Pålydende forklaring


Hva betyr pålydende?

Pålydende er den opprinnelige verdien på et verdipapir, for eksempel en aksje eller obligasjon.
Markedsverdien av et omsettelig verdipapir vil nesten aldri være lik pålydende. Årsaken er at endringer i markedets forventning til bedriftens inntjening hele tiden vil påvirke markedsverdien. Pålydende fastsettes bare ved utstedelse, og endres ikke.
Pålydende har derfor i de fleste tilfellene liten praktisk betydning for eieren av verdipapiret.

https://snl.no/pålydende

-----

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Når aksjeselskapet etableres fastsettes en pålydende verdi for hver aksje, men ettersom selskapet tjener penger vil aksjens markedsverdi avvike fra pålydende. Aksjen representerer en eierandel tilsvarende forholdet mellom pålydende og samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp.

https://snl.no/aksje

-----

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Aksjenes pålydende verdi multiplisert med antall aksjer i selskapet utgjør selskapets aksjekapital. Ofte vil kursen på en aksje avvike fra det som er pålydende. Kursen vil komme an på de underliggende verdier i selskapet, samt hvordan markedet anser selskapets fremtidige muligheter for inntjening.

pålydende 0,11 vil alltid være 0,11 inntil man tar en 20:1. Fra å med da vil Pålydende alltid være 2,2 (Selv om kursen skulle være kr. 50,-)

Pålydende er altså den opprinnelige verdien. Men aksjekursen vil aldri følge den opprinnelige verdien, den vil stadig forandre seg ettersom firmaet forandrer seg, både positivt og negativt. Men pålydende vil alltid være den samme, altså Ny pålydende vil være 2,2. Det er dette som blir informert til oss aksjonærer. Sånn, er vi ferdig med 0,11 / 2,2 nå? please.

-----

Hvorfor gjennomfører et selskap en aksjespleis?

En aksjespleis er som sagt det motsatte av en aksjesplitt. I en aksjespleis kan f.eks 10 aksjer bli til 1 eller 5 bli til 1. Selskapene som gjennomfører aksjespleiser er som regel selskaper som sliter med lønnsomhet eller er truet av konkurs. Forutsetningen for en aksjespleis er som regel at aksjekursen har sunket til under 1 krone per aksje. Noen børser krever også at selskaper skal ha en aksjekurs over en viss sum for å kunne bli handlet på børsen. Et eksempel på en aksjespleis skjedde tidligere i år (2019) var REC der 10 aksjer ble omgjort til 1 og aksjekursen ble endret fra 50 øre til 5 kr.

Grunnen til at en høyere pris på aksjene kan være fordelsmessig for et selskap er at det fører til noe lavere spekulasjon. Aksjer som omsettes for én krone eller mindre er også ofte utsatt for enorme kurssvingninger og høy volatilitet. Dette gjør det utfordrende for mange langsiktige investorer å være aksjonær.

I tillegg til å ville tiltrekke seg langsiktige investorer vil også de fleste aksjespleiser være motivert av selskapets ønske om å fortsette å være børsnotert. Mange selskaper som sliter økonomisk og står i fare for konkurs eller oppløsning trenger kapital. Den største grunnen til at selskaper velger å være børsnotert er at det gir de lettere tilgang på kapital gjennom emisjoner. Hvis et selskap ikke lenger handles på børs kan dette føre til at de ikke får den kapitalen de trenger, og selskapet står derfor i fare for å gå konkurs.

https://www.personligfinans.no/2019/10/16/aksjesplitt-og-aksjepleis/