Kitron oppsummering.Kitron oppsummering.

Det er mange selskaper på Oslo børs som har hatt en mye bedre kursutvikling enn Kitron så langt i år, men flere av disse kan nok allerede ha lagt bak seg det meste av kursoppgangen. Kitron har nå levert to meget sterke kvartaler, uten at dette har resultert i særlig kursoppgang for selskapet. Både i fjerde og første kvartal leverte de rekordresultater både på topp og bunn og mye tyder på at de kommer til å sette nye rekorder også i dette kvartalet. Særlig på topplinjen er det grunn til å forvente sterk vekst i andre kvartal.

Den 15. februar sluttførte Kitron oppkjøpet av API Technologies Corp. Dette vil i betydelig grad styrke Kitrons posisjon i USA. Effekten av dette så vi allerede i første kvartal hvor omsetningen i USA økte til 49 millioner kroner. Jeg vet ikke hvordan omsetningen var fordelt mellom de to virksomhetene i USA, men i fjor omsatte fabrikken i Johnstown for 9 millioner kroner i første kvartal. Hvis vi går ut fra at de omsatte for samme beløp i år, så betyr dette at den nye fabrikken i Windber omsatte for 40 millioner kroner i første kvartal. Og det er omsetningen for halve kvartalet. Hvis vi dobler dette, og går ut fra at fabrikken i Johnstown vil omsette for 10 millioner, så får vi en topplinje på rundt 90 millioner kroner i andre kvartal.
PS. Dette estimatet er høyst usikkert, men det som er sikkert er at USA hadde et svakt andre kvartal i fjor og at årets kvartal blir veldig mye bedre, i det minste på topplinjen.

Norge og Sverige hadde også relativt svake resultater på topplinjen i andre kvartal i fjor. Både i Norge og Sverige var det lav etterspørsel innen forsvar og luftfart som førte til svakere omsetning. Dette var forøvrig noe som preget hele fjoråret. Kathrin Nylander sier at etterspørselen vil ta seg opp i løpet av dette året. Ordrereserven i sektoren økte med hele 54 prosent, men det meste av denne økningen er nok relatert til virksomhetene i USA. Så det er ikke sikkert at Norge og Sverige får særlig mye drahjelp fra forsvarssektoren i dette kvartalet heller. Men det trenger de kanskje ikke heller. For Norges del så vil nok offshore/marine bidra til å løfte omsetningen i kvartalet.

I fjor omsatte offshore/marine for10 millioner kroner i andre kvartal. Det blir nok vesentlig bedre enn det i år. I første kvartal omsatte sektoren for 42 millioner. Hvis vi forutsetter at sektoren omsetter for samme beløp i andre kvartal og alt annet er tilnærmet likt, så blir det en omsetning på 210 millioner i kvartalet. Det hadde de også i første kvartal i år. Mens de I andre kvartal i fjor hadde en omsetning på 178 millioner kroner.

Sverige hadde en omsetning på 174 millioner kroner i andre kvartal i 2018. Det hadde de også i første kvartal i år. Sverige mangler en trigger som offshore/marine, men med den sterke ordrereserven i tre av de øvrige sektorene, er det realistisk å forvente at også den svenske virksomheten vil kunne levere en økning på topplinjen i andre kvartal. Så jeg tipper på en omsetning på 190 millioner kroner for den svenske virksomheten i dette kvartalet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:57 Du må logge inn for å svare

De siste årene er det industri som har drevet veksten for Kitron. Den sterke veksten i denne sektoren gjennom flere år har også ført til stor omsetningsvekst for Kitrons virksomheter i Litauen og Kina. Det meste av Kitrons industriproduksjon foregår i Litauen og Kina og som en følge av dette er kapasiteten nå på det nærmeste sprengt både i Kina og Litauen. Derfor har Kitron besluttet og utvide kapasiteten både i Kina og i Øst-Europa.

Kitron har valgt å etablere seg med en ny fabrikk i Polen, fremfor å utvide virksomheten i Litauen. Det er det flere grunner til. I utgangspunktet ønsker ikke Kitron å eie mer enn en fabrikkenhet pr land. De sier også at det ideelle er å drifte en virksomhet som omsetter for mellom 500 -1000 millioner kroner i året. Hvis de bygger større produksjonsenheter blir det for mange faktorer å følge med på og de kan miste noe av den operasjonelle eksellensen som de etterstreber. Det sier Israel Losada Salvador, som er COO og salgsdirektør i Kitron.

Kitrons produksjonsanlegg i Polen vil få en grunnflate på 8.000 kvadratmeter. Det er samme størrelse som Kitrons produksjonsanlegg i Arendal. Hvis det oppstår et behov, vil Kitron utvide anlegget i Polen til 15.000 kvadratmeter. I første omgang vil Kitron ansette rundt 100 personer der. Dette vil de trolig øke til 500 ansatte i takt med at volumet øker. Produksjonen vil starte i fjerde kvartal i år. I startfasen vil Kitron flytte produksjon fra Litauen til Polen. Det er for raskt å oppnå lønnsomhet ved avdelingen i Polen. Produksjonen som blir flyttet vil bli erstattet med annen produksjon i Litauen.

Også i Kina er Kitron i prosess med å øke kapasiteten. De har overtatt bygningen som ligger ved siden av deres nåværende bygning i Kina. Den nye bygningen er en tro kopi av den de har, så i praksis betyr det en dobling av kapasiteten i Kina. De er nå i gang med å etablere seg i bygningen og produksjon vil starte i løpet av juni i år.

Kitron etablerte virksomheten i Kina, primært for å kunne bistå eksisterende kunder som også hadde virksomhet der. Kitron har som mål at 80 prosent av det de lager i Kina, skal selges lokalt i Kina eller i Asia. Det er en økende tendens at produkter som selges i Kina eller Asia også produseres i Kina eller i Asia. Det samme gjelder for Europa og Amerika. Time to Market kan være viktig og det tar fra seks til åtte uker å sende en vare med båt fra Kina til Europa. Dette trenger ikke være et problem hvis det er et konsumprodukt som bare kan byttes ut, men hvis det er et dyrt og kompleks produkt som trenger å vedlikeholdes, repareres og oppgraderes for å forlenge levetiden på produktet, da kan det være et problem.

Mange av produktene som Kitron produserer er dyre og komplekse og har lang levetid. Derfor er det viktig med support og støtte fra begynnelse til slutt. Kitron har fabrikker i fem land (snart seks) og på tre kontinenter. Det er et konkurransefortrinn for Kitron og en fordel for Kitrons kunder. Det gir kort vei til markedet og muliggjør rask og god support.

At det lønner seg for Kitron å følge sine kunder ut i verden, det ser vi ikke minst i Kina hvor Kitron har vokst mye de siste årene!

PS. Det har ikke vært like lønnsomt og følge Kongsberg til USA, men det blir det nok en forandring på nå. Med bare en kunde og et lite produksjonsanlegg ble volumet i USA for lite, og svingte for mye til at Kitron kunne drive lønnsomt der. Volumet må være bærekraftig og det at Kitron flytter produksjon fra Litauen til Polen, er også for å skape volum slik at de raskt oppnår lønnsomhet.

Det har gått bedre i Kina enn i USA for Kitron. Men også i Kina tok det tid før de nådde et bærekraftig volum. Men det ble mye bedre etter hvert. Fra slutten av 2014 og frem til årsslutt 2017 doblet Kitron produksjonskapasiteten i Kina. Nå dobler de kapasiteten enda en gang. Og om ikke det er nok. Det er også mulig de må bygge enda en fabrikk i Asia om tre fire år, men da blir det nok ikke i Kina.

Kitron vokste med 28 prosent i Kina i fjor. I første kvartal i år hadde de en vekst på 27 prosent. Så det ser ut til at veksten fortsetter. Omsetningen i kvartalet var på 110 millioner kroner. Nå i år har Kitron endret praksis med hensyn til hvordan de presenterer resultatene fra USA og Kina. Både I fjor, og før det også har Kitron brukt å presentere resultatene fra Kina og USA samlet. Men nå i år har de valgt å presentere resultatene hver for seg.

I andre kvartal i fjor hadde USA og Kina en samlet omsetning på 119 millioner kroner. Da hadde Kina et meget sterkt kvartal, mens USA hadde et tilsvarende svakt kvartal. Kina hadde en vekst på over 50 prosent i andre kvartal i fjor. Det blir det garantert ikke i år, men hvis de leverer en omsetning lik det de hadde i første kvartal i år, så er jo det også meget bra. Så får vi se utover i året om de klarer å øke omsetningen som et resultat av den utvidede kapasiteten i Kina.

Kitrons produksjonsanlegg i Litauen er selskapets klart største, både i areal og omsetning. I fjor nådde Kitron en milepæl i Litauen med over en milliard i omsetning for året som helhet. Omsetningen endte på 1009 millioner kroner. I første kvartal i år omsatte fabrikken i Litauen for 299 millioner kroner. Det er trolig i nærheten av optimal kapasitet i Litauen. Andre kvartal bruker å være litt svakere enn første kvartal i Litauen, men ordrereserven i industrisektoren var svært sterk i kvartalet, så en omsetning på rundt 290 millioner kroner bør derfor være innen rekkevidde.

Den totale omsetningen i kvartalet blir da 890 millioner kroner med disse estimatene. Det kan hende det er i overkant ambisiøst å forvente inntekter på rundt 900 millioner kroner i et kvartal, men det er på ingen måte uoppnåelig. Ser vi på ordrereserven, så var den meget sterk i fire av fem sektorer. Den femte sektoren var tilnærmet flat, så ingen krise der heller. Kitron har ingen svake sektorer akkurat nå, selv om både offshore/marine og forsvar og luftfart har vært sterkere tidligere. Men det viktigste er selvsagt at industrisektoren fortsetter og levere.

I mai og juni har vi sett at handelskonflikten mellom USA og Kina har blusset opp igjen. Det har ført til en nedgang på børsene rundt om i verden, men ikke så mye som i fjerde kvartal i fjor. Da hadde vi en lignende situasjon. Da var det frykt for at Trump administrasjonen ville øke straffetollen til 25 prosent som skapte uro i markedet. Men det snudde i første kvartal i år etter at toll økningen ble satt på vent. Da trodde alle at USA og Kina ville komme til enighet om en avtale og børsene tok seg da også kraftig opp igjen. Derfor ble markedet svært overasket over at Trump administrasjonen snudde tvert om, og økte tollen til 25 prosent i mai i år. Det har ført til et fall på børsene rundt om i verden, men fallet har på ingen måte vært like panikkartet som det vi hadde i fjerde kvartal. Børsene har falt, men ikke med mye. Noen har skiftet posisjoner til mer defensive aksjer og noen har nok solgt seg helt eller delvis ut av markedet, men det har vært et kontrollert nedsalg og ikke et panikksalg så langt.

Nå ser det imidlertid ut til at børsene snur oppover igjen. Nå er det forventninger om lave renter som får markedet til å snu i sitt syn på aksjer. Lavere renter er positivt for aksjer, fordi det gjør det mindre attraktivt å investere i rentepapirer. De siste ukene har det vært mye fokus på handelskrigen mellom USA og Kina. Konklusjonen er at handelskrigen vil redusere veksten i den globale økonomien og at de som taper mest på konflikten er USA og Kina. Men alt er ikke bare negativt, det er også noen positive aspekter ved handelskrigen.

Noen land tjener også på denne konflikten. Når USA og Kina ikke lenger vil handle med hverandre på grunn av høye tollsatser så må de finne andre leverandører. Dette gagner land som Vietnam, Taiwan, Argentina og Chile, med flere. Det ser ut til at USA kjøper elektroniske komponenter fra Asia, spesielt fra Vietnam, mens Kina handler matvarer fra land i Sør-Amerika. Foreløpig er det ingen land i Europa som drar spesielle fordeler av denne konflikten. Tyskland har brukt å eksportere mye til Kina, men på grunn av lavere vekst i Kina har det blitt mindre av det i år. Men det kan jo endre seg.

Man skulle nesten tro at mindre handel mellom USA og Kina, ville føre til mer handel mellom Kina og Europa. Men i hvor stor grad Kina kan bidra til å øke veksten i Europa, det avhenger nok av hvor mye handelskrigen vil svekke veksten i den kinesiske økonomien.

IMF har også fokus på handelskrigen og har nok en gang redusert vekstprognosene for Kina, men ikke med særlig mye. Veksten i år blir på 6,2 prosent tror IMF mens de for neste år forventer en vekst på 6 prosent. Det er en nedjustering på 0,1 prosentpoeng fra henholdsvis 6,3 og 6,1 prosent. Den samlede effekten med de nåværende tollsatsene er at global BNP kan minske med 0,5 prosentpoeng, sier IMF. Så det er ingen umiddelbar krise for verdensøkonomien.

Sentralbanken i USA sier de følger med på utviklingen i handelskrigen, men at konsekvensene for den amerikanske økonomien så langt har vært moderate. De sier også at rentene ikke gjenspeiler styrken i den amerikanske økonomien. Men markedet tror like fullt på et rentekutt i september og ytterligere fire kutt de to neste årene.

Sentralbankene rundt om i verden har også fokus på handelskrigen og sier de vil gjøre alt de kan for å begrense de negative virkningene for økonomien. Det de eventuelt kan gjøre er å holde rentene lave, innføre en ekspansiv pengepolitikk og senke bankenes reservekrav. De store bankene har bygget seg opp etter finanskrisen og fremstår nå som relativt solide. Det gjør at de kan øke utlånsgraden uten at det utgjør noen stor risiko.

Det blir trolig et møte mellom Trump og Kinas statsleder Xi Jinping i slutten av juni. Trump har sagt at han ønsker å møte Xi Jinping i forbindelse med at lederne fra G-20 landene møtes i Osaka i Japan. Da får vi se hva som skjer videre i denne konflikten. USA har allerede innført en straffetoll på 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar. Hvis Xi Jinping unnlater å møte Trump i Osaka i Japan, truer Trump med å innføre 25 prosent straffetoll på all import av kinesiske varer.

Det kan kanskje virke noe overambisiøst å forvente et rekordresultat i et kvartal hvor det har vært så mye fokus på negative faktorer. Men innledningen på kvartalet var meget bra og helt frem til slutten av mai var det stor optimisme i markedet før det brått snudde til pessimisme i juni, etter at USA økte tollsatsene.

For Kitron er det viktig at industrisektoren leverer. En opptrapping av handelskrigen vil kunne bremse veksten i industrisektoren, men ikke drepe den. Ledelsen i Kitron ser ut til å være sikre på at veksten i sektoren fortsetter, ellers ville de ikke gått ut og annonsert at de kanskje må utvide kapasiteten både i Øst-Europa og i Asia allerede om 3-4 år. De andre segmentene til Kitron vil i mindre grad bli påvirket av handelskrig eller resesjons-frykt. I det minste på kort sikt. Oljeprisen faller, men det vil ikke påvirke de store oljeselskapenes investeringer innen offshore/marine. Oljeselskapene har lagt sine strategier og de følger disse, selv om oljeprisen svinger mye. Innen energi/telekom sektoren vil ikke utviklingen av smarte el-nett stoppe opp, selv om resesjonsfrykten øker. Det er også en økende trend at alt skal gå på strøm. Det skaper et behov for batteriladere, konvertere og alle typer strøm-omformere. Dette er et satsningsområde for Kitron, og de er i utgangspunktet interessert i alt som går på strøm. Det er også store muligheter innen telekom i forbindelse med at operatørene nå starter utrulling av 5-G nett. Da er det utstyr til basestasjonene som er av stor interesse for Kitron. Når det gjelder forsvar og luftfart og medisinsk utstyr, så blir ikke disse sektorene påvirket av endringer i økonomiske faktorer.

Vennlig hilsen…
Revenue1
17.06.2019 kl 09:25 7011

Thx for god oppsummering Vennlig Hilsen : )
17.06.2019 kl 10:17 6970

Vennlig hilsen

Du skal ha all ære for grunndig oppsumering som har rot i virkeligheten, setter stor pris på dine edruelige innlegg, noe du skal fortsette med.
olsen
17.06.2019 kl 14:28 6899

Nok en gang, så er det bare å bøye seg i støvet over din grundige beskrivelse av Kitron og markedssituasjonen, Vennlig hilsen!
bellx
17.06.2019 kl 14:51 6873

Støtter siste"taler" alltid gode og saklige innlegg fra VH ,dere andre også forresten . Så dere repotasjen fra Pennsylvania i går på dagsrevyen.??Tydelig at Kitron ligger midt i smørøyet med 2 fabrikker der for sine produkter der .kitron har nå 8 fabrikker,snart 9 med den som bygges i polen.alle går med overskudd og veksten fortsetter.Hvordan kan m.cap være under 1.6 milliarder. Se på de andre vekstselskapene på ose som ikke tjener penger hva de er priset til.Gleder meg til q2.
olsen
17.06.2019 kl 15:02 6866

Ja, se på NOD 🙄

Mye god info generelt og om Kitron spesielt !
bellx
18.06.2019 kl 09:23 6710

Med lav prising og ingen stor dominerende eier så kan Kitron være en oppkjøpskandidat.Men det er mine tanker.
Vargtas
20.06.2019 kl 08:46 6558

Australia , Kongsberg defence og kontrakt til 1,6 milliarder.... Nasams. Er der noe arbeid for Kitron ?
bellx
20.06.2019 kl 09:31 6514

Ja,de leverer jo ting til dette systemet. Kitron er underlevrandør til både kog og Raytheon så det vil nok dryppe litt. Kursen skal nok holdes nede i dag også så oppgang blir det nok ikke.Så dere sluttauksjonen i går?
20.06.2019 kl 09:32 6510

Det ville være rart om ikke det dryppet noe på KIT, og skal godt gjøres om de klarer å levere NASAMS uten teknologi produsert av KIT, som samarbeider med både Kongsberg og Raytheon for bl.annet slikt utstyr :-)
bellx
20.06.2019 kl 15:50 6423

Tok heldigvis feil i dag hvis ikke den vanlige manipuleringen i sluttauksjonen dukker opp? Det forundrer meg ikke.

Det er tungt å manipulere ned kursen i et selskap
som snart har en omsetning på 1 mrd pr kvartal.
Redigert 20.06.2019 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
bellx
20.06.2019 kl 21:37 6282

Ja,har blitt verre pga.mye større omsetning men i noen sluttauksjoner ser det ut som noen sitter på begge sider av bordet for å få kursen dit de vil ?? Skjønner ikke hvorfor vi er på 9tallet.
bellx
21.06.2019 kl 16:31 6157

Ingen sluttauksjoner forundrer meg lengre,god helg til troll leif,olsen og jularbo

Hoppsann, det var en helt grei innledning til helgen!!!
21.06.2019 kl 17:00 6311

Takk, det samme til deg bellx, nøkkelen er å finne selskaper med stort potensiale, KIT er et helt unikt selskap, som betaler økende utbytter, i tillegg har et enormt potensiale med sin unike teknologi. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Hva skjedde ved stengetid der? Får håpe dette er et klart signal om at aksjen fortjener tosifret verdi
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
27.06.2019 kl 22:24 6042

Fra mitt ståsted, virker aksjen snart å bryte opp av et triangle, og når så skjer, vil kursen teste 10-11 kroner.

Avventer brudd opp av ca 9.70

ser da etter test av 12 kroner ved follow trough, kanskje 12.20
(i teorien ) gjenstår å se om det stemmer med praksis.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
bellx
28.06.2019 kl 16:50 5919

Ser ut som det er om å gjøre og holde kursen nede på små vol.gjennom dagen for så å plukke mye i sluttauksjonen.Se dagens handelslogg. Tror vi som sitter vil bli riklig belønnet?m.cap på 1.6 milliarder er en vits når man ser prisingen på andre vekstselskaper.snart er res.for q2 ute.Blir spennende.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
olsen
28.06.2019 kl 17:18 5907

Hvor mange aksjer gikk i sluttauksjonen? Bruker Sbanken, og der er det lite å hente av info. Etter at netfonds forsvant, så har jeg ikke noen god kilde til info om slikt. Noen med forslag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
28.06.2019 kl 18:46 5875

Ca. 210k 😁
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
28.06.2019 kl 22:06 5806

Kursen skynder seg langsomt, før man vet ordet av det testes 9.70, men langsomt langsomt :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Vargtas
03.07.2019 kl 06:54 5618

Korreksjonen blir «langsomt» til 10,5 . En dobling er ikke usannsynlig når man ser på situasjonen og historien.
God sommer :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Audun
03.07.2019 kl 09:36 5555


Det kan gå fort opp nå som API Technologies er fullt inne i resultatet fra Q2 og F35 avtalen med Harris. Q2 11. juli.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
aquamann
03.07.2019 kl 17:26 5487

Ser kongsberg er involvert i space x programmet, er vel på Andøya, blir spennende å se om Kitron får en fot innenfor der.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
bellx
03.07.2019 kl 22:10 5418

Det ligger bra med kjøpere på dette nivået .Rart den blir presset ned på små volum så fort den prøver å bryte 9.20. Kan ikke være mye å hente på daytrading her.Blir nok forandring den 11 juli?
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Kadden
04.07.2019 kl 12:52 5304

Kjøpte meg inn med 60k aksjer her i dag. Satser på et par fine år her. Takk for supplerende informasjon og gode innlegg vennlig hilsen. Tvi tvi
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Audun
04.07.2019 kl 14:43 5255


Tror du kommer til å være glad for det kjøpet 11. juli når Q2 legges fram.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Kadden
04.07.2019 kl 14:49 5251

Det var det jeg også tenkte, men kommer til å sitte lenge. Jeg kjenner ikke alle selskapene på børs, men Kitron har jeg følgt med på veldig lenge og fremstår for meg som et veldig profesjonelt selskap som når sine målsetninger og vokser stødig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
olsen
04.07.2019 kl 15:33 5217

Det er helt riktig, Kadden👍
Jeg startet å kjøpe Kitron i 2011. Litt usikkert grunnlag da, siden Bredesen (daværende CEO) ikke hadde en helt klar plan for fremtiden. Spennende IT-selskap, store kontrakter med rock solid kunder og veldig lavt priset tenkte jeg da. Bredesen virket å være fornøyd med å få lønn til seg selv og sine ansatte. Det var liksom ikke noe "swung" over selskapet.
Da Peter Nilsson og Cathrin Nylander kom på banen, så begynte det å svinge skikkelig, og det har vært en herlig opptur siden da. Bare å smile og ta imot hvert år som utbyttet kommer. Det har vel gitt meg tilbake ca. 60% av opprinnelig investering, og da har jeg småkjøpt og solgt underveis. Er 223% i pluss as we speak. Sitter på verdier i Kitron i dag som er bedre enn en vanlig lottogevinst!

Kursen har ruslet sideveis det siste året, men nå er den potent for å entre "stage 2" igjen - det betyr oppover over lang tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
bellx
04.07.2019 kl 15:49 5197

Bunnsolid selskap,holder alltid det de lover .Cathrin Nylander er meget dyktig.Det var da hun ble finansdir.at det virkelig snudde. Har væert med siden 2013,på mange av aksjene mine har jeg fått mer utbytte enn det jeg betalte for de.1 .6 milliarder i m.cap er alt for lavt.Se på andre selskaper på ose hvordan de er priset.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
olsen
04.07.2019 kl 16:02 5184

Ja, se på NOD🙄. Priset til 6,7 mrd. Avtagende vekst, eller ingen vekst i det hele tatt. Områder som leverer dårligere og dårligere for hvert kvartal. Avtagende lønnsomhet. Betaler ikke utbytte.

Kitron har stor oppside👍
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
bellx
04.07.2019 kl 16:41 5163

Norne har kursmål 12,det burde jo være innen rekkevidde i løpet av 12 mnd hvis de leverer som de sa på cap.mrk dagen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare