THIN - Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i


AKSJESPLEIS PÅ 150:1 Ja, men jeg forstår ingenting av dette, Setter pris på om noen kan opplyse meg litt her.
....Som følge av aksjespleisen skal antallet utestående warrants og tegningsretter i
Selskapet, og vederlaget som skal betales for aksjer i Selskapet ved utøvelse av slike
warrants og tegningsretter, justeres tilsvarende.

4. Utstedelse av warrants
Styret foreslår utstedelse av warrants i form av frittstående tegningsretter i samsvar med
allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte
eiendeler til bruk i Thin Film-gruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og
eiendeler.

I forbindelse med Selskapets strategiske oppdatering til markedet den 12. september 2019, har
Selskapet skiftet sitt strategiske fokus til «rull-til-rull» fabrikken i San Jose. Selskapet har siden
sin restrukturering i mars 2019 aktivt vurdert strategiske alternativer til ny og kommersiell
levedyktig utnyttelse av den San Jose-baserte «rull-til-rull»-linjen, og hvordan verdien av
eiendeler og teknologi kan maksimeres. Fabrikkens kombinasjon av leveringsevne, inkludert
rulle-basert produksjon, robust underlagshåndtering med metallfolie, materiale- og
prosessrelatert knowhow og printekspertise, har gjennom denne prosessen blitt funnet relevant
for markedets behov for et bredt spekter av muligheter innenfor «flexible large-area
electronics».

På dette tidspunktet står imidlertid ett bruksområde frem som en unik og
differensiert måte til fullt ut å utnytte skalaen og teknologien i Selskapets eiendeler. Selskapets
nye strategiske fokus adresserer mangelen på stordriftsfordeler med NFC i forhold til kapasiteten
til den installerte «rull-til-rull»-linjen, som ledet til fabrikkens stans tidligere i år. For å nå
økonomisk produksjon, måtte volumet av NFC nå flere milliarder av enheter hvert år i et marked
som fremdeles var i en oppstartsfase.

Selskapets strategiske fokus vil nå rette seg mot et nytt
marked og en ny produktapplikasjon som bedre sammenfaller med Selskapets produksjonsevne
og dets ønske om å fullt ut utnytte kapasiteten til Selskapets fabrikk. Selskapets strategiske
intensjon er å forfølge en aggressiv vekststrategi for å maksimere verdien av Selskapets «rulltil-rull»-produksjonsteknologi og fabrikk, og oppnå operasjonell «cash flow break even»
gjennom verdiøkende oppkjøp av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler som
adresserer denne nye produktapplikasjonen for Selskapet..................

....... Styret foreslår følgende vedtak av den ekstraordinære generalforsamlingen:
Selskapet skal utstede warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte
eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler til bruk i Thin Filmgruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og eiendeler.

Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom
Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon,
aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall warrants (jf. neste avsnitt) som
kan utstedes i henhold til dette punkt 4, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i
Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til
nærmeste hele antall aksjer.Antallet warrants som kan utstedes skal være minimum én (1) warrant og maksimalt
1 015 181 warrants (tatt i betraktning aksjespleisen foreslått i punkt 3), likevel slik at
antallet utstedte og utestående warrants utstedt i henhold til dette punkt 4 skal ikke
overstige 11,5 prosent av antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket
inkludert antallet aksjer som utstedes ved utøvelse av warrants i henhold til dette punkt
4.......

.......Warrants må tegnes senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i
2020 og ikke senere enn 30. juni 2020.


.......Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants i
henhold til dette, skal innehavere av warrants betale til Selskapet et beløp per aksje
tilsvarende aksjens pålydende på utøvelsestidspunktet. Betaling av aksjekapital i
forbindelse med utøvelse av warrants, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter
som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
Ingen warrants kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med
utstedelsen av warrants kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre
restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av
warrants.......


PDF file format

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=486391&attachmentId=188616&obsvc.item=1
Redigert 02.10.2019 kl 17:44 Du må logge inn for å svare

Det viktige er:
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/9737bddb-e8c3-45c5-b568-68f31053c5d4

"Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 150, vil bli rundet opp
vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 150
, ved overføring av aksjer
fra andre aksjonærer (inkludert de nye aksjer utstedt til Marc Polo Norge AS herunder)
og / eller fra Selskapet."

"I den utstrekning opprunding av antall aksjer medfører at antallet utestående aksjer overstiger antallet registrerte aksjer i Selskapet, gis styret fullmakt til å slette de overskytende aksjene i VPS."

"Aksjespleisen gjøres med virkning fra og med 7 handelsdager etter dato for den ekstraordinære
generalforsamlingen eller på slikt øvrig tidspunkt som måtte fastsettes av styret."


Så blir spleisen vedtatt, vil selskapet/Thinfilm i løpet av de første 6 handelsdagene ETTER EGF, kjøpe maks 500 000 aksjer i markedet for å gi til aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 150, slik at de kan bli rundet opp vederlagsfritt, til å ha et antall som er delelig med 150.

EDIT:
I praksis kan Thinfilm for en stund siden med en CALL eller FUTURE opsjon, allerede ha sikret seg retten til å kjøpe egne aksjer til godt under 10 øre aksjen.

Redigert 03.10.2019 kl 13:26 Du må logge inn for å svare

Leser en punkt 5 nøye, ser en at det sier at Thinfilm i 2020 vil ble solgt til eller fusjonert med (et FERD) selskap, som etter salget/fusjonen vil eie > 1/3 av aksjene og derfor vil være forpliktet til å legge inn et så lavt bud på resten av aksjene at de resterende aksjonærene i praksis får nær null - maks 1 krone aksjen.

Riset er: Selg til 1 krone, eller få 0 ved den nær forestående konkursen.

Ved en fusjon, kan den det fusjoneres med, før fusjonen ha så mange aksjer i eget selskap FERD at den etter fusjonen har > 90% i fusjonerte FERD+THINFILM, og slik med loven i hånden kan tvangsinnløse alle andre THINFILM+FERD aksjonærer til nær null.

Redigert 03.10.2019 kl 12:38 Du må logge inn for å svare