Eidesvik - muligheter etter gjennomført refinansieringEidesvik har etter refinansieringen 62,15 mill. aksjer. Med en børskurs på 5,7 kr gir det en børsverdi på 354 mill. kr.

Denne børsverdien skal sammenlignes med at EIOF etter refinansieringen vil ha en bokført egenkapital på 1702 mill. kr. (1542 mill. i bokført egenkap. Etter 4Q 2017 + 160 mill. nok i ny egenkapital fra emisjonen).

Dette gir en rabatt på bokført egenkapital på 79 prosent. Aksjekursen må altså stige med vanvittige 381 prosent før EIOF prises lik egenkapitalen.
Så må en spørre seg om dette er riktig størrelse på rabatten fordi selskapet innebærer svært stor risiko.

For et offshorerederi som EIOF er det ulike typer risiko som kan føre selskapet i finansielle problemer.
a. Store tap kan føre til at egenkapitalen går tapt.
i) Dette kan skyldes store tap på driften pga. lave inntekter, noe som igjen skyldes lav kontraktsdekning og et stort antall båter i opplag
ii) Det kan også skyldes store verditap på skipene og dermed ekstraordinære avskrivinger.

Til punkt i) er EIOF ikke i en slik situasjon i dag, og EIOF har heller ikke vært i en slik situasjon gjennom krisen. Som nevnt i tidligere innlegg har EIOF per i dag kun 1 båt innen de to segmentene subsea og PSV i opplag, og en rekke nye kontrakter har blitt annonsert av selskapet de siste månedene, flere av lang varighet.

Til forskjell fra flere av konkurrentene går EIOF også i utgangspunktet og før de bedrede markedsforholdene med forholdsvis små underskudd, ref. 4Q resultatet og tidligere kvartalsresultater, når det korrigeres for ekstraordinære avskrivinger og netto agio.

EIOF opplever også økt aktivitet innen seismikk, et forretningsområde som trolig vil oppleve ytterligere bedring nå som oljeprisen er stabilt høyere.

EIOF har i tillegg en betydelig egenkapital på 1702 MNOK å tære på dersom markedene igjen skulle forverre seg, og selskapet har en høy kontraktsdekning med en rekke langsiktige kontrakter. Egenkapialandelen er som jeg tidligere har beskrevet på 38 prosent etter refinansieringen, langt høyere enn for eksempel egenkapitalandelen til Havila og Solstad, som begge har en alarmerende lav egenkapitalandel.

Til punkt ii) er det å bemerke at EIOF allerede har gjort betydelige av- og nedskrivinger på skipene, som utgjør hoveddelen av eiendelene. Totalt sett har EIOF de siste årene gjort avskrivinger på 1131,4 MNOK og i tillegg har selskapet gjort ytterligere avskrivinger (såkalte nedskrivinger) på 1053,8 MNOK de siste 4 årene. Totalt sett har selskapet derfor skrevet ned verdien av skipene med 2185,2 mill. kroner de siste 4 årene. Til tross for dette har EIOF likevel en egenkapital på 1702 mill. kroner per dags dato.

Dersom markedet skulle forverre seg ytterligere (dette er det få som tror på i dagens situasjon, utviklingen går den andre veien) sitter EIOF med skip som har blitt kraftig skrevet ned i verdi og selskapet har videre en betydelig egenkapital å tære på.

Risikoen for at EIOF skal havne i finansielle problemer som følge av at ytterligere nedskrivinger må vurderes som lav av tre grunner
a) Skipene til EIOF har blitt kraftig skrevet ned,
b) EIOF har en betydelig egenkapital å tære på,
c) Markedet for EIOFs skip er forventet å bli bedre, ikke verre

Det kan således ikke være slik at den store rabatten mellom EIOFs børsverdi og selskapets verdier kan rettferdiggjøres ut ifra høy risiko for fremtidige problemer knyttet til lav kontraktsdekning/lave inntekter og fare for kraftige nedskrivinger av EIOF sine skip.
kvirrevi
29.08.2018 kl 13:20 4533

Eidesvik har en ganske annen balanse enn flere av de andre hardt girede supplyselskapene på OB.

Eidesvik har nesten like høy egenkapital som netto rentebærende gjeld. Egenkapitalen er på 1560 MNOK mens netto rentebærende gjeld er på 1939 MNOK. Dette er i skarp kontrast til både SOFF, DOF og HAVI som har mye høyere netto rentebærende gjeld enn egenkapital. DOF har en egenkapital på 6598 MNOK mens netto rentebærende gjeld er 20 386 MNOK. SOFF er verre stilt med en egenkapital på 3763 MNOK mens netto rentebærende gjeld er 27467 MNOK. HAVI, som ikke har kommet med kvartalstall ennå, er verst stilt med en egenkapital på 346 MNOK og en netto rentebærende gjeld på 3853 MNOK.
Forholdstall Egenkapital/netto rentebærende gjeld blir ut fra tallene over:

EIOF: 80,45 %
DOF: 32,37 %
SOFF: 13,70 %
HAVI: 8,98 %
Forholdstallet sier noe viktig om usikkerhet/finansiell risiko, om hvor stor gearingen er i selskapene. Gearing i selskaper vil tolkes svært forskjellig ut fra om bedriftene har god lønnsomhet eller går med større underskudd.

Forholdstallet viser at Eidesvik er i en helt egen posisjon med en vesentlig mer solid egenkapital målt mot netto rentebærende gjeld. Dette gjør at EIOF gir investorer mye lavere finansiell risiko, samtidig som selskapet er kraftig eksponert mot supply, subsea og seismikk.

Den kraftige eksponeringen kommer delvis av at EIOF prises lavt, med en markedsverdi på 372,9 MNOK med dagens børskurs. Den lave børskursen gjør at det skal små forbedringer til i markedene for supply, subsea og seismikk før EIOF sin aksjekurs kan stige vesentlig. Annerledes ville det vært hvis EIOF allerede var priset til 7-800 millioner kroner. Da ville en dobling i aksjekursen krevd at verdiene hadde steget med 7-800 millioner kroner.

Det smarte med å investere i EIOF er at en får en sterk eksponering samtidig som risikoen er begrenset, fordi den finansielle risikoen er begrenset. Selskapet er ferdig med en efinansiering som varer frem til 2022, markedene ser ut til å bedre seg inn i 2019, og selskapet er langt mer robust enn sine konkurrenter.
desirata
29.08.2018 kl 14:43 4504

Kvirrevi, Analysen din stemmer ovenfor andre OSV selskaper, men en trenger ikke absolutt være investert i slike, det er mange andre alternativ på børsen.Det er en trøst i at andre har det verre, men nytter lite iom EOF heller ikke tjener penger. Må også være forsiktig med nettogjeld prinsippet, all den tid dei taper penger, så vil den krympes. Ser at du gjentar deg og da vil jeg repertere fra tidlegere:

Siste emisjon var unødvendig, den ble kun gjort fordi til fordel for familien og den gjorde aksjen fra meget interesant til ikke interesann for mindre aksjonærer. Jeg vil forklare hvorfor.

Før var det kun 30m aksjer og en hadde derfor en god upside hvis/når markedet bedres. En kunne forsvart en kurs på 25-30kr. Nå derimot med 62m aksjer ute, så vil en topp være rundt 15kr. Da snakker jeg om endel år framover og markedet må være friskmeldt, samme med skipsverdiene.
Med kun en dobling som topcase, samt stor risiko underveis, er det mange bedre alternative på Oslo børs. Da får en gjerne utbytte underveis også og med mindre risiko. Utbytte kan en bare glemme i EIOF.
Når det er sagt, så vil ikke aksjen styrke seg før at enten seismikk får mere jobber, eller at Viking Neptun som tilsvarer 30% av Eidesvik får en god betalt lengre chart. Den går idag på tapsrater til 300k når den er i jobb
kvirrevi
30.08.2018 kl 10:48 4410

Interessant å se utviklingen i GC Rieber Shipping. Aksjekursen har steget fra rundt 8 kroner til å nå ligge på 13 kroner. Selskapsverdien på børsen ligger nå på 730 millioner kroner.

Det er en hel del likhetstegn mellom RISH og EIOF. Begge er aktive innen seismikk og supply og begge har en solid egenkapital, forholdsvis lav gjeld og god kontroll på gjelden. EIOF har en egenkapital som er en del høyere enn RISH,

men den store forskjellen er at RISH sin børsverdi er nesten dobbelt så høy som EIOF. Ut fra den kan en stille seg spørsmålet om det er RISH som er for høyt priset eller om det er EIOF som er vesentlig for lavt priset.
marco83
30.08.2018 kl 19:35 4365

Rieber har ikke en eneste PSV eller AHTS som har blødd i årevis og som kommer til å blø i årevis. Kan ikke si det om Eidesvik. Rieber har og hele OCV flåten på kontrakt
kvirrevi
31.08.2018 kl 11:04 4278

re marco 83

Helt enig i at det er forskjeller mellom Eidesvik og Rieber Shipping. RISH har en bedre kontraktsdekning og en noe annerledes sammensetning av skip. Men

Eidesvik har en egenkapital som er 400 millioner kroner høyere enn RISH, og større deler av PSV-flåten til Eidesvik består av moderne båter som går på gass og som har en miljømessig og derav konkurransemessig fordel sammenlignet med konkurrentene i segnentet. Så der er absolutt positive ting å trekke frem for EIOF også når en sammenligner med RISH.
kvirrevi
31.08.2018 kl 12:34 4261

re desirata, jeg er selvsagt enig med deg at en ikke trenger å investere i supplyselskaper

Likevel er det mange som investerer i næringen som synest dette er en spennende næring med gode vekstutsikter
Og når en da ser på selskaper i næringen er det naturlig å sammenligne med andre selskaper i næringen, og det er i stor grad det jeg har gjort.
Jeg prøver å komme med relevante forskjeller mellom selskapene som har betydning for hvilken selskapsspesifikk og næringsspesifikk risiko som er forbundet med å investere i de ulike selskapene.
marco83
31.08.2018 kl 13:15 4242

Uansett hvordan man snur og vender på det så er PSV markedet uavhengig av alder, spec, grad av miljøvennlighet osv på individuelle fartøyer helt forferdelig. Har det vært i mange år og kommer nok aldri til å komme tilbake til der det var engang heller. Er man eksponert i PSV markedet, enten med LNG eller MGO, FIFI 1 eller ingen FIFI osv så er fremtidsutsiktene store tap uansett
kvirrevi
06.09.2018 kl 11:38 4042

Jeg må si, at alt tatt i betraktning, egenkapital, resultater, tidligere nedskrivninger, kontraktsstatus, finansiell risiko og mye mer, så har jeg vanskelig for å forstå at Rieber Shipping skal ha en børsverdi som er nær 300 millioner kroner høyere enn Eidesvik. Det er bare å sjekke alt av selskapsfakta.
desirata
06.09.2018 kl 12:29 4020

Kan være flere forklaringer, men en kan være at Rieber er ikke eksponert for PSV markedet, Eidesvik er ganske mye med 9 PSV. dvs markedet verdsetter ikke PSV til bokført verdi, men et kraftig minus. dersom dine tall er riktig med 300 del på 8 stk = 37m mindre enn bokført verdi (teoretisk)

en annen kan vre den lite oversiktelege avtalen med CGG, muleg upside, men hvem vet ?
marco83
06.09.2018 kl 13:19 3998

To vidt forskjellige selskap. En uten en eneste PSV, den andre forferdelig eksponert til ragnarok som det nå er. En med subseassets uten kontrakt, den andre med så og si full dekning.
desirata
07.09.2018 kl 04:23 2879

Ok da har Viking Neptun fått jobb neste halvår, det er da noe bedre enn uvirksomhet. Dette blir lignende som ifjor da den hadde jobb i vind martkedet, Jeg tipper dagraten ligger rundt 30 tusen, i beste fall Euro, i verste fall dollar. Det er ikke nok til å breake-even, men i nøden -
Neste kvartal resultatwer vil da avhenge av PSV utilisation, ratene blir ikke bedre enn £6000 per dag spot og gjerne NOK 90k på termin.

Hva gjør man -
kvirrevi
08.09.2018 kl 12:05 2792

her er børsmeldingen om Viking Neptun

Viking Neptun secures contract through winter season 2018/19 for Merkur Offshore GmhH
Merkur Offshore GmbH in Germany has awarded Eidesvik a contract for the Viking Neptun for support work in the offshore wind market. Contract commencement is mid-September 2018 and the firm contract is 5 months with 2,5 months optional periods."I am very pleased that our organization again have been able to secure employment for the Viking Neptun through the winter months in the renewable segment. This is the 5th contract Eidesvik has been awarded in the offshore wind market since the beginning of 2016", says CEO Jan Fredrik Meling."We are very confident that the Viking Neptun will be a huge benefit for the progress of the commissioning works of Merkur with an unrivaled capacity and workability that can make the very best out of the upcoming winter months towards final operation of the wind farm in Q1 2019", says Managing Director of Merkur, Arjen Schampers.

-----
Dette var en noe lengre kontrakt, med opsjoner på 7,5 måneder. Hvordan kan dette tenkes å ha påvirket rater, og hvordan kan den siste tids utvikling tenkes å ha påvirket ratene båten har fått?

Ellers har jeg merket meg at det har blitt tatt en del båter ut av opplag den siste tiden, ca. 10 båter den siste måneden. Det er nå 55 PSV og 34 ATHS i opplag følge Westshore.no. Dette kan helt klart tolkes som positivt ut fra aktivitetsnivå, og absolutt aktivitetsnivå, men samtidig er dette kanskje med på å øke behovet for å legge båter i opplag igjen til vinteren. Jeg vil anta vinteren blir sett på som midlertidig lavere aktivitet, og at båtene eventuelt vil være i opplag i forholdsvis kort tid. Vår, sommer og høst 2019 ser ut til å kunne bli et år med høy aktivitet offshore.
Redigert 08.09.2018 kl 12:12 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
08.09.2018 kl 12:25 2781

Det er i alle fall veldig positivt at Eidesvik har sikret den største og dyreste båten oppdrag gjennom hele vintersesongen 2018/2019, en periode med potensielt svakere aktivitet i markedet.

Samtidig er ikke kontrakten lengre enn at den vil utløpe når en mulig periode med hektisk aktivitet i 2019 starter, slik at Eidesvik da kan selge inn båten til potensielt vesentlig høyere rater.
marco83
08.09.2018 kl 12:42 2774

Vært en desperat kamp om å få jobb i vinterperioden. Alternativet er nesten Opplag. Ratene reflektere selvsagt dette. Dessverre
kvirrevi
11.09.2018 kl 09:50 2670

Det er utvilsomt meget bra for Eidesvik at de fikk landet kontrakten for Viking Neptun.

Med Equinors sterke fokus på miljø bør Eidesvik som en av få aktører som har båter som går på LNG selge seg inn dyrt for å hjelpe Equinor med å fremstå som mer miljøvennlige. Eidesvik har hele fem PSV-båter som går på LNG. Det har vist seg at disse båtene så å si hele tiden er på kontrakt så Equinor vil lett kunne få kamp om å leie de inn.
desirata
11.09.2018 kl 13:30 2637

Absolutt en fordel at Eidesvik har 5 PSV på LNG. Når det er sagt så er det helst Statoil og Lundin som hyrer slike. Muleg Aker BP, men dei har jo link til Solstad. Foresten har Normand Arctic (LNG) ligger i opplag siden den var ny. Trorr også at LNG vil få en premium, men den vil være begrenset til 10-20 tusen per dag. Forlanger Eidesvik noe dei mere, så går Statoil for Diesel, om ikke mere så for å markere styrken.

Neste halvår vil gi dårlege kvartals resultater, eneste som kan forandre på noe er dollarkursen. Troleg vil ratene forbli lave i PSV of subsea og seismikk vil vel slite med break-even også - tyvær
kvirrevi
14.09.2018 kl 13:34 2544

Melding fra Solstad, men som likevel inneholder interessante opplysninger om markedet. Selv med en langt mer anstrengt balanse og vesentlig større kvartalsunderskudd ser SOFF lyst på årene 2019 og 2020.

SOFF:MOTVILLIGE TIL Å LÅSE INN FARTØY NÅ -SOLSTAD

11:31
Oslo (TDN Direkt): Solstad Farstad er motvillige til å låse inn fartøy nå, fordi de ikke synes ratenivået er godt nok, sier konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Farstad under Pareto Oil & Offshore Conference torsdag.-Fokuset vårt er å bygge ordrereserve i 2018 og 2019. Vi er motvillige til å låse inn fartøy nå, fordi vi ikke synes ratenivået er godt nok. Vi har mye høyere forventninger enn det. I løpet av neste år vil fokuset vårt være på 2020 og fremover, sier konsernsjefen.Han sier videre at han tror ordrereserven for 2019 vil vokse de neste månedene, tatt i betraktning de jobbene selskapet for tiden byr på.Relatert til selskapets kostnadsreduksjonsmål på 700 til 800 millioner kroner i årlige besparelser innen årsslutt 2018, konkluderer konsernsjefen med at selskapet er on track til å nå disse.
kvirrevi
27.09.2018 kl 11:42 2359

I går fikk Eidesvik betydelige kontraktsforlengelser for to skip. Det står i børsmeldingen at ratene er gjort til gjeldende markedsvilkår. Det er i den sammenheng fint at ratene for supplyskip nå er høyere enn de har vært på lenge, og at kontraktsdekningen i spotmarkedet for PSV nå nærmer seg 100 prosent (når en ser bort fra skip i opplag).

----

Eidesvik Offshore har inngått avtale med Equinor om forlengelse av kontraktene for to PSVer. Kontrakten for "Viking Avant" har blitt forlenget til utgangen av 2019, og kontrakten for "Viking Energy" har blitt forlenget til utgangen av april 2020.

Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Kontraktene har blitt gjort til gjeldende markedsvilkår, heter det i meldingen.

«Begge skipene har jobbet for Equinor siden levering som nybygg i hhv 2004 og 2003 og vi er veldig fornøyd med at Equinor igjen viser oss tillit gjennom forlengelse av kontrakter» sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore.
kvirrevi
18.10.2018 kl 13:51 2088

Det er en rekke årsaker til at EIOF kanskje sammen med DOF er det beste valget for alle investorene som ønsker å investere i offshore supply næringen. Når markedet får med seg helheten i alt det positive med EIOF vil aksjekursen kunne stige kraftig og etter min vurdering doble seg slik at selskapet prises til litt under halvparten av egenkapitalen.

1. Prising mot RISH.
Eidesvik har en egenkapital som er 400 MNOK høyere enn Rieber Shipping, likevel prises RISH til 617 MNOK på børsen mens EIOF prises til 379 MNOK. Det er lite som skal tilsi at det skal være så stor forskjell i verdsettelsen av disse to selskapene.
2. Prising mot andre selskap innen supply/offshore.
Dette har jeg påpekt flere ganger før. EIOF er et av selskapene med høyest rabatt målt mot egenkapitalen i selskapet. Aksjen må stige med 412 prosent før selskapet er priset til verdien av egenkapitalen. Dette er høyest rabatt blant selskapene det er naturlig å sammenligne seg med, samtidig som selskapet har en langt lavere finansiell risiko.
3. Finansiell risiko
Den finansielle risikoen i EIOF er langt lavere enn i de fleste selskap EIOF kan sammenligne seg med. Viktigste elementer i dette er at EIOF har en solid egenkapital å tære på, vesentlig bedre balanse mellom egenkapital og gjeld og at selskapet nylig ble refinansiert og har ordnet finansiering frem til 2022.
4. Miks i virksomheten
EIOF har deler av virksomheten innen supply, en del innen subsea og en annen del innen seismikk gjennom samarbeidet med CGG. Dette gjør at selskapet kan dra nytte av at markedene kommer tilbake på ulike tidspunkt. Det er kanskje seismikkmarkedet som viser den sterkeste veksten for tiden, men også Subseasegmentet vil kunne oppleve god vekst i kvartalene fremover og ikke minst fra vår/sommer 2019.
5. Miljøvennlig selskap
EIOF er et mer miljøvennlig selskap sammenlignet med konkurrentene der selskapet har 5 attraktive båter som går på LNG-gass i stedet for vanlig drivstoff. Selskapet har i tillegg to båter som benytter hybrid-løsning og delvis drives av batteri, noe som reduserer drivstoffkostnader. For oljeselskap som Equinor, som satser på miljø, kan det være av stor betydning å benytte de mest miljøvennlige aktørene i supplynæringen.
6. Moderne skip
EIOF har en flåte av nye skip innen både subsea og PSV og til dels innen seismikk.
7. Lav netto rentebærende gjeld
EIOF har allerede i dag en lav netto rentebærende gjeld. Med en vesentlig bedret kontantstrøm i 2019 vil selskapet kunne redusere netto rentebærende gjeld ytterligere, forhåpentligvis ned mot nivået 1,5-1,6 milliarder kroner i løpet av 2019. Dette gjør selskapet dels til en attraktiv fusjonspartner og til et fremtidig valuecase.


marco83
18.10.2018 kl 14:03 2079

Igjen, sammenlikningen med GC Rieber er ikke reel. To vidt forskjellige selskap med ulik flåte. Rieber har hatt null eksponering mot "vanlig" offshore igjennom hele krisen og unngår det de neste to-fire årene som igjen blir knalltøffe for "vanlig" offshore.Det gjør ikke Eidesvik dessverre. Rieber har en helt rå kontraktsdekning på subseaflåten sin og har anskaffet seg sine assets grisebillig igjennom ulike firesales opp igjennom de siste 10 årene. Det har ikke Eidesvik som har bestilt grisedyre nybygg.

Rieber er på mange måter is/harsh environment spesialister, noe Eidesvik ikke er. Hva er det Eidesvik har av subseafartøy, 3 stk av en flåte på totalt 24? Hvorpå 7 er vanlige PSV'er? " som ligger i opplag og som har gjort det nå snart i 2 år?

desirata
18.10.2018 kl 15:09 2051

enig med Marco. Eidesvik oppgang ligger langt inne. Eneste som jeg har nevnt er dersom dei får en 3-årig god kontrakt for Viking Neptun. Hvorfor den; pga den tilsvarer 1/3 av verdiene i hele rederiet. Uansett vil ikke aksjen stige neste halvår, da vinteren blir stille. Båtene blir også gamlere, samme hos andre, men det er kun en mager trøst -

fra tidlegere:
Ok da har Viking Neptun fått jobb neste halvår, det er da noe bedre enn uvirksomhet. Dette blir lignende som ifjor da den hadde jobb i vind martkedet, Jeg tipper dagraten ligger rundt 30 tusen, i beste fall Euro, i verste fall dollar. Det er ikke nok til å breake-even, men i nøden -
Neste kvartal resultatwer vil da avhenge av PSV utilisation, ratene blir ikke bedre enn £6000 per dag spot og gjerne NOK 90k på termin.
kvirrevi
29.10.2018 kl 12:38 1876

Vet ikke om dere har sett det, men på westshore.no under outstanding requirements fremgår det at det er et stort antall requests for langsiktige avtaler for PSV som ikke har blitt signet. Jeg kunne telle 15 stk. Dette er et klart tegn på at markedet er i bedring.

marco83
29.10.2018 kl 18:35 1842

Hjelper ikke mye dessverre. Enda aaaalt for mye båt i markedet og i opplag.

De som vurderer denne bør absolutt lese denne glimrende bull vs. Bear tråden
Redigert 26.02.2019 kl 21:09 Du må logge inn for å svare
Redern
27.02.2019 kl 09:20 1129

EIOF guider bra for store "nordsjø" PSV:

Market
In the North Sea the PSV spot market has been challenging with a drop in utilization and rate levels under
pressure during the last quarter of the year. The term market on the other hand has seen an increase in number
of PSV fixtures and improved rate levels compared to the same period the previous year. The PSV segment still
suffers from oversupply in all regions, however we are cautiously optimistic for the market outlook for large
modern PSVs from the spring 2019 and onwards.

Det gjør visst DOF og:

There are signs of increased activity globally and with the
North Sea currently as one of the most active areas. The
trend for an increased demand for large PSVs has continued into 2019, but for the AHTS fleet the volatility both
in earnings and utilisation is still high. The Subsea IRM
market is still challenging, but the utilisation is expected
to improve in 2019.
Redigert 27.02.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare

Vi får avvente Eidesvik resultat denne måned, men ser i proff.no om eidesvik Neptun og det er sørgeleg. Eidesvik eier 70% av dette.

Ref mine info om Neptun over, den står for 1/3 av Eidesvik og er viktig.
Den hadde inntekt på kr. 31m ifjor = kr 86 tusen per dag, dvs samme som en PSV.

Neptun er framleis bokført til 1 milliard, men iom dei taper 100m per år på den, samt at den ifølge Vessel value er verdt $85m, så er den moden for en nedskrivning på kr.200m. Den har en 2 måneders kontrakt med OI, men antageleg svake rater.

Eidesvik har ikke lykkas med denne båten. Volstad Grand canyon båter m.fl går på steady wind kontrakter, men Eidesvik kun har fått noe W2W dvs losjiskip til svake rater. På tide Meling flytter på seg ?
trek
10.08.2019 kl 07:57 705

Du refererer her til tall for 2018. Det er vel kjent fra tidligere rapporter. Det er Q2 2019 vi venter på nå

Vurderer å hive meg på denne. P/E på 10 nå og 5kr aksjen. Drister meg utpå med kursmål 10kr?

Veldig bra levert av Eidesvik, 30 mill i overskudd. Mens DOF og Siem fortsatt taper penger. Ser ut som det er smart å ha båtene i Norge og ikke alle mulige andre steder.

Nå er jeg ombord her, etter vill regnskapsanalyse siden klokka 7 imorges.
Lurer bare på hvorfor de ikke kan sikre valuta? De har gigantisk variasjon på valuta i regnskapet, jeg vil ha PSV'er, ikke noen fiskere som sitter på kaia og trader FX på mobilen.

Jeg hater Donald Trump.