Oslo Børs stryker EMAS


file:///Users/siri1205/Downloads/2015-12-09%20-%20L%C3%B8pende%20forpliktelser%20for%20b%C3%B8rsnoterte%20selskaper.pdf
12.3 Andre endringer i selskapet
Dersom selskapet på andre måter enn nevnt i pkt. 12.1 og 12.2 endrer karakter, avvikler vesentlige deler av
virksomheten eller inngår avtale om transaksjon som innebærer en endring på mer enn 50 prosent målt mot
kriteriene nevnt i pkt. 3.5.1, gjelder pkt. 12.1 og 12.2 tilsvarende. Fristen nevnt i pkt. 12.1. første ledd, første
punktum regnes fra tidspunkt for inngåelse av avtale.

15.1 Strykning
(1) Oslo Børs kan stryke finansielle instrumenter utstedt av selskapet hvis de ikke lenger tilfredsstiller
børsens vilkår eller regler eller særlige grunner for øvrig tilsier det. Børsen kan likevel ikke stryke et finansielt
instrument hvis dette kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller markedets
oppgaver og funksjon.122
(2) Har selskapet grovt eller vedvarende brutt bestemmelser i verdipapirlovgivningen eller børsreglene skal
dette i alminnelighet anses for å være en særlig grunn som kan tilsi strykning av selskapets aksjer.
(3) Finanstilsynet kan beslutte at børsen skal stryke et selskaps finansielle instrumenter hvis de ikke lenger
tilfredsstiller vilkårene for opptak til handel eller særlige grunner for øvrig tilsier det.123
(4) Selskapet kan søke børsen om at dets aksjer blir strøket fra kursnoteringen hvis generalforsamlingen har
besluttet dette med flertall som for vedtektsendringer. Børsen treffer vedtak om eventuell strykning. Oslo
Børs kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første punktum.
(5) Før det treffes vedtak om strykning skal spørsmålet om strykning og hvilke tiltak som eventuelt kan
iverksettes for å unngå strykning, drøftes med selskapet. Kan det forhold som begrunner strykning rettes,
kan børsen gi selskapet en frist til å rette forholdet eller pålegge selskapet å utarbeide en plan for at
121 Børsforskriften § 29. 122 Jf. børsloven § 25 første ledd. 123 Jf. børsloven § 25 tredje ledd.
46/51
foretaket igjen kan oppfylle opptaksvilkårene. Samtidig skal selskapet gjøres kjent med at hvis forholdet ikke
blir rettet eller det ikke legges fram en tilfredsstillende plan innen fristens utløp, vil de finansielle
instrumentene bli vurdert strøket.
(6) Børsen skal umiddelbart offentliggjøre strykning og gi Finanstilsynet opplysninger om dette.124
(7) Strykningsvedtaket skal angi tidspunktet strykningen vil bli iverksatt. Ved fastsettelse av
iverksettelsestidspunktet skal det bl.a. legges vekt på at selskapet får rimelig tid til å innrette seg på at
aksjene ikke lenger vil være børsnotert.
(8) Blir selskapets aksjer strøket fra kursnotering etter søknad fra foretaket, kan det i vedtaket om strykning
fastsettes nærmere vilkår som må være oppfylt før vedtaket iverksettes.


Og i dag kom en melding - jeg klarer ikke lese den som noe annet enn en slags konkurssøknad, men mulig jeg leser den feil. Hva tenker du, Kvasi?
Kvasi
21.07.2019 kl 13:30 485

Tror fremdeles mest på oppkjøp av restene; nytt navn, og utvanning av dagens. Ezra blir oppløst.
Etter dette kan et «comeback back» være mulig. Om dagens aksjonærer da sitter igjen med noe, er tvilsomt, men kan ikke utelukkes.

Segmentet de opererer i har kraftig vekst, og ratene øker. Sing vil gjerne være med på leken videre, etter noen år med smalhans og tap av arbeidplasser og store tap i bank. Gjelden er uansett avskrevet for lengst hos bond holders. Blir hver aksje verd 10 øre, bør alle være fornøyde. Blir det 0,00 blir ikke mange småaksjonærer overrasket.
Utfordringene er at det ikke kommer noe info så lenge Emas er under beskyttelse i Sing, og Ezra under Chapter11 i USA.
Overraskelser kommer alltid. Så også i denne, tipper jeg.

Jeg har ingen tro på at de gjør et troverdig comeback. Det er flere år siden de bekreftet at finansieringen var i orden, noe som viste seg å være ren bløff. Etter det har det bare vært rot og de har ikke klart å levere regnskap som kvalifiserer til fortsatt notering. Det hadde vært greit å komme videre, men dette blokkerer/trenerer prosessen ytterligere for å kunne bli kvitt aksjene å ta tapet.

Høres spennende ut, om noe av det du nevner slår til.
"En White Knight er i ferd med å overta den beste tonnasjen i Emas Offshore pga økte rater i segmentet. (Neppe alt. En del er blitt solgt, og mer selges sikkert billig) " Er vel ganske mye som kan selges (hvis de ikke velger å drifte dem), om nødvendig.
Iflg. fleetlist til selskapet, har de nær 50 relativt moderne fartøy.
.
http://www.emasoffshore.com/system/pdf_fleet/EMAS-FleetList-20032017R2.pdf
Kvasi
09.06.2019 kl 11:34 917

Hvis en velger en optimistisk vinkling:
En White Knight er i ferd med å overta den beste tonnasjen i Emas Offshore pga økte rater i segmentet. (Neppe alt. En del er blitt solgt, og mer selges sikkert billig)
Så blir Emas notert på på børsen under nytt navn.
Utvanning:. Dagens aksjonærer får notert verdi 10 øre, for eks? (Kun fantasi-tall, fra min side)

At noen har betalt børsen, betyr trolig at noen overtar. Et ordinært konkursbo ville neppe bruke penger på notering. Dette er det viktigste i den siste utviklingen!

Dette er imidlertid ikke et konkursbo, da de er under rettslig beskyttelse i Singapore. (Fremdeles, tror jeg.)
Ezra er som kjent under Chapter11, og derfor under amerikansk konkursbeskyttelse.

Morsom case dette.
Om det til slutt blir penger til dagens småaksjonærer vet ingen. En kan ikke utelukke dette heller.
Leoløve
08.06.2019 kl 10:01 1015

Det er vel gjerne Emas selv som har betalt (Ezra har vel nok med sitt eget).
Ja, hadde vært gøy om Emas snart kom på børs igjen.
Må vel gjerne noe mer dokumentasjon på plass (øko. årsrapport), samt avhenger vel gjerne av chapter 11 prosessen med Ezra og at den ender på en god måte - før børsen åpner for handel i aksjen igjen. Er usikker på tidsperspektivet i dette..noen som har tanker rundt det..?
loco
07.06.2019 kl 16:07 1089

Hva skjer nå?

Hvem har betalt?

På børs igjen?

https://newsweb.oslobors.no/message/479029
curly
31.05.2019 kl 09:46 1280

Det er vel på tide at vi får en avklaring. Synd at de ikke har kommet med noe info.