Frakturering


Siterer følgende fra boken Miljømytene av Morten Jødal:

Motstanden mot horisontal boring og hydraulisk oppbrekking(frakturering) kan være en god illustrasjon på EU-politikkens manglende forankring i forskning. Foreløpig har ingen europeiske land startet med slik energiproduksjon, mens den har kommet langt i USA. De startet forsiktig i 1947. I 2013 var det samlet skapt 2,1 millioner direkte og indirekte arbeidsplasser knyttet til slik olje- og gassproduksjon, og verdskapningen var på hele 285 milliarder dollar. 62 milliarder havnet i statsskasen. Det har gjort USA mindre avhengig av import av fossile brensler, det har bedret deres handelsbalanse, og gjort dem mindre avhengige av arabiske oljeprodusenter. USA har gjennom perioden 2005-2015 redusert sine CO2-utslipp med 622 millioner tonn, og bidraget fra frakturering er det aller viktigste. En slik utvikling har EU-landene og Brussel så langt sagt nei til, ut fra hensynet til miljøet. Erfaringene med Ukrainas gassimport fra Russlandkan endre dette bildet også for EU-landene, og åpne for Frack For Freedom.

Miljøbevegelsen har trukket fram seks fraktureringsproblemer for politikerne:

1. Boringen forurenser grunnvannet og miljøet
2. Vann fra springen kan ta fyr
3. Vannforbruket er stort
4. Det kan skapes jordskjelv
5. Virksomheten ødelegger dyre- og plantelivet, og tar plass
6. Vi skal slutte å bruke fossil energi, av hensyn til klimaet

Utvinning av gass og olje i skifer skjer på dyp rundt 2 000 meter. Borehullene fores med sement og stål gjennom grunnvannslagene, som ligger 1 500 meter over der hydrokarber finnes. Grunnvannsressursene kan derfor ikke forurenses, om arbeidet gjøres skikkelig. Fraktureringsveskene består 99,5 prosent av sand og vann. Den siste andelen er kjemikalier, som sørger for at sandpartiklene er oppløst i vannet, og at det ikke dannes bakterievekst som kan tette igjen hullene. Den siste andelen utgjøres av ugiftige og bionedbrytbare kjemikalier, som også brukes i ost, øl, hermetisk fisk, desserter, sjampo og kosmetiske produkter. En liste kan finnes på nettstedet www.FracFocus.org Noen boreselskaper bruker for øvrig ultrafiolett lys for å ta livet av bakterier, i stedet for kjemikalier. Tidligere direktør i EPA (Environmental Protection Agency = Miljødirektoratetet i USA), Lisa Jackson, hevdet derfor på en høring i Kongressen i 2011: Jeg er ikke kjent med noe tilfelle hvor frakturering i seg selv har påvirket vannet. Denne uttalelsen tok livet av mye av motstanden mot frakturering i USA.
LATO
13.08.2019 kl 20:46 753

Takk for et meget godt innlegg!
Håper QEC og Québec finner løsninger og at folk, statskassen og Canada kan oppleve det USA har fått til.
HP17
13.08.2019 kl 21:03 693

Her kokes det spiker på en suppe!
solid1
13.08.2019 kl 22:32 524


Et meget bra innlegg av Urquel9 / Morten Jødal

Spikersuppen kokes nok best av et ungt håp på 17