ULTIMO - noen forhold du bør kjenne til ifm tegningen


I en annen tråd har jeg i detalj gjort rede for en rekke forhold man som investorer bør kjenne til hvis man vurderer å tegne seg i den pågående spredningsemisjonen i ULTIMO. Den andre tråden er ganske "teknisk" og er blitt lang, og oppfattes sikkert som litt tung å få med seg hovedpoengene fra.

Jeg har skrevet den andre tråden etterhvert som jeg har gått gjennom prospektet i mer detalj, og jeg har også satt meg inn i samtlige årsoppgjør ULTIMO har levert siden 2011. Dette har vært en liten øyeåpner for egen del. Jeg har derfor i denne tråden søkt å samle opp alle de viktige hovedpoengene fra ULTIMO-emisjonen som er publisert på den andre omfattende PCIB-tråden.

Jeg må ta et generelt forbehold om at jeg kan ta feil/misforstå på noen steder, da jeg ikke er innsider i ULTIMO. Jeg vil samtidig presisere at jeg ikke ønsker ULTIMO noe negativt. En negativ børsnotering av ULTIMO vil kunne bidra til å ytterligere styrke et negativt sentiment i norsk børsnotert biotek-bransje. Men jeg må være så ærlig at jeg synes prospektet gir et litt fortegnet, og et for godt inntrykk av den risikoen man tar ved å investere i ULTIMO.

Jeg føler en viss omsorg for den lange rekken av småinvestorer som ikke har samme grunnlag for å se/vurdere alle slike forhold, og som derfor kan komme til å ta et lodd i ULTIMO på gale premisser. Så får det heller stå sin prøve om jeg tar fullstendig feil i utviklingen til ULTIMO. I så fall har man "bare" gått glipp av en mulighet til gevinst, uten å ha blitt påført noe direkte tap/reduksjon i formuen. Er det noe det norske biotek-markedet ikke trenger, er det nok en gruppe frustrerte biotek-investorer som føler de har investert i biotek-bransjen på gale premisser.

Gudene skal vite at investeringer i biotek krever at du forholder deg til de tre T'er - Ting Tar Tid, eller som jeg heller ville omdøpt dette Tålmodighet, Tålmodighet og Tålmodighet!

Her er en punktvis oversikt over de 3 viktigste forholdene ved ULTIMO-emisjonen som jeg mener ikke tydelig fremkommer av prospektet, samt et 4. punkt som er litt kritikk til prospektkontrollen på OSE/Finanstilsynet. Ønsker du mine utdypinger og detaljer av noen av punktene nedenfor, finner du dette i denne tråden: https://forum.hegnar.no/thread/28819/view


1. GARANTISTENES ADGANG TIL Å TREKKE SEG FRA GARANTIEN
Spredningsemisjonen er markedsført med å ha en fulltegningsgaranti på hele beløpet fra navngitte storinvestorer i ULTIMO. Muligheten for at GARANTISTENE KAN GÅ FRA GARANTIEN er imidlertid ikke tydelig kommunisert. Dette har garantikonsortiet anledning til hvis de ETTER EMISJONEN tilsammen blir sittende med mer enn 75 % av aksjene i ULTIMO. Dette er en "kill switch" som etter mitt syn er viktig å kjenne til. For mer info om denne se: https://forum.hegnar.no/post/500335

Før emisjonen har denne gruppen godt i overkant av 77 %, og de har også forhåndstegnet seg for et godt beløp i emisjonen. Med faren for ytterligere garantiaksjer i fanget som følge av lav tegningsgrad, fremstår risikoen for at dette kan oppstå som åpenbar. Og heller ikke hva som i så fall vil skje med de som har tegnet seg for aksjer, utover storaksjonærene som inngår i garantikonsortiet. Slik situasjonen er pr i dag med antakelig lav tegning fra andre enn innsiderne (jeg kjenner ikke til foreløpig tegningsresultat), er det nok en overhengende risiko for at vilkårene for at garantistene kan kreve seg fritatt fra garantien, kan inntre. Jeg ville likt dårlig om jeg hadde tegnet meg på vilkår om fulltegningsgaranti, hvor garantistene så trakk seg, mens jeg likevel måtte stå for min tegning. Det er ingen kommunisert mulighet for retail-investorer til å trekke seg fra en allerede foretatt tegning, slik jeg har vist i den andre tråden (https://forum.hegnar.no/post/500400). Og de profesjonelle investorene venter normalt til siste dag med å vurdere om de skal tegne seg, og da først etter en samtale med tilretteleggerne...

Skal jeg være frimodig nok til å gi noen råd, ville nok noe av det beste ULTIMO kunne gjort for å berolige markedet vært å sende en børsmelding mandag eller tidlig tirsdag hvor de fortalte at emisjonen var fulltegnet, evt overtegnet med god margin. Alternativt kunne en melding inneholdt en vurdering at garantikonsortiet allerede nå erklærte at de ikke ville benytte denne muligheten til å gå fra garantien (heve "waiveren"). I så fall hadde risikoen for at garantikonsortiet trakk seg, blitt borte, og tegnerne utover innsiderne kunne tegnet i trygghet om av i hvert fall ikke denne situasjonen ville oppstå.


2. PRISINGEN AV AKSJENE I EMISJONEN
PRISINGEN AV EMISJONEN, synes jeg er tilfeldig (i ønsket om å ikke bruke sterke begreper). Skal jeg være helt ærlig fremstår det som om man (ledelsen i ULTIMO i samråd med meglerne) har sett på den totale prisingen av øvrige børsnoterte biotek-selskaper (TRVX, NANO, PCIB mfl) og så ønsket å PLASSERE ULTIMO INN blant disse. Man har gitt ULTIMO en MCAP på MNOK 870, som i forhold til de øvrige biotek-selskapene tilsynelatende fremstår som midt blant disse. Det er rimeligere enn NANO og PCIB, men samtidig dyrere enn TRVX.

Ser en på hva for eksempel PCIB ble prissatt til i flere år, ble de introdusert til en MCAP på MNOK 108 i 2008, og ved emisjonen i 2010 var de prissatt til en MCAP på drøye MNOK 308. (Se følgende innlegg om detaljene i dette: https://forum.hegnar.no/post/501286). ULTIMO forsøker øyensynlig å hoppe rett opp til dagens prising av biotek-selskaper som for eksempel PCIB.

Og dette er jo nettopp den friheten ledelsen i ULTIMO kan ta seg, når de skal børsnotere noe. ULTIMO har ikke vært gjenstand for samme kritiske og transparente blikk og testing av prisingen, som de øvrige nevnte børsnoterte selskapene. Investorene mangler helt markedets vurdering av hvor god de mener idéen og muligheten for gjennombrudd egentlig er, i forhold til andre selskaper. Selv om det har vært mulig å kjøpe de unoterte aksjene i ULTIMO også tidligere ved å kontakte meglere, er dette i realiteten kjøp på selgers premisser, som har kunnet vise til prisen i tidligere emisjoner.

Børsnotering og prisingen av ULTIMO har vært planlagt i lang tid, og det er nok ikke tilfeldig at de har ventet til årsregnskapet for 2018 forelå, hvor man ikke trengte å vise 2015-regnskapet.

Og når det gjelder prisingen er jeg meget kritisk til at prospektet og OSEs prospektkontroll ikke viser den utrolige og smått uforklarlige ENORME kursstigningen ULTIMO fikk i 2015. Her ble aksjene i ULTIMO plutselig verdsatt til 11 ganger høyere kurs enn hva forrige emisjon i 2014 hadde prissatt aksjene til (!) Det er mer enn 1 000 % stigning på ca ett år. Og jeg leter etter den rasjonelle begrunnelsen for dette, men ser at det må til for å kunne forsvare en slik prising som nå foretas. Hvilke børsnoterte biotek-selskaper opplever noe slikt? Selv oppkjøp fra BP av mindre aktører med enormt store premier, er jo uhyre sjeldent. Men det skal altså investorene i ULTIMO måtte svelge, uten at det fremgår tydelig av prospektet. Og så kommer det jo ytterligere to år med enorme kursstigninger på mellom 20-30 % hvert år på toppen av dette i 2016 og 2017. Prisingen ledelsen i ULTIMO har fastsatt på selskapet har av uforklarlige årsaker økt fra kr 75,- i 2014 i emisjonen til kr 1.322,- i 2017. Tenk om investorer i transparente børsnoterte selskaper hadde opplevd noe lignende.

Jeg sliter litt med å ikke være kritisk til denne prisingen, selv om selskapet kan vise til interessante Fase 1-resultater fra noen titalls pasienter. Men at gode resultater fra såpass tidligere studier skal kunne begrunne en slik prising, er likevel å trekke den for langt etter mitt syn.

Etter mitt skjønn burde ULTIMO vært vesentlig mer tilbakeholdende med en slik innledende prising, og heller latt det være opp til markedet å justere opp prisen med slike faktorer. I så fall kunne man fått satt en spredningsemisjon som hadde blitt positivt mottatt, med hyggelig kursutvikling i etterkant. Mot dette taler naturligvis at selskapet ville fått vesentlig mindre kapital inn, og noen aksjonærer (de som kom inn i 2015-emisjonen) ville blitt "sure". Nå løper man en åpenbar risiko for at ULTIMO blir nok en kursmessig skuffelse for nye investorer. Og det er grunnen til at jeg er kritisk til denne prisingen - investorene må i hvert fall vite hva de investerer i.

Så er det jo lite som ville gledet meg mer som biotek-investor om jeg tok fullstendig feil, og BP kom opp med et oppkjøpstilbud med en gang eller en omfattende samarbeidsavtale med stor up-front betaling...


Edit: lagt inn nytt avsnitt i punkt 2 andre avsnitt, og PCIBs historiske prising...
Redigert 26.05.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare

3. STORAKSJONÆRENES INNGANGSPRISER
Gjelsten Holding AS er den største aksjonæren, som har vært med fra starten i ULTIMO. Han har tatt en meget stor risiko ved å være med på den innledende stiftelsestegningen på NOK 51,- (tilsvarer kurs i dag på kr 2,04). Det samme gjelder Inven2 AS og Radforsk. De har fått tegnet svært mange aksjer til en kurs på NOK 2,04. De samme investorene var også med på den (med dagens øyne) lukrative emisjonen i 2013 på kurs 108 (tilsvarer kurs i dag på kr 4,32), og emisjonen i 2014 på kurs NOK 75 (tilsvarer kurs i dag på kr 3,00). Gjennomsnittlig kostpris for disse emisjonene frem til utløpet av 2014 vært på kr 72,83, for 386 667 av de daværende aksjene. Omregnet med en faktor på 25 innebærer dette at av dagens totale antall aksjer (før emisjonen) på 16 020 400 er 9 666 675 kjøpt av tidligere aksjonærer for en snittpris på NOK 2,91. Dette er 10,72 ganger prisen i spredningsemisjonen. Dette er omtrent 1 000 % kursstigning.

Ytterligere detaljer om dette finner du i min gjennomgang av hvert enkelt år siden 2011 på denne tråden: https://forum.hegnar.no/post/500626

Hver enkelt får vurdere om de som var med å grunnlegge ULTIMO, og tok skyhøy risiko fra dag 1, skal være sikret en slik kursstigning i mai 2019, hvor det meste av biotek ligger brakk etter meget negativ utvikling det siste halvannet året. I en annen tråd her på HO har jeg kommet med noen hjertesukk i forhold til øvrige aksjonærers manglende mulighet til å overhode ta del i en slik innledende enorm kursstigning. (https://forum.hegnar.no/thread/26122/view/447307/0).

I 2015 kom Rimi-Hagen inn, sammen med Sundt-familien og ytterligere 7 aksjonærer. De kom inn på en kurs som tilsvarer en kurs i dag på NOK 33,08. Dette er altså ikke så langt fra tegningskursen i spredningsemisjonen, og denne gruppen vil derfor ikke sitte med noen gevinst i spredningsemisjonen.

Risikoen for at de innledende storaksjonærene vil realisere sin kraftige gevinst rett i etterkant av denne spredningsemisjonen, er imidlertid ikke like uttalt pga at de har inngått lock-up-avtaler som med noen forbehold forhindrer salg i løpet av en periode på 6/12 måneder. Men denne lock-up'en er full av huller, da den kan bli fraveket av Managers (se prospektets punkt 16.19 på side 105-106).


4. DÅRLIG PROSPEKTKONTROLL AV OSE/FINANSTILSYNET
Jeg synes PROSPEKTKONTROLLEN hos OSE/Finanstilsynet har vært for dårlig, når de har godkjent dette prospektet. Hvordan ULTIMO kan ha sluppet å synliggjøre den sammenlignbare prisen på tidligere emisjoner i tabellen på side 81-82 er for meg uforståelig. Det er ikke enkelt å beregne dette selv, da det krever forståelse om omregninger av både nyemitterte bonusaksjer til 2,5 ganger tidligere pålydende (som det ikke er mye presis info om i prospektet), kombinert med en splitt 1:10 rett forut for spredningsemisjonen. Informasjonen oppfatter jeg er viktig, spesielt siden regnskapstall ikke er inntatt lenger tilbake i tid enn fra 2016.

Her burde prospektkontrollen krevd at ULTIMO måtte vist sammenlignbar kurs på tidligere emisjoner i ULTIMO, og ikke bare vist historiske ikke-sammenlignbare kurser på hhv NOK 1.077,- og NOK 1.322,- slik de nå gjør. Har man vært gjennom noen prospektkontroller tidligere, vet man at prospektkontrollen kan komme til å henge seg opp i ting som virkelig fremstår som uvesentlig i forhold til dette.

Og når jeg er inne på prospektkontrollen mener jeg OSE/Finanstilsynet her også burde krevd at ULTIMO viste historikk lenger tilbake enn til 2016, selv om det er standarden. Årsaken er at det skjedde såpass vesentlige forhold i 2015 av betydning for prisingen, at dette burde med for at investorene skal kunne ta en velfundert investeringsbeslutning. Her synes jeg også ULTIMO burde vært mer åpne om dette. Utover dette har jeg ingen åpenbar kritikk mot prospektkontrollen.
Redigert 26.05.2019 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
fabian2
26.05.2019 kl 10:31 2653

Tusen takk for transparent gjennomgang. .....Hvorvidt prospektkontrollen ( hos OSE ) burde vært bedre , vil ikke en gang bli diskutert. Det er nemlig lett å bli blendet av rike kjendisinvestorer. Her er alle tanker mulige :)

Også andre har latt seg blende av rike kjedisinvestorer ang. dette prospektet. Hvem andre klarer å få 5-10 minutter gratis reklametid for en IPO hos statskanalen NRK i beste Dagsrevy-tid...?

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201905/NNFA03051219/avspiller#t=21m58s

ketle homeowner,

Enig i at det var et lite scoop...

Men samtidig er det jo all honnør til styret og ledelse i ULTIMO for at de klarte dette.

Vitner jo om at de gjør jobben sin ifm spredningsemisjonen.
Redigert 26.05.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
heilo888
26.05.2019 kl 14:26 2446

Her har de andre biotek-selskapene mye å lære av den måten ULTIMO klarer å få oppmerksomhet på. Det kan virke som norske biotek-selskaper mest av alt ønsker å holde på i det skjulte langt fra offentlighetens interesse. Det kan være medvirkende til den labre interessen for biotek-sektoren på OB.
SomSa
26.05.2019 kl 15:33 2396


BGBIO hadde fått enda mer oppmerksomhet før børsnoteringer. Felles for BGBIO og ULTIMO er at Arctici og DNB er tilretteleggere + .tørste aksjonærene var kjendiser. Veien til First House er kortere.

NRK reportasjen viser også IQ nivået hos journalister. Med eller uten viten og vilje serverer de stadig halvfakta, pyntet fakta og redigert fakta. UV1 er en kombinasjonsbehandling med CPI som mange andre kombinasjonsbehandlinger som blant annet TRVX og BGBIO + mange flere prøver. Deres produkter er like mye universalt som UV1. UV1 er basert på peptider. Targovax vil prioritere onkolytiske virus framfor peptider siden dette kan gi mye bedre resultater.

Hele reportasjen var fint konstruert og Gjelsten spiller teater og sier hans formål er en pris slik at alle får råd til behandlingen. Med et slikt formål børsnoteres ikke selskapet. Han, Hagen og flere andre kjendiser har nok penger til å bidra 1-2 mrd framfor å spørre man på gata om penger.

Journalister kan søke på nettet:
05/07/2017
Results are in from the First Human Trial of an Universal Cancer Vaccine
https://labiotech.eu/medical/universal-cancer-vaccine-biontech/

fabian2
27.05.2019 kl 01:28 2267

Somsa , du har jammen kommet deg...mye...siden sist jeg kritiserte deg...den gang du så mot himmelen med TRVX...vi lærer alle etter hvert. Setningen "Gjelsten spiller teater" var nok midt i blinken :)
fabian2
27.05.2019 kl 01:43 2261

Og BGBIO har Trond Mohn , som selv er medeier i et analyseselskap. Han kan kjøre kursen dit han vil.
fabian2
27.05.2019 kl 02:24 2247

Jeg ble faktisk advart mot  å investere i BGBIO av en venn som er professor i biokjemi i Bergen. Selvsagt kan han ta feil som alle andre. Men vi har ingen garanti for at BGBIO og TRVX og ULTIMO finnes om 5 år

Nå bør enhver som skal foreta en investeringsbeslutning i ULTIMO være tilstrekkelig orientert for å kunne ta en "velbegrunnet investeringsbeslutning", med bedre kunnskap om risiko og faktiske forhold, faktisk bedre enn hva som fremgår av det trykte prospektet.

Jeg er ikke negativ til ULTIMO sin teknologi, selv om jeg mener at prisingen er for frisk. Jeg vil gjerne sette meg ennå bedre inn i dette. Samtidig vil jeg ønske å se resultatet av en transparent prising på en regulert markedsplass, før jeg gjør større investeringer. Litt avhengig av hvor lenge kurssikringen til DnB Markets vil pågå, vil jeg i hvert fall oppnå en slik erfaring etter 30 dager. Og DnB Markets må børsmelde på ukentlig basis hvilke stabiliseringsinngrep de har foretatt, og samtidig eksplisitt melde når de avslutter sine stabiliseringsinngrep. En tid etter sistnevnte melding, vil vi kunne se den transparente prisingen av ULTIMO. Jeg ser ikke bort fra at jeg vil komme til å vurdere å sette noen midler inn i ULTIMO, når markedet har fått vist hva det oppfatter som reell prising. Jeg tror at jeg kan kjøpe ULTIMO rimeligere enn til NOK 31,25 når jeg er tilbake fra ferie i august måned. Investorene har neppe noen hast, da ULTIMO sitt utviklingsløp er laaaaaangt slik det er for alle biotek-selskaper som skal gjennom flere faser i utviklingen.

Som jeg skriver på en annen tråd mener jeg det er grunnleggende positivt for hele den børsnoterte biotek-sfæren at det kommer et nytt tilskudd på børsen. Sektoren blir litt større, som forhåpentligvis bidrar til ennå litt større oppmerksomhet om OSEs bukett av biotek-selskaper hos nasjonale og internasjonale investorer. Samtidig øker jo også mulighet for at minst ett selskap får napp hos BP, som fort kan sette fyr på også andre selskaper. Om ikke annet bidrar dette forhåpentligvis til at det kan flyte litt større midler innen sektoren, for eksempel som reallokeringer mellom de ulike selskapene som inngår i biotek-familien.

Som jeg har nevnt på den andre ULTIMO-relaterte tråden (https://forum.hegnar.no/thread/28819/view), vil jeg selv bidra til at ULTIMO i hvert fall oppnår tilstrekkelig spredning i antall aksjeeiere til at de blir kvalifisert til opptak på OSE. Til det trengs minst 500 aksjonærer, utover de som er ansatt eller innsider, som minst må tegne seg for NOK 10 000. Dette i henhold til opptaksreglene på Oslo børs (https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Opptaksregler-for-aksjer-paa-Oslo-Boers) - se punkt 2.4.2.( For å oppnå notering på Oslo Børs må også eksterne aksjonærer tegne seg for minst 25 % av aksjene (punkt 2.4.1), noe som også er diskutert tidligere som et vilkår for at ikke "kill switch'en" for garantikonsortiet skal kunne påberopes.).

Hvis de oppnår en lavere spredning enn dette (25 % eller mindre enn 500 eksterne aksjonærer), kvalifiserer de kun til opptak på Oslo Axess (kravet er her antallsvis spredning på minst 100 aksjonærer). Det vil bare være et unødvendig skritt som medfører kostnader, og bryderi.

Faller kursen fra NOK 31,25 med 20 % til for eksempel NOK 25, har man ikke mer enn et (urealisert) tap på NOK 2 100, en svingning de fleste ikke vil ha noen problemer med. Siden minstetegningen er satt til NOK 10 500, vil en oppfylle dette kravet ved å tegne seg for 336 aksjer. Det vil være min lyttepost som sikrer at jeg som aksjonær får tilgang til all informasjon. Hvis et tilstrekkelig antall biotek-aksjonærer tenker som dette, vil vi i hvert fall sikre at ULTIMO blir direkte notert på OSE, uten å gå veien om Oslo Axess. Samtidig bidrar det til å forhindre at ULTIMO-emisjonen blir en totalt fiasko. Og det vil jeg være med å bidra til at dette ikke blir.
Redigert 27.05.2019 kl 07:39 Du må logge inn for å svare

Da kom børsmeldingen i kveld om at ULTIMO sin spredningsemisjon var satt.

Det er ikke alt som står direkte i børsmeldingen, men likevel er det et par ting som er tydelige.

For det første ble emisjonen IKKE overtegnet. Med andre ord måtte garantistene ta en foreløpig ukjent andel av emisjonen. De nærmere detaljer om dette vil midlertid måtte børsmeldes separat, så her vil vi få full oversikt over dette senere, senest før børsåpning når aksjene tas opp til notering 3.6.2019, men antakelig allerede på fredag førstkommende.

Årsaken til at jeg kan si at den ikke ble overtegnet, er at dette ville vært en åpenbar suksessfaktor som ville blitt nevnt i børsmeldingen. Dessuten fremgår det for så vidt indirekte av at innsiderne omtalt i meldingen også har fått full tildeling på sin forhåndstegning.

Dernest er det klart at spredningskravene i emisjonen er oppfylt, med den konsekvens at ULTIMO blir tatt opp direkte på hovedlisten på OSE. Dette er en viktig suksessfaktor, og noe særlig retail-tegnerne har vært viktige bidragsytere til.

Det tredje punktet denne meldingen bekrefter er at tegningen av eksterne tegnere (dvs de utenom eksisterende storaksjonærer, ansatte og tillitsvalgte) er så stor at den overskrider 25 % av den totale emisjonen, slik at "kill switch'en" ikke ble aktuell. For ULTIMO sin del får vi håpe at denne andelen er så stor som mulig. Når innsiderne som forhåndstegnet seg blir tildelt full kvote, tilsier det imidlertid at eksterne tegnere ikke tok alt overskytende.

Stabiliseringsmekanismen i spredningsemisjonen ivaretas av DnB Markets, og vi vil (minst) ukentlig få oversikt via børsmeldinger i hvilken grad stabiliseringstiltak (støttekjøp av aksjer) har blitt utført. Netto-effekten av disse stabiliseringskjøpene leverer som kjent DnB Markets til de store aksjonærene ved utløpet av stabiliseringsperioden, som kan løpe inntil 30 dager. La oss håpe for ULTIMOs del at andelen DnB Markets støttekjøper blir å liten som mulig. Ellers kan jo noen av disse aksjonærene få et behov for å justere sin investering senere.
heilo888
29.05.2019 kl 23:45 1872

Kravet til antall aksjeeiere for notering på hovedlisten var 500.
Det ble hele 1.500 aksjeeiere etter IPO.

Gratulerer til ULTIMO!

Tror dette etterhvert blir en fin reise!

Første handelsdag for legemiddelselskapet Ultimovacs blir den 3. juni i år, ifølge en børsmelding.

Prisen per aksje er satt til 31,25 kroner, ifølge meldingen.

Oslo Børs meldte tidligere denne uken at de har godkjent noteringen. Da var det kjent at selskapet i forbindelse med noteringen vil hente inn 370 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Det vil være 27,7 millioner utestående aksjer etter utstedelsen av de nye, hvor de nye aksjene vil utgjøre 42,5 prosent av aksjene i selskapet etter børsnoteringen, ifølge meldingen.

Selskapet skriver at børsnoteringen tiltrakk seg «sterk interesse» fra investorer fra både ut- og innland, og at de vil ha over 1.500 aksjonærer etter noteringen.

De profilerte investorene Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen er storeiere i Ultimovacs.
heilo888
31.05.2019 kl 13:39 1604

Siden Garderobemannen stilte seg sterkt tvilende til om emisjonen i ULTIMO ble fulltegnet kan det nå opplyses om at emisjonen er overtegnet, og at de som tegnet seg over minimumsbeløpet bare fikk tildelt ca. 80% av det de tegnet seg for. Så feil kan man ta min godeste Garderobemann!

Dette er en klar indikasjon på at Garderobemannen også tok helt feil vedrørende prisingen av emisjonen.

Det ble en kjempesterk IPO godt over forventningene i dagens børsklima!
Redigert 31.05.2019 kl 21:50 Du må logge inn for å svare
fabian2
04.06.2019 kl 01:54 1468

At noen fikk bare 80% av det de ønsket , tror jeg de bare skal være glad for. SKIKKELIG KUNSTIG ÅNDEDRETT GREIDE Å HOLDE KURSEN OVER 30 I DAG....Både Garderobemannen og jeg kunne fått billigere "lytteposter"...og hvordan går det når det kunstige åndedrettet er over ?...Ingen vet. Tipper du kan få aksjen 10-20% billigere om en måned.
fabian2
04.06.2019 kl 02:21 1459

Overtegning meg her ....., og overtegning meg der....aktiv dødshjelp gav bare 25 øres nedgang første børsdag. Uten aktiv dødshjelp , hva hadde vel kursen endt på ?
fabian2
04.06.2019 kl 08:51 1374

Aldri sett på maken til åpenbar tillatt pluss offentliggjort kursmanipulasjon........... "kurspleie"

Hvis ikke hadde den bunnet ut direkte,nå tar det litt tid.IPO lagg.
Rockall
08.10.2019 kl 11:30 532

Da begynte kursen å gå ned mot mer fair prising..? Har goood tid her gett...
SomSa
08.10.2019 kl 12:36 500


Flere sa at aksjen skulle falle. Ofte blir stort still haussing av selskaper når disse børsnoteres men etter hvert går luten ut av ballongen. De klarte til og med omtale ULTIMO på NRK nyheter. Blant annet leste vi:

Norsk selskap kan være tre år unna kreftvaksine
https://e24.no/naeringsliv/i/8mOp2W/norsk-selskap-kan-vaere-tre-aar-unna-kreftvaksine

Kun naive trodde på dette, ennå skal de rekruttere 10 pasienter til i de pågående USA-baserte fase 1-føflekkstudien i følge børsmeldingen fra 1. oktober.

Shotgun
10.10.2019 kl 08:51 308

Den ble hausset på 3 år unna godkjennelse.
Og fase 1 er ikke ferdig rekrutert enda!!
Vett folk som deltok i IPO hvor langt tid de forskjellige fasene tar i biotek?

Denne reisen blir nok lang ja. Så og si mest ikke kjøpsordrer som ligger inne, kun lommerusk i ordrene.
fabian2
10.10.2019 kl 10:54 264

Men , men , kursen er jo ikke så ille da , faktisk 29 kr for noe som MULIGENS kan mislykkes
Shotgun
10.10.2019 kl 11:11 249

Høyeste kjøper på 27,50. Alle biotek-selskap kan mislykkes. Men er mer tidslinjen de guidet på som nok trenger en kraftig justering. 3 år til godkjennelse sa de i sommer og fase 1 er ferdig rekruttert ut i 2020.
Redigert 10.10.2019 kl 11:19 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 11:21 238

"Alle biotec-selskap kan mislykkes".......helt uenig..... Både PHO og PCIB har lyktes i det de holder på med.....akkurat aksjekursen må man bare ha tålmodighet med.
Shotgun
10.10.2019 kl 11:29 231

Alle biotek-selskap kan misslykkes! Det kan komme ukjente bivirkninger, effekten kan være mindre enn venter (altså placebo-effekten var i starten), det kan komme konkurrenter med bedre vare, eller en resesjon kan komme og gjøre det tilnærmet umulig å hente penger får høy-risk-selskaper. Alle Biotek-selskap KAN mislykkes, ingen tvil om det.
fabian2
10.10.2019 kl 11:56 216

Den som tror at alle biotec-selskaper er high-risk , har - etter min mening - ikke lest nok om det enkelte selskap....... Men ALT kan mislykkes ....dersom det kommer en stor meteor fra verdensrommet og treffere jordkloden. Det skjedde sist i 1908.....men den traff heldigvis i et øde område av Sibir...... Noen sekunder senere kunne den truffet Moskva eller Oslo ,..... og vi hadde ikke skrevet her :)