Eidesvik - muligheter etter gjennomført refinansieringEidesvik har etter refinansieringen 62,15 mill. aksjer. Med en børskurs på 5,7 kr gir det en børsverdi på 354 mill. kr.

Denne børsverdien skal sammenlignes med at EIOF etter refinansieringen vil ha en bokført egenkapital på 1702 mill. kr. (1542 mill. i bokført egenkap. Etter 4Q 2017 + 160 mill. nok i ny egenkapital fra emisjonen).

Dette gir en rabatt på bokført egenkapital på 79 prosent. Aksjekursen må altså stige med vanvittige 381 prosent før EIOF prises lik egenkapitalen.
Så må en spørre seg om dette er riktig størrelse på rabatten fordi selskapet innebærer svært stor risiko.

For et offshorerederi som EIOF er det ulike typer risiko som kan føre selskapet i finansielle problemer.
a. Store tap kan føre til at egenkapitalen går tapt.
i) Dette kan skyldes store tap på driften pga. lave inntekter, noe som igjen skyldes lav kontraktsdekning og et stort antall båter i opplag
ii) Det kan også skyldes store verditap på skipene og dermed ekstraordinære avskrivinger.

Til punkt i) er EIOF ikke i en slik situasjon i dag, og EIOF har heller ikke vært i en slik situasjon gjennom krisen. Som nevnt i tidligere innlegg har EIOF per i dag kun 1 båt innen de to segmentene subsea og PSV i opplag, og en rekke nye kontrakter har blitt annonsert av selskapet de siste månedene, flere av lang varighet.

Til forskjell fra flere av konkurrentene går EIOF også i utgangspunktet og før de bedrede markedsforholdene med forholdsvis små underskudd, ref. 4Q resultatet og tidligere kvartalsresultater, når det korrigeres for ekstraordinære avskrivinger og netto agio.

EIOF opplever også økt aktivitet innen seismikk, et forretningsområde som trolig vil oppleve ytterligere bedring nå som oljeprisen er stabilt høyere.

EIOF har i tillegg en betydelig egenkapital på 1702 MNOK å tære på dersom markedene igjen skulle forverre seg, og selskapet har en høy kontraktsdekning med en rekke langsiktige kontrakter. Egenkapialandelen er som jeg tidligere har beskrevet på 38 prosent etter refinansieringen, langt høyere enn for eksempel egenkapitalandelen til Havila og Solstad, som begge har en alarmerende lav egenkapitalandel.

Til punkt ii) er det å bemerke at EIOF allerede har gjort betydelige av- og nedskrivinger på skipene, som utgjør hoveddelen av eiendelene. Totalt sett har EIOF de siste årene gjort avskrivinger på 1131,4 MNOK og i tillegg har selskapet gjort ytterligere avskrivinger (såkalte nedskrivinger) på 1053,8 MNOK de siste 4 årene. Totalt sett har selskapet derfor skrevet ned verdien av skipene med 2185,2 mill. kroner de siste 4 årene. Til tross for dette har EIOF likevel en egenkapital på 1702 mill. kroner per dags dato.

Dersom markedet skulle forverre seg ytterligere (dette er det få som tror på i dagens situasjon, utviklingen går den andre veien) sitter EIOF med skip som har blitt kraftig skrevet ned i verdi og selskapet har videre en betydelig egenkapital å tære på.

Risikoen for at EIOF skal havne i finansielle problemer som følge av at ytterligere nedskrivinger må vurderes som lav av tre grunner
a) Skipene til EIOF har blitt kraftig skrevet ned,
b) EIOF har en betydelig egenkapital å tære på,
c) Markedet for EIOFs skip er forventet å bli bedre, ikke verre

Det kan således ikke være slik at den store rabatten mellom EIOFs børsverdi og selskapets verdier kan rettferdiggjøres ut ifra høy risiko for fremtidige problemer knyttet til lav kontraktsdekning/lave inntekter og fare for kraftige nedskrivinger av EIOF sine skip.
kvirrevi
04.04.2018 kl 13:19 9566

Eidesvik faller litt, men er langtifra blant de verste blant oljeselskapene.

Fint å se at omsetningen i EIOF nå etter refinansieringen ikke er så verst, nær 100 000 aksjer omsatt så langt i dag. Lav likviditet har vært en akilleshel med selskapet, tror dette blir redusert i tiden fremover. Tror ikke EIOF blir mindre likvid enn en rekke andre selskaper på OSE.
Kaksi
05.04.2018 kl 13:01 9482

Bra at omsetningen har tatt seg opp i aksjen, kan bli en av vinnerne i oppgangen som begynner å synliggjøre seg.
Redigert 05.04.2018 kl 15:42 Du må logge inn for å svare
Kaksi
05.04.2018 kl 15:47 9439

Forlengelse av kontrakt mef Statoil for Viking Avant ut 2018, med årlig opsjon for forlengelse deretter.
Kaksi
13.04.2018 kl 10:31 9296

Finn utvikling, stiger litt hver dag
kvirrevi
14.04.2018 kl 16:51 9226

Jeg fortsetter fra første innlegg om finansiell risiko i EIOF

Overordnet er det viktig å peke på at den finansielle risikoen som en følge av den nylig gjennomførte refinansieringen har blitt vesentlig redusert i EIOF. Noen nøkkeltall knyttet til dette.

Egenkapitalen styrkes med ca. 160 mill. NOK gjennom egenkapitalutvidelsen. Økningen vil være fra 1542 MNOK til 1702 MNOK.

Egenkapitalandelen øker fra 35,9 prosent (1542MNOK:4297,5 MNOK) til 38,6 prosent (1702 MNOK:4457,5MNOK). Eidesvik hadde allerede før refinansieringen en sterk egenkapitalandel, men denne har blitt styrket ytterligere gjennom refinansieringen.

En finansiell risiko er at et selskap ikke vil være i stand til å betale renter og avdrag på gjelden. Refinansieringen i EIOF førte til at låneforfallene ble endret som følger:
2018: Før 305 MNOK. Etter refinans : 84 MNOK. Endring før/etter: 221 MNOK
2019: Før 309 MNOK. Etter refinans : 85 MNOK. Endring før/etter: 224 MNOK
2020: Før 640 MNOK. Etter refinans : 85 MNOK. Endring før/etter: 565 MNOK.
2021: Før 1172 MNOK. Etter refinans : 197 MNOK. Endring før/etter: 975 MNOK.
Hoveddelen av forfallene forfaller etter refinansieringen i 2022 med 1571 MNOK.

I realiteten medførte refinansieringen med andre ord at hovedforfallet ble skjøvet ett år fremover fra 2021 til 2022. Mye mer sentralt er det imidlertid at forfallene for de tre årene 2018 til 2020, år der det kan være fare for fortsatt svake markeder, har blitt redusert med totalt 1010 MNOK, og at selskapet skal betale svært begrensede avdrag disse årene.

Det jeg vil frem til er at refinansieringen har gitt betydelig grad av finansiell risiko i EIOF, og at endringene i obligatoriske låneforfall er svært betydelige. EIOF har nå bare små låneforfall de tre/fire neste årene, og ville selv med dagens kontantbeholdning vært i stand til å betale låneforfallene frem tom. 2020.

Et selskap kan videre få finansielle problemer av likviditetsmessige årsaker. Dette kan skyldes at selskapet over lengre tid har negativ cashflow fra driften, store låneforfall (behandlet over), eller store investeringer.

For å ta den siste først har EIOF ingen nye båter som skal finansieres og bare små investeringer er planlagt de neste årene.

Videre har EIOF selv med de lave inntektene som var i 4Q 2017 en betydelig positiv cashflow fra drift på 76,1 MNOK. Over et år tilsvarer dette en positiv cashflow på over 300 MNOK. Samtidig har EIOF forholdsvis lite lån og betaler derfor forholdsvis lite i renter. I 4Q 2017 var rentekostnaden på 20,3 MNOK. Positiv cashflow etter betalte renter var således ca 56 MNOK i 4Q 2017.

I kvartalene fremover er det både som følge av flere båter i arbeid, høyere rater og bedre markeder både innen seismikk og supply/subsea sannsynlig at inntektene vil øke betydelig. Dette vil medføre at netto cashflow hvert kvartal vil øke kraftig. En årlig netto cashflow basert på 4Q 2017 utgjør 224 MNOK.
Selskapet vil høyst sannsynlig gå med betydelige overskudd i kvartalene fremover (1Q blir kanskje et unntak ettersom markedene da fremdeles var forholdsvis svake), noe som vil føre til stor positiv cashflow og en kraftig reduksjon i netto rentebærende gjeld.

Jeg tror det i alle fall er sannsynlig at EIOF i kvartalene fremover (fom. 2Q 2018) vil gå med 80 MNOK i positiv cashflow etter rentebetalinger og investeringer. Dette tilsvarer 320 MNOK hvert år. For årene 2018-2020 utgjør dette 960 MNOK, og jeg tror selskapet vil klare bedre enn dette. Selskapet går dermed inn i en periode med kraftig reduksjon i netto rentebærende gjeld og ytterligere styrking av en solid balanse.

Total gjeld vil også falle kraftig ettersom selskapet som en del av refinansieringen har forpliktet seg til å betale ned overskytende kontantbeholdning på henholdsvis 490 MNOK, 350 MNOK og 245 MNOK for hhv. årene 2018, 2019 og 30.6. 2021 og 30.6.2022. Det vil med dagens sannsynlige scenario bli betydelige ekstraordinære nedbetalinger som følge av disse covenants, men så skal det sies at EIOF raskt vil fremstå som så solide at långiverne trolig ikke vil ha noe imot at disse convenants blir fjernet eller endret.

EIOF fremstår etter dette som et selskap med kraftig eksponering mot de bedre markedsforholdene innen både seismikk, subsea og supply samtidig som selskapet allerede i dag tilbyr investorene høy grad av sikkerhet hva angår finansiell risiko.

Dette er nøyaktig slike selskaper investorer leter etter å investere i, selskaper med betydelig oppside, samtidig som nedsiden i form av finansiell risiko er liten eller svært liten. EIOF utgjør med andre ord en svært god investeringsmulighet for investorer som ikke ønsker altfor høy risiko, men samtidig er interessert med en viss eller betydelig eksponering mot markeder i kraftig bedring, seismikk, subsea og supply. EIOF er kanskje en litt uoppdaget perle, som mange investorer er ufortjent skeptiske til.
Redigert 14.04.2018 kl 16:54 Du må logge inn for å svare
desirata
15.04.2018 kl 02:44 9127

Kvirrevi har mye gode anyser, men jer er uenig i følgende:

Siste emisjon var unødvendig, den ble kun gjort fordi til fordel for familien og den gjorde aksjen fra meget interesant til ikke interesann for mindre aksjonærer. Jeg vil forklare hvorfor.

Før var det kun 30m aksjer og en hadde derfor en god upside hvis/når markedet bedres. En kunne forsvart en kurs på 25-30kr. Nå derimot med 62m aksjer ute, så vil en topp være rundt 15kr. Da snakker jeg om endel år framover og markedet må være friskmeldt, samme med skipsverdiene.
Med kun en dobling som topcase, samt stor risiko underveis, er det mange bedre alternative på Oslo børs. Da får en gjerne utbytte underveis også og med mindre risiko. Utbytte kan en bare glemme i EIOF.
Når det er sagt, så vil ikke aksjen styrke seg før at enten seismikk får mere jobber, eller at Viking Neptun som tilsvarer 30% av Eidesvik får en god betalt lengre chart. Den går idag på tapsrater til 300k når den er i jobb.
kvirrevi
16.04.2018 kl 13:20 8995

Eidesvik og andre supplyselskaper opplever nå bedre rater for PSV.

Siste synlige slutning for PSV på westshore ligger på 12000 GBP, eller ca. 130 000 kroner.
Dette er klart høyere enn i ukene tidligere.
marco83
16.04.2018 kl 19:31 8939

Ble samme dag og sluttet PSV på £8k. Vil alltids være korte peakvinduer, selv i et meget svakt marked. Ikke det at £12k er det altså.
marco83
16.04.2018 kl 20:53 8916

Ligger forøvrig 13 prompte PSV'er i Aberdeen nå, eller nærmere 40% av den totale spot flåten. Ingen fare for at det blir sluttninger over break Even de neste par dagene for å si det sånn
marco83
17.04.2018 kl 09:45 8822

Første sluttningen etter £12 sluttningen i går ble ned neste 20% som forventet. £10.250,-
kvirrevi
17.04.2018 kl 17:48 8760

Pen utvikling i EIOF de seneste dagene, i likhet med mange andre oljeserviceselskaper som PGS, TGS, PLCS og DOF.

Helt sentralt for EIOF er at selskapet har en betydelig virksomhet innen seismikk.
Artikkelen i Finansavisen viser at Tveitereid, som har truffet veldig godt med TGS i det siste, har sterk tro på seismikksektoren fremover.
Fint å tenke på at hele EIOF selskapet med sin virksomhet og eksponering innen seismikk, subsea og supply er priset til skarve 400 mill. kroner.
kvirrevi
18.04.2018 kl 22:34 8666

Veldig informativ artikkel om supplymarkedet fra hegnar.no, mest om selskapet standard drilling, men likevel masse nyttig info. om rateutvikling og fremtidsutsikter slik meglerselskapet Clarkson Platou ser det. Ratene for charterkontrakter for supplybåter er høyaktuelle for EIOF.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/04/Standard-Drilling-lanseres-som-opplagt-oppkjoepskandidat

kvirrevi
19.04.2018 kl 10:11 8585

Fortsatt fremgang i ratene for supplyskip. Siste slutning i Nordsjøen for PSV var på 16500 GBP eller ca. 180 000 kroner dagen. Som Platou skrev om i går er det også klart høyere time charter rater.

På høy tid at EIOFF tar Viking Athene ut av opplag. Bør sette den inn i spotmarkedet allerede denne uken.
marco83
19.04.2018 kl 13:32 8594

Siste sluttning er mer enn 50% under den sluttningen du refererer til faktisk. Bare til info. Går som sagt ikke ann å se på individuelle sluttninger på dagsbasis. Kan være en sluttning kl 0900 på 250.000 og en på 50.000 8t senere
marco83
19.04.2018 kl 13:32 8601

Siste sluttning er mer enn 50% under den sluttningen du refererer til faktisk. Bare til info. Går som sagt ikke ann å se på individuelle sluttninger på dagsbasis. Kan være en sluttning kl 0900 på 250.000 og en på 50.000 8t senere
kvirrevi
21.04.2018 kl 15:59 8524

Tendensen for ratene for supplyskip er fortsatt kraftig oppover. De to siste åpne slutninger for PSV på westshore er på 16500 GBP (NOK 180000) og meget sterke 25000 GBP (Ca 275 000 kroner, NAO Protector).

Etter det jeg kan se har Eidesvik tatt ut ett skip til av opplag, men dette er et skip EIOF er manager for og som de altså ikke eier. Jeg vil tro de likevel kan få ut et godt mellomlegg i dagens marked.
Redigert 21.04.2018 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
marco83
21.04.2018 kl 21:31 8451

Forklar gjerne det mellomlegget for meg...
kvirrevi
30.04.2018 kl 10:05 8229

Et fortsatt positivt PSV marked melder Hegnar.no om, som er ett av hovedforretningsområdene til Eidesvik. Ratene ligger på et markant annet nivå enn tidligere i år. Informasjonen om PSV er ganske utfyllende i artikkelen.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/04/Bakrus-etter-spektakulaert-oppdrag-supplyfesten-fortsetter

Tror ikke Eidesvik har noen båter i spotmarkedet i Nordsjøen nå. Tror det er på høy tid å få Viking Athene ut av opplag.
Redigert 30.04.2018 kl 10:13 Du må logge inn for å svare
desirata
30.04.2018 kl 16:54 8161

Vessel value er idag ute med markedverdier. Viking Neptun er verdsatt til $92m = NOK 720m, som igjen gir et fall på 40% fra nybygg. Har fallt i verdi med ca 100m per år. En kan derfor regne med mere nedskrvininger på denne, særleg dersom den ikke får noen langtids charter.

Disse falla er ikke spesielt for EIOF, men dog.
desirata
14.05.2018 kl 23:30 7924

Resultatet for EIOF for 1q 18 var grusomt. inntekter på 100m, dvs en nedgang på 40%. Eneste som var samme var utgiftene, som var konstant. Dette er i tråd med siste resultat fra Solstad og viser at offshore tjener ikke penger på driften engang, og har ingenting til kapital pleie. Viking Neptun som utgjør 30% av verdiene går på spot, fikk 1 måneds jobb nyleg. Dersom ingen langtidschart må dei ta en nedskrivning på den. Ser ikke bra ut, nei. Derfor må en ikke se på nettogjeld, men bruttogjeld som er relativ høy. Bokført verdi per aksje kan en bare glemme
marco83
15.05.2018 kl 07:34 7853

Forferdelig Q1! Som forventet dog
khers
15.05.2018 kl 09:08 7794

Q1 resultatet var helt som forventet. Dette er normalt det svakeste kvartalet for oljeservice og eg trur ikkje at det er mangen som er overasket over dette resultatet. Markedet er i bedring og ratene også, og derfor har eg EIOF aksjer. Eg skal sitte long og har god tru på ledelsen i eidesvik, som under toppårene betalte ut edruelige utbytter og investerte i nybygg.
desirata
15.05.2018 kl 15:51 7739

Khers, akkurat: Den edruelege ledelsen som gav utbytter og bestillte nybygg (sitat slutt)

Dersom dei ikke hadde gjort disse 2 tinga du nevnte, så hadde det ikke vært krise emisjoner i rederiet idag. Da rederiet hadde vært tilnårmet gjeldfri og kunne velget og vrakt i tonnasje idag.
Eksempel; bestillte dei Viking Neptun uten oppdrag og uten finansiering og har tapt NOK 100m per år, kun på den ene båten.

men for all del, bare sitt på aksjene, du vil ikke se 2-sifra kurs dette ti-året -
kvirrevi
16.05.2018 kl 12:07 7655

Gitt den lave omsetningen i 1Q synest jeg ikke resultatet var ille. Det alle oss vet er at 1Q tradisjonelt også er dårlig, og at samtlige markedssegmenter EIOF er aktive innenfor er i bedring.

Det har også stor betydning at EIOF har omfattende virksomhet innenfor seismikk. Jeg må innrømme at jeg ikke helt forstår hvorfor EIOF har valgt denne forretningsmodellen de har innen seismikk, og at den tar vekk veldig mye av oppsiden når nå dette markedet bedrer seg betraktelig. Men det tar ikke bort det faktum at verdiene innen seismikk øker, inntektene øker og fremtidsutsiktene innen segmentet er positive.

Jeg håper Eidesvik kan dra noe gøy opp av hatten innen seismikk. Selskapet har ikke mindre enn 10 seismikkbåter og er således veldig godt skodd for oppturen som har startet. Likevel ligger altfor mange båter i opplag. Veldig mye oppside i aksjen kan ligge innenfor dette segmentet.
Redigert 16.05.2018 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
22.05.2018 kl 09:48 7512

Hei, vil kommentere enkelte deler av årsrapporten til EIOF som nylig kom ut.

Selskapet hadde ved utgangen av 2017 ingen obligasjonslån. Dette bidrar helt klart til å redusere den finansielle usikkerheten. Uten obligasjonslån er det ingen vanskelige obligasjonseiere som kan stikke kjepper i hjulene, slik det har vært tilfelle gang på gang for ulike selskaper de siste årene, ikke minst i oljesekotren.
EIOF betalte ned det eneste obligasjonslånet selskapet hadde i løpet av 2017.

Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å få en god oversikt over seismikkvirksomheten til EIOF. Dette kan være en ekstra spennende del av selskapet fremover gitt den positive utviklingen i selskapet. Hvor bundet og hvilke bindinger ligger det på EIOF i samarbeidet med CGG, og hvordan vil EIOF kunne ta del i oppturen for seismikk, dette er uklart, men helt klart spennende.

Mest spennende er det at selskapet har 10 seismikkskip, at de gjennomgående er forholdsvis nye og at EIOF således har en stor eksponering mot seismikk. Jeg tror imidlertid den gjengse oppfatning er at EIOF er et supplyselskap.

Her kan markedet komme til å få opp øynene for den omfattende eksponeringen EIOF har inn mot seismikk.

Mulige måter å se nærmere på denne seismikkdivisjonen er å forsøke å se under ulike scenarier for verdsetting av seismikkskip hvor mye egenkapital det kan være bak hver enkelt seismikkbåt.
Redigert 22.05.2018 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
22.05.2018 kl 15:26 7458

Her er litt om seismikkbåtene til EIOF. Jeg fikk ikke opp databladene med spesifikkasjoner på EIOFs hjemmeside.

Viking Vanquish – bygd 1998, 5767 dwh, 95 m langt og 22 m bredt, på kontrakt ut 2020
Oceanic Vega, bygd 2010, 6013 dwt, 106 meter langt og 28 meter bredt, et meget moderne seismikkfartøy, er på kontrakt til 2023 eller lenger
Oceanic Sirius, bygd 2011, 5800 dwt, 106 meter langt og 28 meter bredt, ganske eller helt likt skip som Oceanic Vega, et topp moderne seismikkfartøy, på kontrakt til 2023 eller lenger
Viking Vision – bygd 1993, 5539 dwt, 105m langt, 20 meter bredt, ligger i opplag
Geowave Voyager – bygd 2007, 2879 dwt, 94 meter langt og 26 meter bredt,
Veritas Viking – bygd 1993 – 5200 dwt, 93,4 meter langt og 22 meter bredt, ligger i opplag ifølge siste kvartalspresentasjon,
Vantage – bygd 2002 – 3984 dwt, 93,4 m langt, 22 m bredt, er på kontrakt ut 1Q 2019,
Subsea Viking – bygd 1999, 6350 dwt, 103 meter langt, 22 meter bredt, er usikker på om dette er et seismikkfartøy, er på kontrakt ut 1Q 2019
Oceanic Champion – bygget 1995, 1810 dwt, 107 meter langt og 22 meter bredt,
Oceanic Endevour – bygget 2008, 6313 dwt, 106,6 meter langt og 26,6 meter bredt
Eierandelene i båtene er ukjent, men dette vil jeg forsøke å finne mer ut av.
I 1Q rapporten står det i tillegg diverse andre seismikkbåter, CGG Alize, Geo Celtic, Oceanic Challenger, Geo Caribbean, dette kan kanskje være andre navn på noen av båtene beskrevet over, eller båter som driftes sammen med CGG.

kvirrevi
29.05.2018 kl 12:08 7239

Drister meg til en liten sammenligning av EIOF og DOF, vel vitende om at dette er to ganske så forskjellige selskaper, likevel.

PRIS/EK sammenligning EIOF/DOF
EIOF (kurs 6,6 kr) 410 190 000/ 1651809000 = 0,24833
DOF (kurs 8,06) : 2340 808 000/ 7491 000 000 = 0,31248
For at EIOF skal bli priset likt med DOF ut fra PRIS/EK sammenligning må kursen stige med 25,83 prosent eller til kurs 8,30.

Begge selskap har sikret seg langsiktig finansiering der låneforfall har blitt trukket frem i tid til 2021/2022.
Netto rentebærende gjeld er for EIOF var ved utgangen av 1Q 2018 på 1880,8 MNOK. For DOF var netto rentebærende gjeld 19 088,0 MNOK. DOF har altså en netto rentebærende gjeld som er mer enn 10 ganger større enn EIOF, men selskapet er da også vesentlig større.

Samlet gjeld for EIOF var ved utgangen av 1Q 2018 på 2560 MNOK. DOF sin samlede gjeld samme dato var på 22680 MNOK, dvs. ca. 9 ganger høyere enn EIOF, men igjen dette er selskap av svært ulik størrelse.

EIOF hadde ved utgangen av 1Q 2018 en kontantbeholdning på MNOK 555,8 MNOK mens DOF hadde MNOK 2007,0 i kontantbeholdning. EIOF hadde således en kontantbeholdning som var på 27,7 prosent av DOF sin beholdning. Ut fra størrelsen på virksomheten er det et tegn på at EIOF har en sterk kontantbeholdning.
kvirrevi
09.07.2018 kl 12:00 6609

Opplever fortsatt at EIOF har noe svørt spennende og uoppdaget potensiale ved seg. Tror aksjekursen/verdsettelsen av selskapet er ganske tilfeldig og kan endre seg mye uten større nyheter.

Hovedgrunnen til at jeg ser potensiale er fordi selskapet er så grunnleggende mer sikkert enn en rekke av konkurrentene, særlig SOFF og HAVI, men også DOF. Selskapet har mye mindre gjeld både totalt og per båt, samtidig som selskapet har spennende, nye og attraktive båter. EIOF har også mye høyere egenkapital på båt enn både SOFF og HAVI.


På samme tidspunkt prises EIOF med en større rabatt på egenkapitalen enn både SOFF og HAVI, forstå det den som kan.

kvirrevi
09.07.2018 kl 14:41 6562

Tok en oppdatering på hvordan prisingen er for /offshoresupply selskapene DOF, SOFF, HAVI og EIOF.

EIOF: Faktisk prising (6,9 kr *62,15 mill aksjer) = 428,84 MNOK. Bokført EK 1651,9 MNOK. PRIS/EK = 25,96 %. EIOF prises derfor med meget stor rabatt på bokført EK, der aksjekursen må nær 4 dobles før selskapet prises til bokført egenkapital.


HAVILA: Faktisk prising (9,2 kr *22,104 mill aksjer) = 203,35 MNOK. Bokført EK 346,21 MNOK. PRIS/EK = 58,74 %. Havila prises altså til godt over 50 prosent av bokført EK.

SOFF: Faktisk prising (5,93 kr *291,53 mill aksjer) = 1737,53 MNOK. Bokført EK 4427,5 MNOK. PRIS/EK = 39,24 %.

DOF: Faktisk prising (8,11 kr *293,24 mill aksjer) = 2381 MNOK. Bokført EK 7491 MNOK. PRIS/EK = 31,78 %.Både målt mot SOFF og HAVI prises Eidesvik altså vesentlig lavere når pris/bok sammenlignes. EIOF prises også klart lavere pris/bok sammenlignet med DOF. Samtidig er selskapsrisikoen i EIOF vesentlig lavere enn i både SOFF, HAVI og DOF, slik at prisingen av EIOF egentlig skulle vært høyere på pris/bok.

Dette mener jeg viser noe av det store kurspotensialet i Eidesvik.
Redigert 10.07.2018 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
Egard
09.07.2018 kl 16:55 6516

Hvordan var det med DOF?
kvirrevi
12.07.2018 kl 15:34 6381

Jeg har videre sett på hvor stor gjeld og netto rentebærende gjeld EIOF har sammenlignet med DOF, SOFF og HAVI totalt sett og per båt. Tallene viser at båtene til EIOF er vesentlig mindre belånt enn båtene til alle konkurrentene. Høyest belåning per båt har DOF med 268 MNOK i netto rentebærende gjeld, men DOF har også de dyreste og største båtene. Både SOFF og HAVI har ca. 200 MNOK i netto rentebærende gjeld per båt. EIOF er vesentlig mindre belånt med ca. 100 MNOK i netto rentebærende gjeld per båt. En vesentlig lavere belåning gir lavere risiko og høyere egenkapital bak hver båt.

Alle tall er hentet fra siste kvartalsrapport fra hver av selskapene.

DOF (60 egeneide båter) – netto rentebærende gjeld 16 073 MNOK, netto rentebærende gjeld per båt : 268 MNOK
SOFF (ca. 135 egeneide båter) - netto rentebærende gjeld 26 938 MNOK, netto rentebærende gjeld per båt : 199,5 MNOK
HAVI (19 båter) - netto rentebærende gjeld 3 853 MNOK, netto rentebærende gjeld per båt : 203 MNOK
EIOF (19 båter) - netto rentebærende gjeld 1 880 MNOK, netto rentebærende gjeld per båt : 99 MNOK
Redigert 12.07.2018 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
17.07.2018 kl 12:26 6363

Ser av marinetraffic at Viking Neptun er i arbeid, men vet ikke hva den gjør for tida.
Ser også at båten står oppført under Reach Subsea sine båter. Er det noen som vet om Reach leier båten eller disponerer den når de trenger den?

FAnt denne linken til omtale og spesifikasjoner for denne flotte båten.
http://reachsubsea.no/assets/viking-neptun/

Redigert 17.07.2018 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
TMMM
17.07.2018 kl 13:56 6335

Den er på en walk to work kontrakt innen vind møller. Tror båten går med tap.
kvirrevi
18.07.2018 kl 15:56 6228

Her er litt ytterligere betraktninger om EIOF.

DOF –samlet gjeld 22 680 MNOK, 60 båter, gjeld per båt 378 MNOK
SOFF - samlet gjeld 30 532 MNOK, 135 båter, gjeld per båt 226 MNOK
HAVI - samlet gjeld 4 231,5 MNOK, 19 båter, gjeld per båt 223 MNOK
EIOF - samlet gjeld 2 560 MNOK, 19 båter, gjeld per båt 135 MNOK

Samlet verdsettelse av båtene beregnes som børsverdien av selskapet pluss total gjeld delt på antall båter.

DOF børsverdi: (7,62*293,237 mill. aksjer= 2 234,5 MNOK + 22 680 (gjeld) = 24914,5 MNOK : 60 = 415,2 MNOK i verdsettelse per båt
SOFF børsverdi (5,78*291,532 mill. aksjer= 1685 MNOK + 30532 MNOK (gjeld) = 32217 MNOK : 135 = 239 MNOK per båt i verdsettelse.
HAVI børsverdi (9,11*22,103 mill. aksjer= 201,365 MNOK + 4231.5 MNOK (gjeld) = 4432,865 MNOK : 19 = 233,3 MNOK per båt i verdsettelse
EIOF børsverdi (6,55*62,15 mill. aksjer) = 407,082 MNOK + 2560 MNOK (gjeld) = 2967,082 MNOK: 19 = 156,16 MNOK i verdsettelse per båt.

Av tallene ser vi at Eidesvik skiller seg helt klart ut ved å ha den klart laveste verdsettelsen per båt, 156 millioner kroner. Mitt poeng er å få dette frem samtidig som det ikke er gode grunner for at det bør være slik. Selskapet har:
- Moderne båter
- En rekke av båtene er miljøvennlige og går på LNG
- Selskapet har høy kontraktsdekning
- Alt i alt er Eidesvik et meget godt valg blant offshoreselskapene
- Selskapet tilbyr investorene lav risiko sammen med sterk eksponering mot både seismikkmarkedet og supplymarkedet
- Lav risiko både som følge av at selskapet nylig er refinansiert, har lav gjeld per båt og høy egenkapital per båt.
- Høy egenkapital gjør at selskapet har mer å tære på ved et fortsatt dårlige marked.
- Lav gjeld gjør det enklere å betjene gjelden, oppnå overskudd og refinansiere selskapet en gang i fremtiden. Det er nå svært liten fare for at selskapet må refinansieres de kommende årene.

kvirrevi
14.08.2018 kl 14:35 5673

Jeg ser at CGG har kommet med et klart bedre 2Q resultat enn forrige år, men jeg er usikker på hvilken betydning dette har for resultatet Eidesvik får fra det felles kontrollerte seismikkselskapet. Er det noen som vet noe om dette?
desirata
23.08.2018 kl 09:14 5254

Eidesvik skuffer stort siste 2 kvartals rapporter. Er redd det ikke blir bedre framover. Dette pga Viking Neptun klarer ikke å få jobb. Den har kun vært på mindre jobber og iom vintersesongen nærmer seg, blir det ikke noe neste halvår heller. Neptun står for 1/3 av verdiene i rederiet og uten en løsning på den, vil EIOF slite. Den må ihvertfall ha en lengre flerårig chart til oppimot $50T per dag.
Seismik kan bidra noe, mens derimot PSV kan ikke bidra med annet enn tap. Rederiet har runway til 2022 og vil ikke gå kon, men som sagt må ha jobb til den store båten for å gå i pluss. Dei taper ca 100m per år bare på denne idag, dersom ingen skikkeleg oppdrag.
kvirrevi
28.08.2018 kl 10:14 5074

Hei desirata,

Hvilke typer oppdrag er det Viking Neptun passer best til å utføre, og hvor gode muligheter er det for at de får en lengre kontrakt? Vet du noe om årsaken til at EIOF har slitt med å få denne båten topp moderne på en lengre kontrakt til en grei rate?
desirata
28.08.2018 kl 11:56 5030

Viking Neptun komm ut på en dårleg tid, bygget på spec uten oppdrag og uten finansiering.

Den er en tipp topp specet båt, men har et stort draw-back da den ikke legge tårn eller VLS(Vertical lay system.)
Et slikt Huismann tårn koster NOK 200m og da kan en gjøre mange flere oppdrag, ex legge flixpipe, skifte Risere(stigerør) o.l.
Det var vanleg at det ble kontrahert båter uten VLS før 2014. Da dei fikk en flerårig kontrakt, bestillte dei så tårnet og det var letttere å finansnsiere.

Er redd for at Neptun ikke får noe fleråring oppdrag til god rate pga overnevnte. Hadde dei hatt VLS kunne dei oppnådd $50.000 per dag. Uten VLS kun $35.000, men ikke hele året engang. Eidesvik har heller ikke råd til å kjøpe VLS på spec, slik at det blir en catch 22 situasjon, desverre. Uten Neptun i oppdrag vil EIOF fortsette å tape 100m per år(kun på den) og er doomed.
marco83
28.08.2018 kl 14:45 4975

Nissedyrt og høyt spekket dame gjort på spec....katastrofe
kvirrevi
29.08.2018 kl 10:18 4902

Det er vel et viktig poeng at Viking Neptun er nesten helt ny, topp moderne og derfor burde være blant de mest attraktive båtene å benytte for industrien. Å innstallere et Huismann tårn ifm. at båten selges inn til lengre kontrakter bør være mulig for EIOF, som har en solid kontantbeholdning de kan benytte. Hvis dette så kan føre til at båten får rater på 50 000 $, bør dette være en god investering som betaler seg raskt tilbake, gitt alternativscenarioet med at båten får vesentlig lavere rate og korte kontrakter.
Redigert 29.08.2018 kl 10:21 Du må logge inn for å svare