Bunnen nådd 10øre emi.


Nå går toget.
Redigert 21.10.2019 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
2209
17.10.2019 kl 08:46 1405

Ingen som selger nå, vi skal kraftig opp.
Falco1
17.10.2019 kl 08:53 1381

Ingen som kjøper ?
2209
17.10.2019 kl 08:56 1365

Gevinstsikkring ferdig, nå smeller den opp mot 2 til 6kr.

Nye avtaler sign. Nylig vil gi gode inntekter.
2209
17.10.2019 kl 09:19 1343

I Sverige stikker den opp.
2209
17.10.2019 kl 09:40 1318

Rally på høy omsettning i Sverige.

Volum 11mill aksjer
KKJ
17.10.2019 kl 10:04 1299

Volum 13,5 mill aksjer nå, bra flyt. 10 % opp i pris 👌
LAS
17.10.2019 kl 15:01 1227

"Alle" vet jo at denne går opp igjen. Perfekt å fylle på nå.
zorro
19.10.2019 kl 13:10 1074

CEO 11.okt.2019: Nå er det omtrent to måneder siden jeg begynte i TargetEveryone med oppdraget om å gjøre selskapet til en stabil og lønnsom virksomhet. Jeg har fått oppgaven med å ta selskapet fra en utviklingsfase til en lønnsom kommersialisering.

Siden jeg startet har vi gjort en omfattende omstrukturering av store deler av virksomheten der vi har jobbet mot målet om å gjøre dette til et strukturert selskap som seriøst utnytter ressursene vi har.

Noen av beslutningene som er tatt og oppnådde resultater er nedenfor;

Opprettet en mindre og slank organisasjon optimalisert for salg av SpectrumOne
Ressurser som ikke leverte på sine mål og dermed reduserte kostnadsgrunnlaget vårt
Begynte å rekruttere nyansatte i både Norge og Sverige
Lente administrasjonen og satte kun fokus på lønnsom virksomhet
Modulbasert vår forretningsmodell slik at den blir tilpasset markedet og kundene våre
Gjennomførte en vellykket rettet emisjon til våre store aksjonærer og sikret dermed fremgangen
Helt siden jeg fikk oppdraget som administrerende direktør, har jeg tenkt mye på hva som får et selskap til å lykkes. En amerikansk gründer, Bill Gross, gjorde en studie for noen år siden med sikte på å finne ut nøyaktig det. Han undersøkte 200 vellykkede og mindre vellykkede oppstarter for å finne ut hva den eneste største grunnen var for at et selskap skulle lykkes. Overrasket konkluderte han med at timing var det viktigste. Ikke finansiering, ikke forretningsmodell, ikke forretningsidé, ikke organisering. Men timing!

Vi er i en tid der makten har skiftet fra den som har mest informasjon til den som kan få mest mulig ut av den. Alle som kjenner kundene sine best, tar også bedre beslutninger. Både operasjonelle og strategiske. I sommer ble en av våre bransjekolleger Tableau kjøpt opp av Salesforce for utrolige 15,7 milliarder dollar. Dette gir veiledning om hvor markedet er på vei i vår bransje, Martech-industrien. Det er en klar verdi i å kunne hjelpe kunder med å analysere, visualisere og segmentere mye data og dermed skape innsikt for ledelse, markedsavdelinger og eiere til å ta viktige beslutninger.
Hvert kundemøte jeg har vært på, beviser min avhandling om at SpectrumOne er helt riktig, og i rett tid. Den er rask og effektiv, den er estetisk tiltalende, den har alle ønskelige funksjoner og den treffer riktig målgruppe.

Vi har tidligere hatt en plan for at alt salg skal komme direkte fra oss, vi vurderer nå dette for å lage en partnerstrategi i stedet. Forrige måned møtte jeg ti forskjellige potensielle partnere, både svenske, men også store amerikanske giganter. Alle har blitt imponert av SpectrumOne, uten unntak. Her ligger et arbeid for å formalisere samarbeidsformen med flere av disse. I tillegg jobber vi hardt for å sluttføre våre pågående forretningssaker med forskjellige kunder.

Partnerprogrammet vil gi oss en mulighet til å virkelig få en innflytelse på SpectrumOne mens direkte salg vil opprettholde kontakten med sluttbrukerne våre.

Jeg ser nå frem til et spennende kvartal som forventer å avslutte avtaler med nye strategiske partnere og noen betydelige kjente kunder.

Hosni Teque-Omeirat
Konsernsjef
TargetEveryone AB

Telefon: +46 70 225 18 77
E-post: hosni@targeteveryone.com


Om TargetEveryone

TargetEveryone er et MARTECH selskap som gjør det mulig for våre kunder å effektivisere 1-1 digital markedsføring, innhold og opplevelser innenfor en SaaS online plattform. Vår unike løsning gjør at markedsførere enkelt kan målrette nøyaktig de kundene de ønsker, og kommunisere med dem i kanalene de foretrekker, for å maksimere avkastningen. Våre kunder kan enkelt segmentere sine kunder basert på CRM-data, markedsdata og transaksjonsdata. Videre kan de bruke en kampanjeditor for å raskt bygge kampanjer, og distribuere disse gjennom vårt flerkanals distribusjonssystem enten via e-post, SMS eller SMS landingssider. TargetEveryones hovedkontor ligger i Oslo, med avdelingskontorer i Sverige, Holland og USA. TargetEveryone er notert på Nasdaq First North i Stockholm og Merkur Market i Oslo.

www.targeteveryone.com
2209
21.10.2019 kl 19:09 855

TEONE-ME: Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ)
TargetEveryOne
0.479 NOK0,479 NOK– - 9.28 %9,28%
21.10.2019, 08:30·
Oslo Børs
Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 november 2019 klockan 10 på Kungsgatan 60, 1 tr. i Stockholm.
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 november 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 13 november 2019, per post till adress TargetEveryOne AB, Kungsgatan 60, 1 tr, 112 22 Stockholm, eller per e-post (e
post_info@targeteveryone.com) info@targeteveryone.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 13 november 2019.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com och sänds till de aktieägare som så begär.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Beslut om ändring av bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapital och antal aktier 8. Minskning av aktiekapitalet 9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier 10. Beslut om emissionsbemyndigande 11. Beslut om ändring av bolagsordningen gällande firma 12. Avslutande av stämman

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapital och antal aktier

För att möjliggöra emissionen som styrelsen beslutat om den 27 september 2019 och som är föremål för stämmans godkännande enligt punkt 9 nedan, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag och att sistnämnda beslut registreras vid Bolagsverket. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 8 - Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 42 205 816,30 kronor
(minskningsbeloppet), från 54 188 407 kronor till 11 982 590,70 kronor.
Ändamålet med minskningen ska vara täckning av förlust motsvarande minskningsbeloppet. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer kvotvärdet för Bolagets aktier att vara 0,10 kronor per aktie.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet ska vara villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 9 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 september 2019, under förutsättning av stämmans godkännande, om riktad emission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 428 571,40 kronor genom utgivande av högst 44 285 714 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

2. För varje ny aktie ska betalas 0,14 kr. Överskjutande belopp skall tillföras överkursfonden.

3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en i förtid utvald grupp av investerare.

4. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att bolaget är att Bolaget är i behov av likviditet.

4. Teckning av nya aktier ska ske senast den 27 september 2019 på separat teckningslista. Betalning för nya aktier ska erläggas kontant senast den 20 november 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. De nya aktierna ska inte medföra rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som styrelsen beslutat om denna dag.

6. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 10 - Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 21)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

I anledning av att Bolaget har sålt av verksamheten vad gäller plattformen TargetEveryone för att fokusera på den nya plattformen Spectrumone i nytt bolag, föreslår styrelsen att firman i § 1 i bolagsordningen ändras till Spectrumone AB
(publ).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 7, 8, 9, 10 och 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls senast två veckor före stämman tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com och sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2019

TargetEveryOne AB (publ)

Styrelsen

For further information contact:
Fredric Forsman Chairman of the Board
+46 73-978 78 44 fredric@targeteveryone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691 102 15 Stockholm Telefon: +46 8 503 015 50 ca@mangold.se www.mangold.se

About TargetEveryone

TargetEveryone is a MARTECH company, enabling our clients to streamline their 1
1 digital marketing, content and experiences within one SaaS online platform.
Our unique solution makes marketeers able to easily target exactly the customers they want, and communicate with them in the channels they prefer, to maximize ROI. Our clients can easily segment their customers based on CRM data, market data and transactional data. Further, they can use a campaign editor to quickly build campaigns, and distribute these through our multichannel distribution system either by Email, SMS or SMS landing pages. TargetEveryone´s headquarter is in Oslo, with branch offices in Sweden, Holland and USA. TargetEveryone is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm and Merkur Market in Oslo.

www.targeteveryone.com

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/487397
mancity
21.10.2019 kl 19:09 853

Betyr dette at det kommer 44 millioner nye aksjer til 0,10 sek i tillegg til de 120 millioner som er notert i dag? dvs. 164 millioner pr 20/11-2019? noen
2209
21.10.2019 kl 20:00 813

Hva tenker dere skjer ned kursen? Vil den rase ned igjen?

10 øre emi aksjer nå 50øre ?

10 øre?
Da kommer nok kursen til å kollapse. Hvorfor betale mer enn 10 øre?

Skjer ikke, kursen var oppe i 0,74 lenge etter emisjonen var meldt 😊
2209
21.10.2019 kl 20:14 787

Jeg tror jeg selget noe ned nå med x5.
kaliber
21.10.2019 kl 22:06 718

14 øre emi, var kjent i forrige mnd,!
2209
22.10.2019 kl 06:49 627

Men ikke 10øre en formedabel opptur 700prosent???
På 14d.?


10øre til 69øre sinsykt.
2209
22.10.2019 kl 06:57 611

Det blir mange som skal ut snart.
2209
22.10.2019 kl 10:32 522

Mange som selger nå, 400% pluss er jo bra.

Emi aksjer 10øre kommer snart...i markede.

Nervevraka kjemper om å komme seg ut og dumper prisen i forsøket, akkurat som vanlig. Mens de tålmodige sitter og får sin belønning :-)
FAR100
22.10.2019 kl 11:33 469

utrolig at noen betaler over 12 øre? he? he? er folk tilbakestående?
2209
23.10.2019 kl 17:37 327

Ennå god pris 35øre.

350prosent pluss...meget bra