Hva betyr fredagens utspill for NOM?


Sluttkurs 3,- var det vel ingen av oss som følger NOM som forventet nå i forkant av DFS`ene, like lite som et slikt utspill som kom fra grunneierne.

NOM har en uomtvistelig rett til utvinning av forekomsten på Engebø. Grunneiere forsøker nå "å overta" denne retten for egen utvinning. Det de etter min mening er i ferd med å påføre seg er ekspropriasjon. Staten har gitt sine tildelinger, skulle Staten ikke har retten til det på sin side vil det etter min mening utløse et gigantisk erstatningskrav. Ekspropriasjon vil derfor være en enkel måte å løse dette på.

"Hvis grunneier ikke tar undergrunnen i bruk, vil det måtte bero på en konkret vurdering hvor langt ned grunneiers rettigheter går. Overflateeierens rett går her som et utgangspunkt så langt ned som det er rimelig at han vil utnytte undergrunnen. Under det som er rimelig for grunneier å utnytte, vil andre kunne ta i bruk området gjennom såkalt okkupasjonsrett som eier ikke kan motsette seg, dersom okkupasjonen skjer utenfor det som er rimelig for eier å ville kunne utnytte etter en konkret skjønnsmessig vurdering, jf. NOU 1988:16 side 35"
http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/2146/2154/2156

Og denne skjønnsmessige vurderingen er etter min mening foretatt for flere ti-år siden, før NOM overtok rettighetene. Og de har blitt fornyet og forlenget i perioden.

Ei heller bygger grunneierne seg på motstand mot gruvedrift, men ønsker den selv. Kall det grådighet eller hva, men de har bekreftet at de ønsker gruvedriften. De har sågar bekreftet prosjektets lønnsomhet så til de grader gjennom sin egen modell.

Dette kan selvsagt strekke ut i tid, men jeg tror vi her får en avklaring relativt raskt i favør av NOM.

RR

I dagens melding bekreftes akkurat det jeg skrev i innlegget over; - Grunneiere forsøker nå "å overta" denne retten for egen utvinning. Det de etter min mening er i ferd med å påføre seg er ekspropriasjon.
"If agreements are not
reached, Nordic Mining may in any case ultimately expropriate the area and
rights."

AMR er kun et bedritent nytt forsøk fra ekstremistene i motstandsgruppen, stiftet 18. mars 2018.

For NOM er det etter min mening bare å starte prosessen umiddelbart med ekspropriasjon i f.t forretningsmodellen! Ingen grunn til å gå i dialog slike folk.

RR

Tvilsomt prosjektinitiativ fra Arctic Mineral Resources
Arctic Mineral Resources (“AMR”) har via sin deleier SLM Partners nylig presentert et scenario for utvinning av granat fra et område av Engebøfjellet der Nordic Mining vil utvinne både rutil og granat. Etter Nordic Minings oppfatning er AMRs initiativ basert på urealistiske forutsetninger og ikke underbygget som et seriøst industriprosjekt.
AMR har lagt frem en skisse til et selvstendig prosjekt for utvinning av granat fra forekomsten på Engebø, kun basert på underjordsdrift og uten behov for deponering av restmineraler. Slik Nordic Mining ser det, er slike planer urealistiske og uten kommersiell eller teknisk forankring. Nordic Minings omfattende mulighetsstudie, som ble fremlagt i oktober 2017, viser at Engebøprosjektet må gjennomføres som et to-mineral prosjekt med utvinning av rutil og granat for å være et langsiktig, robust og bærekraftig industriprosjekt.

Nordic Minings Engebøprosjekt påvirkes ikke av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet for prosjektet. Det er ingenting i AMR s initiativ som rokker ved dette.

Nordic Mining har hatt løpende kontakt med de største grunneierne på Engebø gjennom mange år, og partene legger vekt på å etablere private avtaler for overdragelse av eiendommer for det planlagte prosessanlegget og nødvendige rettigheter for tilgang til mineralforekomstene på Engebøfjellet. Dersom det ikke er mulig å inngå private avtaler, kan Nordic Mining uansett foreta ekspropriering av arealer og rettigheter. I så måte har AMRs prosjektskisse og avtaler med grunneiere i prosjektets randsone ingen juridisk substans.

AMRs talsperson, Tore Viana-Rønningen, var styremedlem i Nordic Mining fra 2011 inntil han valgte å tre ut i september 2017. Viana-Rønningen har som styremedlem mottatt intern og taushetsbelagt informasjon knyttet til Engebøprosjektet og har hatt en aktiv rolle i styrets evaluering av prosjektet. Mulige interessekonflikter i saken vil bli undersøkt nærmere.

Styreleder Tarmo Tuominen i Nordic Mining uttaler: “Jeg er overrasket over AMRs utspill som jeg betrakter som et forsøk på en kommersiell utnyttelse av Nordic Minings langsiktige planer for industrietablering. Utspillet er et klart brudd med det vi oppfatter som etisk redelig forretningsførsel.”

CEO Ivar S. Fossum kommenterer: “Det er ikke noe i våre prosjektvurderinger som understøtter et utvinningskonsept basert på kun ett av mineralene på Engebø."


For nærmere informasjon og spørsmål vennligst kontakt CEO Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.


Oslo, 23. april 2018
Nordic Mining ASA
Pling!
16.05.2018 kl 20:41 3697

Nedenfor er et utdrag fra en vurdering rundt noe av samme tematikk gjort av Ove-Marthin Granlund og Julia Ringvik Bennin som er advokater i SANDS. Ut ifra lignende tilfeller som har vært tatt opp i rettssystemet så vil det mest naturlige være at NOM benytter seg av okkupasjonsretten (ved behov). Ingen andre vil kunne komme NOM i forkjøpet. NOM ligger årevis foran enhver annen som måtte ha interesse av å benytte seg av den samme undergrunnen. Og vi vet godt hvor lang tid det tar å dokumentere et bærekraftig tiltak.

Utdrag:
Ingen klar praksis
Det foreligger ingen klar praksis på hvor langt ned eiendomsretten går, og rettspraksis åpner derfor for en relativt skjønnsmessig vurdering. Retten til luftrommet er til sammenligning klarere enn retten i undergrunnen. For eksempel vil grunneieren som oftest ha krav på erstatning i de tilfeller det det bygges kraftlinjer eller bruer.

Grunnvilkåret for eiendomsrett til undergrunnen er at denne strekker seg «så langt ned som eieren har interesse eller nytte av å gjøre eiendomsrett gjeldende», jf. Rt. 1959 s. 1128 (Tyskertunnelen). Dette omtales gjerne som interesselæren. Men hvor langt ned er i realiteten dette?

Eiendomsrett ved okkupasjon
Spørsmålet om retten til å ta ut grunnvann er behandlet i Rt. 1998 s. 251 (Tellnes). En grunneier hadde borret etter vann fra egen eiendom, og funnet dette på 116 meters dyp. Høyesterett la her til grunn at grunneiers enerådighet over grunnvannet ikke strakk seg lenger ned enn eiendomsretten for øvrig, og fant at det ikke forelå eksklusiv rett til grunnen i en så stor dybde.

Dommen gir riktignok ikke svar på hvor langt ned eiendomsretten går, men den viser at dersom man kommer dypt nok ned, erverves eiendomsretten ved okkupasjon. Det vil altså da være den som først tar undergrunnen i bruk som blir eier, uavhengig av hvem som eier overflaten.

Tommelfingerregel for eiendomsrett i grunn
Basert på øvrig rettspraksis kan det se ut som en tommelfingerregel er at grunneier har eiendomsrett ca. 5-7 meter nedover, i hvert fall dersom grunnen ikke er tatt i bruk. Dette samsvarer også med den alminnelige oppfatningen i juridisk teori, hvor blant annet Falkanger, Tingsrett (2016) skriver på s. 97:

«Den alminnelige oppfatningen i dag er at overflateeierens rett går så langt ned som han rimeligvis kan tenkes å utnytte undergrunnen. For så vidt må det tas hensyn til den påregnelige utviklingen av det strøk eiendommen ligger i, og den alminnelige tekniske utviklingen.»

http://www.estatenyheter.no/2017/12/15/utfordringer-eiendom-bakken/
npv
17.05.2018 kl 08:13 3571

Hele poenget er at NOM, ved å bare forholde seg til tre grunneiere, og bevisst overse de fem andre, ikke har etablert noen "førsterett" til de fem eiendommene hvor AMR nå har undersøkelsesrett.
Redigert 17.05.2018 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
Råvarer
17.05.2018 kl 08:53 3545

AMR har INGEN undersøkelsesrett på vevring-siden. Disse grunneierne er holdt løpende orientert av kommunen gjennom høringer til reguleringsplaner og andre tilltak som er gjeldene for grunneierne. Det finnes klare lover og regler for hvoedan man går frem, også for hvordan man forhandler og går frem i forhold til grunneieren. Grunneierne på Vevring-sia er ikke aktuelle før om 20 år, da kan gård og grunn ha gått både i arv og vært solgt flere ganger. Jeg er helt sikker på at NM vil ha en tett dialog med disse grunneierne når tiden nærmer seg, si om ca 15 år.
Redigert 17.05.2018 kl 09:03 Du må logge inn for å svare

Korrekt Råvarer:=)
Pling!
17.05.2018 kl 09:58 3493

Hele poenget npv, er at nom ikke trenger å forholde seg til grunneierene på vevringsiden med mindre de trenger hele eller deler av eiendommene. Da kan de inngå avtale eller ekspropriere. Men slik jeg har forstått planene, vil nom kun benytte seg av grunnfjellet som ligger godt under eiendommene. Tidligere rettspraksis viser at da gjelder okkupasjonsretten og nom trenger derfor ikke å kompensere for noe som helst på vevringsiden.
17.05.2018 kl 10:37 3467

Disse grunneierne driver med utpressing av NOM - de vil ha noe igjen for å gi slipp. Tenker de kan lage forsinkelser og fordyre Engebø. De gjør ikke dette for ren underholdning av NOM sine aksjonærer og det er sterkt kritikkverdig at ikke NOM har samtlige avtaler i boks før de setter igang DFS. Dette kommer i tillegg til de forsinkelser ( omkostninger) som NOM får til. Til nå er det forsinkelse nummer 2. Gratulerer med dagen :-)
Tjuagutt
08.06.2018 kl 11:13 2799

Det ble stille fra npv (Ole Erik Thingnes kanskje ;-)). Har realitetene om AMR luftslottet sunket inn?
Råvarer
08.06.2018 kl 11:36 2763

AMR har en svært dårlig sak juridisk, sværtekampanjen førte til at topp 50 kjøpte mere og konkuransemessig vil de slite big time med å konkurere med NM. Å ta over granat og rutilproduksjonen som de nå ved flere anledninger har yttret, virker nå som en umulig sak. Til og med å lage en konkurerende gruve virker som en umulig sak, ønsker AMR lykke til med andre prosjekter som fortjenes å bli utvinnet.
Pling!
08.06.2018 kl 18:44 2548

Det er to ganske enkle årsaker til at grunneierene på vevringsiden (ikke alle) frivillig har gått i limfella til AMR:
1. De ønsker å sitte i hagen og drikke vin og diskutere "kunsten" til naboen uten ekstra biltrafikk.
2. De har innsett (for lenge siden) at de ikke vil bli kompensert av NOM fordi produksjonen foregår undergrunns og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder (okkupasjon).
Redigert 09.06.2018 kl 01:00 Du må logge inn for å svare