Inhabil ny riksadvokat


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3XPR6/den-nye-riksadvokaten-til-vg-inhabil-i-nav-skandalen-paa-grunn-av-samboeren?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Skulle nesten tro dette var planlagt på forhånd. Og gjør hele Riksadvokatembete inhabilt, iflg. ny riksadvokat.
Han bør ikke ha befatning med NAV-sakene etter mitt skjønn. Da samboeren hans innførte den feilaktige regeltolkningen.

Kanskje vi burde få en helt annen permanent riksadvokat ?
Redigert 01.11.2019 kl 11:49 Du må logge inn for å svare

Innførte forskriften?
https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/173042/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven
Den 8. okt. 2008 omtalte Professor i offentlig rett Eivind Smidt EØS-avtalen for en konstitusjonell katastrofe! Professor i samfunnsvitenskap Trond Nordby og forsker Frode Veggeland, hevder at Stortinget med EØS frivillig har abdisert som lovgivende myndighet! Hvor er Høyesterett i dette forræderiet? Og når EØS har gjort vår egen Grunnlov til en nasjonal vits, hva har da HMK Kongen blitt? Montesquieu sa at man ikke skal røre lovene uten å skjelve. Men her i landet leker de fortsatt stat, etter avgitt ror og ratt til EU.

https://www.nettavisen.no/nyheter/sv-og-lysbakkens-egen-statsrad-innforte-regelen-som-fengsler-folk-pa-feil-grunnlag/3423870086.html
Det var den feilaktige regeltolkningen som Bjurstrøm innførte. (Ikke noen forskrift).

EØS medlemskap er suverenitetsavståelse, og i strid med grunnloven. Saken skulle vært forelagt folket.
Og folket skulle krevet ny valglov som for første gang må være folkeinitiert og folkegodkjent. På DET
grunnlaget må et eventuelt EØS-medlemskap i fullopplyst versjon forelegges folket til folkeavstemning.

"Han bør ikke ha befatning med NAV-sakene etter mitt skjønn"

Det er jo akkurat det innhabil betyr.
merida1
01.11.2019 kl 12:09 150

Hvis det var under Bjurstrøm de nye foreskriftene ble innført så burde hun sørget for at Navdirektør og andre forstod reglene

Jeg støtter TS innspill - elitesirkulasjon er et stort problem for et lite land - der elitene utvelger hverandre og sirkulerer hverandre i statlige toppstillinger. Ikke bare avstedkommer det inhabilitet som her, men en rekke uheldige bindinger og misconceptions som aldri får korreksjon - noe NAV saken er et eksempel på og som gikk så langt at rettssikkerheten blir truet.

Det er viktig å få tilført nytt blod. Vi nordmenn blir sterk rammet av at elitesirkulasjonen ekskluderer dyktige hoder fra å få en sjanse.
Se bare på hvordan elitepolitikerne hylte over Trump - han hadde jo ingen erfaring som politiker! Men så viser altså hans metoder seg å være elitepolitikernes overlegen. Ikke bare har USA fått bedre økonomi enn noensinne; men presidenten er eminent i utenrikspolitikken også! Noe elitene og deres løgnmedier aldri vil innrømme.
Redigert 01.11.2019 kl 12:25 Du må logge inn for å svare

"Men så viser altså hans metoder seg å være elitepolitikernes overlegen."

Han får jo ikke til en dritt, mangler basiskunnskaper og bedriver stort sett tiden med å skjelle folk ut på twitter og ta avgjørelser som gagner ham selv.


Løsningen på inhabiliteten er ikke funnet enda. Det er der det må finnes
en fullakseptablel løsning.
Redigert 01.11.2019 kl 12:58 Du må logge inn for å svare

Det var den feilaktige regeltolkningen Bjurstrøm innførte. Men her har det nok vært et
kollektivt landssvik fra stortingets side. Som skyldes at det antidemokratiske stortinget
bestående av utelukkende partiutnevnte representanter (pga. en ikke folkegodkjent valglov),
har trosset grunnloven ved EØS-medlemskapets istandkommelse.
Kronen stiger nå på dette EØS-bråket.
EØS-medlemskapet må forelegges folket. Og først må valgloven forelegges folket.
INGEN FATTER hvor stort bråkepotensiale som fins latent her nå.

Vil det si at de ikke har et system der en annen person tar riksadvokatens roille dersom han er innhabil. Det tviler jeg faktisk sterkt på.
MERLOT
01.11.2019 kl 13:30 103

Oligarki vil dette være.

https://snl.no/oligarki

Oligarki, også kalt fåmannsvelde, brukes om en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer.
Oligarki skiller seg fra demokrati (folkestyre) og diktatur (en person styrer).

Norsk høyesterett har, etter press fra EFTA-domstolen altså konkludert med at menneskerettigheter om de er vernet av Grunnloven eller tatt inn i norsk lov så må de altså veies opp mot EØS-avtalens bestemmelser.

Støre illudere å styrke arbeidstakerrettigheter posisjon i norsk lov, men det gir dessverre ikke forrang foran EØS-avtalen, ikke en gang etter norsk lov.

Og vi vet at om saken går videre så anerkjenner ikke EU-domstolen at verken menneskerettigheter eller ILO-konvensjoner har forrang foran EUs traktat. Og EFTA-domstolen er en ren kopidomstol. https://www.dagsavisen.no/debatt/stores-gave-til-lo-kongressen-1.966199

De vet jo ikke hva EØS er for noe. Ja, selv Støre som har bifalt hele EØS lovverket.
På LO-kongressen i 2013 fastslo et flertall i LO at norske tariffavtaler, lover og ILO-konvensjonen skulle gå foran EØS-avtalen ved strid mellom partene i arbeidslivet. Men som Høyesterett avklarer i dommen, er dette i strid med selve EØS-avtalen.

Det er slik det skal være. Hvis nasjonale regelverk i alle tilfeller skulle trumfe EUs regelverk, ville ikke regelverket fungere.
https://www.dagbladet.no/kultur/klokt-fra-hoyesterett/66585084

Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er ikke bare utdannet jurist, hun har vært dommer i Arbeidsretten, har jobbet i Europarådet, Justisdepartementet og hos Regjeringsadvokaten. Og det var altså mens hun var arbeidsminister at forskriften om å implementere EØS-avtalens trygdeforordning ble formalisert i juni 2012.

https://www.nettavisen.no/nyheter/sv-og-lysbakkens-egen-statsrad-innforte-regelen-som-fengsler-folk-pa-feil-grunnlag/3423870086.html

Hanne Bjurstrøm som er utdannet jurist burde fått St Olavs orden av første klasse, for hun har faktisk forstått hva EØS innebærer, men er ellers hun uvitende om hva som står på regjeringens egne skrytesider, for der står det at Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike, men det stemmer jo ikke, etter EØS ble innført.