
columna
26.05.2019 kl 21:13 3323

«fimaBAC»:

http://amici.lifescienceopenspace.pl/wp-content/uploads/2019/04/Poster_Xiaolin-Zhang.pdf

Står ingenting om hvordan effekten er på mennesker enda, men uansett virker dette meget lovende og interessant!!
Redigert 26.05.2019 kl 21:29 Du må logge inn for å svare
26.05.2019 kl 21:17 3377

Sjekk konklusjonen!
26.05.2019 kl 21:20 3369

Helt rått; hvem i huleste har lagt dette ut på nettet?
fabian2
26.05.2019 kl 21:35 3323

Columna , Columna , du må jo ikke slette dine innlegg , da blir vi SÅ nysgjerrige....du har ofte gode tanker og overveininger , bare del de med oss , du

Dette er jo gigantiske nyheter. Er vi 100% sikre på at dette eies av PCIB ?
Burde jo komme børsmelding
26.05.2019 kl 21:45 3279

Det MÅ komme mld om dette nå. Kan ikke finne slike RÅE resultater uten å melde det?
Andor
26.05.2019 kl 21:45 3278

Hva er det som feiler folkene i Pcib?? Hadde dette vært en nyhet i forenværende bionor hadde dette vært reklamert verden rundt.Men i Pcib skal det liksom lures ut slik at nesten ingen skal se det.Må jo være no fundamentalt galt i systemet.
26.05.2019 kl 21:48 3265

Mange rå ting som skjer i pcib nå gitt. Blir dette pcib sitt år på børs?
fabian2
26.05.2019 kl 21:51 3254

Tja og nei...folkene "våre" i PCIB-ledelsen tenker vel som i U-båtfilmen "Gå stille , gå dypt"....de er ikke opptatt av aksjekursen i morgen , men akkurat som meg - og mange andre - tenker de fremover...og bryr seg ikke om bølger opp i aksjekursen for tradere....longere skal belønnes

Report generated on 26 May 2019. Idag!!!
26.05.2019 kl 21:53 3241

Men fabian, dette kan sette fyr i kursen. Enig?
Andor
26.05.2019 kl 21:55 3231

Får da pokker meg være måte på hvor dypt man skal gå da.Det kan da være mellomting.Virker som de har andsatt en med skrkkfobi mot og sende ut meldinger.

Offentliggjøring av vaksinedata kommer på en stor messe i høst.
Kanskje dette kommer på en annen verdensmesse til høsten ?

Denne sommeren kommer til å bli lang ?
fabian2
26.05.2019 kl 22:00 3208

Klart det er morsomt med kursoppgang for alle , både store og små......Bakke...selvsagt ! Men jeg skal nå sitte til store BigPharma kommer og tar oss....dessverre....tenk så nydelig om PCIB kunne blitt i Norge....og blitt nye Norsk Hydro eller noe lignende.... Sånnn går det GARANTERT ikke. Kapital og grådighet er internasjonalt nå. Men morsomt om vi kommer opp over 300 til nyttår :)...:)
26.05.2019 kl 22:03 3199

Uansett kurs, disse resultatene er helt råe. Vi får se hvilken karakter markedet gir det imrg:)
fabian2
26.05.2019 kl 22:06 3181

Selvsagt er konklusjonen : "Folk " skjønner ikke dette
fabian2
26.05.2019 kl 22:13 3156

Igrunnen gjør det ingenting at "folk" ikke skjønner dette. Verden skjønner det i løpet av 2019 , det må jo være fint for oss som er så extremt " troende i vår lille menighet for spesielt interesserte " troende og fullastet og glade og blide

At antibiotika mister effekt kalles av mange den største trusselen mot menneskeheten.
Hvis PCIB kan løse dette,- det skjønner «folket» betydningen av
fabian2
26.05.2019 kl 22:21 3111

Vi får ingen "forklaring"......som Trond Viggo sa : Du må tenke sjæl

Jeg er overbevist om at fimaVacc snart når ut på markedet...og så kommer det her. Dette er jo rått!
fabian2
26.05.2019 kl 22:30 3071

Egentlig var det ikke så vanskelig å lese seg til at dette ( med PCIB ) måtte "gå veien allerede i 2017....derfor solgte jeg alle andre innen biotec og satset ene og alene mine små slanter på PCIB...det gir godt humør , glede , og spenning. Ikke spenning om hvordan det går medisinsk/teknisk , men hvor lenge vi forblir i Norge. 100 kr til jul er flott for mange , jeg har tippet 316 kr....og du har ikke mere moro enn det du finner på selv :)
26.05.2019 kl 22:41 3032

Dette er rått, big pharma har øynene oppe. For norsk biotek industri får vi håpe dette forblir norsk, men det er nok lite sannsynlig