Nope

Jolla1
11.07.2019 kl 22:09 497

Ser at det går strålende med Nope......hvor ble det av alle hausserne ? Rosita du sier ikke mye...blir vel litt sliten av å tro i 7 til 8 år ? Tror første innlegget mitt var i 2011 eller 2012....og har jammen vært voldsom fremdrift. Nå børstes det vel is og snø av skiltet til Tolfsen der oppe og så er det ny positiv giv ?

helt utrolig hvor mange som gikk på limpinnen Nope.....

Jeg netto solgte i hele 2018 og ligger fortsatt som selger. Det er kreditorene som i eier denne, verdiene flyttes kontinuerlig ut av selskapet og restverdien er en oljepuck i alberta og et fremførbart underskudd. Jeg har prøvd å påvirke slik at ubetalt lønn og utestående gjeld blir konvertert til aksjer. Skal denne bli likvid og omsettelig må også aksjer spleises f.eks 100-1. Blir en slik løsning gjennomført blir risikoen for å brenne inne med aksjer redusert og risikoen for kreditor stunt forsvinner. Da blir aksjen gjennomsiktig.


Jeg sitter uten ører på innsiden, så med forbehold ønsker jeg denne aksjen avviklet.

Til utvalgte aksjonærer i Nordic Petroleum AS Lysaker, 9.7.2019

I ordinær generalforsamling 12. juni 2019 presenterte styret alternativene for videre drift. I generalforsamlingen, og i senere samtaler med flere aksjonærer som ikke deltok i generalforsamlingen, oppfatter Styret aksjonærene dithen at det er et klart ønske å holde Chardlisensen i hevd. Det er ikke usannsynlig at rørledningssituasjonen for eksport fra Alberta vil bli avklaret innen overskuelig fremtid. Dette, sammen med mulighetene for at ny teknologi for utvinning av tungolje lykkes, gjør at verdipotensialet ikke kan avskrives nå. Det er videre en klar interesse for å gjennomføre forberedelsene til en rettslig inndrivning av krav som har oppstått i forbindelse med Athabasca Resources Ltd og Carbon Technologies Groups rådgiveres opptreden. Det er opprettet et felles UK selskap, Nordic Athabasca Recoveries Ltd. som skal forestå den rettslige forfølgingen. Dette selskapet, som er eiet på 50/50 basis av Nordic Petroleum AS og Athabsca Resources Ltd., skal søke prosessen finansiert av utenforstående investorer, men det er likevel en betydelig oppside for Nordic Petroleum.

Selskapet drives i dag på en absolutt minimum og det er ikke mulig å redusere disse utgiftene ytterligere. I tillegg til de direkte lisensavgiftene, må selskapet for å ivareta lisensene opprettholde noteringen på NOTC, forestå bokførsel og revisjon i henholdsvis Norge og Canada. Styret har beregnet kapitalbehovet for å holde selskapet i drift frem til neste ordinære generalforsamling til ca. kr. 300.000.

Styret ble i generalforsamlingen gitt fullmakt til å gjennomføre emisjon.

Fullmaktsvedtaket lyder:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger med inntil kr. 2.500.000 ved utstedelse av inntil 250.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,01. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020. Aksjonærenes fortrinnsrett skal fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer vedtaket medfører.»

I styremøte 9. juli 2019 ble det besluttet å emittere inntil 30.000.000 aksjer til kr. 0,01, dvs. totalt inntil kr. 300.000. Emisjonen rettes mot utvalgte aksjonærer. Det sendes tegningsinnbydelse til rundt 40 av de største aksjonærene med en minimumstegning på kr. 20.000. Hvis flertallet av de aksjonærene man henvender seg til tegner for selv et begrenset beløp, så vil man nå emisjonsmålet.

Tegningsfristen er satt til 31. juli 2019.

Dersom man ikke lykkes med å reise nødvendig kapital, vil styret måtte måtte vurdere en frivillig avvikling, eventuelt oppbud.

Tegningsblankett følger vedlagt.

Med vennlig hilsen For styret i Nordic Petroleum AS

Per Gunnar Løge Styreleder (sign.)