NEL - Partner Greenstat har emisjon - spennende selskap!


Tro på hydrogen som en viktig brikke i det grønne skiftet? Det har Greenstat også som er god partner med NEL. Nå har du mulighet til å bli aksjonær i et fremtidsrettet selskap med høy kompetanse og klare mål om å bli en fremtredende aktør i fremtidens grønne energiskapning! Emisjonsperiode fra 10-30 september.

Greenstat har et klart mål om å tjene penger og å skape verdier for sine aksjonærer.

https://greenstat.no/investorinteresse

"Greenstat søker investorer som ønsker å investere i grønne selskaper og som har en langsiktig horisont (5-10 år). Greenstat fokuserer på prosjekter som både skaper grønne arbeidsplasser, reduserer utslipp og er bra for naturen. Foreløpige satsingsområder er grønn hydrogen, lokal energi og energianalyse, men man ser også på andre områder som havvind, geotermisk energi og hurtigladeløsninger. Greenstat har et klart mål om å tjene penger og å skape verdier for sine aksjonærer."

Neste emisjon

Tidsrom: 10.-30.september 2019

Min investering: 11 000 NOK.

Max investering: 4,4  MNOK


"Det skjer mye spennende innen hydrogen i Norge for tiden og at Greenstat er innvolvert i de fleste prosjektene av interesse. Det ble også nylig sendt inn en søknad om Arena status for en nasjonal hydrogenklynge hvor Greenstat er et av kjernemedlemmene og hvor undertegnede vil være styreleder. Vi sender også i disse dager inn søknad til Pilot E ordningen vedrørende et hydrogenproduksjonsanlegg til en av Norled sine ferjer. For Greenstat og andre aktører handler det nå om å skaffe seg økonomiske muskler til å gjennomføre nødvendige investeringer i kommende prosjekter. Alternativet er at sterke internasjonale selskaper kommer på banen og tar kontroll over disse prosjektene. Det håper og tror vi at vi skal unngå, men det krever at også norske investorer viser tro på hydrogen og investerer i norske aktører som er i posisjon til å utvikle prosjektene.
I løpet av det neste året skal Greenstat hente inn ca 50-100 MNOK og denne emisjonen er en del av denne større kapitalinnhentingen."
Tanco
12.09.2019 kl 10:32 838

Et spennende selskap, har sendt inn påmelding til aksjekjøp.
https://greenstat.no/investorinteresse
Er også aksjeeier i Greenstat fra tidligere.
Oppfordrer andre også til å bli med på å utvikle Norske hydrogenselskap som utvikler arbeidsplasser innenfor fornybar, innenfor det grønne skifte.
Her støtter vi også NEL
Her ser vi oppstarten på norsk produsert LH2, dvs. H2 i flytende form.
Dette kan bi stort for Norge.


Til tross for vår størrelse og relativt få ansatte er Greenstat i ferd med å bli et modent og anerkjent selskap innen våre satsingsområder. Vi har inntatt en god posisjon hvor vi har gode muligheter til å ta del i veksten vi vet må komme, både nasjonalt og internasjonalt, dersom vi skal lykkes med å nå våre målsetninger om lavere utslipp. Bare i Norge har vi fortsatt nærmere 60TWh med fossil energi i transport og industri som må erstattes med fornybare løsninger i form av batteri, hydrogen, biodrivstoff og ulike former for fornybar energi de neste årene. Det gir muligheter for alle som tør å tenke langsiktig og som evner å utvikle det beste prosjektene.

Det betyr ikke alltid at man må være først, men man må være med når det skjer, og vi mener at det er best å utvikle prosjekter sammen med andre sterke aktører. Greenstat er i en veldig god situasjon hvor vi blir invitert inn i noen av Norges mest spennende prosjekter, og vi har også gjennom strategisk eierskap inntatt gunstige posisjoner. Framover må vi imidlertid styrke vår finansielle muskel. Fram til nå har vi i stor grad arbeidet med studier, forprosjekter og relativt små prosjekter, men framover vil tilgang til betydelig større kapital være avgjørende for å komme inn på eiersiden i større prosjektselskaper (SPV-er).

Med dette bakteppet vil vi øke fokuset på kapitalinnhenting og vi vil jobbe sammen med dere aksjonærer for å kartlegge hvor stor investeringsmuskel vi allerede har liggende i vår eksisterende aksjonærbase, og evt. hvor aktivt vi må jobbe mot nye investorer. Vi ser at kapitalen er tilgjengelig i markedet, men vi ønsker først å jobbe tett med våre eksisterende «folkeaksjonærer» før vi beveger oss inn mot de mer rendyrkede profesjonelle miljøene, som vi uansett allerede er i god dialog med. Om vi gjør dette gjennom flere mindre emisjoner, eller gjennom færre større emisjoner vil vurderes fortløpende. At vi nå gjennomfører flere små emisjoner må imidlertid ikke bli sett på som en svakhet, det er tvert om en stor styrke at vi kan hente kapital på egenhånd, uten å måtte bruke dyre tilretteleggere. Det viktigste vil være å hente tilstrekkelig kapital, men det ligger i Greenstat sin natur å tilby aksjer til «folket» slik at vi sammen med mange andre kan skape det beste grønne energi og teknologiselskapet i verden. Et selskap vi alle kan være stolte av og hvor alle har mulighet til god avkastning når markedene modnes og inntektene vokser.

Under er et utvalg av prosjekter og aktiviteter som Greenstat og våre datterselskaper er innvolvert i:
– Signert LOI knyttet til deltakelse i et nasjonalt selskap for hydrogen. Greenstat er med og utarbeider en større ENOVA søknad vedrørende et første prosjekt knyttet til storskala hydrogenproduksjon og bruk av overskuddsvarme i fjernvarmenettet.
– Søknad til Pilot E-ordningen vedrørende hydrogenproduksjon til hydrogenferjeprosjekt sammen med rederi og andre partnere.
– Arbeid med tillrettelegging for produksjon av flytende Hydrogen i Glomfjord ifm anbud på hydrogenferje i Vestfjorden.
– Hydrogenstasjon i Bergen. Greenstat er en pådriver for gjenåpning av stasjonen i Bergen samt etablering av flere hydrogenstasjoner på Vestlandet til bil og tungtransport.
– Arena-klyngesøknad med mål om etablering av en nasjonal hydrogenklynge. Her er Greenstat med som et av kjernemedlemmene og bekler også styreledervervet.
– NCE Maritime Cleantech har mottatt 2 MNOK fra SPV for å etablere en verdikjede for hydrogen til maritime sektor. Greenstat vil være aktiv bidragsyter i dette arbeidet.
– Posisjonering knyttet til et forventet anbud på hurtigbåter på hydrogen/batteri.
– Arbeid med pilotprosjekt knyttet til hydrogen, oksygen og spillvarme inn mot oppdrettsnæringen.
– Etablering av Greenstat Energy i Arendal, oppstart 1.august 2019. Plan om treårig oppbyggingsfase hvor man skal etablere en egen portefølje av lokale energiprosjekter.
– Greensight, vårt 100% eide analyseselskap, har vunnet større kontrakter mot Meråker, Myken, rederier m.fl. og opplever stor pågang, spesielt knyttet til teknisk økonomiske studier innen hydrogen. Selskapet vil etter hvert også levere tilsvarende studier inn mot andre områder.

Mer utfyllende informasjon om prosjekter og satsinger finner du i investorprospektet og på vår Facebook side .

Det har aldri vært mer spennende å jobbe med Greenstat enn det er i dag og personlig er jeg om mulig enda mer optimistisk på selskapets vegne enn jeg var da vi startet opp for snart fem år siden. Klimasaken blir stadig viktigere og Greenstat sin satsing blir dermed enda mer relevant. Og med nok et valgresultat som drar i retning av grønne politikere ser vi også at rammevilkårene for grønne selskaper blir stadig bedre.

Det aller viktigste er imidlertid at vi har fått noen av Norges beste grønne mennesker med på laget, både i administrasjonen og i styret. Dette er virkelige seniorressurser som ville gjort en fantastisk jobb i enhver organisasjon, og jeg opplever det som en stor tillitserklæring at disse kompetente menneskene har valgt å bruke sin tid på å jobbe for våre investorer med en klar målsetning om å bygge et bærekraftig og lønnsomt selskap! Fra 2020 vil dere som aksjonærer oppleve et taktskifte og se at Greenstat sammen med våre partnere realiserer flere av de prosjektene vi over tid har jobbet med. Det er en reise vi gleder oss til å dele med dere!

Making Green Happen!


Ikke sikkert at man som småaksjonær får mulighet til å investere i Greenstat igjen, tatt i betraktning at man ønsker å hente inn mye kapital og da er ikke de små så interessante lenger. Så bør benytte sjansen nå tror jeg....