NAV Skandalen/AP og SV i trøbbel

snoken
29.10.2019 kl 17:00 6815

Folk i Norge er ikke dumme..Bjurstrøm AP er ansvarlig i nav saken,dette ble innført i 2012,ikke legg skylda på andre da!
MERLOT
04.11.2019 kl 12:48 1211

Nav: Omsider kollapset systemet, en bastard oppfunnet av Ap med mål om å ta innersvingen på alle som plaget staten med krav om hjelp.
https://www.h-a.no/debatt/systemets-kollaps
MERLOT
04.11.2019 kl 15:06 1186

«Hvilket menneskesyn ligger til grunn i vårt trygde- og velferdssystem når en trygdemottaker blir stående mer eller mindre alene mot mektige Nav?»

Folketrygdelovgivningen fra 1967 hadde som formål at alle norske borgere skulle ha lik tilgang til sosial sikkerhet. Målet var å skape en ordning der alle ble fanget opp når behovene kom, uhindret av helse eller sosiale begrensninger.

Når Nav nå sitter på alle ­sider av bordet og oppfører seg som en stat i ­staten må det gå galt. Det som nå er avdekket ­overrasker ikke noen av oss som har vært på innsiden for ­eksempel som rådgivende lege. For det er slik Vårt Land skriver 2. november at «den etaten som ­sørger for at du får mat på ­bordet, også etter­forsker deg, tolker lovene for dom­stolene, utreder for ­politikerne og kontrollerer seg selv.»

Det er god grunn til å ta en gjennomgående ­diskusjon av hensiktsmessigheten av hele Nav-organiseringen.
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753139-formalet-tapt-hos-nav
snoken
04.11.2019 kl 15:34 1172

Godt sagt,helt enig,systemet er pill råttent.Mye rusk i politiet i Norge,å garantert enormt mange som blir bøtelagt od dømt på feil grunnlag
MERLOT
04.11.2019 kl 15:49 1162

Lett å trekke paralleller til en skandale med en annen offentlig etat for et par år siden.

https://www.vg.no/spesial/2017/de-forsomte-broene/inspeksjoner/

Antageligvis er det flere titalls drepte pga forsømmelse av vegvesenet, men dette blir dysset ned.

Sånt må det bli røsket kraftig opp i, men det er neimen ikke lett å være varsler heller. Da mister personen jobben antageligvis, og i tillegg blir svartelistet for all fremtid.

Hva blir enden på visa? Vårt demokrati står for fall, når vi ikke kan stole på våre politikere lengre. De har holdt oss for narr slik som det gjøres i diktatur vi ikke vil sammenligne oss med. Derfor kaller jeg vårt land for mini Kina. Her har Gro med flere holdt skjult hva EØS- avtalen innebar. Det kalles vel å føre bak lyset. Så kan man stille spørsmål om regjerings advokaten er troverdig? Og vi må bare si til Støre at Norge er ikke noen rettsstat lenger. En stat som fører sitt folk bak lyset, og dømmer uskyldige folk til fengsel, kan ikke være en rettsstat.
MERLOT
04.11.2019 kl 16:20 1141

Fengsling av et såpass stort antall uskyldige mennesker er veldig nær definisjonen på en systematisk forfølgelse og er å betrakte som et av de alvorlige bruddene på menneskerettighetene.
Her bør Amnesty være beredt til å lemme inn staten Norge i oversikten over nasjoner som utfører dette.
Det er ingen hyggelig liste å være på.
MERLOT
04.11.2019 kl 16:38 1124

Dette er den største rikspolitiske skandalen i Norge. Hadde 36 hvitsnippforbrytere blitt urettmessig kastet i fengsel, så hadde vel statsråden gått for lengst.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GGXwkQ/moxnes-mener-signaler-fra-regjeringen-kan-ha-paavirket-nav-skandalen
_____________________________________________________________________________________

Det har de heller ikke fine nok fengsler til.
MERLOT
04.11.2019 kl 16:43 1121

Dette er ESAs spørsmål
Dette er blant de tingene ESA ber Norge forklare seg om:

1) Hva som nå blir gjort fra Norges side for å forsikre seg om at forordning 883/2004 praktiseres korrekt i fremtiden og i pågående saker

2) Hvordan Norge planlegger å identifisere individene som har blitt rammet av norske myndigheters feilaktige praktisering av forordningen

3) Hvordan Norge vil forsikre at de gir nødvendig oppreisning for de som har lidt skade av den feilaktige praktiseringen av EØS-lov når det kommer til eksport av trygdeytelser

4) Bekrefte om praktiseringen av nasjonal lovgivning som bryter med EØS-forordningen kun gjelder følgende trygdeytelser: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

5) Ifølge arbeidsminister Hauglie startet feil praksis i juni 2012, da forordning 883/2004 trådte i kraft i EØS-landene. ESA ber Norge vurdere vurdert at prinsippet om eksport av trygdeordninger dekket av den forrige versjonen av forordningen, fundamentalt er forskjellig fra den nåværende situasjonen? I så fall ber de departementet forklare hvorfor

6) I forbindelse med en klage til ESA fra en norsk statsborger som ville flytte til Sverige med arbeidsavklaringspenger, skriver ESA at de fikk forsikringer fra norske myndigheter om potensiell konflikt mellom EØS-forordningen og Norsk lov:

De la merke til at folketrygdloven kun åpnet for eksport av trygdeytelser til de som hadde begrensede utenlandsopphold, men ikke de som hadde bosted i utlandet. De skriver at de spurte representanter fra den norske regjeringen om hvordan de tenker at dette ville være forsonlig med EØS-forordningen, som både dekker de som har reiser til utlandet og de som bor der. De skriver videre at den norske regjeringen forklarte at lovgivningen dekker begge typer tilfeller, fordi EØS-forordningen gjelder selv om ikke alle tilfeller er omtalt i loven. Når en norsk lov er i konflikt med EØS-forordningen, går EØS-forordningen foran.

7) I lys av denne informasjonen ber ESA Norge forklare det ikke hvorfor problemstillinger rundt nasjonale lover der EØS-forordningen skal ha forrang, ikke ble tatt opp i lys av saken.

8) ESA ber Norge komme med detaljer og konkrete referanser til nasjonal lovgivning, inkludert folketrygdloven eller andre tilknyttede lover eller rundskriv, som er i konflikt med artikkel 21 i EØS-forordning 883/2004 som er inkorporert i norsk lov.

9) Beskrive og forklare restriksjonene på eksport av trygddeytelser i den relevante norske logvivningen. Særlig ber ESA den norske regjeringen utdype

a) Substansen i kriteriet om å «oppholde seg i Norge» , og til hvilken grad det legger begrensninger på opphold eller bosted i andre EØS-land. ESA ber Norge forklare forskjellen, om det er noen, på midlertidige opphold og å bo i et annet EØS-land.

b) Om det faktisk er en fohåndsgodkjenningsmekanisme på plass for slike typer opphold i andre ELS-land i henhold til den gjeldende nasjonale lovgivningen og/eller relevant administrativ praksis.

c) Om det faktisk er en forhåndsgodkjenningsmekanisme på plass for de som bor i andre EØS-land i henhold til nasjonal lovgivning og/eller relevant administrativ praksis.

10) ESA ber også norske myndigheter forklare systemet for straffeforfølging ved brudd på lovgivning om trygdeytelser, særlig de som gjelder artikkel 21 i EØS-forordningen. De ber Norge bekrefte om eventuelle straffer folk blir idømt overholder et proporsjonalitetsprinsipp.

11) ESA inviterer også norske myndigheter til å utdype rundt og bekrefte om EØS-borgere, inkludert EØS-borgere med permanent opphold og deres familiemedlemmer kan ha blitt utvist etter å ikke ha fulgt ovennevnte bestemmelser i folketrygdloven og/eller påfølgende straffeforfølgelse av dem i den konteksten.

ESA ber norge svare på alle disse spørsmålene, og komme med all nødvendig relevant informasjon til dem, innen den 4. desember 2019. De skriver at de kan komme tilbake med flere spørsmål mens prosessen pågår.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/70oxd8/dette-krever-esa-svar-paa-etter-nav-skandalen
MERLOT
04.11.2019 kl 23:51 1059

Uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha mistet to barn
https://www.tv2.no/a/10962749

Vibece fikk innvilget uføretrygd i 2017, men det meste gikk lenge med til å betale tilbake pengene NAV påstod hun hadde fått urettmessig utbetalt.
05.11.2019 kl 00:43 1040

Sykemelder meg og reiser til syden. AS Norge. Dauer🙃idioter

Fra statsmord og statsran av 7 milliarder til sydenreiser.
Litt av en spennvidde her.

Det er den rette fakta beskrivelsen. Noe annet er det ikke å si om den saken.
snoken
15.11.2019 kl 11:24 811

Sett disse Nav folka som er ansvarlig i fengsel,denne saken blir bare verre og verre!